HOTĂRÂRE nr. 1.329 din 28 decembrie 2023pentru aprobarea unor măsuri necesare derulării activității societăților prestatoare de servicii de proiectare și performanță energetică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.192 din 29 decembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. l) și ale art. 17 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Energiei și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației asigură operatorilor economici și autorităților și instituțiilor publice centrale sau locale accesul la piața serviciilor energetice prin punerea la dispoziție a modelelor contractelor de servicii energetice și a clauzelor care trebuie incluse în aceste contracte, cu respectarea prevederilor anexei nr. 10 la această lege, pentru a se garanta economiile de energie și drepturile consumatorilor finali.(2) Modelul contractului-cadru de performanță energetică pentru activitatea din industrie și modelul contractului-cadru specific de performanță energetică pentru activitățile gestionate de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale se aprobă prin ordin al ministrului energiei, respectiv prin ordin comun al ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, cu consultarea structurilor asociative ale administrației publice locale și a instituțiilor publice interesate, până cel târziu la data de 16 februarie 2024.(3) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) beneficiar al serviciilor energetice - operatorii economici din industrie și autoritățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;b) societatea prestatoare de servicii de proiectare și performanță energetică, denumită societate ESCO, are semnificația stabilită la art. 4 pct. 39 din Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare;c) documentația de atribuire are înțelesul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. z) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;d) baza de date națională a societăților ESCO are semnificația unui registru de date publice, stocate electronic, privind societățile ESCO, care conține informațiile publice stabilite prin ordinul ministrului energiei prevăzut la art. 3 alin. (22).  +  Articolul 2 Etapele procedurii de contractare a serviciilor de proiectare și performanță energetică, desfășurată la nivelul beneficiarului, respectiv al operatorilor economici și autorităților și instituțiilor publice centrale sau locale, sunt următoarele:a) identificarea de către beneficiar a necesității de investiții pentru implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, în vederea realizării de economii de energie;b) realizarea de către beneficiar a unui audit energetic preliminar, în scopul inițierii achiziției de servicii de proiectare și performanță energetică, care stabilește necesarul de investiții pentru implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, economia lunară estimată de energie rezultată în urma investiției, exprimată în economia lunară de costuri;c) realizarea de către societatea ESCO a unui audit energetic propriu anterior semnării contractului-cadru de servicii de proiectare și performanță energetică, respectând componenta de cost, respectiv valoarea totală angajată a contractului, în situația în care apreciază necesar a ajusta elementele de economie de energie și categoriile/standardele echipamentelor cuprinse în documentația de achiziție.  +  Articolul 3(1) Societățile ESCO înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului prezintă Ministerului Energiei solicitarea de înscriere în baza de date națională a societăților ESCO, împreună cu următoarele documente:a) actul constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că desfășoară activitate în domeniul serviciilor de proiectare și performanță energetică;b) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al societății ESCO;c) certificatul constatator emis de către oficiile teritoriale ale registrului comerțului, conținând codul CAEN dedicat ESCO, emis cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de solicitare a înscrierii în baza de date națională a societăților ESCO;d) dovada acordului fondatorilor, administratorilor, asociaților, acționarilor, membrilor și reprezentanților legali sau desemnați ai societăților ESCO, după caz;e) dovada deținerii unei experiențe de minimum trei ani în domeniul energetic a membrilor echipei care realizează activitatea de servicii de proiectare și performanță energetică din cadrul societății ESCO.(2) Procedura de înscriere în baza de date națională a societăților ESCO și formularele tipizate se aprobă prin ordin al ministrului energiei, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Ministerul Energiei, prin Direcția eficiență energetică, analizează documentele depuse și decide introducerea solicitantului în baza de date națională a societăților ESCO, apoi actualizează, după caz, această bază de date, pe care o publică pe website-ul propriu, în cadrul unei secțiuni dedicate.(4) Înregistrarea în baza de date națională a societăților ESCO conferă acestor societăți dreptul de practică în domeniu. Această bază de date este actualizată anual sau ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 4(1) Desfășurarea de către o societate organizată potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a activității de servicii de proiectare și performanță energetică, fără înregistrarea în baza de date națională a societăților ESCO, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane desemnate prin ordin al ministrului energiei din cadrul Direcției eficiență energetică și al altor structuri de specialitate ale Ministerului Energiei, dacă este cazul.(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 4, care intră în vigoare la 30 de zile de la aceeași dată.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Teodora-Elena Preoteasa,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2023. Nr. 1.329. -----