ORDIN nr. 107 din 20 decembrie 2023privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2024
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 21 decembrie 2023  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) și ale art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 73^1 alin. (7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5, ale art. 7 alin. (1) și (2) și ale art. 8 din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Cota obligatorie estimată de achiziție de certificate verzi de către operatorii economici care au obligația achiziției de certificate verzi pentru anul 2024 se stabilește la valoarea de 0,4944765 certificate verzi/MWh, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale - „OPCOM“ - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile și operatorii economici prevăzuți la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  George-Sergiu Niculescu
  București, 20 decembrie 2023.Nr. 107.  +  ANEXĂ
  Nr. crt.IndicatoriU.M.Mod de stabilireValoare
  1.Impact mediu estimat al certificatelor verzi în anul 2024euro/MWhConform art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare14,5
  2.Curs mediu al Băncii Naționale a României - 11 luni 2023lei/euroConform art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare4,9443
  3.Consum final estimat de energie electrică pentru anul 2024MWhConform art. 5 din Metodologie*)45.715.703,641
  4.Consum final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul 2024MWhConform art. 7 alin. (1) și (2) din Metodologie*)8.254.566,911
  5.Prețul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacționate pe piața centralizată anonimă spot de certificate verzi - 11 luni 2023lei/CVConform art. 6 alin. (1) din Metodologie*)144,9861
  6.Cota obligatorie de certificate verzi estimată pentru anul 2024CV/MWhRând 6 = (Rând 1*Rând 2)/Rând 50,4944765
  *) Prin Metodologie se înțelege Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022, cu modificările și completările ulterioare.
  -----