LEGEA nr. 422 din 28 decembrie 2023bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1188 din 29 decembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2024  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2024 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2024.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2024  +  Articolul 2(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.  +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 134.982.538 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 134.982.538 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 243.160 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 161.815 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 81.345 mii lei.(3) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat, cu detalierea pe fișele programelor bugetare, este prevăzută în anexa nr. 3/03.(4) Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare este prevăzut în anexa nr. 4/03.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2024  +  Articolul 4(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.  +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 2.314.892 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.094.627 mii lei la credite bugetare și în sumă de 2.154.627 mii lei la credite de angajament, cu un excedent de 220.265 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 136.490 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 39.257 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 97.233 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04 și 5/04.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj, cu detalierea pe fișele programelor bugetare, este prevăzută în anexa nr. 4/04.(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 6/04.  +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  +  Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 6(1) În anul 2024, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale.(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 7Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.  +  Articolul 8Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.  +  Articolul 9Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ al capitolului 6804 „Asigurări și asistență socială“ la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.  +  Articolul 10(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024 se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze pe tot parcursul anului:a) virări de credite de angajament și credite bugetare pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv a investițiilor/reformelor noi aferente Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificarea corespunzătoare a anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz;b) virări de credite de angajament și credite bugetare între programe, peste limita prevăzută, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cu modificarea corespunzătoare a anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite pe tot parcursul anului să modifice costurile asociate măsurilor și valorile indicatorilor prevăzuți în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, cu încadrarea în valoarea totală a programului aprobată pe anul 2024.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, precum și la proiecte cu finanțare din Planul național de redresare și reziliență al României, pe anul 2024  +  Articolul 11(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi, la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/ avizele de principiu emise de către autoritățile de management, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2025-2027 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(2) Prin derogare de la art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, după caz, în bugetele prevăzute la alin. (1), titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare.  +  Articolul 12(1) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, cu modificarea corespunzătoare a anexelor, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiectelor noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(3) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.  +  Articolul 13(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o cerere de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilității/mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 14Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj;b) titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“;c) titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.  +  Articolul 15(1) Ordonatorul principal de credite comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor art. 11, art. 12 alin. (1) și (2) și art. 14 concomitent cu transmiterea anexelor modificate corespunzător.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe, la propunerea ordonatorului principal de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor prevăzute la art. 12 alin. (1) și art. 14.  +  Articolul 16Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferente cadrului financiar 2021-2027 nu pot fi diminuate, cu excepția sumelor care se virează la articolul și/sau alineatul „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ pentru finanțarea reformelor/investițiilor/proiectelor aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.  +  Articolul 17(1) În anul 2024, pentru implementarea proiectelor/investițiilor/reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență, prevăzute în Planul național de redresare și reziliență al României, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor/investițiilor/reformelor noi aferente Mecanismului de redresare și reziliență la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare încheiate cu coordonatorii de reformă și/sau investiții/agențiile de implementare/responsabilii de implementare a investițiilor.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare și credite de angajament la titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ de la titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare finanțării proiectelor/investițiilor/reformelor aferente Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ pentru finanțarea proiectelor aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, cu respectarea prevederilor art. 16.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate în cadrul titlurilor 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.  +  Articolul 18(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe, la propunerea ordonatorului principal de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor efectuate potrivit art. 17 alin. (3).(2) Sumele prevăzute pe total la articolul bugetar „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ nu pot fi diminuate.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 19Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 este de 7.567 lei.  +  Articolul 20Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 7.567 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.784 lei.  +  Articolul 21În anul 2024, cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, este de 17% din contribuția asiguratorie pentru muncă prevăzută la art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 22(1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienților prevăzuți la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.  +  Articolul 23Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.  +  Articolul 24(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2024 și să comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ și titlul 20 „Bunuri și servicii“ la nivel de articol și alineat, potrivit clasificației bugetare.(4) Ordonatorul principal de credite are obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea prevăzută la alin. (3) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2024, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (4) și (5), Ministerul Finanțelor este autorizat să nu aprobe cererile de deschideri de credite transmise de ordonatorul principal de credite, cu excepția cererilor pentru achitarea drepturilor salariale și a drepturilor de asistență socială.  +  Articolul 25Anexele nr. 1/03-4/03 și nr. 1/04-6/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 28 decembrie 2023.Nr. 422.  +  Anexa nr. 1/03MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
  Sinteza veniturilor si cheltuielilor
  alocate pe surse si pe titluri pe anii 2024- 2027
   - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2024Estimari 2025Estimari 2026Estimari 2027
  AB1234
  000103    VENITURI - TOTAL135.225.698164.048.833174.547.689184.047.267
  000203    I. VENITURI CURENTE110.024.674120.015.566129.355.796139.488.489
  200003    B. CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI109.846.870119.822.707129.147.379139.265.029
  2003     CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR1.146.4201.231.5971.318.7641.331.650
   01    Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori916.229978.3641.042.0221.032.319
   09    Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale230.191253.233276.742299.331
  2103     CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR108.700.450118.591.110127.828.615137.933.379
   01    Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati114.275.328125.408.050131.663.658141.906.942
   04    Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare208.339224.858240.910256.328
   07    Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)-17.258.544-19.665.827-17.667.555-18.281.140
   11    Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii181.633199.815218.364236.188
   12    Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica20.44522.49224.58026.586
   13    Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala25.41127.95530.55033.043
   28    Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva76.15783.78191.55899.032
   47    Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor, sectorului agricol si industriei alimentare si din activitati de creare de programe pentru calculator10.414.12911.456.60112.316.01812.721.310
   48    Contributii de asigurari aferente declaratiei unice757.552833.385910.532935.090
  290003    C. VENITURI NEFISCALE177.804192.859208.417223.460
  300003    C1. VENITURI DIN PROPRIETATE12.96913.48813.87914.240
  3103     VENITURI DIN DOBANZI12.96913.48813.87914.240
   06    Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale12.96913.48813.87914.240
  330003    C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII164.835179.371194.538209.220
  3303     VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI103.333107.466110.583113.458
   08    Venituri din prestari de servicii159165170175
   11    Contributia pentru bilete de tratament si odihna103.174107.301110.413113.283
  3603     DIVERSE VENITURI61.50271.90583.95595.762
   01    Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive31.23233.87736.61039.252
   03    Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite24.93532.48041.63650.652
   50    Alte venituri5.3355.5485.7095.858
  410003    IV. SUBVENTII25.159.02443.991.26745.149.89344.558.778
  420003    SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE25.159.02443.991.26745.149.89344.558.778
  4203     SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT25.159.02443.991.26745.149.89344.558.778
   24    Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat25.159.02443.991.26745.149.89344.558.778
  4903     SUME AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ALOCATE PENTRU PNRR42.00042.00042.000 
   02    Sume rambursate din PNRR42.00042.00042.000 
  490381    Venituri sistem public de pensii134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696
  490382    Venituri sistem accidente de munca si boli profesionale243.160266.721290.621313.571
  5000     TOTAL GENERAL    
        I. Credite de angajament135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355
        II. Credite bugetare135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament135.134.353163.923.383174.408.185183.895.355
        II. Credite bugetare135.134.353163.923.383174.408.185183.895.355
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament460.547483.574507.753507.753
        II. Credite bugetare460.547483.574507.753507.753
     20  TITLUL II BUNURI SI SERVICII    
        I. Credite de angajament692.000724.500745.511764.894
        II. Credite bugetare692.000724.500745.511764.894
     30  TITLUL III DOBANZI    
        I. Credite de angajament53.88455.77057.38758.879
        II. Credite bugetare53.88455.77057.38758.879
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament205212217223
        II. Credite bugetare205212217223
     57  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA    
        I. Credite de angajament133.874.417162.605.911173.043.802182.560.000
        II. Credite bugetare133.874.417162.605.911173.043.802182.560.000
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament3.3003.4163.5153.606
        II. Credite bugetare3.3003.4163.5153.606
     60  TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR    
        I. Credite de angajament50.00050.00050.000 
        II. Credite bugetare50.00050.00050.000 
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament10.0002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare10.0002.0002.0002.000
     71  TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament10.0002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare10.0002.0002.0002.000
  5003     BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT    
        I. Credite de angajament135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355
        II. Credite bugetare135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament135.134.353163.923.383174.408.185183.895.355
        II. Credite bugetare135.134.353163.923.383174.408.185183.895.355
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament460.547483.574507.753507.753
        II. Credite bugetare460.547483.574507.753507.753
     20  TITLUL II BUNURI SI SERVICII    
        I. Credite de angajament692.000724.500745.511764.894
        II. Credite bugetare692.000724.500745.511764.894
     30  TITLUL III DOBANZI    
        I. Credite de angajament53.88455.77057.38758.879
        II. Credite bugetare53.88455.77057.38758.879
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament205212217223
        II. Credite bugetare205212217223
     57  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA    
        I. Credite de angajament133.874.417162.605.911173.043.802182.560.000
        II. Credite bugetare133.874.417162.605.911173.043.802182.560.000
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament3.3003.4163.5153.606
        II. Credite bugetare3.3003.4163.5153.606
     60  TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR    
        I. Credite de angajament50.00050.00050.000 
        II. Credite bugetare50.00050.00050.000 
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament10.0002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare10.0002.0002.0002.000
     71  TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament10.0002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare10.0002.0002.0002.000
  680003    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE    
        I. Credite de angajament135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355
        II. Credite bugetare135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355
             
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament135.134.353163.923.383174.408.185183.895.355
        II. Credite bugetare135.134.353163.923.383174.408.185183.895.355
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament460.547483.574507.753507.753
        II. Credite bugetare460.547483.574507.753507.753
     20  TITLUL II BUNURI SI SERVICII    
        I. Credite de angajament692.000724.500745.511764.894
        II. Credite bugetare692.000724.500745.511764.894
     30  TITLUL III DOBANZI    
        I. Credite de angajament53.88455.77057.38758.879
        II. Credite bugetare53.88455.77057.38758.879
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament205212217223
        II. Credite bugetare205212217223
     57  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA    
        I. Credite de angajament133.874.417162.605.911173.043.802182.560.000
        II. Credite bugetare133.874.417162.605.911173.043.802182.560.000
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament3.3003.4163.5153.606
        II. Credite bugetare3.3003.4163.5153.606
     60  TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR    
        I. Credite de angajament50.00050.00050.000 
        II. Credite bugetare50.00050.00050.000 
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament10.0002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare10.0002.0002.0002.000
     71  TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament10.0002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare10.0002.0002.0002.000
  6803     ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA    
        I. Credite de angajament134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696
        II. Credite bugetare134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament134.972.838163.780.112174.255.068183.731.696
        II. Credite bugetare134.972.838163.780.112174.255.068183.731.696
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament443.712467.270490.833490.433
        II. Credite bugetare443.712467.270490.833490.433
     20  TITLUL II BUNURI SI SERVICII    
        I. Credite de angajament689.989722.531743.487762.810
        II. Credite bugetare689.989722.531743.487762.810
     30  TITLUL III DOBANZI    
        I. Credite de angajament53.87455.76357.38058.872
        II. Credite bugetare53.87455.76357.38058.872
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament205212217223
        II. Credite bugetare205212217223
     57  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA    
        I. Credite de angajament133.731.943162.481.110172.909.836182.415.952
        II. Credite bugetare133.731.943162.481.110172.909.836182.415.952
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament3.1153.2263.3153.406
        II. Credite bugetare3.1153.2263.3153.406
     60  TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR    
        I. Credite de angajament50.00050.00050.000 
        II. Credite bugetare50.00050.00050.000 
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament9.7002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare9.7002.0002.0002.000
     71  TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament9.7002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare9.7002.0002.0002.000
  6903     ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE    
        I. Credite de angajament161.815143.271153.117163.659
        II. Credite bugetare161.815143.271153.117163.659
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament161.515143.271153.117163.659
        II. Credite bugetare161.515143.271153.117163.659
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament16.83516.30416.92017.320
        II. Credite bugetare16.83516.30416.92017.320
     20  TITLUL II BUNURI SI SERVICII    
        I. Credite de angajament2.0111.9692.0242.084
        II. Credite bugetare2.0111.9692.0242.084
     30  TITLUL III DOBANZI    
        I. Credite de angajament10777
        II. Credite bugetare10777
     57  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA    
        I. Credite de angajament142.474124.801133.966144.048
        II. Credite bugetare142.474124.801133.966144.048
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament185190200200
        II. Credite bugetare185190200200
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament300   
        II. Credite bugetare300   
     71  TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament300   
        II. Credite bugetare300   
  9903     EXCEDENT/DEFICIT81.345123.450137.504149.912
  990310    Excedent/Deficit sistem public de pensii    
  990311    Excedent/Deficit sistem accidente de munca si boli profesionale81.345123.450137.504149.912
   +  Anexa nr. 2/03MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe,
  titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2024- 2027
  (sume alocate din Bugetul asigurarilor sociale de stat)
   - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2024Estimari 2025Estimari 2026Estimari 2027
  AB1234
  5003     BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT    
        I. Credite de angajament135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355
        II. Credite bugetare135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament135.134.353163.923.383174.408.185183.895.355
        II. Credite bugetare135.134.353163.923.383174.408.185183.895.355
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament460.547483.574507.753507.753
        II. Credite bugetare460.547483.574507.753507.753
     20  TITLUL II BUNURI SI SERVICII    
        I. Credite de angajament692.000724.500745.511764.894
        II. Credite bugetare692.000724.500745.511764.894
     30  TITLUL III DOBÂNZI    
        I. Credite de angajament53.88455.77057.38758.879
        II. Credite bugetare53.88455.77057.38758.879
      03 Alte dobanzi    
        II. Credite bugetare53.884   
       02Dobanda datorata trezoreriei statului    
        II. Credite bugetare53.884   
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament205212217223
        II. Credite bugetare205212217223
      02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)    
        II. Credite bugetare205   
       01Contributii si cotizatii la organisme internationale    
        II. Credite bugetare205   
     57  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA    
        I. Credite de angajament133.874.417162.605.911173.043.802182.560.000
        II. Credite bugetare133.874.417162.605.911173.043.802182.560.000
      01 Asigurari sociale    
        II. Credite bugetare131.594.967   
      02 Ajutoare sociale    
        II. Credite bugetare2.279.450   
       01Ajutoare sociale in numerar    
        II. Credite bugetare1.855.000   
       02Ajutoare sociale in natura     
        II. Credite bugetare424.450   
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament3.3003.4163.5153.606
        II. Credite bugetare3.3003.4163.5153.606
      17 Despagubiri civile    
        II. Credite bugetare970   
      40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate    
        II. Credite bugetare2.330   
     60  TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR    
        I. Credite de angajament50.00050.00050.000 
        II. Credite bugetare50.00050.00050.000 
      01 Fonduri europene nerambursabile     
        II. Credite bugetare42.000   
      03 Sume aferente TVA     
        II. Credite bugetare8.000   
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament10.0002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare10.0002.0002.0002.000
     71  TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament10.0002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare10.0002.0002.0002.000
      01 Active fixe    
        II. Credite bugetare8.300   
       02Masini, echipamente si mijloace de transport     
        II. Credite bugetare1.150   
       03Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale    
        II. Credite bugetare1.150   
       30Alte active fixe    
        II. Credite bugetare6.000   
      03 Reparatii capitale aferente activelor fixe     
        II. Credite bugetare1.700   
  680003    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE    
        I. Credite de angajament135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355
        II. Credite bugetare135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament135.134.353163.923.383174.408.185183.895.355
        II. Credite bugetare135.134.353163.923.383174.408.185183.895.355
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament460.547483.574507.753507.753
        II. Credite bugetare460.547483.574507.753507.753
     20  TITLUL II BUNURI SI SERVICII    
        I. Credite de angajament692.000724.500745.511764.894
        II. Credite bugetare692.000724.500745.511764.894
     30  TITLUL III DOBANZI    
        I. Credite de angajament53.88455.77057.38758.879
        II. Credite bugetare53.88455.77057.38758.879
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament205212217223
        II. Credite bugetare205212217223
     57  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA    
        I. Credite de angajament133.874.417162.605.911173.043.802182.560.000
        II. Credite bugetare133.874.417162.605.911173.043.802182.560.000
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament3.3003.4163.5153.606
        II. Credite bugetare3.3003.4163.5153.606
     60  TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR    
        I. Credite de angajament50.00050.00050.000 
        II. Credite bugetare50.00050.00050.000 
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament10.0002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare10.0002.0002.0002.000
     71  TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament10.0002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare10.0002.0002.0002.000
  6803     ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA    
        I. Credite de angajament134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696
        II. Credite bugetare134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament134.972.838163.780.112174.255.068183.731.696
        II. Credite bugetare134.972.838163.780.112174.255.068183.731.696
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament443.712467.270490.833490.433
        II. Credite bugetare443.712467.270490.833490.433
     20  TITLUL II BUNURI SI SERVICII    
        I. Credite de angajament689.989722.531743.487762.810
        II. Credite bugetare689.989722.531743.487762.810
     30  TITLUL III DOBANZI    
        I. Credite de angajament53.87455.76357.38058.872
        II. Credite bugetare53.87455.76357.38058.872
      03 Alte dobanzi    
        II. Credite bugetare53.874   
       02Dobanda datorata trezoreriei statului    
        II. Credite bugetare53.874   
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    
        I. Credite de angajament205212217223
        II. Credite bugetare205212217223
      02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)    
        II. Credite bugetare205   
       01Contributii si cotizatii la organisme internationale    
        II. Credite bugetare205   
     57  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA    
        I. Credite de angajament133.731.943162.481.110172.909.836182.415.952
        II. Credite bugetare133.731.943162.481.110172.909.836182.415.952
      01 Asigurari sociale    
        II. Credite bugetare131.511.943   
      02 Ajutoare sociale    
        II. Credite bugetare2.220.000   
       01Ajutoare sociale in numerar    
        II. Credite bugetare1.820.000   
       02Ajutoare sociale in natura    
        II. Credite bugetare400.000   
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament3.1153.2263.3153.406
        II. Credite bugetare3.1153.2263.3153.406
      17 Despagubiri civile    
        II. Credite bugetare915   
      40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate    
        II. Credite bugetare2.200   
     60  TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR    
        I. Credite de angajament50.00050.00050.000 
        II. Credite bugetare50.00050.00050.000 
      01 Fonduri europene nerambursabile    
        II. Credite bugetare42.000   
      03 Sume aferente TVA    
        II. Credite bugetare8.000   
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament9.7002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare9.7002.0002.0002.000
     71  TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament9.7002.0002.0002.000
        II. Credite bugetare9.7002.0002.0002.000
      01 Active fixe    
        II. Credite bugetare8.000   
       02Mașini, echipamente si mijloace de transport     
        II. Credite bugetare1.000   
       03Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale    
        II. Credite bugetare1.000   
       30Alte active fixe    
        II. Credite bugetare6.000   
      03 Reparatii capitale aferente activelor fixe    
        II. Credite bugetare1.700   
   03    Pensii si ajutoare pentru batranete    
        II. Credite bugetare131.511.943   
   04    Asistenta acordata persoanelor in varsta     
        II. Credite bugetare400.000   
   09    Ajutoare pentru urmasi     
        II. Credite bugetare1.820.000   
   15    Prevenirea excluderii sociale    
        II. Credite bugetare205   
    50   Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale    
        II. Credite bugetare205   
   50    Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale    
        II. Credite bugetare1.250.390   
    02   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor    
        II. Credite bugetare599.835   
    03   Alte cheltuieli de administrare fond     
        II. Credite bugetare650.555   
  6903     ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE    
        I. Credite de angajament161.815143.271153.117163.659
        II. Credite bugetare161.815143.271153.117163.659
     01  CHELTUIELI CURENTE    
        I. Credite de angajament161.515143.271153.117163.659
        II. Credite bugetare161.515143.271153.117163.659
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    
        I. Credite de angajament16.83516.30416.92017.320
        II. Credite bugetare16.83516.30416.92017.320
     20  TITLUL II BUNURI SI SERVICII    
        I. Credite de angajament2.0111.9692.0242.084
        II. Credite bugetare2.0111.9692.0242.084
     30  TITLUL III DOBANZI    
        I. Credite de angajament10777
        II. Credite bugetare10777
      03 Alte dobanzi    
        II. Credite bugetare10   
       02Dobanda datorata trezoreriei statului    
        II. Credite bugetare10   
     57  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA    
        I. Credite de angajament142.474124.801133.966144.048
        II. Credite bugetare142.474124.801133.966144.048
      01 Asigurări sociale    
        II. Credite bugetare83.024   
      02 Ajutoare sociale    
        II. Credite bugetare59.450   
       01Ajutoare sociale in numerar     
        II. Credite bugetare35.000   
       02Ajutoare sociale in natura     
        II. Credite bugetare24.450   
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    
        I. Credite de angajament185190200200
        II. Credite bugetare185190200200
      17 Despagubiri civile     
        II. Credite bugetare55   
      40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate    
        II. Credite bugetare130   
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL    
        I. Credite de angajament300   
        II. Credite bugetare300   
     71  TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE    
        I. Credite de angajament300   
        II. Credite bugetare300   
      01 Active fixe    
        II. Credite bugetare300   
       02Masini, echipamente si mijloace de transport     
        II. Credite bugetare150   
       03Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale    
        II. Credite bugetare150   
   03    Pensii si ajutoare pentru batranete     
        II. Credite bugetare83.024   
   05    Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    
        II. Credite bugetare54.050   
    01   Asistenta sociala in caz de boli    
        II. Credite bugetare26.000   
    02   Asistenta sociala in caz de invaliditate    
        II. Credite bugetare28.050   
   09    Ajutoare pentru urmasi     
        II. Credite bugetare5.400   
   50    Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale    
        II. Credite bugetare19.341   
    02   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor     
        II. Credite bugetare711   
    03   Alte cheltuieli de administrare fond    
        II. Credite bugetare18.630   
   +  Anexa nr. 3/03
  SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
  - mii lei -
  CodordonatorProg.DenumireValoarea totala a programuluiRealizari 2022 si ani anterioriExecutie preliminata 2023Program 2024Estimari 2025Estimari 2026Estimari 2027Estimari ani ulteriori
  01 13574005  Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
     TOTAL CHELTUIELI
     I. Credite de angajament
      1.176.453.556406.761.508112.314.772135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355 
     II. Credite bugetare
      1.176.453.556406.761.508112.314.772135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355 
     Buget asigurari sociale de stat
     I. Credite de angajament
      1.176.452.840406.760.792112.314.772135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355 
     II. Credite bugetare
      1.176.452.840406.760.792112.314.772135.144.353163.925.383174.410.185183.897.355 
     Fonduri externe nerambursabile
     I. Credite de angajament
      716716      
     II. Credite bugetare
      716716      
    1851PROGRAM
    1851Dezvoltarea si cresterea sustenabilitatii sistemului asigurarilor sociale
    1851TOTAL PROGRAM
    1851I. Credite de angajament
      1.175.294.768406.380.037112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
    1851II. Credite bugetare
      1.175.294.768406.380.037112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
  01135740051851Buget asigurări sociale de stat
    1851I. Credite de angajament
      1.175.294.052406.379.321112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
    1851II. Credite bugetare
      1.175.294.052406.379.321112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
    1851Fonduri externe nerambursabile
    1851I. Credite de angajament
      716716      
    1851II. Credite bugetare
      716716      
    2070PROGRAM
    2070Asigurari accidente de munca si boli profesionale
    2070TOTAL PROGRAM
    2070I. Credite de angajament
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
    2070II. Credite bugetare
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
    2070Buget asigurari sociale de stat
    2070I. Credite de angajament
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
    2070II. Credite bugetare
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
   +  Anexa nr. 3/03/01
  FISA PROGRAMULUI BUGETAR
  - mii lei -
  CodordonatorCod programCod indicatorValoarea totala a programuluiRealizari 2022 si ani anterioriExecutie preliminata 2023Program 2024Estimari 2025Estimari 2026Estimari 2027Estimari ani ulteriori
  0113574005  Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
    1851 PROGRAM:
      Dezvoltarea si cresterea sustenabilitatii sistemului asigurarilor sociale
      DESCRIERE PROGRAM SI DOMENIUL POLITICII PUBLICE:
      Programul are in vedere reforma sistemului public de pensii, primul pilon, prin extinderea sferei de cuprindere in sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relationarea directa a drepturilor de pensie cu nivelul contributiilor platite, marirea progresiva a varstelor de pensionare si a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie. Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, in scopul de a asigura o pensie privata ce suplimenteaza veniturile din pensia din sistemul public. Administrarea sistemului public de pensii pe baza de transparenta, legalitate si eficienta.
      OBIECTIV PROGRAM
      Modernizarea sistemului public de pensii prin digitaliare, elaborarea cadrului legislativ si recalcularea tuturor dosarelor de pensii pe baza principiului contributivitatii, tinand cont de conditionalitatile de modernizare asumate prin PNRR.
      DURATA DE REALIZARE A PROGRAMULUI (luni):
      DATA DE INCEPERE A PROGRAMULUI: luna: anul:
      DATA DE INCHIDERE A PROGRAMULUI: luna: anul:
      PROGRAM PERMANENT: DA
      INDICATORI DE REZULTAT - EFECTUL POLITICILIOR PUBLICE
  01135740051851 Cresterea anuala a valorii punctului de pensie
      INDICATORI DE REZULTATE IMEDIATE AI MASURILOR
     5842raport intre valoarea punctului de pensie si câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS
       262627    
     5843indicele anual de creștere a numarului de participanti la fondurile de pensii administrate privat
       4,54,54,5    
     6937numar mediu de pensionari din sistemul public de pensii (persoane)
        4.574.0004.610.0004.610.0004.610.0004.610.000 
     6938numar de dosare noi inscrise in plata (dosare)
        270.000270.000270.000270.000275.000 
     6939numar mediu de participanti la fondul de pensii administrate privat (persoane)
        7.985.0007.985.0008.085.0008.085.0008.085.000 
     6940numar de bilete de tratament (numar anual)
        125.000140.000145.000145.000145.000 
      MASURI INTREPRINSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI SI COSTURI ASOCIATE ACESTORA:
      Masura 405
      Asigura finantarea conform legislatiei in domeniu si plata la timp, conform termenelor legale, a tuturor pensiilor din sistemul public de pensii si a ajutoarelor sociale . Cost asociat: 133331943 mii lei
      Masura 406
      Asigura finantarea sistemului de trimitere la tratament balnear a pensionarilor si asiguratilor. Cost asociat: 400000 mii lei
      Masura 407
      Organizeaza activitatea de stabilire si plata pentru fondul de pensii administrat privat
  01 135740051851 Masura 408
      Gestionează baza de date proprie privind asiguratii sistemului public de pensii si participantii la fondul de pensii administrat privat. Cost asociat: 1250595 mii lei
      INDICATORI DE EFICIENTA
     5840Valoarea punctului de pensie stabilit prin programul de guvernare
       1.5861.7852.032    
     5841Indicele anual de modificare a contributiilor la fondurile administrate privat
       3,753,754,75    
     7434Ponderea drepturilor de pensie distribuite prin cont bancar %
        57,659606565 
     7435Gradul de valorificare a biletelor de tratament
        95,797979797 
     7436Ponderea dosarelor noi solutionate in termen
        96,219797,59898 
     7437Ponderea recalcularilor solutionate in termen
        94,789595,59696 
      SURSE DE FINANȚARE ALE PROGRAMULUI
      Total General
      I. Credite de angajament
      1.175.294.768406.380.037112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
      II. Credite bugetare
      1.175.294.768406.380.037112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
      Buget asigurari sociale de stat
      I. Credite de angajament
      1.175.294.052406.379.321112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
  01135740051851 II. Credite bugetare
      1.175.294.052406.379.321112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
      Fonduri externe nerambursabile
      I. Credite de angajament
      716716      
      II. Credite bugetare
      716716      
      BUGETUL PROGRAMULUI
      Total General
      I. Credite de angajament
      1.175.294.768406.380.037112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
      II. Credite bugetare
      1.175.294.768406.380.037112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
      Buget asigurari sociale de stat
     5003BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
     5003I. Credite de angajament
      1.175.294.052406.379.321112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
     5003II. Credite bugetare
      1.175.294.052406.379.321112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
     6803ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
     6803I. Credite de angajament
      1.175.060.643406.145.912112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
     6803II. Credite bugetare
      1.175.060.643406.145.912112.159.317134.982.538163.782.112174.257.068183.733.696 
  01135740051851680310TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
     680310I. Credite de angajament
      4.046.2961.690.885463.163443.712467.270490.833490.433 
     680310II. Credite bugetare
      4.046.2961.690.885463.163443.712467.270490.833490.433 
     680320TITLUL II BUNURI SI SERVICII
     680320I. Credite de angajament
      6.221.0732.610.521691.735689.989722.531743.487762.810 
     680320II. Credite bugetare
