ORDIN nr. 2.080 din 28 decembrie 2023pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.190 din 29 decembrie 2023    Având în vedere dispozițiile art. 291 alin. (2) lit. m) pct. 3 și alin. (3^5) și (3^8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 744.449 din data de 22.12.2023, în temeiul prevederilor art. IV alin. (1) și art. V din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă Procedura privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2201 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3 Organele fiscale au acces la informațiile înscrise în Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA, conform competențelor care le revin potrivit legii.  +  Articolul 4 Structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale din subordine vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.053/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5% începând cu 1 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1144 din 28 noiembrie 2022.  +  Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
    București, 28 decembrie 2023. Nr. 2.080.  +  ANEXĂPROCEDURĂprivind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA