HOTĂRÂRE nr. 1.336 din 29 decembrie 2023pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.196 din 29 decembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:A. Titlul IV "Impozitul pe venit"1. La punctul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În aplicarea prevederilor art. 111 alin. (1) din Codul fiscal se definesc următorii termeni:a) prin contribuabil, în sensul art. 111 din Codul fiscal, se înțelege persoana fizică căreia îi revine obligația de plată a impozitului. În cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii, contribuabil este cel din patrimoniul căruia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele acestuia: vânzătorul, credirentierul, transmițătorul în cazul contractului de întreținere, al actului de dare în plată, al contractului de tranzacție, cu excepția transferului prin donație, precum și a constituirii sau transmiterii dezmembrămintelor dreptului de proprietate cu titlu gratuit. În contractele de schimb imobiliar, calitatea de contribuabil o au toți copermutanții, coschimbașii, cu excepția schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliară, cu un bun mobil, situație în care calitatea de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil. În cazul transferului dreptului de proprietate prin donație, calitatea de contribuabil revine donatarului, în situația în care acesta este contribuabil potrivit prevederilor titlului IV «Impozitul pe venit» din Codul fiscal. În cazul constituirii sau transmiterii dezmembrămintelor dreptului de proprietate cu titlu gratuit, calitatea de contribuabil revine dobânditorului dezmembrămintelor, în situația în care acesta este contribuabil potrivit prevederilor titlului IV «Impozitul pe venit» din Codul fiscal. Contribuabil este și persoana fizică din patrimoniul căreia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia cu titlu de aport la capitalul social. În cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauză de moarte, prin succesiune legală sau testamentară, calitatea de contribuabil revine moștenitorilor legali sau testamentari, precum și legatarilor cu titlu particular;b) prin construcții de orice fel se înțelege:(i) construcții cu destinația de locuință;(ii) construcții cu destinația de spații comerciale;(iii) construcții industriale, hale de producție, sedii administrative, platforme industriale, garaje, parcări;(iv) orice construcție sau amenajare subterană ori supraterană cu caracter permanent, pentru a cărei edificare este necesară autorizația de construcție în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) prin terenul aferent construcțiilor se înțelege terenuri-curți, construcții și anexele acestora, conform titlului de proprietate, identificat printr-un identificator unic - numărul cadastral - sau care constituie un singur corp funciar;d) prin terenuri de orice fel, fără construcții, se înțelege terenurile situate în intravilan sau extravilan, indiferent de categoria de folosință, cum ar fi: curți, grădini, teren arabil, pășune, fâneață, teren forestier, vii, livezi și altele asemenea pe care nu sunt amplasate construcții și nu pot fi încadrate în categoria terenurilor aferente construcțiilor în înțelesul lit. c);e) prin transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se înțelege înstrăinarea, prin acte juridice între vii, a dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia, indiferent de tipul sau natura actului prin care se realizează acest transfer: vânzare- cumpărare, donație, rentă viageră, întreținere, schimb, dare în plată, tranzacție, aport la capitalul social, inclusiv în cazul când transferul se realizează în baza unei hotărâri judecătorești și altele asemenea;f) nu constituie transfer impozabil constatarea prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă/hotărâre judecătorească definitivă și executorie a dobândirii dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii.g) pentru determinarea perioadei de deținere, termenul de la care aceasta începe să curgă este data dobândirii dreptului de proprietate, iar calculul termenului se face în condițiile dreptului comun. Termenul în raport cu care se calculează data dobândirii este:(i) pentru construcțiile noi și terenul aferent acestora, termenul curge de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în condițiile prevăzute de lege;(ii) pentru aceeași construcție edificată la date diferite, termenul curge de la data ultimului procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în condițiile prevăzute de lege;(iii) pentru construcțiile neterminate și terenul aferent acestora, termenul se calculează de la data dobândirii dreptului de proprietate sau dezmembrămintelor sale asupra terenului;(iv) pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și pentru terenurile de orice fel fără construcții, altele decât cele prevăzute la (i)-(iii), termenul curge de la data actului prin care au fost dobândite;h) data dobândirii se consideră:(i) pentru imobilele