ORDIN nr. 119 din 29 decembrie 2023pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2024 și a bugetului proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.192 din 29 decembrie 2023  Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b), art. 21, art. 62 alin. (1) lit. c) și ale art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2024, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite.(2) În cazul în care, în cursul execuției, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.  +  Articolul 3 Se aprobă bugetul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei răspunde de modul de formare, administrare, angajare și utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  George-Sergiu Niculescu
  București, 29 decembrie 2023. Nr. 119.  +  Anexa nr. 1 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024
  -mii lei-
  CODDenumire indicatoriProgram 2024
  012
  VENITURI TOTAL (I)267.355
  I. VENITURI CURENTE (A+B+C)267.355
  A. VENITURI FISCALE215.386
  16.10Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pentru desfășurarea de activități215.386
  16.10.03Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare, din care:215.386
  Venituri din contribuții/tarife anuale197.000
  Venituri din licențe10.086
  Venituri din atestate3.500
  Venituri din autorizare persoanejuridice și persoane fizice4.800
  B. VENITURI NEFISCALE100
  31.10Venituri din dobânzi100
  31.10.03Alte venituri din dobânzi100
  C. VENITURI EXTRAORDINARE51.869
  40,15Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli51.869
  40.15.03Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli51.869
  51.10.01.03I. CHELTUIELI Autorități executive (01+70)267.355
  01CHELTUIELI CURENTE (10+20+55+57+58+59)250.200
  10CHELTUIELI DE PERSONAL157.987
  10.01Cheltuieli salariale în bani153.136
  10.01.01Salarii de bază113.585
  10.01.03Indemnizații de conducere5.333
  10.01.04Spor de vechime25.249
  10.01.06Alte sporuri84
  10.01.07Ore suplimentare1.888
  10.01.12Indemnizații plătite unor persoane din afara unității4.822
  10.01.13Indemnizații de delegare821
  10.01.30Alte drepturi salariale în bani1.354
  10.02Cheltuieli salariale în natură710
  10.02.06Tichete de vacanță2
  10.02.30Alte drepturi salariale în natură708
  10.03Contribuții4.141
  10.03.05Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru salariați714
  10.03.07Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%3.427
  20BUNURI ȘI SERVICII89.315
  20.01Bunuri si servicii6.856
  20.01.01Furnituri de birou647
  20.01.03încălzit, iluminat și forță motrică1.167
  20.01.04Apă, canal, salubritate103
  20.01.05Carburanți și lubrifianți297
  20.01.06Piese de schimb36
  20.01.08Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet543
  20.01.09Mat. și prestări serv. cu caracter funcțional300
  20.01.30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare3.763
  20.02Reparații curente543
  20.04Medicamente și materiale sanitare18
  20.04.01Medicamente18
  20.05Bunuri de natura obiectelor de inventar50
  20.05.30Alte obiecte de inventar50
  20.06Deplasări, detașări, transferari1.250
  20.06.01Deplasări interne, detașări, transferari400
  20.06.02Deplasări în străinătate850
  20.11Cărți și publicații și materiale documentare31
  20.12Consultanță și expertiză1.214
  20.13Pregătire profesională600
  20.14Protecția muncii36
  20.25Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, conform dispozițiilor legale250
  20.30Alte cheltuieli78.467
  20.30.01Reclamă și publicitate -campanii de informare3.570
  20.30.02Protocol și reprezentare81
  20.30.03Prime de asigurare non-viață190
  20.30.04Chirii3.231
  20.30.07Fondul Președintelui217
  20.30.30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii71.178
  55ALTE TRANSFERURI263
  A. Transferuri interne13
  55.01.18Alte transferuri curente interne13
  B .Transferuri curente în străinătate250
  55.02.01Contribuții și cotizații la organisme internaționale250
  57ASISTENȚA SOCIALA1.035
  57.02Ajutoare sociale1.035
  57.02.01Ajutoare sociale în numerar1.035
  59ALTE CHELTUIELI1.600
  59.17Despăgubiri civile1.000
  59.40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate600
  70CHELTUIELI DE CAPITAL17.155
  71ACTIVE NEFINANCIARE17.155
  71.01Active fixe (inclusiv reparații capitale)17.155
  71.01.02Mașini, echipamente si mijloace de transport814
  71.01.03Mobilier, aparatura birotică si alte active corporale270
  71.01.30Alte active fixe16.071
   +  Anexa nr. 2AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  Bugetul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
  51.08.01.03-mii lei-
  Denumire indicatoriTotalproiectRealizat2021Realizat2022Realizat2023Program2024Estimat an 2025
  01234567
  II. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE2521139408181
  01CHELTUIELI CURENTE2521139408181
  58PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE2521139408181
  58.15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-20202521139408181
  58.15.02Finanțare externă nerambursabilă2521139408181
  ----