ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 84 din 12 octombrie 2023privind instituirea unui mecanism de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 13 octombrie 2023  Având în vedere faptul că războiul de agresiune din Ucraina a generat un impact major asupra operațiunilor de transport maritim în porturile ucrainene de la Marea Neagră, de unde se efectuau aproximativ 90% din exporturile de cereale și semințe oleaginoase ale Ucrainei, context în care România a facilitat importul și tranzitul la nivelul Uniunii Europene a 65% din produsele agricole cu origine din Ucraina, care, cumulat cu efectele indirecte, respectiv creșterea substanțială a prețurilor inputurilor, a dus în prezent ca cca 45% din fermierii români să fie în imposibilitatea de a-și achita datoriile pentru inputuri și rate scadente în septembrie, respectiv în luna octombrie 2023, din cauza prețurilor foarte mici încasate pe produsele agricole, respectiv grâu, orz, rapiță, floarea-soarelui și porumb, care nu au acoperit costurile de producție foarte mari, cauzate de efecte indirecte,totodată, operaționalizarea în România a culoarelor de solidaritate cu Ucraina a permis, pe de o parte, tranzitarea produselor pe teritoriul României cu destinația comerț intra-UE sau export în state terțe, volum care totalizează aproximativ 29 milioane tone de mărfuri agricole în perioada martie 2022-septembrie 2023, dar, în același timp, a creat anumite premise pentru descărcarea unor cantități importante în România, datorită faptului că prețurile au fost convenabile pentru cumpărători,luând în considerare că punerea în liberă circulație sau plasarea sub regim de antrepozit vamal, de zonă liberă sau de perfecționare activă a următoarelor produse: grâu, porumb, rapiță, floarea-soarelui, cu origine din Ucraina, a fost permisă numai în alte state membre decât Bulgaria, Polonia, România, Slovacia sau Ungaria, până la data de 15 septembrie 2023,având în vedere că aceste măsuri nu au fost prelungite ulterior datei de 15 septembrie 2023,planul de acțiune propus de Ucraina pentru evitarea distorsiunilor pe piețele celor 5 state membre (Polonia, Ungaria, Slovacia, România și Bulgaria) privind 4 produse, respectiv grâu, porumb, semințe de floarea-soarelui și de rapiță, publicat la 26 septembrie 2023, în baza căruia Ucraina introduce un sistem de verificare și autorizare a exportului produselor reglementate către cele 5 state membre ale Uniunii Europene,întrucât mărfurile în Republica Moldova vor fi monitorizate detaliat fluxurile comerciale pe această relație și vor fi întreprinse acțiunile legale necesare în cazul identificării unor iregularități, este necesară stabilirea de urgență a unui mecanism similar la nivelul României privind autorizarea importului celor 4 produse, respectiv grâu, porumb, semințe de floarea-soarelui și de rapiță provenind din Ucraina.Luând în considerare discuțiile din cadrul reuniunii celor 5 state membre vecine conflictului din Ucraina în marja Consiliului Agrifish, din data de 18 septembrie 2023, privind efectele pe piața cerealelor ca urmare a neprelungirii interdicției pentru importul celor 4 produse, respectiv grâu, porumb, rapiță și floarea-soarelui, precum și dificultățile cu care se confruntă statele din regiune datorită importurilor din Ucraina care au redus mult prețurile de comercializare,ținând seama că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ privind crearea unui mecanism de consultare și reacție coordonată, similar mecanismului reglementat de Ucraina pentru autorizarea exportului, pentru 4 produse cerealiere, respectiv grâu, porumb, semințe de floarea-soarelui și de rapiță, poate avea următoarele consecințe negative:a) afluxul de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, importate pe teritoriul României, va cauza fermierilor români pierderi importante, întrucât vor fi puși în situația extrem de complicată de a nu-și putea valorifica produsele sau de a le valorifica la prețuri mai mici decât costurile de producție, în condițiile în care producțiile sunt mult mai mici decât cele preconizate datorită secetei/inundațiilor;b) riscul major ca o parte importantă a fermierilor afectați să nu poată achita obligațiile contractuale către furnizori, leasinguri, salarii, credite la termenele scadente, să se supraîndatoreze și să nu mai poată continua activitatea;c) distorsionarea pieței produselor agroalimentare și existența unor practici comerciale neloiale, cu impact asupra populației;d) impact social negativ major asupra fermierilor și a membrilor familiilor acestora, atunci când sunt afectate veniturile din activități agricole, cu posibil impact în abandonarea cultivării terenurilor agricole sau chiar faliment;e) creșterea prețurilor la transporturile rutiere de marfă,întrucât elementele prezentate definesc un context excepțional și vizează interesele economice ale României, statul este obligat să ia măsuri temporare de instituire a unui mecanism de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole, pentru a atenua repercusiunile negative imediate în sectorul producției primare și al procesării, pentru a atenua dezechilibrele economice create și pentru a asigura menținerea activităților economice și a locurilor de muncă.