LEGE nr. 425 din 29 decembrie 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 29 decembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101 din 16 noiembrie 2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 17 noiembrie 2023, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIIPrin derogare de la prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, inclusiv pentru cele etapizate din acest program în alte programe cu finanțare europeană din cadrul financiar 2021-2027, rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18 din același act normativ.2. După articolul III se introduce un nou articol, art. III^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul III^1Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 22 mai 2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, literele c) și d) vor avea următorul cuprins:c) proiectele/operațiunile care nu au realizat progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare până la data de 30 septembrie 2023, cu excepția proiectelor/operațiunilor finanțate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 și Programului operațional regional 2014-2020;d) nu au respectat graficul de implementare și înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023, cu excepția proiectelor/operațiunilor finanțate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 și Programului operațional regional 2014-2020;.2. La articolul 16 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) proiectele/operațiunile pentru care au fost încheiate contracte/emise decizii/ordine de finanțare și care nu au realizat până la data de 31 decembrie 2023 un progres financiar de minimum 5%, astfel cum este definit la art. 3 lit. d), cu excepția proiectelor/operațiunilor finanțate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 și Programului operațional regional 2014-2020;.3. La articolul 18 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) proiectele/operațiunile pentru care au fost încheiate contractele/emise deciziile/ordinele nu au realizat progres financiar de minimum 5%, astfel cum este definit la art. 3 lit. d), cu excepția proiectelor/operațiunilor finanțate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 și Programului operațional regional 2014-2020.3. După articolul VIII se introduc două noi articole, articolele IX și X, cu următorul cuprins:  +  Articolul IX(1) Prin derogare de la art. 1 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pentru apelurile de proiecte pentru care nu sunt declarate cheltuieli Comisiei Europene până la sfârșitul anului 2023, autoritatea de management/organismul intermediar continuă derularea proiectelor prin sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+ până la operaționalizarea sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+.(2) Pentru apelurile prevăzute la alin. (1), autoritatea de management/organismul intermediar sau organismul cu funcție contabilă, după caz, cu sprijinul unității de coordonare SMIS din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, are obligația de a transfera informațiile și documentele aferente fluxurilor derulate prin sistemul informatic MySMIS2014/ SMIS2014+ în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, după operaționalizarea acestuia, indiferent de etapa în care se află procesul de implementare a proiectelor.  +  Articolul XMinisterul Investițiilor și Proiectelor Europene își operaționalizează capacitatea administrativă pentru îndeplinirea tuturor funcțiilor și responsabilităților care revin autorităților de management, potrivit regulamentelor europene și legislației naționale aplicabile în perioada 2021-2027, prin valorificarea experienței existente la nivelul autorității de management pentru Programul operațional regional 2014-2020 în cadrul Programului creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare, prin valorificarea experienței existente la nivelul autorității de management pentru Programul operațional Competitivitate 2014-2020 în cadrul Programului tranziție justă și prin valorificarea experienței existente la nivelul autorității de management pentru Programul operațional Capacitate administrativă 2014-2020 în cadrul Programului sănătate. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 29 decembrie 2023. Nr. 425. ------