      6.221.0732.610.521691.735689.989722.531743.487762.810 
     680330TITLUL III DOBANZI
     680330I. Credite de angajament
      315.20548.06341.25353.87455.76357.38058.872 
     680330II. Credite bugetare
      315.20548.06341.25353.87455.76357.38058.872 
     680355TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
     680355I. Credite de angajament
      1.956894205205212217223 
     680355II. Credite bugetare
      1.956894205205212217223 
     680357TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
     680357I. Credite de angajament
      1.164.002.832401.770.473110.693.518133.731.943162.481.110172.909.836182.415.952 
     680357II. Credite bugetare
      1.164.002.832401.770.473110.693.518133.731.943162.481.110172.909.836182.415.952 
  01135740051851680358TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
     680358I. Credite de angajament
      17.5092.26015.249     
     680358II. Credite bugetare
      17.5092.26015.249     
     680359TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
     680359I. Credite de angajament
      28.97911.9174.0003.1153.2263.3153.406 
     680359II. Credite bugetare
      28.97911.9174.0003.1153.2263.3153.406 
     680360TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR
     680360I. Credite de angajament
      410.13154.437205.69450.00050.00050.000  
     680360II. Credite bugetare
      410.13154.437205.69450.00050.00050.000  
     680371TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
     680371I. Credite de angajament
      91.97831.77844.5009.7002.0002.0002.000 
     680371II. Credite bugetare
      91.97831.77844.5009.7002.0002.0002.000 
     680385TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
     680385I. Credite de angajament
      -75.316-75.316      
  01135740051851680385II. Credite bugetare
      -75.316-75.316      
     6903ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
     6903I. Credite de angajament
      233.409233.409      
     6903II. Credite bugetare
      233.409233.409      
     690310TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
     690310I. Credite de angajament
      23.17723.177      
     690310II. Credite bugetare
      23.17723.177      
     690320TITLUL II BUNURI SI SERVICII
     690320I. Credite de angajament
      2.5022.502      
     690320II. Credite bugetare
      2.5022.502      
     690330TITLUL III DOBANZI
     690330I. Credite de angajament
      11      
     690330II. Credite bugetare
      11      
     690351TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
     690351I. Credite de angajament
      6565      
  01135740051851690351II. Credite bugetare
      6565      
     690357TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
     690357I. Credite de angajament
      208.947208.947      
     690357II. Credite bugetare
      208.947208.947      
     690359TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
     690359I. Credite de angajament
      313313      
     690359II. Credite bugetare
      313313      
     690371TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
     690371I. Credite de angajament
      2424      
     690371II. Credite bugetare
      2424      
     690385TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
     690385I. Credite de angajament
      -1.620-1.620      
     690385II. Credite bugetare
      -1.620-1.620      
      Fonduri externe nerambursabile
     5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  011357400518515008I. Credite de angajament
      716716      
     5008II. Credite bugetare
      716716      
     6808ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
     6808I. Credite de angajament
      716716      
     6808II. Credite bugetare
      716716      
     680858TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
     680858I. Credite de angajament
      716716      
     680858II. Credite bugetare
      716716      
      COMENTARII:
    2070 PROGRAM:
      Asigurari accidente de munca si boli profesionale
      DESCRIERE PROGRAM SI DOMENIUL POLITICII PUBLICE:
      Programul asigura pentru angajatori, lucratori si pentru societate, ca intreg, suport de cea mai inalta calitate si eficienta pentru cei afectati de accidentele de munca si bolile profesionale. Administrarea sistemului de accidente de munca si boli profesionale pe baza de transparenta, legalitate si eficienta.
  01135740052070 OBIECTIV PROGRAM
      1. orientarea asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale in sprijinul beneficiarilor de prestatii. 2. armonizarea cerintelor regulamentelor europene prin prisma modificarilor impuse de sistemul EESSI cu legislatia si practica nationala. 3. Sprijinirea angajatorilor in realizarea activitatii de prevenire.
