LEGE nr. 426 din 29 decembrie 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2024  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 14 iulie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins: c^1) aglomerări de persoane - prezența simultană a cel puțin 50 de persoane într-o încăpere, respectiv 25 de persoane în cazul clădirilor având destinația de lăcaș de cult, fiecăreia dintre acestea revenindu-i o arie de pardoseală mai mică de 4 m^2;2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:(2^1) Până la data de 1 ianuarie 2024, conducătorii instituțiilor publice prevăzuți la alin. (1) și (2) vor dispune începerea evaluării vizuale rapide, realizată în conformitate cu reglementarea tehnică «Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, Indicativ RTC 10-2022», aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 3.231/2022, pentru construcțiile cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice și pentru cele cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic aflate în patrimoniu. Activitatea de evaluare vizuală rapidă va fi finalizată până la data de 1 noiembrie 2024.(2^2) Până la data de 1 ianuarie 2025, primarii municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv primarul general al municipiului București și primarii sectoarelor vor dispune începerea evaluării vizuale rapide, realizată în conformitate cu reglementarea tehnică «Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, Indicativ RTC 10-2022», pentru clădirile prevăzute la art. 2 lit. c). Evaluarea vizuală rapidă va fi finalizată până la data de 1 iunie 2026.(2^3) Până la data de 1 ianuarie 2024, conducătorii instituțiilor publice vor dispune începerea evaluării vizuale rapide, realizată în conformitate cu reglementarea tehnică «Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, Indicativ RTC 10-2022», pentru clădirile prevăzute la art. 3 alin. (3), cu excepția celor prevăzute la alin. (2^1). Evaluarea vizuală rapidă va fi finalizată până la data de 1 noiembrie 2024.(2^4) Până la data de 1 ianuarie 2025, conducătorii unităților de cult ce aparțin cultelor recunoscute de către statul român, în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, vor dispune începerea expertizării tehnice, realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, asupra construcțiilor cu destinația de lăcașuri de cult care se află în patrimoniul unităților de cult respective și care au fost construite înainte de anul 1978. Expertizele tehnice în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2026.3. La articolul 4, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Sursa de finanțare pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (1), (2), (2^1) și (2^4) este asigurată de la bugetul de stat sau prin alte surse legal constituite prin Ministerul Educației, pentru instituțiile de învățământ din subordinea/ coordonarea acestora, prin Ministerul Sănătății și alte ministere și instituții cu rețea sanitară proprie, pentru unitățile sanitare aflate în subordinea acestora, precum și prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru lăcașurile de cult ce aparțin cultelor religioase recunoscute de către statul român.(4) Sursa de finanțare pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (1), (2) și (2^1)-(2^3) este asigurată de la bugetele locale sau prin alte surse legal constituite pentru instituțiile de învățământ și unitățile sanitare aflate în subordinea acestora, clădiri multietajate cu destinație principală de locuință aflate în raza administrativ-teritorială și clădiri de interes și utilitate publică aflate în proprietatea sau în administrarea autorităților și instituțiilor administrației publice locale.4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Sursa de finanțare pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (2^3) este asigurată de la bugetul de stat sau din alte surse legal constituite, pentru clădirile de interes și utilitate publică, aflate în patrimoniul autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale.5. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (2)-(4), cu următorul cuprins:(2) Se interzic organizarea și desfășurarea de activități permanente și/sau temporare în spațiile prevăzute la art. 2 lit. a) și altele asemenea care implică aglomerări de persoane, începând cu data încadrării prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI a clădirii existente, până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice.(3) Se interzice închirierea sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația de locuință din clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, începând cu data încadrării în clasa de risc seismic RsI, până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice al clădirii existente.(4) Contractele pentru organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la alin. (2), precum și contractele prevăzute la alin. (3), aflate în derulare la data încadrării clădirii, prin raport de expertiză tehnică, în clasa de risc seismic RsI, încetează de drept la 30 de zile de la data încadrării.6. La articolul 9 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:d) finanțarea nerambursabilă de la bugetele locale, totală sau parțială, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, prin programe multianuale proprii de acțiuni privind expertizarea, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI și care nu întrunesc criteriile prevăzute de Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.7. La articolul 10, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Sunt strict interzise amplasarea de mijloace publicitare pe fațada și/sau pe terasa/învelitoarea imobilului, suspendarea de stâlpi, pereți, scări interioare și altele asemenea în cazul clădirilor încadrate în clasa de risc seismic RsI prin raport de expertiză tehnică, realizată conform normativului Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3, în vigoare la data expertizării de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate.8. La articolul 12, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință;b) subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică.9. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Beneficiarii subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință sunt unitățile și subunitățile administrativ-teritoriale, reprezentate de autoritățile administrației publice locale.