LEGE nr. 424 din 29 decembrie 2023privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 29 decembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul I Articolul I din Legea nr. 217/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 11 iulie 2023, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. La articolul 218 alineatul (3), litera c) se abrogă.2. La punctul 9, după alineatul (1) al articolului 218^1 se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un minor cu un alt minor cu vârsta sub 14 ani se sancționează potrivit dispozițiilor art. 114.3. La punctul 9, alineatele (2), (4) și (5) ale articolului 218^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare se pedepsesc cu închisoarea de la 8 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. .................................(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt comise în una din următoarele împrejurări:a) fapta a fost comisă de către un membru de familie al minorului sau de către o persoană care conviețuiește cu minorul;b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, situație de dependență ori de o stare de incapacitate fizică sau psihică;c) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața minorului în orice alt mod;d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;e) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună;f) fapta a fost săvârșită de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism ori o infracțiune de trafic de persoane sau trafic de minori;g) în urma faptei, victima a rămas însărcinată, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (1^1) au fost comise în schimbul unei remunerații, al unui folos material ori al unui avantaj în natură sau al promisiunii unor astfel de beneficii, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.4. La punctul 9, după alineatul (5) al articolului 218^1 se introduc două noi alineate, alin. (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins:(5^1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor cu vârsta între 16 și 18 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 9 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, dacă:a) minorul este membru de familie al majorului;b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de dependență, unei boli, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;c) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața minorului în orice fel;d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.(5^2) Fapta prevăzută la alin. (5^1) se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani dacă:a) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună;b) fapta a fost comisă de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor ori o infracțiune de trafic de persoane sau trafic de minori.5. La punctul 9, alineatele (7) și (8) ale articolului 218^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Faptele prevăzute la alin. (1) și (1^1) nu se sancționează dacă diferența de vârstă între făptuitor și victimă nu depășește 5 ani.(8) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1)-(5^2) se pedepsește.6. Punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:10. La articolul 219, alineatul (1) și partea introductivă și literele a) și b) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 219(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Pedeapsa este închisoarea de la 4 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;b) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care conviețuiește cu victima;7. Punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. La articolul 219 alineatul (2), literele c) și e) se abrogă.8. La punctul 16, alineatul (1) al articolului 219^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 219^1(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, comis de un major asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 9 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.9. La punctul 16, după alineatul (1) al articolului 219^1 se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, comis de un minor asupra unui alt minor cu vârsta sub 14 ani se sancționează cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(1^2) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, comis de un major asupra unui minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.10. La punctul 16, alineatele (2) și (3) ale articolului 219^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, comis între minori prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(2) sunt comise în una din următoarele împrejurări:a) fapta a fost comisă de către un membru de familie al minorului sau de către o persoană care conviețuiește cu minorul;b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, de o situație de dependență ori de o stare de incapacitate fizică sau psihică;c) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața minorului în orice alt mod;d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;e) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună;f) fapta a fost săvârșită de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor ori o infracțiune de trafic de persoane sau trafic de minori,maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.11. La punctul 16, după alineatul (3) al articolului 219^1 se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Comiterea de către un major a unui act de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, împotriva unui minor cu vârsta între 16 și 18 ani se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, dacă:a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care conviețuiește cu acesta;b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia, cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, situație de dependență sau de o stare de incapacitate fizică sau psihică;c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;d) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața minorului în orice alt mod.(3^2) Dacă faptele prevăzute la alin. (3^1) sunt săvârșite în următoarele împrejurări:a) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună;b) fapta a fost comisă de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor ori o infracțiune de trafic de persoane sau trafic de minori,limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.12. La punctul 16, alineatele (5)-(7) ale articolului 219^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Faptele prevăzute la alin. (1) și (1^1) nu se sancționează dacă diferența de vârstă între făptuitor și victimă nu depășește 5 ani.(6) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârșirea unor fapte prevăzute la art. 218^1 alin. (1)-(3), acestea constituie infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor.(7) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1)-(3^2) se pedepsește.13. Punctul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:18. La articolul 221, alineatele (1) și (2) se abrogă.14. Punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:20. La articolul 221, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și punerea la dispoziția acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.15. După punctul 21 se introduce un nou punct, pct. 21^1, cu următorul cuprins:21^1. La articolul 221, alineatele (5) și (6) se abrogă.  +  Articolul IIArticolul III din Legea nr. 217/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 634 din 11 iulie 2023, se abrogă.  +  Articolul III Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 29 decembrie 2023. Nr. 424------