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie situație de urgență, extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește mecanismul de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole prevăzute la alin. (2).(2) Produse agricole care fac obiectul importului reglementat prin prezenta ordonanță de urgență sunt:a) grâu și meslin, codul NC 1001 99 00;b) porumb, codul NC 1005 90 00;c) semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate, codul NC 1205 10 90; 1205 90 00;d) semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate, codul NC 1206 00 91; 1206 00 99.e) făină de grâu sau de meslin, codul NC 1101 00; (la 29-12-2023, Alineatul (2), Articolul 1 a fost completat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 126 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 29 decembrie 2023 ) f) zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă, codul NC 1701. (la 29-12-2023, Alineatul (2), Articolul 1 a fost completat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 126 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 29 decembrie 2023 ) (3) Produse agricole prevăzute la alin. (2) pot fi importate numai pe baza unui acord pentru punerea în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole prevăzute la alin. (2) cu origine din Ucraina, denumit în continuare acord, emis operatorilor economici cu sediul social și punctul/punctele de lucru pe teritoriul României, care desfășoară activități în următoarele sectoare economice:a) 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;b) 1061 - Fabricarea produselor de morărit;c) 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;d) 014 - Creșterea animalelor;e) 107 - Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase; (la 29-12-2023, Alineatul (3), Articolul 1 a fost completat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 126 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 29 decembrie 2023 ) f) 1081 - Fabricarea zahărului - operatori care au fost recunoscuți potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 10/2018 pentru aprobarea Procedurii de recunoaștere a operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie. (la 29-12-2023, Alineatul (3), Articolul 1 a fost completat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 126 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 2Pentru garantarea calității și cantității produselor agricole importate cu origine din Ucraina, prevăzute la art. 1 alin. (2), se adoptă următoarele măsuri de reglementare:a) se instituie un mecanism de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole, prin emiterea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a acordului prevăzut la art. 1 alin. (3);b) se instituie un formular al acordului;c) se instituie un sistem de determinare a calității, respectiv inspecție organoleptică, identificarea produsului, umiditate, determinarea gradului de radioactivitate, micotoxine, nivel de pesticide, metale grele Pb la cereale și PB și cadmiu la rapiță, impurități, organisme modificate genetic la rapiță și porumb, și a cantității produselor importate, care se efectuează de către instituții cu atribuții în domeniu.  +  Articolul 3Instituțiile implicate în implementarea prezentei ordonanțe de urgență sunt:a) Agenția Națională de Administrare Fiscală;b) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;c) Autoritatea Vamală Română;d) Autoritatea Națională Fitosanitară;e) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;f) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.  +  Articolul 4(1) Operațiunile de import de produse agricole cu origine din Ucraina de către operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (3) se realizează numai în baza acordului, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) operator economic - persoana juridică, care, în cadrul activității sale profesionale, desfășoară activități în sectoarele economice prevăzute la art. 1 alin. (3) și care importă produse agricole prevăzute la art. 1 alin. (2) cu origine din Ucraina;b) acord - actul administrativ emis de ministerul de resort care autorizează și dă naștere dreptului operatorului economic cu sediul/punctul de lucru în România de a importa de la o persoană fizică sau juridică licențiată în Ucraina produsele agricole cu origine din Ucraina prevăzute la art. 1 alin. (2), în perioada de valabilitate a acestuia, cantitatea specificată de produse agricole, cu calitatea menționată în certificatul de conformitate;c) import - regimul vamal de punere în liberă circulație, astfel cum acesta este definit de Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;d) importator - persoana care depune declarația vamală sau în numele căreia se depune declarația vamală respectivă, astfel cum acesta este definit de art. 5 pct. 35 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Articolul 5(1) Acordul pentru punerea în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole prevăzute la art. 1 alin. (2) se emite de către structura cu atribuții în domeniul comerțului din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul de resort, pentru cantitatea stabilită fiecărui operator economic în baza cererii aprobate.