ORDIN nr. 118 din 20 decembrie 2023privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2024
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1162 din 21 decembrie 2023  Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 2 alin. (3^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tariful perceput operatorilor economici care desfășoară activități în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale pentru acordarea de autorizații și licențe, conform anexei nr. 1, și tariful perceput pentru emiterea de atestate și autorizații operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuție, verificare și exploatare instalații electrice și de gaze naturale, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 2Se aprobă tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul energiei electrice, termice și gazelor naturale, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 3Se aprobă contribuția bănească percepută anual de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici titulari de licențe/decizii de confirmare în sectorul energiei electrice, termice și gazelor naturale, care, potrivit legii, se află în competența de reglementare a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, conform anexei nr. 4.  +  Articolul 4Termenul de achitare a tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei este de 20 zile de la data emiterii facturii, cu excepția contribuției bănești estimate care are o valoare superioară nivelului de 3.125 lei. Aceasta se achită în rate trimestriale egale, termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate fiind sfârșitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepția primei rate, după cum urmează: rata I - 20 de zile de la emiterea facturii, rata II - 30.04.2024, rata III - 31.07.2024, rata IV - 31.10.2024.  +  Articolul 5În aplicarea prezentului ordin, prin licența pentru „prestarea serviciului de transport al energiei electrice, precum și a serviciilor de echilibrare a sistemului“ se înțelege și licența pentru „prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem, administrarea pieței de echilibrare“, iar prin licența pentru „activitatea operatorului pieței de energie electrică“ se înțelege și licența pentru „administrarea pieței centralizate de energie electrică“.  +  Articolul 6(1) Tariful și contribuția bănească se achită în contul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(2) În cazul neachitării la scadență a facturilor aferente tarifului și contribuției prevăzute în prezentul ordin, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percep dobânzi și penalități de întârziere datorate pentru neplata la termen a creanțelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.(3) Pentru diferențele suplimentare de obligații de plată rezultate din corectarea/modificarea declarațiilor sau din verificările documentare realizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, dobânzile și penalitățile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței facturii de contribuție/facturii de regularizare pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia inclusiv, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și persoanele fizice și juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competența de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  George-Sergiu Niculescu
  București, 20 decembrie 2023.Nr. 118.  +  Anexa nr. 1
  Tariful perceput operatorilor economici care desfășoară activități în sectorul
  energiei electrice, termice și al gazelor naturale pentru acordarea de autorizații și licențe
  1. Tariful pentru acordarea/modificarea autorizațiilor de înființare și a licențelor pentru activități în sectorul energiei electrice și termice este prevăzut în tabelul nr. 1.  +  Tabelul nr. 1 - Tariful pentru acordarea/modificarea de autorizații de înființare și licențe în sectorul energiei electrice și termice^1)
  Nr. crt.Activitatea Obiectul solicităriiTariful (lei)Aplicare
  0123
  1.Acordarea autorizației de înființare pentru realizarea sau retehnologizarea capacităților de producere a energiei electrice^5) sau a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare și pentru realizarea instalațiilor de stocare a energiei adăugate unor astfel de capacități de producere, cu puterea electrică maximal debitată în rețea a capacităților respective > 1 MW Tariful se aplică la valoarea totală a investiției.0,1%Pmax^2) > 1MW
  2.Acordarea autorizației de înființare pentru realizarea instalațiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacități existente de producere a energiei electrice, cu puterea electrică maximal debitată în rețea a capacităților respective > 1 MW Tariful se aplică la valoarea totală a investiției.0,1%Pmax^2) > 1 MW
  3.Acordarea licenței pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare cu Pe^3) ≥ 10 MW și a instalațiilor de stocare a energiei adăugate capacităților de producere respective5.000
  4.Acordarea licenței pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare cu 5 MW ≤ Pe^3) < 10 MW și a instalațiilor de stocare a energiei adăugate capacităților de producere respective2.500
  5.Acordarea licenței pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare cu 1 MW ≤ Pe^2) < 5 MW și a instalațiilor de stocare a energiei adăugate capacităților de producere respective500
  6.Acordarea/Modificarea licenței pentru exploatarea comercială a instalațiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacități de producere existente500
  7.Acordarea licenței pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, precum și a serviciilor de echilibrare a sistemului10.000
  8.Acordarea licenței pentru activitatea operatorului pieței de energie electrică10.000
  9.Acordarea licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice – P^4) ≥ 10 MW10.000
  10.Acordarea licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice – P^4) < 10 MW2.500
  11.Acordarea licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice2.500
  12.Acordarea licenței pentru activitatea traderului de energie electrică2.500
  13.Acordarea licenței pentru activitatea de agregare 2.500
  14.Modificarea unei autorizații de înființare sau a unei licențe, cu excepția situațiilor de la pct. 15, 16, 17, 18 și 192.500
