ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 128 din 28 decembrie 2023pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ și alte sectoare de activitate bugetară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.197 din 29 decembrie 2023  Având în vedere prevederile art. I alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu privire la personalul din învățământ, având în vedere faptul că, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Casa Națională de Pensii Publice, și-a luat angajamentul față de Uniunea Europeană pentru ducerea la îndeplinire a evaluării dosarelor de pensii în vederea recalculării tuturor dosarelor de pensii din sistemul public, având în vedere necesitatea bunei desfășurări a implementării venitului minim de incluziune ce decurge din jalonul nr. 384 al Planului național de redresare și reziliență al României, a stimulării ocupării forței de muncă și a controlului eficient al pieței muncii, în contextul diferențelor salariale între funcții din administrația publică centrală și personalul din unități teritoriale, al creșterii volumului de muncă și exercitării de către funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituțiilor prefectului și unor servicii publice din sectoare de activitate bugetară vizând sănătatea, cultura, munca, agricultura, statistica, ținând cont de faptul că se impune recunoașterea principiului importanței muncii și a nivelului de specializare dobândit de-a lungul timpului de aceste categorii de personal bugetar, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, salariile de bază ale personalului din învățământ se stabilesc conform anexei la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul II(1) Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea- cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor centrale universitare, personalul Bibliotecii Naționale a României și Bibliotecii Academiei Române, precum și pentru celelalte categorii de funcții prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, și care își desfășoară activitatea în sistemul național de învățământ și care nu se regăsesc în anexa prevăzută la art. I se majorează cu 8% față de nivelul salariilor de bază aflate în plată în luna decembrie 2023, respectiv se majorează cu 12% începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 față de nivelul salariilor de bază aflate în plată în luna decembrie 2023.(2) Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul administrativ/nedidactic din sistemul național de învățământ se majorează, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cu 250 de lei față de nivelul salariilor de bază la gradația 0 de vechime în muncă din luna decembrie 2023, respectiv se majorează cu 450 de lei începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 față de nivelul salariilor de bază la gradația 0 de vechime în muncă din luna decembrie 2023.(3) Începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază ale personalului din instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației, altul decât cel prevăzut la alin (1) și (2), se majorează cu 8% față de nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2023, respectiv se majorează cu 12% începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 față de nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2023.  +  Articolul IIILegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:(12) Personalul Corpului controlorilor delegați din cadrul Ministerului Finanțelor, care derulează activități, în baza fișelor de post, constând în asigurarea conformității reglementărilor legale în domeniul controlului financiar preventiv, precum și exercitarea controlului financiar preventiv delegat la ordonatorii de credite care implementează proiecte potrivit prezentului articol, beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 25%, în raport cu timpul efectiv alocat activităților în acest domeniu, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, pe perioada desfășurării acestor activități.2. La anexa nr. II, la capitolul I punctul 2, după litera b.4 se introduce o notă, cu următorul cuprins:NOTĂ:Salariile de bază prevăzute la pozițiile 11-14 din tabel se aplică în mod corespunzător și funcțiilor de preot gradul I, gradul II, definitiv și debutant, cu studii superioare, din unitățile sanitare cu paturi, prevăzute în anexa nr. I cap. III - Culte lit. A - Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unitățile bugetare.3. La anexa nr. VIII, la capitolul I litera A punctul I, asteriscul "*)" se modifică și va avea următorul cuprins:*) Funcții publice de stat, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Avocatului Poporului, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Consiliului Concurenței, al Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Consiliului Național al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naționale de Pensii Publice și structurilor subordonate, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor subordonate, al Inspecției Muncii și structurilor subordonate, al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și structurilor subordonate, al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și structurilor subordonate, al Institutului Național de Statistică și structurilor subordonate, al Ministerului Sănătății și direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, al Ministerului Culturii și direcțiilor pentru cultură județene și a municipiului București, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și structurilor subordonate, al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și structurilor subordonate, al Autorității pentru Reformă Feroviară, al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală și unităților subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, al organismelor intermediare pentru programe operaționale, precum și pentru funcțiile