HOTĂRÂRE nr. 1.326 din 28 decembrie 2023privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.192 din 29 decembrie 2023  Luând în considerare faptul că împrejurările care au determinat disfuncționalități pe piața asigurărilor persistă, acestea fiind cele care au condus la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, luând în considerare presiunea concurențială scăzută din piața asigurărilor auto, în care doar 6 societăți autorizate în România și două sucursale înființate în baza dreptului de stabilire desfășoară în prezent activitate de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto și care poate fi explicată prin prisma transformărilor majore ale industriei asigurărilor din ultimii trei ani, având în vedere presiunea manifestată recent asupra pieței de asigurări RCA generată de necesitatea preluării în asigurare într-un timp scurt a unui număr mare de contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, coroborat cu obligația proprietarilor de vehicule de a asigura și de a menține în valabilitate aceste contracte, ceea ce conduce la manifestarea unui dezechilibru între cerere și ofertă în piața de asigurări RCA, întrucât toate aceste elemente generează o situație de criză, dezechilibru între cerere și ofertă și disfuncționalitatea pieței, care vor persista și se vor manifesta inerțial în perioada imediat următoare datei de 1 ianuarie 2024, ținând cont de faptul că pentru vehicule trebuie să existe în orice moment o asigurare RCA valabilă, în considerarea contextului economic actual caracterizat de inflație încă ridicată care generează dificultăți financiare atât populației, cât și operatorilor economici care au obligația de a încheia asigurarea RCA, întrucât, în contextul descris, există un real pericol în ceea ce privește scăderea gradului de cuprindere în asigurarea obligatorie RCA a parcului național auto, cu încălcarea obligațiilor ce îi revin României din aplicarea legislației europene, întrucât lipsa asigurării RCA a conducătorilor auto vinovați conduce la obligația de plată a despăgubirilor din Fondul național de protecție pentru daunele produse de vehicule neasigurate, crescând astfel nevoia de finanțare a acestuia, măsură ce are ca efect creșterea contribuțiilor la acest fond, ținând seama de rolul bine definit pe care asigurările obligatorii RCA îl au în societate și în economie din perspectiva acoperirii riscului la care sunt supuși ceilalți participanți la trafic, având în vedere că întârzierea încheierii asigurării RCA poate crea dificultăți în furnizarea bunurilor de larg consum către populație și poate determina propagarea efectelor negative ale falimentului din sectorul asigurărilor în alte ramuri ale economiei naționale, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește tarifele de primă maxime și alte măsuri aplicabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, ce urmează a fi aplicate de către societățile de asigurare care practică asigurarea RCA, denumite în continuare asigurători RCA, potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023, care pot fi ajustate cu un procent de maximum 6,8%, și sunt valabile pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Notă
  Articolele 1-3 din HOTĂRÂREA nr. 262 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 28 martie 2024 prevăd:
  Articolul 1Se prelungește perioada de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1192 din 29 decembrie 2023, până la data de 30 iunie 2024.
  Articolul 2Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie se aplică până la data de 30 iunie 2024.
  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2024.
  (3) Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (2) și procedura de acordare a despăgubirilor de către asigurătorii RCA, conform prevederilor art. 3, se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuție pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Notă
  A se vedea Nota de la alineatul (2) al articolului 1.
  (5) Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către asigurătorii RCA, stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri, se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.
   +  Articolul 2(1) Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0.(2) În funcție de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia; influența clasei de bonus/malus asupra primei de asigurare se aplică și de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) în cadrul procedurii de alocare a asiguraților cu risc ridicat.  +  Articolul 3(1) În perioada aplicării prevederilor prezentei hotărâri, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor prevăzute la art. 1 alin. (3), pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau dintr-o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu practicat de reprezentanțele rent-a-car ce oferă servicii de închiriere de autoturisme fără conducător auto.(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.(3) Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) este de 30 de zile, fie de la data eliberării autorizației de reparație de către unitățile Poliției Române, fie de la data eliberării documentului de intrare în reparație eliberat de către asigurătorul RCA.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) și(2) poate fi prelungită numai cu aprobarea asigurătorului RCA în situații justificate, probate cu documente.(5) În cazul vehiculelor care nu se mai repară și se încadrează în situația de daună totală economică, despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) acoperă perioada cuprinsă între data constatării avariilor și data înaintării ofertei de despăgubire, cu respectarea termenelor prevăzute de Legea nr. 132/2017, cu modificările și completările ulterioare; în acest caz, valoarea despăgubirii reprezentând acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat nu poate depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.  +  Articolul 4(1) Depășirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite conform prevederilor art. 1 alin. (2) și practicarea comisioanelor de distribuție la un nivel mai mare decât cel prevăzut la art. 1 alin. (4) de către asigurătorii RCA constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.(2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin. (1), în funcție de gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica și sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contravențiile se constată de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și controlul din cadrul A.S.F., iar aplicarea sancțiunilor contravenționale se realizează de către Consiliul A.S.F.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 21^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu excepția prevederilor art. 4, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Alexandru Petrescu
  București, 28 decembrie 2023. Nr. 1.326. ------