  15.Modificarea unei licențe pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare cu 1 MW ≤ Pe^3) ≤ 5 MW, cu excepția situațiilor de la pct. 16, 17, 18 și 19500
  16.Modificarea unei autorizații de înființare sau a unei licențe în cazul schimbării formei juridice, a denumirii/numelui sau a oricăror date privind sediile solicitantului, cu excepția situațiilor de la pct. 17625
  17.Modificarea unei licențe în cazul schimbării formei juridice, a denumirii/numelui sau a oricăror date privind sediile solicitantului, în cazul unei licențe pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare cu 1 MW ≤ Pe^3) ≤ 5 MW, precum și în cazul unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice pentru care Pt^6) ≤ 1 MW125
  18.Acordarea/Modificarea unei autorizații de înființare provizorii/licențe provizorii, cu excepția autorizației de înființare/licenței provizorii prevăzute la pct. 19625
  19.Acordarea/Modificarea unei licențe provizorii pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare cu 1 MW ≤ Pe^3) ≤ 5 MW, precum și în cazul unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice pentru care Pt^6) ≤ 1 MW 125
  20.Emiterea unui duplicat al autorizației de înființare/licenței/deciziei de confirmare125
  21.Acordarea unei licențe pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică5.000
  22.Modificarea unei licențe pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 165.000
  23.Acordarea unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice2.500Pt^6) > 1 MW
  500Pt^6) ≤ 1 MW
  24.Modificarea unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 162.500Pt^6) > 1 MW
  25.Modificarea unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 17500Pt^6) ≤ 1 MW
  26.Aprobarea deciziei de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România2.500
  27.Modificarea deciziei de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România625
  ^1) Instituțiile publice din domeniile de învățământ și sănătate sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1 pentru acordarea/ modificarea de autorizații de înființare și/sau licențe.^2) Pmax reprezintă puterea electrică maximal debitată a capacităților de producere și/sau stocare.^3) Pe reprezintă puterea electrică instalată a capacităților de producere.^4) P reprezintă puterea electrică aprobată pentru utilizatorii rețelelor electrice deținute de solicitant în care nu se include puterea electrică aferentă locurilor de producere și/sau consum de energie electrică ale acestuia.^5) În cazul înființării/retehnologizării unei capacități de producere a energiei electrice sau a energiei electrice și termice produse în cogenerare cu puterea electrică maximal debitată mai mare de 1 MW, care are în componență o instalație de producere, stocare și utilizare a biogazului/biometanului, pentru pct. 1 din tabelul nr. 1 nu se mai aplică tariful de acordare a autorizației prevăzut la pct. 1 din tabelul nr. 3.^6) Pt reprezintă puterea termică instalată a capacităților de producere a energiei termice.
  2. Tariful pentru aprobarea/modificarea documentațiilor în sectorul energiei electrice este prevăzut în tabelul nr. 2.  +  Tabelul nr. 2 - Tariful pentru aprobarea/modificarea documentațiilor în sectorul energiei electrice
  Nr. crt.Tipul documentațieiTariful (lei)
  1.Aviz privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice în vecinătatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distribuție500
  2.Aprobarea deciziei de confirmare a unui sistem de distribuție închis de energie electrică2.500
  3.Modificarea deciziei de confirmare a unui sistem de distribuție închis de energie electrică625
  4.Emiterea unui duplicat al deciziei de confirmare a unui sistem de distribuție125
  5.Aprobarea deciziei de desemnare a operatorului pieței de energie electrică ca „Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat (OPEED)“10.000
  6.Modificarea deciziei de desemnare a operatorului pieței de energie electrică ca „Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat (OPEED)“2.500
  3. Tariful perceput pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 3.  +  Tabelul nr. 3 - Tariful pentru acordarea/modificarea autorizațiilor de înființare și licențelor în sectorul gazelor naturale
  Nr. crt.ActivitateTarif (lei)
  1.Acordare/Modificare autorizații de înființare Tariful se aplică la valoarea totală a investiției.0,1%
  2.Acordare licență de furnizare gaze naturale/biogaz/biometan2.500
  3.Acordare licență de trader de gaze naturale2.500
  4.Acordare licență de furnizare gaze naturale pentru producătorii de gaze naturale2.500
  5.Acordare licență de furnizare de GNL 2.500
  6.Acordare/Modificare licență de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale 10.000
  7.Acordare/Modificare licență de operare a sistemului de distribuție 10.000
  8.Acordare/Modificare licență de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale2.500
  9.Acordare/Modificare licență de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale 2.500
  10.Acordare/Modificare licență de operare a terminalelor GNL2.500
  11Acordarea licenței de administrare a pieței centralizate10.000
  12.Acordare/Modificare licență de exploatare comercială a instalațiilor de producere a hidrogenului2.500
  13.Acordarea sau, după caz, modificarea unei licențe, exclusiv ca urmare a unor operațiuni de fuziune/ divizare/transformare în care sunt implicați titulari de licență625
  NOTE:1. Tariful pentru acordarea/modificarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale nu poate fi mai mic de 2.500 lei.2. Tariful de acordare se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020, cu modificările ulterioare.3. Tariful pentru modificarea autorizațiilor de înființare/licențelor/deciziilor de confirmare în sectorul gazelor naturale în cazul schimbării denumirii, formei juridice sau sediului social/profesional al titularului fără modificarea caracteristicilor tehnice este în cuantum de 625 lei.4. Tariful pentru autorizarea furnizorilor de energie electrică și gaze naturale să participe la licitațiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, este prevăzut în tabelul nr. 4.
   +  Tabelul nr. 4 - Tariful pentru autorizarea furnizorilor de energie electrică și gaze naturale să participe la licitațiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  Nr. crt.Activitatea Obiectul solicităriiTariful (lei)
  1.Acordarea/Modificarea autorizației pentru participarea la licitațiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră1.000
  NOTĂ:Instituțiile publice din domeniile de învățământ și sănătate sunt scutite de plata tarifelor înscrise în tabelul nr. 4.
   +  Anexa nr. 2
  Tariful perceput pentru emiterea de atestate și autorizații operatorilor economici
  care prestează servicii de proiectare, execuție, verificare și exploatare de instalații electrice și de gaze naturale
  1. Tariful pentru emiterea de atestate operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuție, verificare și exploatare de instalații electrice este prevăzut în tabelul nr. 1.  +  Tabelul nr. 1 - Tariful pentru emiterea de atestate
  Nr. crt.Tipul atestatului - Categoria de activitățiTariful (lei)
  1.Atestate de tip A1, Bp, Be, Bi, B1.600
  2.Atestate de tip A2, A3, C1A, C2A3.100
  3.Atestate de tip A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2PA4.500
  4.Emiterea unui duplicat al atestatului125
  NOTE:1. Tarifele prevăzute în tabelul nr. 1:a) se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2021;b) la pct. 1-3 nu se restituie în cazul retragerii cererii de atestare/vizare/confirmare de către operatorul economic, după analiza documentației anexate cererii, precum și în cazul neacordării/nevizării atestatului sau refuzului de confirmare, indiferent de motiv.2. Tariful de vizare periodică a atestatului/deciziei de confirmare reprezintă 50% din valoarea tarifului de emitere a respectivului tip de atestat/decizie de confirmare.3. Tariful de modificare a atestatului/deciziei de confirmare în cazul schimbării denumirii, formei juridice sau sediului social/profesional al titularului de atestat/decizie de confirmare, cu excepția situațiilor justificate de modificări legislative sau ale unor reglementări, reprezintă 25% din tariful de emitere a respectivului tip de atestat/decizie de confirmare.
  2. Tariful pentru autorizarea/modificarea/vizarea autorizațiilor operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 2.  +  Tabelul nr. 2 - Tariful pentru emiterea de autorizații
  Nr. crt.Tipul autorizațieiTariful (lei)
  1.Proiectare - acordare/vizarea2.000
  2.Execuție - acordare/vizarea3.000
  3.Emiterea unui duplicat al autorizației125
  NOTE:1. Tarifele prevăzute în tabelul nr. 2:a) se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021, cu modificările și completările ulterioare;b) la pct. 1 și 2 nu se restituie în cazul retragerii cererii după analiza documentației anexate cererii, precum și în cazul clasării cererii sau al refuzului acordării/modificării autorizației.2. Tariful de modificare a autorizației/deciziei de confirmare în cazul schimbării denumirii, formei juridice sau sediului social/profesional al titularului de autorizație/decizie de confirmare reprezintă 25% din tariful de emitere a respectivului tip de autorizație/decizie de confirmare.3. Tariful pentru autorizarea persoanelor juridice care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominium este prevăzut în tabelul nr. 3.
   +  Tabelul nr. 3 - Tariful pentru acordarea/modificarea autorizațiilor pentru montare/exploatare sisteme de repartizare a costurilor sau pentru eliberarea unui duplicat
  Nr. crt.Tip de autorizareTariful (lei)
  1.Autorizație pentru montare sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire (tip I)2.400
  2.Autorizație pentru exploatare sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire (tip II)
  3.Autorizație pentru montare sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum (tip III)
  4.Autorizație pentru exploatare sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum (tip IV)
  5.Modificare autorizație1.200
  6.Eliberare duplicat autorizație125
  NOTĂ:Tariful prevăzut în tabelul nr. 3:a) se achită de solicitant anterior depunerii documentațiilor;b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare după analiza documentației anexate cererii, al clasării documentației, precum și al neacordării autorizației.