publice corespunzătoare înalților funcționari publici din cadrul instituției prefectului.4. La anexa nr. VIII, la capitolul II litera A punctul I, asteriscul "*)" se modifică și va avea următorul cuprins:*) Aparatul de lucru al: Administrației Prezidențiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al Curții Constituționale, al Consiliului Concurenței, al Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Consiliului Național al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naționale de Pensii Publice și structurilor subordonate, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor subordonate, al Inspecției Muncii și structurilor subordonate, al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și structurilor subordonate, al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și structurilor subordonate, al Institutului Național de Statistică și structurilor subordonate, al Ministerului Sănătății și direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, al Ministerului Culturii și direcțiilor pentru cultură județene și a municipiului București, al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și structurilor subordonate, al Autorității pentru Reformă Feroviară, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate, al Avocatului Poporului, al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, al Agenției Naționale de Presă AGERPRES, al Consiliului Economic și Social, al Autorității Electorale Permanente, al organismelor intermediare pentru programe operaționale, altor organe centrale de specialitate.5. La anexa nr. VIII, la capitolul II subcapitolul I litera A secțiunea I punctul 2.9, "Nota" se completează la punctele 2 și 3 cu titulatura Consiliului Economic și Social.  +  Articolul IVÎncepând cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul instituțiilor prefectului, cu excepția serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, serviciului public comunitar de pașapoarte și a funcțiilor de demnitate publică, drepturile salariale aferente se stabilesc la nivelul celor prevăzute pentru Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul V(1) Diferențele salariale pentru funcțiile din cadrul structurilor subordonate ale Casei Naționale de Pensii Publice, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspecției Muncii, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenției de Plăți și intervenție pentru Agricultură/ Institutului Național de Statistică, precum și din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, direcțiilor pentru cultură județene și a municipiului București și instituțiilor prefectului, rezultate din prevederile art. III pct. 3 și 4 și ale art. IV, se aplică în două tranșe egale, începând cu 1 ianuarie 2024 și 1 iunie 2024, la salariul de bază aferent lunii decembrie 2023, fără a depăși salariile aflate în plată la structurile supraordonate.(2) Pentru funcțiile care nu se regăsesc în capitolul I lit. A pct. I din anexa nr. VIII și capitolul II lit. A pct. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul instituțiilor subordonate ale Casei Naționale de Pensii Publice, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspecției Muncii, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Institutului Național de Statistică, precum și din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, direcțiilor pentru cultură județene și a municipiului București și instituțiilor prefectului, salariul de bază se stabilește prin asimilare cu funcțiile și salariile de bază ale funcțiilor din aceste instituții care intră sub incidența art. III pct. 3 și 4 din prezenta ordonanță de urgență, prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul VI Personalul bugetar care beneficiază de majorările prevăzute în prezenta ordonanță de urgență nu intră sub incidența prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu excepția situației în care din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență rezultă o majorare a salariilor de bază mai mică decât procentul prevăzut la art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, situație în care se aplică procentul de 5% la salariul de bază aferent lunii decembrie 2023.  +  Articolul VII Ordonatorii principali de credite au obligația de a comunica Ministerului Finanțelor măsurile dispuse, în aplicarea prevederilor art. VI alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, în vederea încadrării în cheltuielile aprobate pe anul 2024, precum și calendarul de implementare a acestora.  +  Articolul VIIIAnexa face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IX Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 28 decembrie 2023. Nr. 128.  +  Anexă  +  Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT"  +  Capitolul I lit. A. Salarii de baza pentru funcțiile din învățământ1. Funcțiile de conducere din învățământul superior 2500
  Nr. crt.FuncțiaNivelulstudiilorSalarii de bază - lei -Salarii de bază - lei -
  ianuarie 2024iunie 2024
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  1Rector*)S18.22220.88819.14621.887
  2Prorector*)S15.87919.44416.68420.374
  3Director general administrativ al universitățiiS15.23918.96216.01219.869
  4Decan *)S15.23918.96216.01219.869
  5Prodecan*)S14.17316.84714.89117.701
  6Director de departament/director extensie universitara*)S14.59918.47915.33919.363
  lDirector general adjunct administrativ al universității/DirectorS12.46815.01413.10015.732
  *) Pentru cadrele didactice, salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice. NOTE:1. Salarizarea președintelui Senatului universitar se face la nivel de rector.2. Stabilirea salariului de bază se face prin hotărârea conducerii, potrivit Cartei universității, după caz, între valorile corespunzătoare gradului I și gradului II, cu încadrarea în bugetul instituției, în funcție de gradul universității, mărimea și complexitatea structurii conduse.