dobândite prin reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar: Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, data dobândirii este considerată data validării, prin hotărârea comisiei județene de aplicare a legilor de mai sus, a propunerilor făcute de comisiile locale de aplicare a acestor legi. Numărul și data hotărârii sunt înscrise în adeverințele eliberate de comisiile locale fiecărui solicitant îndreptățit la restituire ori constituire;(ii) pentru imobilele atribuite, restituite, retrocedate în baza următoarelor legi: Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, data dobândirii este considerată data emiterii actului administrativ, respectiv ordinul prefectului, dispoziția de restituire sau orice alt act administrativ în materie;(iii) în cazul în care foștii proprietari sau moștenitorii acestora au dobândit dreptul de proprietate prin hotărâre judecătorească, data dobândirii este considerată data rămânerii definitive și irevocabile/definitive și executorii a hotărârii judecătorești;(iv) pentru imobilele dobândite cu titlu de uzucapiune, constatat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, data dobândirii este considerată data la care a început să curgă termenul de uzucapiune;(v) în cazul înstrăinării unor imobile rezultate din dezmembrarea, respectiv dezlipirea unui imobil, data dobândirii acestor imobile este data dobândirii imobilului inițial care a fost supus dezlipirii, respectiv dezmembrării;(vi) în cazul înstrăinării terenurilor alipite și ulterior dezmembrate, respectiv dezlipite, data dobândirii este considerată data la care a fost dobândit imobilul cu suprafața cea mai mare din operația de alipire;(vii) în cazul înstrăinării unor imobile rezultate din alipirea unora dobândite la date diferite, impozitul se va calcula în funcție de data dobândirii parcelei cu suprafața cea mai mare;(viii) în cazul în care parcelele alipite au suprafețe egale, data dobândirii este considerată data la care a fost dobândită ultima parcelă;(ix) în cazul schimbului, data dobândirii imobilelor care fac obiectul schimbului va fi data la care fiecare copermutant, respectiv coschimbaș, a dobândit proprietatea;(x) în cazul imobilelor dobândite prin moștenire, data dobândirii este considerată data decesului autorului succesiunii, indiferent de data la care s-a eliberat certificatul de moștenitor sau a rămas definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie hotărârea judecătorească, în cazul procedurii finalizate prin hotărâre judecătorească;(xi) în cazul înstrăinării unor proprietăți imobiliare pentru care nuda proprietate și dezmembrămintele aceluiași drept de proprietate au fost dobândite la date diferite, data dobândirii se consideră data dobândirii nudei proprietăți;(xii) în cazul înstrăinării unor proprietăți imobiliare deținute de doi sau mai mulți proprietari, fiecare dobândind dreptul de proprietate în cote diferite, la date diferite, data dobândirii este cea corespunzătoare dobândirii fiecărei cote-părți de fiecare dintre proprietari;(xiii) în cazul înstrăinării unei proprietăți imobiliare deținute de un proprietar, pentru care dreptul de proprietate a fost dobândit în cote diferite, la date diferite, data dobândirii este cea corespunzătoare dobândirii fiecărei cote-părți;(xiv) în cazul transferului dreptului de proprietate prin donație, precum și în cazul constituirii sau transmiterii dezmembrămintelor dreptului de proprietate cu titlu gratuit, data dobândirii este data încheierii actului autentic sau, după caz, data rămânerii definitive și irevocabile/definitive și executorii a hotărârii judecătorești.2. La punctul 33 alineatul (2), după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Nu se datorează impozit la notarea posesiei de fapt în cartea funciară în cadrul procesului de înregistrare sistematică sau sporadică și al intabulării ulterioare a dreptului de proprietate ca efect al notării posesiei de fapt, în condițiile art. 13 și 41 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. La punctul 33, alineatele (4) și (4^1)-(4^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În sensul prevederilor art. 111 alin. (4) din Codul fiscal, la transmiterea dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, impozitul prevăzut la art. 111 alin. (1) și (3) din Codul fiscal se calculează, în funcție de perioada de deținere a proprietății imobiliare și de valoarea declarată de părți, sau după caz, de valoarea stabilită prin studiul de piață, în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici cu experți evaluatori autorizați în condițiile legii. Valoarea tranzacției proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, luată în calcul la stabilirea impozitului, nu include TVA aferentă, în cazul în care aceasta se aplică tranzacției respective. La constituirea sau transmiterea dezmembrămintelor dreptului de proprietate, impozitul se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici cu experți evaluatori autorizați