(2) Operatorii economici care desfășoară activități în sectoarele economice prevăzute la art. 1 alin. (3) și care intenționează să efectueze un import trebuie să solicite în scris ministerului de resort emiterea acordului, printr-o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit, certificată pentru conformitate cu originalul;b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, certificată pentru conformitate cu originalul;c) copie a certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificată pentru conformitate cu originalul;d) documente relevante considerate utile de către operatorul economic, respectiv dovada de origine a produselor agricole și facturi de achiziție;e) o declarație pe propria răspundere privind stocurile de produse care fac obiectul solicitării, existente la data declarației, însoțită de documente contabile justificative.(3) După depunerea documentelor prevăzute la alin. (2), se efectuează următoarele verificări:a) reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală efectuează verificarea înregistrării în contabilitate a documentelor prevăzute la alin. (2) lit. e) și încheie un document în acest sens;b) reprezentanții ministerului de resort verifică capacitățile de producție/procesare ale operatorilor economici, calculează necesarul de materie primă pentru următoarele 6 luni, pe baza documentului prevăzut la lit. a), și încheie un proces-verbal;c) reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor verifică efectivele de animale deținute de operatorul economic și înregistrate în Registrul național al exploatațiilor, calculează consumurile la nivelul efectivului de animale pe o perioadă de 6 luni și încheie un document în acest sens.(4) Operatorul economic are obligația să furnizeze Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor o probă a produsului agricol cu origine din Ucraina, ce va face obiectul importului.(5) În urma analizării probei, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor eliberează certificatul de calitate din punctul de vedere al respectării normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și îl transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(6) Documentele încheiate potrivit dispozițiilor alin. (3) și (5) se transmit ministerului de resort, care comunică operatorului economic acordul privind cantitatea pe care o poate importa.  +  Articolul 6(1) În vederea emiterii acordului, în cadrul ministerului de resort se înființează o comisie, ca organism deliberativ, fără personalitate juridică, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în următoarea componență:a) un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;b) un reprezentant al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;c) un reprezentant al Autorității Vamale Române;d) un reprezentant al ministerului de resort;e) un reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.(2) Comisia are următoarele atribuții principale:a) verificarea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2);b) prezentarea de propuneri ministerului de resort privind emiterea acordului;c) analizarea aplicării măsurilor de anulare a acordului.(3) Președinția și secretariatul comisiei sunt asigurate de către ministerul de resort.(4) Pentru fiecare membru titular al comisiei se desemnează câte un membru supleant. Membrul supleant își desfășoară activitatea în absența justificată a membrului titular.(5) Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 7(1) Comisia poate solicita operatorului economic completarea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2), dacă este cazul.(2) Comisia emite o notă cu propunerea motivată de emitere a acordului sau de respingere a cererii, în termen de două zile lucrătoare de la data întrunirii comisiei.(3) Comisia respinge o cerere de emitere a acordului în cazul în care:a) documentația este incompletă sau operatorul nu transmite documentele solicitate;b) documentele prezentate nu sunt conforme cu cele prevăzute la art. 5 alin. (2).(4) În baza notei prevăzute la alin. (2), ministerul de resort emite acordul, care se semnează de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, sau, după caz, comunică operatorului economic notificarea privind respingerea cererii, în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii notei prevăzute la alin. (2).