  2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar
  Nr. crt.FuncțiaNivelulstudiilorSalarii de bază - lei -Salarii de bază - lei -
  ianuarie 2024iunie 2024
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  1Inspector școlar general*)S12.41013.34113.07514.017
  2Inspector școlar general adjunct*)S11.85112.67312.48613.315
  3Director casa corpului didactic*)S11.85112.67312.48613.315
  4Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*)S11.16111.78211.75912.379
  5Director unitate de învățământ*) **)S10.89511.24211.48411.812
  6Director adjunct unitate de învățământ*) **)S10.85610.93011.43711.484
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice. **) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct, din învățământul preuniversitar de stat se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. NOTE:1. Pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus.2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare
  Nr. crt.FuncțiaNivelulstudiilorSalarii de bază - lei -Salarii de bază - lei -
  ianuarie 2024iunie 2024
  Grad IGrad IIGrad IGrad II
  Învățământ superior
  1Director, contabil-șefS9.62711.88110.11512.449
  2Administrator șef facultateS9.14210.1489.60510.633
  3Secretar-șef universitateS11.05513.64411.51914.216
  4Secretar-șef facultateS9.0769.7689.53610.235
  5Șef serviciuS9.0769.7689.53610.235
  6Șef birouS8.4469.1658.8749.603
  Nr. crt.FuncțiaNivelulstudiilorSalarii de baza - lei -Salarii de baza - lei -
  ianuarie 2024iunie 2024
  Grad IGrad IIGrad I Grad II
  învățământ preuniversitar**)
  1Contabil-șef ISJ/DJIP/DMBIP *) - nivel maximS9.26810.4719.91710.847
  2Șef serviciu ISJ/DJIP/DMBIP *) - nivel maximS8.5619.9319.16110.288
  3Șef Birou ISJ/DJIP/DMBIP *) - nivel maximS8.0008.9588.5609.280
  4Contabil-șef *) - nivel maximS7.9228.5648.2958.802
  5Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maximS7.9228.5648.2958.802
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție. **) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. NOTE:1. Pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul prevăzut la pct. 3.2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  4. Salarii de bază învătământ universitar
  Nr. crt.Funcția *)NivelulstudiilorVechimea în învățământSalarii de bază - lei -Salarii de bază - lei -
  ianuarie 2024iunie 2024
  1Profesor universitarSpeste 25 ani13.38814.038
  S20-25 ani11.52412.115
  S15-20 ani9.60710.175
  S10-15 ani8.1608.650
  S5-10 ani7.8198.300
  2Conferențiar universitarSpeste 25 ani9.98010.590
  S20-25 ani8.8759.410
  S15-20 ani7.7918.315
  S10-15 ani7.2397.690
  S5-10 ani6.9627.410
  S3-5 ani6.6167.050
  3Șef lucrări (lector universitar)Speste 25 ani7.3827.850
  S20-25 ani6.9627.410
  S15-20 ani6.6647.100
  S10-15 ani6.5036.925
  S5-10 ani6.4196.820
  S3-5 ani6.3516.740
  4Asistent universitarSpeste 25 ani6.5836.975
  S20-25 ani6.4346.820
  S15-20 ani6.3516.740
  S10-15 ani6.2956.690
  S5-10 ani6.2416.630
  S3-5 ani6.1876.570
  Spână la 3 ani6.1396.520
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioareNOTE:1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă la pct. 1, 3 și 4 reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorări se vor plăti cu încadrarea în bugetul aprobat.2. Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administrație.
  5. Salarii de bază învățământ preuniversitar
  Nr. crt.Funcția didactică și gradul didactic*)NivelulstudiilorVechimea în învățământSalariul de bază - lei - Gradația 0Salariul de bază - lei - Gradația 0
  ianuarie 2024iunie 2024
  1Profesor, educator-puericultor studii superioare de lungă durată grad didactic ISpeste 25 ani7.7268.215
  S20-25 ani7.2347.682
  S15-20 ani6.9017.317
  S10-15 ani6.6457.045
  S5-10 ani6.5416.935
  S1-5 ani6.3886.773
  2Profesor, educator-puericultor studii superioare de lungă durată grad didactic IISpeste 25 ani6.9467.385
  S20-25 ani6.6167.025
  S15-20 ani6.4396.827
  S10-15 ani6.3886.773
  S5-10 ani6.3366.718
  S1-5 ani6.2346.609
  3Profesor, educator-puericultor studii superioare de lungă durată grad didactic definitivSpeste 25 ani6.6357.055
  S20-25 ani6.4616.861
  S15-20 ani6.3366.718
  S10-15 ani6.2346.609
  S5-10 ani6.1826.554
  S1-5 ani6.1326.501
  4Profesor, educator-puericultor studii superioare de lungă durată debutantSpana la 1 an6.0806.446
  5Profesor, educator-puericultor studii superioare de scurtă durată grad didactic ISSDpeste 25 ani6.6497.051
  SSD20-25 ani6.4916.882
  SSD15-20 ani6.3886.773
  SSD10-15 ani6.3366.718
  SSD5-10 ani6.2346.609
  6Profesor, educator-puericultor studii superioare de scurtă durată grad didactic IISSDpeste 25 ani6.4916.882
  SSD20-25 ani6.2846.663
  SSD15-20 ani6.2346.609
  SSD10-15 ani6.1826.554
  SSD5-10 ani6.1326.501
  SSD1-5 ani6.0806.446
  7Profesor, educator-puericultor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitivSSDpeste 25 ani6.3366.718
  SSD20-25 ani6.2346.609
  SSD15-20 ani6.1826.554
  SSD10-15 ani6.1326.501
  SSD5-10 ani6.0806.446
  SSD1-5 ani6.0286.391
  8Profesor, educator-puericultor studii superioare de scurtă durată debutantSSDpana la 1 an5.9776.337
  9Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic ISpeste 25 ani6.6457.045
  S20-25 ani6.5416.935
  S15-20 ani6.4396.827
  S10-15 ani6.3886.773
  S5-10 ani6.2846.663
  10Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic IISpeste 25 ani6.4916.882
  S20-25 ani6.3886.773
  S15-20 ani6.3366.718
  S10-15 ani6.2846.663
  S5-10 ani6.2346.609
  S1-5 ani6.1826.554
  11Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic definitivSpeste 25 ani6.3886.773
  S20-25 ani6.3366.718
  S15-20 ani6.2846.663
  S10-15 ani6.2346.609
  S5-10 ani6.1826.554
  S1-5 ani6.1326.501
  12Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată debutantSpana la 1 an6.0806.446
  13Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic ISSDpeste 25 ani6.4916.882
  SSD20-25 ani6.3366.718
  SSD15-20 ani6.2346.609
  SSD10-15 ani6.1826.554
  SSD5-10 ani6.1326.501
  14Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic IISSDpeste 25 ani6.3886.773
  SSD20-25 ani6.2846.663
  SSD15-20 ani6.2346.609
  SSD10-15 ani6.1826.554
  SSD5-10 ani6.1326.501
  SSD1-5 ani6.0806.446
  15Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic definitivSSDpeste 25 ani6.2846.663
  SSD20-25 ani6.2346.609
  SSD15-20 ani6.1826.554
  SSD10-15 ani6.1326.501
  SSD5-10 ani6.0806.446
  SSD1-5 ani6.0286.391