în condițiile legii. Aceeași valoare se va stabili și la stingerea pe cale convențională sau prin consimțământul titularului acestor dezmembrăminte. La transmiterea nudei proprietăți, impozitul se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 80% din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici cu experți evaluatori autorizați în condițiile legii. În cazul transferului unei proprietăți imobiliare deținute în coproprietate, impozitul este datorat de fiecare coproprietar, corespunzător cotei-părți de deținere. În situația în care cotele-părți de deținere nu sunt precizate, se prezumă că fiecare coproprietar deține o cotă-parte egală cu a celorlalți. În cazul transferului unei proprietăți imobiliare deținute în devălmășie, impozitul este datorat de fiecare coproprietar devălmaș în cote-părți egale. În cazul în care sunt transferate mai multe proprietăți imobiliare din patrimoniul personal, printr-un singur act juridic între vii și indiferent de numărul proprietarilor, impozitul este datorat de fiecare proprietar în funcție de valoarea cotei-părți din fiecare proprietate imobiliară înstrăinată. În cazul unei/unor proprietăți imobiliare transferate cu titlu de aport la capitalul social, valoarea la care se stabilește impozitul este valoarea prevăzută în actul prin care s-a realizat aducerea bunului imobil ca aport în natură la capitalul social, raportul de evaluare sau studiul de piață, după caz, astfel:a) în situația în care legislația în materie impune întocmirea unui raport de evaluare, valoarea din actul de transfer, dar nu mai puțin de valoarea rezultată din raportul de evaluare;b) în situația în care legislația în materie nu impune întocmirea unui raport de evaluare, valoarea din actul de transfer sau valoarea stabilită prin studiul de piață, în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici cu experți evaluatori autorizați în condițiile legii. Pentru construcțiile neterminate, la înstrăinarea acestora, valoarea se stabilește pe baza unui raport de expertiză/evaluare, care cuprinde valoarea construcției neterminate la care se adaugă valoarea terenului aferent, declarată de părți. Raportul de expertiză/evaluare se întocmește pe cheltuiala contribuabilului de un expert/evaluator autorizat în condițiile legii. În cazul schimbului unei/unor proprietăți imobiliare cu altă/alte proprietate imobiliară/proprietăți imobiliare se consideră că au loc două/mai multe tranzacții, iar impozitul se calculează la valoarea fiecăreia din proprietățile imobiliare transmise, în condițiile prevăzute la alin. (4) al art. 111 din Codul fiscal. În cazul schimbului unei proprietăți imobiliare cu un bun mobil al unei persoane fizice, impozitul se datorează de persoana fizică ce transmite proprietatea imobiliară, la valoarea proprietății imobiliare din actul de transfer, în condițiile prevăzute la alin. (4) al art. 111 din Codul fiscal. Studiul de piață reprezintă colectarea informațiilor de pe piața imobiliară în ceea privește oferta/cererea și valorile de piață corespunzătoare proprietăților imobiliare care fac obiectul transferului dreptului de proprietate potrivit prevederilor art. 111 din Codul fiscal. Acesta trebuie să conțină informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară în anul precedent în funcție de tipul proprietății imobiliare, de categoria localității unde se află situată aceasta, respectiv zone în cadrul localității/rangul localității. Studiile de piață sunt comunicate de către Camerele Notarilor Publici, după fiecare actualizare, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru a fi utilizate începând cu data de întâi a lunii următoare primirii acestora.(4^1) În cazul transferului unei proprietăți imobiliare deținute în coproprietate, baza de calcul a impozitului pentru fiecare proprietar o reprezintă partea din valoarea totală a tranzacției sau valoarea stabilită prin studiul de piață, după caz, corespunzătoare cotei de deținere. În situația în care cotele de deținere nu sunt precizate, se prezumă că fiecare coproprietar deține o cotă egală cu a celorlalți.(4^2) În cazul transferului unei proprietăți imobiliare deținute în devălmășie, baza de calcul a impozitului ce revine coproprietarilor devălmași se atribuie fiecăruia în cote egale din valoarea totală a tranzacției sau valoarea stabilită prin studiul de piață, după caz.(4^3) În cazul în care sunt transferate mai multe proprietăți imobiliare din patrimoniul personal, printr-un singur act juridic între vii și indiferent de numărul proprietarilor, baza de calcul al impozitului ce revine fiecărui proprietar, determinată pentru fiecare proprietate imobiliară transferată, se calculează în funcție de valoarea cotei de proprietate înstrăinate așa cum rezultă din actul de transfer.4. La punctul 33 alineatul (5), al 6-lea și al 7-lea paragraf se modifică și vor avea următorul cuprins:În situația în care o hotărâre judecătorească sau documentația aferentă acesteia includ valoarea proprietății imobiliare, stabilită de un expert autorizat în condițiile legii, impozitul se calculează la această valoare, pentru fiecare contribuabil, în funcție de perioada de deținere și de cota-parte deținută.