ORDIN nr. 200 din 22 decembrie 2023pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 143/2015 privind activitățile de relații internaționale și de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1179 din 27 decembrie 2023  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 143/2015 privind activitățile de relații internaționale și de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 18 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:b^1) activități de relații internaționale și de afaceri europene prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare - activități de relații internaționale și de afaceri europene pentru care nu se impune prezența fizică și care se desfășoară prin intermediul tehnologiei și al internetului;2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Planul de relații internaționale și afaceri europene, denumit în continuare PRIAE, este instrumentul de planificare centralizată a activităților de relații internaționale și de afaceri europene ale MAI, care se întocmește și se aprobă conform anexei nr. 1.3. La articolul 8 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) PRIAE al MAI se întocmește anual cu luarea în considerare a:4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În termen de 15 zile de la încheierea semestrului sau la cerere, unitățile, instituțiile sau structurile MAI transmit DGAESRI situația centralizatoare a acțiunilor de relații internaționale și de afaceri europene și a cheltuielilor efectuate în cursul anului, prevăzută în anexa nr. 2.5. După articolul 47 se introduce un nou articol, art. 47^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 47^1(1) În mod excepțional, datorită urgenței semnării acordului administrativ, motivată în mod corespunzător, și numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul acordului administrativ nu va conține diferențe substanțiale de fond față de propunerea de text a părții române, se poate elabora o notă comună pentru aprobarea negocierii și semnării, care va fi supusă procedurii prevăzute de prezenta secțiune.(2) Dacă textul convenit diferă față de propunerea de text a părții române, se va elabora o notă separată pentru semnare, conform procedurii prevăzute de prezenta secțiune.(3) Dispozițiile art. 44 alin. (2) și (3) și art. 47 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.6. La articolul 49 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) ministrul afacerilor interne sau persoana desemnată de acesta, atunci când se încheie în numele MAI sau când vizează competențele mai multor unități, instituții sau structuri MAI și nivelul de reprezentare o impune;7. La articolul 72 alineatul (1), litera b) se abrogă.8. La articolul 73 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) șefilor unităților, instituțiilor sau structurilor din cadrul aparatului central al MAI, precum și șefilor unităților, instituțiilor sau structurilor aflate în subordinea/în cadrul MAI;......................................................c) personalului din cadrul unităților, instituțiilor sau structurilor aflate în subordinea/în cadrul MAI, dacă activitățile nu sunt incluse în PRIAE sau, în cazul activităților incluse în PRIAE, dacă din delegație face parte și șeful unității, instituției sau structurii MAI respective.9. La capitolul VI secțiunea a 2-a, după paragraful 1 se introduce un nou paragraf, paragraful 1^1, cuprinzând articolul 76^1, cu următorul cuprins:  +  §1^1. Proceduri prealabile participării la activități de relații internaționale și de afaceri europene a anumitor categorii de personal  +  Articolul 76^1(1) Șefii unităților, instituțiilor sau structurilor aflate în subordinea/în cadrul MAI, precum și șefii unităților, instituțiilor sau structurilor din cadrul aparatului central al MAI aflate în coordonarea ministrului afacerilor interne obțin acordul în scris al ministrului afacerilor interne cu privire la oportunitatea participării la activitate înainte de demararea procedurilor aferente aprobării acesteia, reglementate prin prezentul ordin, potrivit procedurii stabilite prin dispoziție a secretarului de stat coordonator al activității de relații internaționale și de afaceri europene.