  16Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată debutantSSDpana la 1 an5.9776.337
  17Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic IMpeste 25 ani6.3886.773
  M20-25 ani6.2846.663
  M15-20 ani6.1826.554
  M10-15 ani6.1326.501
  M5-10 ani6.0806.446
  18Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic IIMpeste 25 ani6.2846.663
  M20-25 ani6.2346.609
  M15-20 ani6.1826.554
  M10-15 ani6.1326.501
  M5-10 ani6.0806.446
  M1 -5 ani6.0286.391
  19Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitivMpeste 25 ani6.2346.609
  M20-25 ani6.1826.554
  M15-20 ani6.1326.501
  M10-15 ani6.0806.446
  M5-10 ani6.0286.391
  M1-5 ani5.9776.337
  20Învățător, educatoare, maistru-instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) debutantMpana la 1 an5.8746.228
  21Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)Mpeste 25 ani6.1826.554
  M20-25 ani6.1326.501
  M15-20 ani6.0806.446
  M10-15 ani6.0286.391
  M5-10 ani5.9776.337
  M1-5 ani5.9256.282
  Mpana la 1 an5.8746.228
  22AntrenorSmaestru (categ. I)6.7947.203
  Ssenior (categ. II)6.6347.034
  Scateg. III6.5286.921
  Scateg. IV6.2966.675
  Sasistent (categ. V)6.1106.478
  Sdebutant5.8626.215
  23AntrenorMmaestru (categ. I)6.3096.689
  Msenior (categ. II)6.1646.535
  Mcateg. III6.0676.433
  Mcateg. IV5.8566.209
  Masistent (categ. V)5.6876.030
  Mdebutant5.4625.791
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023
  6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare
  Nr. crt.Funcția, gradul/treapta profesionalăNivelul studiilorSalariul de bază - lei - Gradația 0Salariul de bază - lei - Gradația 0
  ianuarie 2024iunie 2024
  1Administrator financiargrad IS6.2216.530
  grad IIS5.9216.184
  grad IIIS5.7605.960
  debutantS5.5375.691
  2Bibliotecargrad IS6.0426.255
  grad IIS5.8336.050
  grad IIIS5.7055.876
  debutantS5.5135.607
  3* Informatician, analist programatorgrad I AS6.5156.820
  grad IS6.1216.400
  grad IIS5.9226.140
  debutantS5.5925.775
  4Informatician, analist programatorgrad I AS6.3926.631
  grad IS6.0056.221
  grad IIS5.8135.972
  debutantS5.5135.628
  5Secretar institutie/ unitate de învățământ;grad IS6.1586.480
  grad IIS5.9216.184
  grad IIIS5.7605.960
  debutantS5.5375.691
  6* Laborantgrad IAS6.0346.335
  grad IS5.8666.100
  grad IIS5.7055.876
  debutantS5.5135.607
  7Pedagog școlar, Laborant, Mediator școlargrad IAS5.9326.178
  grad IS5.7705.953
  grad IIS5.6575.739
  debutantS5.5135.513
  8Instructor-animatorgrad IAS5.8396.058
  grad IS5.7095.859
  grad IIS5.6575.657
  debutantS5.5135.513
  9Instructor de educație extrașcolară, Corepetitor                     grad IAS5.8076.033
  grad IS5.6785.834
  grad IIS5.5765.576
  debutantS5.5135.513
  10Administrator patrimoniugrad IS6.0346.335
  grad IIS5.8356.075
  grad IIIS5.6425.825
  debutantS5.5135.607
  11Administrator financiargrad ISSD5.8356.075
  grad IISSD5.6055.796
  grad IIISSD5.4605.578
  debutantSSD5.4085.408
  12Bibliotecargrad ISSD5.7015.870
  grad IISSD5.5135.602
  grad IIISSD5.4605.494
  debutantSSD5.4085.408