În cazul în care în hotărârea judecătorească nu este precizată valoarea proprietății imobiliare stabilită de un expert autorizat în condițiile legii sau în documentația aferentă hotărârii nu este cuprinsă expertiza privind stabilirea valorii de circulație a imobilului, impozitul se calculează la valoarea stabilită prin studiul de piață, pentru fiecare contribuabil, în funcție de perioada de deținere și de cota parte deținută.5. La punctul 33 alineatul (5), paragraful 9 se abrogă.B. Titlul VII " Taxa pe valoarea adăugată"1. La punctul 37 alineatul (4), partea introductivă și litera ț) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal se aplică pe tot lanțul economic de la producție până la vânzarea către consumatorul final de către toți furnizorii, indiferent de calitatea acestora, respectiv producători sau comercianți, pentru livrarea bunurilor care se încadrează la următoarele coduri NC, indiferent de destinația acestora, cu excepția alimentelor cu zahăr adăugat al căror conținut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs, altele decât laptele praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică, cozonacul și biscuiții: .......................ț) băuturi, oțet comestibil și înlocuitori de oțet comestibil obținuți din acid acetic, care se încadrează la codurile NC 2201 și 2209 00;2. La punctul 37, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:(4^1) Conform art. 291 alin. (2) lit. e) pct. 3 din Codul fiscal, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru:a) laptele praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică, respectiv formulele de lapte praf de început, de continuare și de creștere, care se încadrează la codurile NC 0402 și NC 1901 10;b) cozonacul care este vândut sub această denumire și care se încadrează la codul NC 1905;c) biscuiții care sunt vânduți sub această denumire și care se încadrează la codurile NC 1905 31, 1905 90 45 și 2309.(4^2) Pentru alimentele prevăzute la art. 291 alin. (2) lit. e) pct. 3 din Codul fiscal, pe baza listei ingredientelor se determină dacă au zahăr adăugat, indiferent în ce cantitate, iar conținutul total de zahăr este cel prevăzut în informațiile nutriționale.(4^3) În cazul în care, pentru produsele prevăzute la art. 291 alin. (2) lit. e) pct. 3 din Codul fiscal, conținutul total de zahăr este exprimat în grame/unitate de măsură pentru volum, persoanele impozabile trebuie să realizeze transformarea din unitatea de măsură pentru volum în unitatea de măsură pentru masă.3. La punctul 37 alineatul (5), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru livrarea următoarelor bunuri, cu excepția alimentelor cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs, datorită naturii lor, cota redusă de TVA de 9% se aplică de orice furnizor numai dacă acesta poate face dovada că sunt utilizate pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal:4. La punctul 37, alineatele (10), (14) și (15) se modifică și vor avea următorul cuprins:(10) Cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea, importul sau achiziția intracomunitară de suplimente alimentare notificate care se regăsesc pe site-ul Ministerului Sănătății sau pe cel al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală și vegetală și/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale și alți nutrienți, cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate și cu Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare. Cota redusă de TVA de 9% nu se aplică pentru livrarea, importul sau achiziția intracomunitară de suplimente alimentare care se încadrează în excepțiile prevăzute la art. 291 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal. .....................(14) În sensul art. 291 alin. (2) lit. j) din Codul fiscal, prin cazare în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară se înțelege cazarea în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică prevăzute la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. j) din Codul fiscal se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare, prevăzute la art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare. În cazul cazării cu mic dejun, cu demipensiune, cu pensiune completă sau cu «all inclusive», astfel cum sunt definite la art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, cota redusă de TVA se aplică asupra prețului total al cazării, care poate include și băuturi alcoolice, băuturi nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202, precum și alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs. Orice persoană care acționează în condițiile prevăzute la pct. 8 alin. (2) sau care intermediază astfel de operațiuni în nume propriu, dar în contul altei persoane, potrivit art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 9% a taxei, cu excepția situațiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special de taxă pentru agenții de turism, prevăzut la art. 311 din Codul fiscal.