   +  Anexa nr. 3
  Tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară
  activități în sectorul energiei electrice, termice și gazelor naturale
  1. Tariful pentru autorizarea persoanelor fizice care proiectează, execută și verifică instalații electrice este prevăzut în tabelul nr. 1.  +  Tabelul nr. 1 - Tariful pentru autorizarea persoanelor fizice
  Nr. crt.Tip autorizareTariful (lei)
  1.Gradul I250
  2.Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B250
  3.Vizare periodică/Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv gradul I)125
  4.Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A + B500
  5.Vizare periodică/Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A + B250
  6.Verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice350
  7.Vizarea periodică/Prelungirea pentru verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice175
  8.Expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice500
  9.Vizarea periodică/Prelungirea pentru expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice250
  10.Emiterea unui duplicat al adeverinței de electrician autorizat/verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice/expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice30
  NOTĂ:Tariful prevăzut în tabelul nr. 1:a) se achită de solicitant anterior depunerii documentațiilor;b) nu se restituie solicitantului în cazurile prevăzute la art. 46 alin. (4) din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 66/2023.
  2. Tariful pentru atestarea verificatorilor de proiecte și experților tehnici în sectorul gazelor naturale și pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 2.  +  Tabelul nr. 2 - Tariful pentru atestare/autorizare/vizare autorizații/prelungire drept practică verificatori/experți tehnici
  Nr. crt.Tipul atestăriiTariful (lei)
  1.Verificatori de proiecte, fiecare tip de atestare350
  2.Prelungirea dreptului de practică a verificatorilor de proiecte, fiecare tip de atestare175
  3.Experți tehnici, fiecare tip de atestare500
  4.Prelungirea dreptului de practică a experților tehnici, fiecare tip de atestare250
  5.Instalatori autorizați, fiecare tip de autorizare250
  6.Vizare pentru fiecare tip de autorizare125
  7.Eliberarea unui duplicat al certificatului de atestare a verificatorilor de proiecte/experților tehnici/autorizației de instalator30
  NOTĂ:Tariful prevăzut în tabelul nr. 2:a) se achită de solicitant anterior depunerii documentațiilor;b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare/atestării, al clasării documentației, precum și al neacordării autorizației/atestatului.
   +  Anexa nr. 4
  Contribuția bănească percepută anual de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  de la operatorii economici titulari de licențe/decizii de confirmare în sectorul energiei electrice,
  termice și gazelor naturale, care, potrivit legii, se află în competența de reglementare
  a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
  I. Contribuția bănească anuală percepută de la operatorii economici titulari de licențe/decizii de confirmare în sectorul energiei electrice și termice acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei1. Operatorii economici din domeniul energiei electrice care, la 1 ianuarie 2024, dețin licență pentru activitatea de prestare a: serviciului de transport al energiei electrice, serviciilor de echilibrare a sistemului și serviciului de distribuție a energiei electrice, precum și cei care dețin decizie de confirmare a sistemului de distribuție închis pentru activitatea de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice au obligația de a plăti la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească anuală care se stabilește prin aplicarea unei cote procentuale de 0,1% la baza de calcul definită la pct. 5, dar nu mai puțin decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei.2. Operatorii economici din domeniul energiei electrice care, la 1 ianuarie 2024, dețin licență acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activitatea: operatorului pieței de energie electrică, traderului de energie electrică, de furnizare a energiei electrice, de agregare, de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a instalațiilor de stocare a energiei adăugate capacității de producere, de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare și a instalațiilor de stocare a energiei adăugate capacității de producere, de exploatare comercială a instalațiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacități de producere existente, și/sau decizie de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România, acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei persoanelor juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, au obligația de a plăti Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească anuală, după cum urmează:a) pentru titularii de licență și/sau decizie acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei contribuția bănească anuală se stabilește prin aplicarea unei cote procentuale de 0,1% la baza de calcul definită la pct. 5, cu excepția operatorilor economici prevăzuți la lit. b) și c). Valoarea contribuției bănești astfel stabilite nu poate fi mai mică decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei;b) 3.125 lei pentru operatorii economici care nu dețin altă licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în sectorul energiei electrice și termice și care primesc doar licență pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată, la data de 1 ianuarie 2024, mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW și care nu dețin capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare. Dacă în cursul anului 2024 are loc o modificare a puterii electrice instalate, contribuția bănească anuală care se percepe pentru anul 2024 rămâne de 3.125 lei;c) 7.500 lei pentru operatorii economici care nu dețin altă licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în sectorul energiei electrice și termice și care primesc doar licență pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată, la data de 1 ianuarie 2024, mai mare de 5 MW și mai mică sau egală cu 10 MW și care nu dețin capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare. Dacă în cursul anului 2024 are loc o modificare a puterii electrice instalate, contribuția bănească anuală care se percepe pentru anul 2024 rămâne de 7.500 lei.3. Operatorii economici care, la data de 1 ianuarie 2024, dețin licență pentru activitatea: de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei termice, de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei termice care au în componență instalații de producere, stocare și, respectiv, utilizare a biogazului/biometanului și de prestare a serviciului de alimentare centralizată cu energie termică au obligația de a