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și personalului din cabinetul propriu al ministrului afacerilor interne.10. La articolul 77 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) unitatea, instituția sau structura MAI al cărei personal participă la activitatea de referință, în cazurile în care competența de aprobare aparține ministrului afacerilor interne, potrivit art. 72 alin. (1) lit. c), d) și e), sau secretarilor de stat/secretarului general, potrivit art. 73;11. La articolul 77, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Dispozițiile alin. (3) lit. a) nu sunt aplicabile în situația activităților de relații internaționale sau afaceri europene în străinătate cu caracter de urgență dispuse de către conducerea MAI la solicitarea Administrației Prezidențiale sau prim-ministrului Guvernului României, pentru care invitația de participare și detaliile privind specificul și sinopticul activităților planificate nu pot fi comunicate în scris.12. După articolul 77 se introduce un nou articol, art. 77^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 77^1În cazul participării la activități de relații internaționale sau de afaceri europene a unei delegații a MAI din cadrul aceleiași unități, instituții sau structuri, în situațiile în care competența de aprobare este diferită pentru membrii delegației, se întocmește o singură notă privind participarea în străinătate, care se prezintă spre aprobare secretarilor de stat/secretarului general, potrivit art. 73.13. La articolul 78 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) unitatea, instituția sau structura MAI al cărei personal participă la activitatea de referință, în cazurile în care competența de aprobare aparține ministrului afacerilor interne, potrivit art. 72 alin. (1) lit. c), d) și e), sau secretarilor de stat/secretarului general, potrivit art. 73;14. După articolul 78 se introduce un nou articol, art. 78^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 78^1În cazul activităților de relații internaționale sau de afaceri europene organizate în România, pentru participarea membrilor delegației aparținând aceleiași unități, instituții sau structuri pentru care competența de aprobare este diferită, se întocmește o singură notă privind organizarea activității, care se prezintă spre aprobare secretarilor de stat/secretarului general, potrivit art. 73.15. La capitolul VI secțiunea a 2-a, după paragraful 3 se introduce un nou paragraf, paragraful 3^1, cuprinzând articolul 78^2, cu următorul cuprins:  +  §3^1. Participarea la activități de relații internaționale și de afaceri europene organizate în România de către parteneri externi  +  Articolul 78^2(1) Pentru participarea personalului MAI la activități de relații internaționale și de afaceri europene organizate în România de către parteneri externi, aprobarea se obține potrivit art. 72-74, după caz.(2) Dispozițiile art. 78 se aplică în mod corespunzător.16. La articolul 90 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) unitatea, instituția sau structura MAI al cărei personal a participat la activitatea de referință, în cazurile în care competența de aprobare aparține ministrului afacerilor interne, potrivit art. 72 alin. (1) lit. c), d) și e), sau secretarilor de stat/secretarului general, potrivit art. 73;17. La articolul 94, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Prevederile cuprinse în secțiunea 1 a prezentului capitol sunt aplicabile în cazul delegațiilor străine care se află în România la invitația altei instituții sau autorități publice, pentru care s-a convenit includerea în programul vizitei a unor întâlniri cu reprezentanți ai MAI. Dispozițiile art. 78 se aplică în mod corespunzător.18. La articolul 94, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Primirea șefului misiunii diplomatice sau similare la nivelul unităților, instituțiilor și structurilor MAI se aprobă în scris de secretarul de stat coordonator al activității de relații internaționale și afaceri europene și de secretarul de stat/ secretarul general coordonator al activității unității, instituției sau structurii respective, potrivit normelor privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul MAI, cu avizul DGAESRI. În situația în care, din motive de operativitate, nu există timpul necesar obținerii aprobării scrise menționate anterior, se va proceda la obținerea aprobării verbale din partea secretarului de stat/secretarului general coordonator, urmând ca rezultatele întrevederii să fie prezentate în nota de convorbiri menționată la art. 95 alin. (3).19. La articolul 94, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul primirii șefului misiunii diplomatice sau similare la nivelul conducerii MAI, activitatea se aprobă verbal de ministrul afacerilor interne. În situația în care subiectele ce urmează a fi abordate de către conducerea MAI în cadrul discuțiilor impun aprobarea mandatului de către ministrul afacerilor interne, acesta se prezintă, în scris, spre aprobare, ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat coordonator al activității de relații internaționale și afaceri europene. Nota aferentă aprobării mandatului se întocmește de către DGAESRI. Rezultatele întrevederilor la nivelul conducerii MAI se consemnează în nota de convorbiri menționată la art. 95 alin. (3).20. La articolul 94, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Nota pentru aprobarea primirii potrivit alin. (3) se întocmește de către unitatea, instituția