(15) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, prin servicii de restaurant și de catering se înțelege serviciile prevăzute la pct. 18. Orice combinație de băuturi alcoolice și nealcoolice, indiferent de concentrația alcoolică, este considerată băutură alcoolică. Pentru băuturile alcoolice, precum și pentru băuturile nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202, servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering, se aplică cota standard de TVA, fără a se considera că are loc o livrare separată de bunuri, oferirea de băuturi făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering.5. La punctul 37, după alineatul (15) se introduc sase noi alineate, alin. (16)-(21), cu următorul cuprins:(16) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal se aplică numai pentru livrarea, astfel cum este definită la art. 270 alin. (1) din Codul fiscal, a locuințelor ca parte a politicii sociale, respectiv pentru transferul dreptului de a dispune ca un proprietar de bunurile prevăzute la art. 291 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal.(17) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. m) pct. 3 din Codul fiscal:a) anexele gospodărești nu se iau în calculul suprafeței utile a locuinței de 120 mp;b) valoarea-limită de 600.000 lei cuprinde valoarea locuinței, inclusiv valoarea cotelor indivize din părțile comune ale imobilului și a anexelor gospodărești și, după caz, a terenului pe care este construită locuința, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuința respectivă.(18) Suprafața utilă a locuinței prevăzute la art. 291 alin. (2) lit. m) pct. 3 din Codul fiscal trebuie să fie înscrisă în documentația cadastrală anexată la actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate, încheiat în condițiile legii.(19) Persoanele impozabile care livrează locuințe vor aplica cota de 9%, inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrări, dacă din contractele încheiate rezultă că la momentul livrării vor fi îndeplinite toate condițiile impuse de art. 291 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal. În situația în care avansurile au fost facturate prin aplicarea cotei standard de TVA, la livrarea bunului imobil se efectuează regularizările prevăzute la art. 291 alin. (6) din Codul fiscal în vederea aplicării cotei de 9%, dacă toate condițiile impuse de art. 291 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal, astfel cum sunt detaliate și de prezentele norme metodologice, sunt îndeplinite la data livrării.(20) Pentru clădirile prevăzute la art. 291 alin. (2) lit. m) pct. 1, 2 și 4 din Codul fiscal, cumpărătorul va pune la dispoziția vânzătorului o declarație pe propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că va utiliza aceste clădiri conform destinației prevăzute de lege, care se păstrează de vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 9%. Declarația trebuie prezentată cel mai târziu până la momentul livrării clădirii respective. Prevederile art. 291 alin. (2) lit. m) pct. 1, 2 și 4 din Codul fiscal se aplică și în cazul livrării de părți dintr-o clădire destinate scopurilor respective.(21) În situația în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât și cotei standard de TVA și se poate stabili o operațiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului este cota de TVA aplicabilă operațiunii principale, conform pct. 23 alin. (1) lit. b), chiar dacă prețul fiecărui element care compune prețul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație poate fi identificat, astfel cum s-a pronunțat și Curtea Europeană de Justiție în Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV.Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă posibilitatea achiziționării unui pachet de bunuri și servicii constând în acces la un eveniment sportiv și facilități în cadrul evenimentului sportiv, precum: servicii de catering/restaurant, produse alimentare, acces la parcare. În această situație, chiar dacă prețul fiecărui element care compune prețul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație ar putea fi identificat, cota de TVA aplicabilă pachetului este de 9%, respectiv cota de TVA aferentă accesului la evenimentul sportiv care reprezintă prestația principală.6. La punctul 38, alineatele (2)-(6) și (9) se abrogă.7. La punctul 65^1, alineatele (1)-(6), (9) și (10) se abrogă.8. La punctul 88 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA sau a deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. a) și alin. (10) din Codul fiscal. Prin excepție, în cazul persoanelor impozabile care solicită odată cu înregistrarea în registrul comerțului și înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data înregistrării persoanei impozabile în registrul comerțului.9. La punctul 88, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alin. (22), cu următorul cuprins:(22) În cazul suspendării executării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, dispusă de instanțele de judecată în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, toate efectele deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA sunt suspendate până la încetarea acesteia. Pe perioada suspendării, organul fiscal înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă.C. Titlul VIII "Accize și alte taxe speciale"1. La punctul 1, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:(11) În sensul art. 336 pct. 19 din Codul fiscal, operațiunile de ambalare nu cuprind și activitățile de postambalare a produselor accizabile, în vederea eliberării pentru consum. "Activitățile de postambalare" reprezintă realizarea unei ambalări suplimentare a produselor accizabile care sunt deja ambalate individual. Exemplu: Un antrepozit fiscal pentru depozitare produse din grupa tutunului prelucrat poate realiza, înainte de eliberarea pentru consum, o postambalare suplimentară a țigărilor de foi recepționate în regim suspensiv de accize care sunt ambalate deja individual. Pe ambalajul cu care produsele accizabile sunt eliberate pentru consum se aplică marcaje fiscale."2. La punctul 37, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nu se solicită nicio garanție pentru deplasările de produse energetice prin conducte fixe, cu excepția cazului în care există circumstanțe justificate în mod corespunzător.3. La punctul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Antrepozitarul autorizat nu este obligat să constituie garanție pentru produsele energetice supuse accizelor care sunt deplasate din România pe teritoriul Uniunii Europene exclusiv pe cale maritimă, în cazul în care celelalte state membre implicate sunt de acord.4. Punctul 165 se modifică și va avea următorul cuprins:165. (1) În sensul art. 439 alin. (2) lit. d) și e) din Codul fiscal, prin băuturi nealcoolice se înțelege:a) băuturile care se încadrează la codul NC 2202;b) băuturile cu o concentrație alcoolică de maximum 1,2% în volum, care se încadrează la codurile NC 2204, 2205, 2206 și 2208.(2) În sensul art. 439 alin. (2) lit. d) și e) din Codul fiscal, nu se consideră băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat băuturile pentru care consumatorul decide cantitatea de zahăr ce se adaugă în conținutul acestora, produsele care nu pot fi consumate ca atare ca băuturi, precum și băuturile preparate pe loc la care nu poate fi determinată cantitatea de zahăr la momentul vânzării.(3) Nu se consideră producție și vânzare în sensul art. 440 și 441 din Codul fiscal servirea produselor prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. d) și e) din Codul fiscal, în cadrul serviciilor de restaurant și catering astfel cum sunt definite la pct. 18 de la titlul VII - «Taxa pe valoarea adăugată» din Normele metodologice.(4) Pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. d) și e) din Codul fiscal, zahărul adăugat, indiferent în ce cantitate, se determină pe baza listei ingredientelor, iar nivelul total de zahăr este cel prevăzut în conținutul de nutrienți.(5) În cazul în care, pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. d) și e) din Codul fiscal, nivelul total de zahăr este exprimat în grame/unitate de măsură pentru masă, pentru calcularea accizelor, operatorii economici prevăzuți la art. 444 din Codul fiscal trebuie să realizeze transformarea din unitatea de măsură pentru masă în unitatea de măsură pentru volum.(6) În aplicarea art. 442 alin. (1) din Codul fiscal, pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a)-c) din Codul fiscal care sunt prezentate sub forma unei rezerve care conține în amestec oricare dintre produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a)-c) din Codul fiscal, cuantumul accizelor datorate reprezintă suma dintre accizele datorate pentru fiecare componentă în parte. Pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cuantumul accizelor se determină prin aplicarea nivelului corespunzător prevăzut la nr. crt. 2 din anexa nr. 2 la titlul VIII - Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal, la cantitatea de tutun destinată inhalării fără ardere, conținută în produsele care se încadrează la codul NC 2404 11 00. Pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cuantumul accizelor se determină prin aplicarea nivelului corespunzător prevăzut la nr. crt. 3 din anexa nr. 2 la titlul VIII - Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal, la cantitatea de înlocuitor de tutun, cu sau fără nicotină, conținută în produsele care se încadrează la codurile NC 2404 12 00 și 2404 19 10.(7) În cazul în care produsele sunt prezentate sub forma unei rezerve care conține atât produsele prevăzute la art. 354 alin. (4) din Codul fiscal, cât și produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. b) sau c) din Codul fiscal, cuantumul accizelor datorate reprezintă suma dintre accizele datorate pentru fiecare componentă în parte.