plăti Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească anuală care se stabilește prin aplicarea unei cote procentuale de 0,1% la baza de calcul definită la pct. 5, dar nu mai puțin decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei; prevederile prezentului punct și cele de la pct. 4-11 sunt aplicabile și titularilor de licențe acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfășurarea de activități în sectorul energiei termice.4. Instituțiile publice din România din domeniile de învățământ și sănătate sunt scutite de plata contribuției bănești către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.5. (1) În cazul operatorilor economici care, la data de 1 ianuarie 2024, dețin licență pentru desfășurarea de activități în sectorul energiei electrice și termice și/sau decizie de confirmare a sistemului de distribuție închis, respectiv a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România, acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, baza de calcul al contribuției bănești pentru anul 2024 este reprezentată de cifra de afaceri netă, definită și calculată conform reglementărilor contabile, obținută în anul 2023 din desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice și termice pe bază de licență/decizie de confirmare. În cazul unităților administrativ-teritoriale care desfășoară activitatea de prestare a serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, baza de calcul al contribuției bănești anuale este reprezentată de veniturile aferente activității licențiate, inclusiv subvențiile aferente veniturilor, primite de la bugetul local/stat pentru această activitate.(2) Operatorii economici pentru care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a stabilit pentru activitatea autorizată printr-o licență drepturi complementare specifice altor tipuri de licențe, așa cum este prevăzut la art. 10 alin. (2^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, datorează contribuție bănească anuală stabilită similar activității licențiate ale cărei drepturi complementare sunt.(3) În cazul titularului licenței pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, precum și a serviciilor de echilibrare a sistemului nu se includ în baza de calcul al contribuției bănești pentru anul 2024 veniturile înregistrate din administrarea piețelor de echilibrare.(4) În cazul titularilor de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nu se includ în baza de calcul al contribuției bănești pentru anul 2024 veniturile înregistrate din tranzacțiile de energie electrică în care aceștia au avut rol de intermediari pentru piața cu negociere dublă continuă.(5) În cazul furnizorilor de energie electrică baza de calcul al contribuției bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei o constituie cifra de afaceri netă, definită și calculată conform reglementărilor contabile în vigoare, care include veniturile înregistrate din activitatea de furnizare a energiei electrice - inclusiv cele corespunzătoare certificatelor verzi și contribuției de cogenerare de înaltă eficiență, la care se adaugă veniturile înregistrate din aplicarea măsurilor schemei de compensare pentru consumul de energie electrică și cele aferente compensațiilor acordate pentru implementarea măsurilor aplicabile clienților finali din piața de energie electrică.6. Titularii de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu excepția celor prevăzuți la pct. 2 lit. b) și c) și pct. 4, au obligația de a depune pe portalul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (https:\\spv.anre.ro), până la sfârșitul lunii februarie 2024, o declarație care conține baza de calcul al contribuției bănești estimate pentru anul 2024 aferente activităților din sectorul energiei electrice și termice pentru care dețin licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, semnată de reprezentantul legal al titularului sau de o persoană împuternicită de acesta. În situația operatorilor economici care nu depun pe portalul ANRE, până la sfârșitul lunii februarie 2024, declarația menționată mai sus, contribuția se stabilește prin aplicarea prevederilor pct. 1-3 la valoarea cea mai mare a bazei de calcul declarate de respectivul operator economic în vederea stabilirii contribuțiilor ultimilor doi ani pentru activitățile în speță, dar nu poate fi mai mică decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei pentru fiecare activitate pentru care dețin licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.7. Pentru titularii de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, a căror contribuție bănească anuală estimată are o valoare superioară nivelului de 3.125 lei, aceasta se achită în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârșitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepția primei rate, după cum urmează: rata I - 20 de zile de la emiterea facturii, rata II - 30.04.2024, rata III - 31.07.2024, rata IV - 31.10.2024.8. (1) Regularizarea contribuției bănești constă în determinarea diferenței dintre valoarea contribuției bănești estimate pentru anul 2024, conform pct. 6, și valoarea contribuției bănești realizate pentru anul 2024 din activitățile comerciale pentru care operatorii economici menționați la pct. 1, pct. 2 lit. a) și pct. 3 dețin licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Regularizarea contribuției bănești percepute pe anul 2024 se realizează până la data de 31 decembrie 2024. În vederea regularizării contribuției bănești, titularii de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei depun pe portalul ANRE, până la data de 15 iunie 2024:a) declarația privind baza de calcul al contribuției bănești realizate pentru anul 2024, aferentă activităților pentru care dețin licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) situațiile financiare anuale aferente anului 2023, înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România, inclusiv balanța de verificare analitică anuală care a stat la baza întocmirii acestor situații financiare sau documente similare în cazul persoanelor juridice care nu au obligația înregistrării la autoritatea de administrare fiscală din România.(2) Sunt exceptați de la prevederile alin. (1) titularii de licențe de la pct. 2 lit. b) și c) și pct. 4.9. (1) La acordarea în cursul anului 2024 a unui tip nou de licență și/sau decizie de confirmare pentru desfășurarea de activități în sectorul energiei electrice și termice, solicitantul achită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească anuală în valoare de 7.500 lei.