  13* Informatician, analist programatorgrad ISSD5.9106.191
  grad IISSD5.6815.912
  grad IIISSD5.5225.694
  debutantSSD5.4085.465
  14Informatician, analist programatorgrad ISSD5.8016.023
  grad IISSD5.5785.754
  grad IIISSD5.4605.536
  debutantSSD5.4085.408
  15Secretar institutie/ unitate de invatamant;grad ISSD5.8356.075
  grad IISSD5.6055.796
  grad IIISSD5.4605.578
  debutantSSD5.4085.408
  16Pedagog școlar, Laborant, Mediator școlargrad ISSD5.6925.855
  grad IISSD5.5135.597
  grad IIISSD5.4605.460
  debutantSSD5.4085.408
  17Instructor-animator, Corepetitor, Instructor educație extrașcolară                     grad ISSD5.5375.691
  grad IISSD5.5135.513
  grad IIISSD5.4605.460
  debutantSSD5.4085.408
  18Administrator patrimoniugrad ISSD5.7035.920
  grad IISSD5.5445.702
  grad IIISSD5.4605.494
  debutantSSD5.4085.408
  19Administrator financiartreapta IM5.6035.820
  treapta IIM5.4445.602
  treapta IIIM5.3035.365
  debutantM5.1565.156
  20Bibliotecartreapta IPL/M5.5285.704
  treapta IIPL/M5.4085.497
  treapta IIIPL/M5.3035.303
  debutantPL/M5.1565.156
  21* Informatician, analist programatortreapta I APL/M5.7015.943
  treapta IPL/M5.5425.725
  treapta IIPL/M5.4085.518
  debutantPL/M5.3035.303
  22Informatician, analist programatortreapta I APL/M5.5995.786
  treapta IPL/M5.4605.568
  treapta IIPL/M5.4085.408
  debutantPL/M5.3035.303
  23Secretar institutie/ unitate de invatamant;                   treapta I AM5.6035.820
  treapta IM5.4445.602
  treapta IIM5.3035.365
  debutantM5.1565.156
  24Pedagog școlartreapta IAM5.4605.599
  treapta IM5.4085.408
  treapta IIM5.3035.303
  debutantM5.1565.156
  25Instructor-animator, Corepetitor, Instructor educație extrașcolară                   treapta IAM5.4605.515
  treapta IM5.4085.408
  treapta IIM5.3035.303
  debutantM5.1565.156
  26Șef atelier școalătreapta IM5.5225.694
  treapta IIM5.4085.486
  treapta IIIM5.3035.303
  debutantM5.1565.156
  27Administrator patrimoniutreapta IM5.5285.704
  treapta IIM5.4085.497
  treapta IIIM5.3035.303
  debutantM5.1565.156
  28Tehniciantreapta IAM5.5785.754
  treapta IM5.5225.694
  treapta IIM5.4085.486
  treapta IIIM5.3035.303
  debutantM5.1565.156
  29Laboranttreapta IPL/M5.4605.599
  treapta IIPL/M5.4085.408
  debutantPL/M5.3035.303
  30Instructor, modeltreapta IPL/M5.5315.681
  treapta IIPL/M5.4605.473
  treapta IIIPL/M5.4085.408
  debutantPL/M5.3035.303
  31Mediator școlartreapta IAM/G5.4605.599
  treapta IM/G4.9145.083
  treapta IIM/G4.6234.770
  debutantM/G4.4634.565
  32Supraveghetor noaptetreapta IM/G4.2414.440
  treapta IIM/G4.0944.252
  treapta IIIM/G4.0054.115
  debutantM/G3.9903.990
  33Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, conservator, restaurator, analist; (Biblioteci Universitare)                     grad IAS6.4406.705
  grad IS6.0776.309
  grad IIS5.8236.010
  debutantS5.5375.691
  34Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, tehnoredactor, conservator, restaurator; (Biblioteci Universitare)                     gradul ISSD5.8356.075
  grad IISSD5.6055.796
  grad IIISSD5.4605.578
  debutantSSD5.4085.408