(8) Pentru produsele prevăzute la alin. (6) care sunt prezentate sub forma unei rezerve care conține în amestec produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal sau produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) și c) din Codul fiscal, fabricate în antrepozite fiscale de producție din România, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 339-341 din Codul fiscal și ale secțiunilor a 3-a, a 9-a și a 16-a de la capitolul I - Regimul accizelor armonizate, titlul VIII - Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal.(9) Pentru produsele prevăzute la alin. (7) se aplică în mod corespunzător prevederile secțiunilor a 9-a - Regimul de antrepozitare, a 16-a - Deplasarea și primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize și a 19-a - Marcarea produselor alcoolice și a tutunului prelucrat.5. Punctul 169 se modifică și va avea următorul cuprins:169. Procesarea tutunului prelucrat în vederea obținerii produselor prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal și a produselor care se prezintă sub forma unei combinații între produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal și cele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. b) sau lit. c) din Codul fiscal se efectuează în antrepozite fiscale de producție tutun prelucrat.6. La punctul 170, alineatele (1) și (15) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) În aplicarea art. 444 alin. (3) din Codul fiscal, operatorul economic care produce, achiziționează din alte state membre ale Uniunii Europene sau importă produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a)-c) din Codul fiscal trebuie să se autorizeze la autoritatea vamală teritorială. ...............................(15) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (1) antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați pentru produsele prevăzute la pct. 165 alin. (7).7. La punctul 170, după alineatul (15) se introduc două noi alineate, alin. (16) și (17), cu următorul cuprins:(16) În aplicarea art. 444 alin. (3^1) din Codul fiscal, operatorul economic care produce, achiziționează din alte state membre ale Uniunii Europene sau importă produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. d) și e) din Codul fiscal trebuie să notifice autoritatea vamală teritorială. Notificarea se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 45^1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(17) În termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea notificării, autoritatea vamală teritorială înregistrează notificarea în registrul special creat în acest scop la nivelul autorității vamale competente.8. La punctul 170^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:170^1. (1) În aplicarea art. 448^2 alin. (1) din Codul fiscal, pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, fabricate în antrepozite fiscale de producție din România, pentru care accizele nearmonizate au fost plătite în România și care ulterior sunt livrate intracomunitar, accizele virate la bugetul de stat pot fi restituite dacă livrarea este însoțită de documentul prevăzut în anexa nr. 46, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, și dacă se face dovada că produsele au fost recepționate în statul membru de destinație.9. La punctul 170^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:170^2. (1) În aplicarea art. 448^2 alin. (1) din Codul fiscal, pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, fabricate în antrepozite fiscale de producție din România, care sunt exportate, accizele virate la bugetul de stat pot fi restituite dacă se face dovada că produsele accizabile au părăsit teritoriul Uniunii Europene.10. Anexa nr. 45 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.11. După anexa nr. 45 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 45^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Cererile de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA odată cu înregistrarea în registrul comerțului, în cursul anului 2023, și care nu se prezintă la sediul organului fiscal competent pentru ridicarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA se anulează la împlinirea unui termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Înregistrarea în scopuri de TVA se va considera valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA odată cu înregistrarea în registrul comerțului, în cursul anului 2023, și care se prezintă la sediul organului fiscal competent pentru ridicarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul III Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I lit. B și C și ale art. II, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 29 decembrie 2023. Nr. 1.336.  +  Anexa nr. 1*) *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 45 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  Nr. înregistrare …………….Data …………..