      DURATA DE REALIZARE A PROGRAMULUI (luni):
      DATA DE INCEPERE A PROGRAMULUI: luna: anul:
      DATA DE INCHIDERE A PROGRAMULUI: luna: anul:
      PROGRAM PERMANENT: DA
      INDICATORI DE REZULTAT - EFECTUL POLITICILIOR PUBLICE
      Indice de frecventa accidente de munca /1000 lucratori; indice de frecventa accidente mortale /1000 lucratori
      INDICATORI DE REZULTATE IMEDIATE AI MASURILOR
     6196Ponderea prestațiilor acordate beneficiarilor la 100 de salariati
       4,54,54,5    
     6197Ponderea cazurilor neconforme raportat la numar de solicitari
       151515    
     6198Ponderea masurilor implementate cu masurile recomandate
       354040    
     6944numar de pensionari de accidente de munca si boli profesionale (persoane)
        6.3506.3006.3006.2506.200 
     7438Numar de accidente de munca (cazuri)
        3.7003.6003.5003.4003.300 
  011357400520707439Număr de accidente mortale de munca (cazuri)
        8077757370 
     7440Număr de accidente colective
        3232323030 
     7441Numar de cazuri boli profesionale (cazuri)
        370370370360360 
      MASURI ÎNTREPRINSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI SI COSTURI ASOCIATE ACESTORA:
      Masura 409
      Asigura evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, coordoneaza activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, cu precadere activitatea preventiva. Cost asociat: 19341 mii lei
      Masura 410
      Deconteaza in conditiile legii prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidentele de munca si bolile profesionale. Cost asociat: 142474 mii lei
      INDICATORI DE EFICIENTA
     7442Evolutia numarului de accidente de munca fata de an anterior
        -4,34-2,7-2,78-2,86-2,94 
     7443Evolutia numarului de accidente de munca mortale fata de an anterior
        -9,09-3,75-2,59-2,66-4,1 
      SURSE DE FINANTARE ALE PROGRAMULUI
      Total General
      I. Credite de angajament
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
      II. Credite bugetare
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
  01135740052070 Buget asigurari sociale de stat
      I. Credite de angajament
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
      II. Credite bugetare
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
      BUGETUL PROGRAMULUI
      Total General
      I. Credite de angajament
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
      II. Credite bugetare
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
      Buget asigurari sociale de stat
     5003BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
     5003I. Credite de angajament
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
     5003II. Credite bugetare
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
     6903ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
     6903I. Credite de angajament
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
     6903II. Credite bugetare
      1.158.788381.471155.455161.815143.271153.117163.659 
     690310TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  01135740052070690310I. Credite de angajament
      119.77236.19616.19716.83516.30416.92017.320 
     690310II. Credite bugetare
      119.77236.19616.19716.83516.30416.92017.320 
     690320TITLUL II BUNURI SI SERVICII
     690320I. Credite de angajament
      13.7343.8571.7892.0111.9692.0242.084 
     690320II. Credite bugetare
      13.7343.8571.7892.0111.9692.0242.084 
     690330TITLUL III DOBANZI
     690330I. Credite de angajament
      435710777 
     690330II. Credite bugetare
      435710777 
     690351TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
     690351I. Credite de angajament
      99      
     690351II. Credite bugetare
      99      
     690357TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
     690357I. Credite de angajament
      1.023.202342.906135.007142.474124.801133.966144.048 
     690357II. Credite bugetare
      1.023.202342.906135.007142.474124.801133.966144.048 
     690359TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  01135740052070690359I. Credite de angajament
      1.239279185185190200200 
     690359II. Credite bugetare
      1.239279185185190200200 
     690371TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
     690371I. Credite de angajament
      2.7191492.270300    
     690371II. Credite bugetare
      2.7191492.270300    
     690385TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
     690385I. Credite de angajament
      -1.930-1.930      
     690385II. Credite bugetare
      -1.930-1.930      
      COMENTARII:
   +  Anexa nr. 4/03MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
  PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
  PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
   - mii lei -
  I - Credite de angajamentII - Credite bugetareCAPITOL/GRUPA/SURSA TOTALCheltuieli efectuate pana la 31.12.2022Cheltuieli preliminate 2023Program 2024Estimari 2025Estimari 2026Estimari 2027Estimari anii ulteriori
  0123456789
  TOTAL GENERAL
  5000 TOTAL GENERALI243.16925.12452.04560.00052.00052.0002.000 
  II243.16925.12452.04560.00052.00052.0002.000 
  5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATI243.16925.12452.04560.00052.00052.0002.000 
  II243.16925.12452.04560.00052.00052.0002.000 
  500360 TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRRI176.31521.0405.27550.00050.00050.000  
  II176.31521.0405.27550.00050.00050.000  
  50036001 Fonduri europene nerambursabileI148.11417.6814.43342.00042.00042.000  
  II148.11417.6814.43342.00042.00042.000  
  50036003 Sume aferente TVAI28.2013.3598428.0008.0008.000  
  II28.2013.3598428.0008.0008.000  
  500371 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIAREI66.8544.08446.77010.0002.0002.0002.000 
  II66.8544.08446.77010.0002.0002.0002.000 
  50037101 Active fixe