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) instituțiile publice din România din domeniile de învățământ și sănătate care sunt scutite de plata contribuției bănești către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.10. În cazul oricărui operator economic care intră sub incidența pct. 1, pct. 2 lit. a) și pct. 3, titular de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei:a) în situația în care anul 2024 este anul de expirare a valabilității sau de retragere a licenței și/sau deciziei de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, la cererea adresată în scris Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de către operatorul economic în speță după momentul expirării valabilității sau retragerii licenței și/sau deciziei de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, contribuția bănească anuală se recalculează astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1, pct. 2 lit. a) și pct. 3 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenței și/sau deciziei de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2024, exprimată în zile calendaristice, și numărul de zile ale anului calendaristic (366). Contribuția bănească anuală astfel recalculată nu poate fi mai mică decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei;b) în situația în care operatorul economic intră în procedură de faliment în anul 2024, constatată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la cererea adresată în scris Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, valoarea contribuției bănești anuale se recalculează astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1, pct. 2 lit. a) și pct. 3 se ponderează cu raportul dintre durata de până la intrarea în procedură de faliment exprimată în zile calendaristice și numărul de zile ale anului calendaristic (366). Contribuția bănească anuală astfel recalculată nu poate fi mai mică decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei;c) prevederile lit. a) sunt aplicabile în situațiile în care valabilitatea licenței și/sau deciziei de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei expiră în anul 2024, dacă nu se solicită sau nu se aprobă modificarea acestora, în scopul de a se prelungi valabilitatea cel puțin până la un termen din anul următor, precum și dacă nu se acordă o nouă licență și/sau decizie de confirmare de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru același tip de activitate, situație în care se consideră continuitate în desfășurarea activității comerciale în cauză.11. Pentru analiza documentației transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a prețurilor/tarifelor în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare și pentru energia termică produsă în capacități de producere separată, persoanele fizice și juridice achită o contribuție bănească de 3.125 lei, dacă:a) au obligația legală de a solicita Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea prețurilor/tarifelor percepute în desfășurarea activităților comerciale;b) desfășoară, potrivit legii, astfel de activități în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licențe.Această contribuție se percepe odată cu depunerea dosarului de analiză și nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză aprobarea sau în caz de restituire a documentației pe motiv că aceasta nu este completă.12. Operatorii economici, persoane fizice și juridice, solicitanți ai acreditării sau ai modificării acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a energiei electrice din surse regenerabile E-SRE pentru care se solicită acreditarea, operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 250 MW, supuși evaluării detaliate a măsurii de sprijin și notificării către Comisia Europeană, achită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească de:a) 3.125 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanți ai acreditării sau ai modificării acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea; În cazul operatorilor economici care dețin mai multe capacități de producere a E-SRE, contribuția bănească se percepe pentru fiecare decizie de modificare a acreditării emisă acestora;b) 800 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanți ai modificării acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi ca urmare a modificării denumirii societății sau a formei de organizare sau solicitanți ai suspendării acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, în cazul în care aceștia nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea, prin derogare de la prevederile lit. a);c) 600 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanți ai acreditării sau ai modificării acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE;d) 150 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanți ai acreditării sau ai modificării acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi ca urmare a modificării denumirii sau a formei de organizare, în cazul în care aceștia nu sunt titulari de licență de exploatare comercială a capacității de producere a E-SRE, prin derogare de la prevederile lit. c);e) 600 lei/MW instalat pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice supuse evaluării detaliate și notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană.13. Operatorii economici acreditați pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi achită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească de:a) 125 lei pentru emiterea unui duplicat al deciziei de acreditare/modificare a acreditării/respingere a acreditării sau al deciziei de suspendare/încetare a suspendării/retragere a acreditării;b) 350 lei pentru comunicarea de copii ale documentelor din dosarul aferent deciziei de acreditare. Această contribuție bănească nu se aplică în cazul deciziilor prevăzute la lit. a) emise din propria inițiativă a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și nici în situațiile în care este necesară comunicarea de date și informații solicitate de către autorități ale statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.14. Operatorii economici care solicită emiterea de avize pentru acreditarea preliminară/finală a unităților de cogenerare noi sau retehnologizate achită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească determinată cu formula: T = 3.125 + 200 x P [lei], în care „T“ reprezintă contribuția bănească, iar „P“ se exprimă în [MW] și reprezintă puterea electrică instalată.II. Contribuția bănească anuală percepută de la operatorii economici titulari de licențe/decizii de confirmare în sectorul gazelor naturale1. Contribuția bănească anuală percepută titularilor de licență/decizie de confirmare a sistemului de distribuție închis, respectiv a dreptului de participare la piețele de gaze naturale din România, acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, se stabilește pe baza informațiilor prevăzute în tabelul nr. 1 și nu poate fi mai mică decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei.  +  Tabelul nr. 1 - Contribuția bănească anuală percepută titularilor de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  Nr. crt.Activitate Bază de calculU.M.Contribuția bănească unitară (lei/U.M.)
