ORDIN nr. 109 din 20 decembrie 2023privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețele (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețele (T_L) și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 21 decembrie 2023  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie, ale art. 75 alin. (1) lit. a), art. 76 alin. (1) și art. 79 alin. (1), (4) și (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (3^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (3) din anexa nr. 11 la aceeași ordonanță de urgență a Guvernului, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 75/2020 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității capitalului investit aplicate la stabilirea tarifelor pentru serviciile de distribuție, de transport și de sistem a energiei electrice și gazelor naturale până la sfârșitul perioadei a patra de reglementare și de modificare a unor acte normative emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, ale Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice privind recunoașterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic față de costurile incluse în tarifele reglementate, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 129/2022, cu modificările și completările ulterioare, ale Procedurii privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 143/2021 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2022, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și ab) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice și componentele tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețele (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețele (T_L), practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Producătorii care dețin centrale cu capacitate instalată mai mare de 5 MW, racordați la rețelele operatorilor de distribuție din zona de rețea de distribuție respectivă, plătesc componenta tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețele (T_G) - subcomponenta privind CPT aferentă tranzitelor suplimentare TGT, prevăzută în tabelul nr. 2 din anexă.  +  Articolul 3(1) Se aprobă prețul reglementat pentru energia electrică reactivă de 0,1529 lei/kVArh, practicat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. (2) Prețul reglementat pentru energia electrică reactivă prevăzut la alin. (1) se aplică cu respectarea prevederilor din reglementările specifice și nu include acciza și taxa pe valoarea adăugată (TVA).(3) Prețul reglementat pentru energia electrică reactivă are la bază prețul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în rețeaua electrică de transport, de 509,66 lei/MWh, aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2023 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.  +  Articolul 4Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. și operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2023 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețele (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețele (T_L) și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 martie 2023, se abrogă.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  George-Sergiu Niculescu
  București, 20 decembrie 2023.Nr. 109.  +  ANEXĂ  +  Tabelul nr. 1 - Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice practicat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., aplicabil de la 1 ianuarie 2024
  Operatorul economicDescriereaTariful aplicabil de la 1 ianuarie 2024 (lei/MWh), din care:Componenta principală (lei/MWh)Componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT (lei/MWh)
  Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice31,6730,411,26
  NOTĂ:Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
   +  Tabelul nr. 2 - Componenta tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețele (T_G) practicată de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., aplicabilă de la 1 ianuarie 2024
  Operatorul economicDescriereaTariful aplicabil de la 1 ianuarie 2024 (lei/MWh), din care:Componenta principală (lei/MWh)Componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT (lei/MWh)
  Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.Componenta tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețele (T_G), din care:
  - subcomponenta principală TGP3,823,350,47
  - subcomponenta TGT privind CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV, corespunzător cotei atribuite producătorilor de energie electrică care dețin centrale cu capacitatea instalată mai mare de 5 MW și care introduc energie electrică în zona de rețea a operatorului de distribuție concesionar Distribuție Energie Oltenia - S.A.2,53--
  - subcomponenta TGT privind CPT aferent tranzitelor suplimentare de energie electrică din rețelele electrice de 110 kV, corespunzător cotei atribuite producătorilor de energie electrică care dețin centrale cu capacitatea instalată mai mare de 5 MW și care introduc energie electrică în zona de rețea a operatorului de distribuție concesionar Rețele Electrice Dobrogea - S.A. (denumire anterioară E - Distribuție Dobrogea - S.A.)3,95--
  NOTĂ:Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
   +  Tabelul nr. 3 - Componenta tarifului de transport de extragere a energiei electrice în rețele (T_L) practicată de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., aplicabilă de la 1 ianuarie 2024
  Operatorul economicDescriereaTariful aplicabil de la 1 ianuarie 2024 (lei/MWh), din care:Componenta principală (lei/MWh)Componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT (lei/MWh)
  Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.Componenta tarifului de transport de extragere a energiei electrice în rețele (T_L) 27,720,7826,94
  NOTĂ:Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
  -----