  35Bibliotecar, restaurator, conservator; (Biblioteci Universitare)treapta IPL/M5.6405.849
  treapta IIPL/M5.4815.631
  treapta IIIPL/M5.4085.423
  debutantPL/M5.3035.303
  36Mânuitor carte, garderobier (Biblioteci Universitare)4.4604.599
  37Documentarist (CCD și centru de documentare și informare)                     grad IAS6.4406.705
  grad IS6.0776.309
  grad IIS5.8236.010
  debutantS5.5375.691
  38Documentaristtreapta IAM5.6035.820
  treapta IM5.4445.602
  treapta IIM5.3035.365
  debutantM5.1565.156
  39Secretar (tehnic) de redacțiegrad IS6.0656.360
  grad IIS5.8666.100
  grad IIIS5.7055.876
  debutantS5.5135.607
  40Secretar de redacțiegrad ISSD5.7665.970
  grad IISSD5.5445.702
  grad IIISSD5.4605.494
  debutantSSD5.4085.408
  41Secretar (tehnic) de redacțietreapta IAM5.5285.704
  treapta IM5.4085.497
  treapta IIM5.3035.303
  debutantM5.1565.156
  42Redactor, tehnoredactorgrad IAS6.2216.530
  grad IS5.9216.184
  grad IIS5.7605.960
  debutantS5.5375.691
  43Redactor, tehnoredactorgrad ISSD5.8356.075
  grad IISSD5.6055.796
  grad IIISSD5.4605.578
  debutantSSD5.4085.408
  44Redactor, tehnoredactortreapta IAM5.6035.820
  treapta IM5.4445.602
  treapta IIM5.3035.365
  debutantM5.1565.156
  45Muzeograf, restaurator, conservator, taxidermist, educator muzeal                     grad IAS7.0537.151
  grad IS6.6176.690
  grad IIS6.3306.332
  debutantS5.5375.691
  46Muzeograf, restaurator, conservator, educator muzeal                     gradul ISSD5.8356.075
  grad IISSD5.6055.796
  grad IIISSD5.4605.578
  debutantSSD5.4085.408
  47Restaurator, gestionar custodetreapta IAM5.6035.820
  treapta IM5.4445.602
  treapta IIM5.3035.365
  debutantM5.1565.156
  48* Consilier juridicgrad I AS6.4526.770
  grad IS6.0906.375
  gradul IIS5.8916.115
  debutantS5.5375.691
  49* Referent de specialitategrad IS6.3786.655
  grad IIS6.0146.259
  grad IIIS5.8236.010
  debutantS5.5375.691
  50* Referentgrad ISSD5.8356.075
  grad IISSD5.6055.796
  grad IIISSD5.4605.578
  debutantSSD5.4085.408
  51* Referenttreapta IAM5.6405.849
  treapta IM5.4445.602
  treapta IIM5.3035.365
  debutantM5.1565.156
  52Referent de specialitategrad IS6.2146.403
  grad IIS5.8646.028
  grad IIIS5.7475.789
  debutantS5.5165.516
  53Referentgrad ISSD5.6925.855
  grad IISSD5.5135.597
  grad IIISSD5.4605.460
  debutantSSD5.4085.408
  54Referenttreapta IAM5.5135.628
  treapta IM5.4085.408
  treapta IIM5.3035.303
  debutantM5.1565.156
  55** Auditorgrad I AS6.6606.950
  ** Auditor                 grad IS6.3746.650
  ** Auditor                 grad IIS5.9616.200
  56** Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate                    grad I AS6.5656.850
  ** Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate                     grad IS6.2796.550
  ** Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate                     grad IIS5.9626.225
  ** Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate debutantS5.7055.950
  57** Consilier juridicgrad I AS6.5656.850