  1.Furnizarea de gaze naturale/biogaz/biometan Cantitatea de gaze naturale/biogaz/biometan MWh0,168
  2.Trader de gaze naturaleCantitatea de gaze naturaleMWh0,168
  3.Furnizarea de gaze naturale de către furnizori de gaze naturale care sunt și producători de gaze naturaleCantitatea de gaze naturale MWh0,168
  4.Furnizarea de GNL Cantitatea de GNLt0,780
  5.Operarea sistemului de transport al gazelor naturaleCantitatea de gaze naturale transportată MWh0,062
  6.Operarea sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale Cantitatea de gaze naturale înmagazinată în depozitele de înmagazinare subterană MWh0,094
  7.Operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, inclusiv sistemul de distribuție închisCantitatea de gaze naturale distribuită MWh0,086
  8.Operarea conductelor de alimentare din amonte Cantitatea de gaze naturale transportată prin conductele de alimentare din amonte către clienții finali și sistemele de distribuție a gazelor naturale, conectați/conectate direct la conductele de alimentare din amonte MWh0,031
  9.Exploatarea comercială a instalațiilor de producere a hidrogenuluiCantitatea de hidrogen produsă MWh0,056
  2. Titularii licențelor acordate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activitatea de administrare a piețelor centralizate de gaze naturale și pentru operarea terminalului GNL plătesc Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească anuală care se determină prin aplicarea unui procent de 0,1% la cifra de afaceri netă, definită și calculată conform reglementărilor contabile, obținută în anul 2023 din activitatea ce face obiectul licenței și care nu poate fi mai mică decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei. Cifra de afaceri netă, definită și calculată conform reglementărilor contabile, obținută în anul 2023 din activitatea ce face obiectul licenței reprezintă baza de calcul al contribuției bănești pentru anul 2024.3. Instituțiile publice din România din domeniile de învățământ și sănătate sunt scutite de plata contribuției bănești anuale, precum și de depunerea la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a declarațiilor în vederea stabilirii contribuției bănești anuale.4. (1) Titularii de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzuți la pct. 1, au obligația de a depune pe portalul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârșitul lunii februarie 2024, o declarație privind cantitatea de gaze naturale/biogaz/biometan/hidrogen/GNL estimată pentru anul 2024 aferentă activităților desfășurate pe bază de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta.(2) Titularii licențelor acordate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activitatea de administrare a piețelor centralizate de gaze naturale și pentru operarea terminalului GNL, prevăzuți la pct. 2, au obligația de a depune pe portalul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârșitul lunii februarie 2024, o declarație privind cifra de afaceri estimată pentru anul 2023.(3) Pentru operatorii economici, titulari de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care nu depun pe portalul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei declarația privind cantitatea estimată, până la termenul precizat mai sus, contribuția bănească anuală se calculează pe baza valorii celei mai mari a cantităților anuale de gaze naturale/biogaz/biometan/hidrogen/GNL declarate în ultimii doi ani de respectivul operator economic la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activitățile în speță, în conformitate cu prevederile actelor normative din sectorul gazelor naturale.(4) Pentru operatorii economici, titulari de licențe acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care nu depun declarația privind valoarea cifrei de afaceri estimate, până la termenul precizat mai sus, contribuția bănească anuală se calculează pe baza valorii celei mai mari a cifrei de afaceri declarate în ultimii doi ani de respectivul operator economic la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea stabilirii contribuțiilor bănești anuale pentru activitățile în speță.(5) Valoarea contribuției bănești anuale astfel stabilite nu poate fi mai mică decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei.5. Pentru titularii de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a căror contribuție bănească anuală estimată are o valoare superioară nivelului de 3.125 lei, aceasta se achită în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârșitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepția primei rate, după cum urmează: rata I - 20 de zile de la emiterea facturii, rata II - 30.04.2024, rata III - 31.07.2024, rata IV - 31.10.2024.6. Regularizarea contribuției bănești percepute pentru anul 2024 de la operatorii economici prevăzuți la pct. 1 se realizează între 1 mai și 31 mai 2025 și constă în stabilirea diferenței dintre valoarea contribuției bănești anuale estimate și valoarea contribuției bănești anuale realizate determinate pe baza cantităților realizate în anul 2024 și declarate la ANRE conform prevederilor din metodologia de monitorizare a pieței gazelor naturale, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.7. Regularizarea contribuției bănești percepute pentru anul 2024 de la operatorii economici prevăzuți la pct. 2 se realizează până la data de 31 decembrie 2024 și constă în stabilirea diferenței dintre valoarea contribuției bănești anuale estimate și valoarea contribuției bănești anuale realizate determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul 2023. În vederea regularizării contribuției bănești anuale, titularii de licență au obligația de a depune pe portalul ANRE, până la data de 15 iunie 2024:a) declarația privind cifra de afaceri realizată în anul 2023 din activitățile licențiate;b) situațiile financiare anuale aferente anului 2023, înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România, inclusiv balanța de verificare analitică anuală care a stat la baza întocmirii acestor situații financiare, sau documente similare în cazul persoanelor juridice care nu au obligația înregistrării la autoritatea de administrare fiscală din România.8. (1) La acordarea în cursul anului 2024 a unui tip nou de licență și/sau decizie de confirmare pentru desfășurarea de activități în sectorul gazelor naturale, solicitantul achită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție bănească anuală în valoare de 7.500 lei.