  CERERE
  privind acordarea autorizației de operator economic
  cu produse supuse accizelor nearmonizate prevăzute
  la art. 439 alin. (2) lit. a)-c) din Codul fiscal
  (atașați numărul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura informațiile complete)
  I.INFORMAȚII GENERALE
  1. Numele
  2. AdresaJudețul.............................Sectorul............... Localitatea.............................................. Strada................................ Nr........ Bloc............ Scara.......... Etaj......... Ap....... Cod poștal............................
  3. Telefon
  4. Fax
  5. Adresă e-mail
  6. Codul de identificare fiscală
  7. Numele și numărul de telefon al reprezentantului legal sau al altei persoane de contact
  8. Descrierea activităților economice desfășurate în România
  9. Numele, adresa și codul fiscal al persoanelor afiliate cu operatorul economic
  10. Dacă operatorul economic este persoană juridică, numele, adresa și codul numeric personal al fiecărui administrator; se vor anexa și cazierele judiciare ale administratorilor
  11. Arătați dacă operatorul economic (sau în cazul în care operatorul economic este persoană juridică, oricare dintre administratorii săi) a fost condamnat definitiv în ultimii 5 ani pentru infracțiunile prevăzute în legislația fiscală.Da [ ] Nu [ ]
  12. Anexați confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de plătitor de accize, după caz.
  13. Anexați copiile contractelor de achiziție încheiate între operatorul economic și partenerul extern, sau ale contractelor de prestări servicii, după caz.
  14. Anexați un certificat constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte: capitalul social, asociații, obiectul de activitate, administratorii, precum și copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor în vigoare.
  II. INFORMAȚII PRIVIND LOCUL UNDE URMEAZĂ SĂ FIE PRODUSE/RECEPȚIONATE PRODUSELE(pentru fiecare locație se depune separat câte o parte a II - a)
  1. Adresa locului unde se produc/recepționează produseleJudețul............................... Sectorul........ Localitatea................................................ Strada............................... Nr...Bloc........ Scara............ Etaj.............. Ap....... Cod poștal........................
  2. Enumerați tipurile de produse accizabile ce urmează a fi produse/achiziționate/importate, cantitatea de produse estimată a fi produsă/achiziționată intracomunitar/importată la nivelul unui an.[ ] produse care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere, cu încadrarea tarifară NC 2404 11 00, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00 kg.[ ] lichide cu sau fără nicotină, destinate inhalării fărăardere, cu încadrarea tarifară NC 2404 12 00, 2404 19 90, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00 ml.[ ] produse destinate inhalării fără ardere, care conținînlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină cu încadrarea tarifară NC 2404 12 00, 2404 19 10, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00 kg.
  III. INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA
  1. Tipul de garanție propusă
  2. Suma propusă pentru garanție
  3. În cazul unui depozit în numerar, anexați scrisoarea de bonitate bancară
  4. În cazul unei garanții bancare, anexați următoarele:Numele, adresa și telefonul garantului propus.Declarația garantului propus cu privire la intenția de a asigura garanția bancară pentru o sumă și perioadă de timp specificată. (Scrisoare de garanție bancară)
  Cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații, din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete. ................. Numele și prenumele .................. Data ..................
   +  Anexa nr. 2*) *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 45^1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  Notificare privind producția, achiziția din alte state membre
  ale Uniunii Europene sau importul produselor prevăzute la
  art. 439 alin. (2) lit. d)-e) din Codul fiscal
  1. Numele operatorului economic
  2. AdresaLocalitatea ............. str.................... nr........ , bl....... , sc...... , et....... , ap. …. județul/sectorul ............... ,cod poștal...............
  3. Telefon/Fax
  4. Adresa de e-mail
  5. Cod de identificare fiscală
  6. Numele și numărul de telefon ale reprezentantului legal sau ale altei persoane de contact
  7. Descrierea activității:[ ] Producție [ ] Achiziție [ ] Import
  1. Tipul produselor accizabile și cantitatea de produse accizabile produsă/achiziționată/importată, estimată la nivelul unui an:
  [ ] Băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g - 8 g/100 ml - hl …….[ ] Băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml – hl ........
  2. Locul/locurile de producție/recepțieLocalitatea ............. str................... nr. …... bl. et.............. ap.......Județul/sectorul Codul poștal............
  3. Dovada înregistrării punctului de lucru la oficiul registrului comerțului
  Numele și prenumele ....................Semnătura ...............
  -----