(5) Respingerea cererii poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Acordul are valabilitate până la epuizarea cantității prevăzute în acesta, în conformitate cu datele din evidențele Autorității Vamale Române privind cantitățile importate.(2) Condițiile care au stat la baza emiterii acordului trebuie menținute pe durata de valabilitate a acestuia.(3) Titularul acordului este obligat să declare ministerului de resort, în scris, în termen de cel mult 10 zile, orice modificare față de datele înscrise în cererea de emitere a acordului, în documentele anexate, precum și în acord, apărute ulterior eliberării acestuia.(4) Acordul poate fi utilizat numai de titularul acestuia, în scopurile pentru care a fost eliberat, cu respectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în acesta.(5) Acordul nu poate fi folosit ca document de bonitate în relațiile comerciale.  +  Articolul 9(1) Formularul acordului are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranță și se tipărește în condițiile legii de către Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A., la solicitarea ministerului de resort, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.(2) Formularul-tip al acordului este prevăzut în anexa nr. 2.(3) Sumele necesare pentru tipărire vor fi asigurate din bugetul ministerului de resort.  +  Articolul 10După emiterea acordului, operatorul economic încheie contractul de vânzare cu operatorul economic din Ucraina, exclusiv pentru cantitatea de produse agricole cu origine din Ucraina prevăzute în acord.  +  Articolul 11(1) Operațiunile de punere în liberă circulație pe teritoriul României de produse agricole care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență se derulează sub supraveghere vamală, potrivit legislației vamale.(2) Sigiliul vamal va fi desfăcut la biroul vamal unde se efectuează operațiunea de punere în liberă circulație, în prezența reprezentanților Autorității Vamale Române și ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prelevează probe din produsele agricole care urmează a fi puse în liberă circulație pe teritoriul României, în momentul ridicării sigiliului, pentru determinarea calității acestora, pe cheltuiala operatorului economic, și verifică dacă acesta are aceleași calități prevăzute în certificatul de calitate prevăzut la art. 5 alin. (5).(4) După obținerea buletinului de analiză cu rezultat conform, produsele agricole pot intra în circuitul de procesare/furajare/ hrană animale.(5) În situația în care produsele agricole importate cu origine din Ucraina sunt constatate neconforme, acestora li se aplică prevederile art. 66-68 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), pe cheltuiala operatorului economic.(6) Verificarea utilizării produselor agricole în scopurile prevăzute la art. 1 alin. (3) se efectuează de către reprezentanții cu atribuții de control din cadrul ministerului de resort.(7) După epuizarea cantității alocate în acord, produsele agricole prezentate la biroul vamal se returnează la locul de expediere, pe cheltuiala exportatorului.  +  Articolul 12(1) Operațiunile de punere în liberă circulație pe teritoriul României de produse agricole, prevăzute la art. 1 alin. (2), efectuate fără deținerea acordului, constituie contravenție, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, și se pedepsesc cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.(2) Utilizarea pe teritoriul României de produse agricole, prevăzute la art. 1 alin. (2), în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.(3) Pe lângă sancțiunile stabilite la alin. (1) și (2) se aplică și sancțiunea contravențională complementară de suspendare a dreptului de a solicita emiterea de alte acorduri, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pe o perioadă de maximum 6 luni.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (3) se realizează de către reprezentanții cu atribuții de control din cadrul Autorității Vamale Române.(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2) și (3) se realizează de către reprezentanții cu atribuții de control din cadrul ministerului de resort.(6) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prezentei ordonanțe de urgență.(7) Prevederile prezentului articol intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13(1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică până la data de 30 iunie 2024. (la 29-12-2023, Alineatul (1), Articolul 13 a fost modificat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 126 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 29 decembrie 2023 ) (2) În baza propunerilor fundamentate ale ministerului de resort/Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Guvernul poate aproba prin hotărâre prelungirea datei de aplicare prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 14Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  București, 12 octombrie 2023.Nr. 84.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Numărul și data înregistrării la solicitant……………Numărul și data solicitării la MADR………………….