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) instituțiile publice din România din domeniile de învățământ și sănătate care sunt scutite de plata contribuției bănești către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.9. a) În cazul oricărei persoane fizice sau juridice titulare de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, dacă anul 2024 este anul de expirare a valabilității sau de retragere a licenței și/sau deciziei de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, la cererea adresată în scris Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de către operatorul economic în speță după momentul expirării valabilității sau retragerii licenței și/sau deciziei de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, contribuția bănească anuală se recalculează astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1 și 2 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenței/dreptului confirmat în anul 2024, exprimată în zile calendaristice, și numărul de zile ale anului calendaristic (366). Contribuția bănească anuală astfel recalculată nu poate fi mai mică decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei.b) În situația în care operatorul economic intră în procedură de faliment în anul 2024, constatată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la cererea adresată în scris Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, valoarea contribuției bănești anuale se recalculează astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1 și 2 se ponderează cu raportul dintre durata de până la intrarea în procedură de faliment exprimată în zile calendaristice și numărul de zile ale anului calendaristic (366). Contribuția bănească anuală astfel recalculată nu poate fi mai mică decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei.c) Prevederile lit. a) sunt aplicabile în situațiile în care valabilitatea licenței și/sau deciziei de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei expiră în anul 2024, dacă nu se solicită sau nu se aprobă modificarea acelei licențe, în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia cel puțin până la un termen din anul următor, precum și dacă nu se acordă o nouă licență și/sau decizie de confirmare de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru același tip de activitate, situație în care se consideră continuitate în desfășurarea activității comerciale în cauză.
  III. Dispoziții finale1. Pe durata de suspendare a unei licențe și/sau decizii de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii economici au obligația de a transmite documentele menționate în prezenta anexă și de a plăti contribuția bănească anuală. Valoarea contribuției bănești anuale nu se diminuează pe perioada de suspendare, iar valoarea acesteia nu poate fi mai mică decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei.2. În cazul falimentului titularului de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, contribuția bănească nu se datorează de la data deschiderii procedurii falimentului titularului licenței, constatată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.3. Dacă în urma verificărilor efectuate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei se constată necesitatea unor corecții sau date suplimentare, precum și în cazul autosesizării operatorului economic cu privire la datele declarate, se impune corectarea declarației depuse inițial, titularul de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va depune declarația rectificativă prin intermediul portalului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.4. Operatorii economici prevăzuți în cadrul cap. I și II au obligația transmiterii la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a documentelor menționate în prezenta anexă, inclusiv în situația nedesfășurării activităților licențiate și/sau cu decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza cărora li se determină valoarea contribuției bănești anuale, care nu poate fi mai mică decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei.5. Dobânzile și penalitățile mai mici de 10 lei calculate pentru neachitarea la termen a debitelor principale se anulează.6. Dacă în urma regularizării contribuției rezultă sume negative, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va percepe dobânzi și penalități la debitul calculat ca diferență între valoarea facturii de contribuție și valoarea facturii de regularizare, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii acesteia inclusiv.7. Sumele pe care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei se restituie în termen de 30 de zile de la primirea cererii de restituire. Cererea de restituire trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: denumirea societății, datele de identificare ale societății, inclusiv codul IBAN și societatea bancară, suma solicitată, semnătura reprezentantului legal al societății.8. Netransmiterea datelor solicitate în termenele prevăzute în cadrul prezentei anexe sau transmiterea eronată a acestora în urma primirii notificărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei constituie contravenție, conform prevederilor art. 93 și 194 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 47 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.9. Valoarea contribuției bănești anuale percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un operator economic nu poate fi mai mică decât o contribuție bănească minimă în valoare de 3.125 lei pentru fiecare licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
  -----