sau structura MAI interesată. În cazul primirii la nivelul conducerii MAI potrivit alin. (3^1), DGAESRI întocmește nota de cheltuieli, ce se prezintă pentru aprobare ordonatorului principal de credite, în cuprinsul căreia sunt menționate cel puțin următoarele aspecte organizatorice: componența delegației, locul primirii și, după caz, tipurile de cheltuieli ce se suportă.21. La articolul 94, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Dispozițiile alin. (3^1) și (4) se aplică și în cazul primirii la nivelul conducerii MAI a unor diplomați, atașați de afaceri interne, ofițeri de legătură sau alți delegați străini acreditați în România, precum și a membrilor unor delegații străine pentru care nu sunt aplicabile dispozițiile alin. (1^1) și ale art. 78.22. La capitolul VI, după secțiunea a 10-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 11-a, cuprinzând art. 97^2, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 11-a Participarea la activități de relații internaționale și de afaceri europene prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare  +  Articolul 97^2Personalul unităților, instituțiilor sau structurilor din aparatul central al MAI și al celor prevăzute în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările și completările ulterioare, ai căror conducători nu au calitatea de ordonator de credite, respectiv personalul unităților, instituțiilor sau structurilor MAI, ai căror conducători au calitatea de ordonator secundar de credite sau de ordonator terțiar de credite aflat în finanțarea directă a ordonatorului principal de credite, precum și cel al unităților subordonate acestora participă la activități de relații internaționale și de afaceri europene prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, potrivit procedurii stabilite prin dispoziție a secretarului de stat coordonator al activității de relații internaționale și de afaceri europene.23. La articolul 101 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins:e) procedura privind participarea la activități de relații internaționale și de afaceri europene prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare a personalului unităților, instituțiilor sau structurilor din aparatul central al MAI și al celor prevăzute în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările și completările ulterioare, ai căror conducători nu au calitatea de ordonator de credite, respectiv a personalului unităților, instituțiilor sau structurilor MAI, ai căror conducători au calitatea de ordonator secundar de credite sau ordonator terțiar de credite aflat în finanțarea directă a ordonatorului principal de credite, precum și a personalului unităților subordonate acestora;f) procedura obținerii acordului în scris al ministrului afacerilor interne cu privire la oportunitatea participării la activitate pentru șefii unităților, instituțiilor sau structurilor aflate în subordinea/în cadrul MAI, pentru șefii unităților, instituțiilor sau structurilor din cadrul aparatului central al MAI aflate în coordonarea ministrului afacerilor interne, precum și pentru personalul din cabinetul propriu al ministrului afacerilor interne înainte de demararea procedurilor aferente aprobării participării, reglementate de prezentul ordin.24. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Direcția afaceri europene și relații internaționale“ se înlocuiește cu sintagma „Direcția generală, afaceri europene, Schengen și relații internaționale“, iar acronimele „DAERI“ și „DSGP“ se înlocuiesc cu acronimul „DGAESRI“.  +  Articolul II(1) Procedurile de aprobare a participării personalului Ministerului Afacerilor Interne la activități de relații internaționale sau de afaceri europene demarate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se continuă cu aplicarea dispozițiilor legale în vigoare la momentul demarării acestora.(2) Activitățile de relații internaționale și de afaceri europene aprobate și nerealizate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin sunt duse la îndeplinire conform dispozițiilor în temeiul cărora au fost aprobate.(3) Raportul cuprinzând rezultatele activităților de relații internaționale sau de afaceri europene aprobate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se întocmește și se aprobă potrivit dispozițiilor legale în vigoare la momentul aprobării participării la respectiva activitate.  +  Articolul IIIDispozițiile prevăzute la art. 101 alin. (1) lit. e) și f) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 143/2015 privind activitățile de relații internaționale și de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin, se emit și se comunică unităților, instituțiilor și structurilor Ministerului Afacerilor Interne în termen de maximum 15 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  București, 22 decembrie 2023.Nr. 200.-----