  CERERE
  pentru emiterea acordului pentru punerea în liberă circulație
  și utilizarea în/pe teritoriul României a
  produselor agricole cu origine din Ucraina (model)
   +  OPERATORUL ECONOMIC
  01. Denumire
  02.Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CF)
  03.Nume solicitant/administrator/reprezentant04.Prenume solicitant/administrator/reperezentant
  05.CNP solicitant/administrator/reprezentant
  06.Cod țară și nr. act de identitate (pt. altă cetățenie)
  07.Tip de organizare08.Cod CAEN*2)
  *2) Se va completa cu unul din codurile CAEN: Grâu și meslin, codul NC 1001 99 00, Porumb codul NC 1005 90 00, Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate codul NC 1205 10 90; 1205 90 00, Semințe de floarea- soarelui, chiar sfărâmate, codul NC 1206 00 91; 1206 00 99, făină de grâu sau de meslin, codul NC 1101 00, zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă, codul NC 1701.
   +  SEDIUL SOCIAL
  09.Județ/Sector10.Localitate
  11.Sat/Strada12.Nr.13. Cod poștal14.Bl.15. Sc.16.
  17.Telefon mobil18.Telefon/Fax19.E-mail
   +  PUNCTUL/PUNCTELE DE LUCRU DIN ROMÂNIA ......... (denumire, adresa, capacități procesare, capacități depozitare)  +  COORDONATE BANCARE:
  20. Banca/Trezoreria21. Sucursala sau agenția băncii/trezoreriei
  22. Nr. cont IBAN
   +  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  23. Nume24. Prenume
  25. CNP
  26. Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
   +  DATE GENERALE
  27. Nr. total de exploatații cu cod ANSVSA
  I. Exploatații cu cod ANSVSA:
  28.Cod ANSVARO
  29.Județ30.Localitate
  30. Strada, nr.
  solicit emiterea acordului pentru punerea în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina, după cum urmează:
  ……………..Cod NC ………..
  ……………..Cod NC ………..
  în cantitatea de ........... (cifre și litere), necesară pentru .............................. Țara de origine a produsului ................. Țara de unde se efectuează exportul ........... Date identificare ale exportatorului situat pe teritoriul .............., care exportă produsul agricol/Număr și data licență de export produse agricole emisă pe numele exportatorului de către autoritățile competente din Ucraina ............................................. Punctul vamal de frontieră prin care se efectuează introducerea pe teritoriul României ................. Anexez următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit, certificată pentru conformitate cu originalul;b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, certificată pentru conformitate cu originalul;c) copie a certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificată pentru conformitate cu originalul;d) alte documente relevante: ........................... Declar că operațiunile de punerea în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina vor fi efectuate cu respectarea strictă a legilor în vigoare și a angajamentului anexat. Data: ................ Semnătura .............

  ANGAJAMENT
  Subsemnatul ................... având funcția de ..................., acționând în calitate de reprezentant legal al ............ solicitant al acordului pentru punerea în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina, pentru care am depus cererea nr. ....... din ........, mă oblig să asigur:a) respectarea dispozițiilor O.U.G. nr..../2023 ...............;b) respectarea întocmai a cerințelor și recomandărilor Agenției Națională de Administrare Fiscală, Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Autorității Vamale Române, Autorității Naționale Fitosanitare, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în legătură cu termenele, condițiile și restricțiile în derularea operațiunilor de punere în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina;c) protecția fizică a tuturor documentelor de lucru legate de sau cu referire directă la aceste operațiuni și să respect reglementările legale în vigoare privind evidența, păstrarea și manipularea acestor documente;d) ținerea evidenței documentelor care cuprind informații suficiente pentru a identifica destinația, cantitatea, numele și adresa furnizorului;e) dovedirea bunei-credințe și promovarea dialogului și transparenței în relația cu toate autoritățile implicate în toate etapele (verificările prealabile, emiterea acordului, importul, livrarea și postlivrarea), punând la dispoziție toate informațiile relevante solicitate de aceasta cu privire la operațiunile controlate;f) informarea cu privire la noutățile apărute în sistemul național de control al exporturilor din Ucraina. Declar că sunt de acord ca toate datele cu caracter personal colectate să fie stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime. Sunt de acord ca autoritățile implicate să prelucreze datele mele cu caracter personal în conformitate cu regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - GDPR. Nerespectarea prezentului angajament va fi sancționată conform prevederilor legale în vigoare. Data: .............. Semnătura .......... (la 29-12-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 126 din 28 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 29 decembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  Instrucțiuni privind completarea acordului pentru punerea în liberă circulație