  ** Consilier juridicgrad IS6.2796.550
  ** Consilier juridicgrad IIS5.9626.225
  ** Consilier juridicdebutantS5.7055.950
  58** Referentgrad IASSD5.8986.150
  ** Referentgrad ISSD5.8026.025
  ** Referentgrad IISSD5.6075.825
  ** ReferentdebutantSSD5.5055.696
  59**Referenttreapta IAM5.6865.920
  **Referenttreapta IM5.5055.696
  **Referenttreapta IIM5.3235.470
  **ReferentdebutantM5.1565.263
  60Cercetător științificIS9.74110.222
  61Cercetător științificIIS7.8228.120
  62Cercetător științificIIIS6.1896.550
  63Cercetător științificS6.0286.350
  64Asistent de cercetare științificăS5.8836.150
  65Asistent de cercetare științifică stagiarS5.7616.035
  66AsistentIM5.6425.906
  67AsistentIIM5.4195.617
  68AsistentstagiarM5.1565.156
  69Inginer de sistemgrad I AS6.4406.705
  grad IS6.0466.284
  grad IIS5.8546.035
  debutantS5.5375.691
  70Operator, controlor dateIM5.6405.849
  IIM5.4445.602
  IIIM5.3035.365
  debutantM5.1565.156
  71Inginer specialistgrad I AS6.3166.560
  grad IS5.9606.175
  grad IIS5.7685.926
  debutantS5.5135.607
  72SubinginerISSD5.7665.970
  IISSD5.5445.702
  IIISSD5.4605.494
  debutantSSD5.4085.408
  73Căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria BM5.5135.513
  74Ofițer punte maritim portuar, ofițer mecanic maritim-portuar, ofițer electrician maritim-portuarM5.3035.303
  75Șef echipaj, timonier șefM/G5.4085.408
  76Timonier fluvialM/G5.0935.093
  77Șef mecanic fluvialM5.5135.513
  78Inginer agronom, zootehnist, pedologgrad IS6.1286.410
  grad IIS5.8546.035
  debutantS5.5375.691
  79Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS6.3786.655
  80Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS5.9836.234
  81Biolog, biochimist, chimist, fizicianS5.7605.960
  82Biolog, biochimist, chimist, fizician debutantS5.5375.691
  83Sociolog principalS6.3396.624
  84SociologS5.7605.960
  85Sociolog debutantS5.5375.691
  86Psiholog principalS6.3786.655
  87Psiholog specialistS5.9836.234
  88Psiholog practicantS5.7605.960
  89Psiholog debutantS5.5375.691
  90Asistent social principalS6.3786.655
  91Asistent social specialistS6.0146.259
  92Asistent social practicantS5.8236.010
  93Asistent social debutantS5.5375.691
  94Asistent social principalSSD5.7195.897
  95Asistent social specialistSSD5.5135.628
  96Asistent social practicantSSD5.4605.460
  97Asistent social debutantSSD5.4085.408
  98Infirmieră/infirmieră în educație timpurietreapta IM/G5.5315.681
  treapta IIM/G5.4605.473
  treapta IIIM/G5.0935.102
  debutantM/G4.9884.988
  99Îngrijitor educație timpurietreapta IAM5.5225.694
  treapta IM5.4085.486
  treapta IIM5.3035.303
  debutantM5.1565.156
  100Consilier în Carierăgrad IAS5.7236.133
  grad IS5.3605.737
  grad IIS5.1685.488
  debutantS4.8835.169
  (la 20-02-2024, Tabelul de la Punctul 6. din Anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 128 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 20 februarie 2024 ) *) Se utilizează în învățământul universitar **) Se utilizează în inspectoratele școlare județene/ISMB NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 4, 5 și 6 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.