(2) Beneficiarii subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică sunt autoritățile administrației publice centrale sau locale, inclusiv unitățile aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, precum și unitățile de cult ce aparțin cultelor recunoscute în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006, republicată, pentru clădirile definite la art. 2 lit. b), aflate în proprietatea sau în administrarea acestora.10. La articolul 15 alineatul (1), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Clădirile care fac obiectul subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință vor fi incluse în program, dacă întrunesc cumulativ următoarele criterii:.............................................................................................b) valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,15 g.11. La articolul 15 alineatul (2), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Clădirile care fac obiectul subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică vor fi incluse în program în funcție de următoarele criterii:..............................................................................................b) valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,15 g.12. La articolul 16 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) sume din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anual cu această destinație pentru lucrările necesare consolidării clădirilor cu destinația principală de locuință sau a clădirilor de interes și utilitate publică aflate în proprietatea sau în administrarea autorităților administrației publice locale, instituțiilor aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea acestora sau a unităților de cult recunoscute potrivit legii, și din bugetele locale sau fondurile proprii ale beneficiarilor, pentru cofinanțarea lucrărilor neeligibile în cadrul programului;b) sume din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anual cu această destinație, conform mecanismului prevăzut la art. 24, pe baza contractelor încheiate cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru lucrările necesare consolidării clădirilor de interes și utilitate publică aflate în proprietatea sau în administrarea autorităților administrației publice centrale sau a instituțiilor aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea acestora;13. La articolul 16 alineatul (2), literele b)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) locuințele și spațiile publice cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale, unităților aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, incluse în subprogramul prevăzut la art. 12 lit. b);c) locuințele și spațiile publice cu altă destinație decât cea de locuință, existente în proprietatea sau în administrarea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale, unităților aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestora, incluse în subprogramul prevăzut la art. 12 lit. b);d) spații publice cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, incluse în subprogramele prevăzute la art. 12 lit. a) și b).14. La articolul 16 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins: e) clădiri cu destinația de lăcașuri de cult, precum și anexele acestora cu destinația de locuință, aflate în proprietatea unităților de cult recunoscute potrivit legii, incluse în subprogramul prevăzut la art. 12 lit. b).15. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Beneficiarii subprogramului proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință realizează măsurile de intervenție pe bază de convenție încheiată cu asociația de proprietari sau, în lipsa acesteia, cu proprietarii unităților locative, precum și cu proprietarii spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din clădirile cu destinația principală de locuință.16. La articolul 20 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) După includerea în lista-sinteză, pentru clădirile eligibile a intra în subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință, încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, ordonatorii principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale în raza cărora sunt amplasate clădirile vor lua măsurile necesare pentru:17. La articolul 20 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După includerea în lista-sinteză, pentru clădirile eligibile a intra în subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică, încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, ordonatorii principali de credite și unitățile de cult recunoscute potrivit legii vor lua măsurile necesare pentru:18. La articolul 21, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Pentru clădirile incluse în subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință, ordonatorii principali de credite vor lua măsurile necesare pentru:19. La articolul 22, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Pentru clădirile incluse în subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică, ordonatorii principali de credite și unitățile de cult recunoscute potrivit legii vor lua măsurile necesare pentru:20. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În baza ordinului prevăzut la art. 19 alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 489/2006, republicată, se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și unitățile de cult recunoscute potrivit legii, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 ani în cazuri justificate, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.21. La articolul 33 alineatul (1) litera a), după punctul (vi) se introduc cinci noi puncte, pct. (vii)-(xi), cu următorul cuprins:(vii) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2^1) și (2^3) de către conducătorii instituțiilor publice pentru construcțiile cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice, construcțiile cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic, de către conducătorii unităților de cult ce aparțin cultelor recunoscute de către statul român pentru construcții cu destinația de lăcașuri de cult în care se desfășoară activități specifice cultului, precum și clădirile prevăzute la art. 3 alin. (3), cu excepția celor prevăzute la alin. (2^1);(viii) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2^2) de către primarii municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv primarul general al municipiului București și primarii sectoarelor, pentru clădirile prevăzute la art. 2 lit. c);(ix) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) de către proprietarii clădirilor încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI sau ai spațiilor din aceste clădiri, persoane fizice sau juridice, asociațiile de proprietari, respectiv de către persoanele fizice sau juridice care au în administrare clădiri încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI sau spații din aceste clădiri;(x) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (3) de către proprietarii spațiilor cu destinația de locuință din clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI;(xi) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) privind transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică și a încadrării clădirii într-o clasă de risc seismic către autoritățile administrației publice locale competente, precum și către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, în vederea asigurării monitorizării acțiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv notării în partea a III-a a cărții funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată clădirea existentă.22. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sancțiunile se aplică, după caz, proprietarilor, administratorilor sau primarului general al municipiului București, respectiv primarilor sectoarelor municipiului București, primarilor municipiilor, orașelor și comunelor.  +  Articolul II(1) Interdicțiile prevăzute la art. 5 alin. (2) și (3) din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Pentru clădirile prevăzute la alin. (1), contractele pentru organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 212/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și contractele de închiriere sau cedare în comodat/folosință a spațiilor cu destinația de locuință, prevăzute la art. 5 alin. (3), aflate în derulare, încetează de drept la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIIPrevederile art. I pct. 21 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 29 decembrie 2023.Nr. 426.----