  și utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina
  1. Exemplarul nr. 1 și exemplarul nr. 2 al acordului se completează de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lizibil, în limba română, fără prescurtarea cuvintelor folosite.2. Versoul exemplarului nr. 1 al acordului se completează de autoritățile vamale, cu excepția datelor înscrise în extrasele aferente acordului, care se completează de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.3. Acordul cuprinde un număr de căsuțe, numerotate de la 1-26. Căsuțele prezente în acord se completează cu aceleași date înscrise de solicitant în cererea importatorului.4. Căsuțele din acord se completează după cum urmează:Căsuța 1: Cuprinde denumirea completă și adresa sediului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care este singurul în drept a elibera acord în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. ...........................Căsuța 2: Se înscriu numele și adresa completă a titularului acordului.Căsuța 3: Se înscriu numele și adresa completă ale sediului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceste informații se completează cu majuscule.Căsuța 4: Se înscriu datele de contact ale reprezentantului importatorului.Căsuța 5: Se înscriu numele și adresa completă ale cesionarului acordului, data de la care se face transferul de drepturi de la titular la cesionar, precum și ștampila Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Căsuța 6: Se înscrie numele țării de proveniență a mărfii, iar căsuța se bifează cu „DA“ sau „NU“, după caz.Căsuța 7: Se înscrie numele țării de origine a mărfii, iar căsuța se bifează cu „DA“ sau „NU“, după caz.Căsuța 8: Se înscrie data depunerii cererii pentru eliberarea acordului original și se completează în cifre, în ordinea: zi, lună, an.Căsuța 9: Se înscrie denumirea produsului/produselor.Căsuța 10: Se înscrie ultima zi de valabilitate a acordului, în ordinea: zi, lună, an.Căsuța 11: Se înscrie denumirea comercială a produsului/produselor, care nu pot fi o „marcă“.Căsuța 12: Se înscrie descrierea produsului conform Nomenclaturii combinate în vigoare.Căsuța 13: Se înscrie codul produsului la 8 cifre, conform Nomenclaturii combinate în vigoare. Un singur cod trebuie indicat, cu excepția produselor pentru care există dispoziții speciale.Căsuța 14: Se înscriu cantitatea, exprimată în cifre, și unitatea de măsură. Se indică greutatea netă a mărfii.Căsuța 15: Se înscriu cantitatea, exprimată în litere, și unitatea de măsură. Se indică greutatea netă a mărfii.Căsuța 16: Se completează conform reglementărilor în vigoare.Căsuța 17: Se înscriu alte informații relevante.Căsuța 18: Se înscriu condițiile speciale de derulare a operațiunii comerciale, în cazul în care acestea există, în funcție de regulamentele în vigoare.Căsuța 19: Se înscriu locul eliberării acordului, data eliberării în cifre, în ordinea: zi, lună, an, numărul de emitere al documentului, semnătura și ștampila Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Căsuța 20: Se înscriu durata de valabilitate a acordului, în cazul în care aceasta a fost prelungită în caz de forță majoră, locul eliberării acordului, data, precum și semnătura și ștampila Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Căsuța 21: Nu se completează.Căsuța 22: Nu se completează.Căsuța 23: Se înscrie în cifre: la numărul 1, cantitatea disponibilă înscrisă în acord, pentru prima operațiune de introducere pe teritoriul României a produselor agricole, iar pentru următoarele soldul disponibil. La numărul 2: cantitatea pentru care s-a efectuat importul. Se pot atașa pagini suplimentare, dacă este cazul.Căsuța 24: Se înscriu în litere cantitatea introdusă pe teritoriul României și unitatea de măsură.Căsuța 25: Se înscriu numărul declarației vamale de import și data acceptării acesteia, sau în cazul acordului, numărul de serie al acestuia.Căsuța 26: Se înscriu numele statului, semnătura și ștampila biroului vamal care face atribuirea acordului sau ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  -----