DISPOZIȚII GENERALE din 10 noiembrie 2023de apărare împotriva incendiilor la spații și clădiri în care se organizează și funcționează servicii sociale
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 1159 din 21 decembrie 2023  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 179/2.089/20.892/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.159 din 21 decembrie 2023.
   +  Capitolul I Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Scopul prezentelor dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la spații și clădiri în care se organizează și funcționează servicii sociale, denumite în continuare dispoziții, este de prevenire a izbucnirii incendiilor, de asigurare a condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării acestora prin măsuri tehnice și organizatorice, pentru protecția utilizatorilor, forțelor care acționează la intervenție, bunurilor și mediului împotriva efectelor incendiilor.  +  Articolul 2Dispozițiile se aplică și sunt obligatorii pentru toate spațiile și clădirile în care se organizează și funcționează servicii sociale aflate pe teritoriul României, așa cum sunt prevăzute în Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare unități.  +  Articolul 3Prezentele dispoziții completează cu prevederi specifice Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007, denumite în continuare Norme generale, și se utilizează, alături de alte reglementări tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatării construcțiilor și instalațiilor, în toate spațiile unităților precizate la art. 2.  +  Articolul 4În sensul prezentelor dispoziții, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) beneficiarii de servicii sociale - persoanele și familiile aflate în situații de dificultate, conform prevederilor art. 35 și 36 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) persoană dependentă - persoană care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor semnificativ și/sau îngrijire pentru a realiza activitățile de bază ale vieții de zi cu zi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, cu modificările ulterioare;c) persoană imobilizată - persoană care, din cauza unor afecțiuni fizice, psihice sau mentale, și-a pierdut capacitatea locomotorie;d) persoane cu dizabilități - includ acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți;e) utilizator - persoana fizică sau juridică ce folosește un bun, cu orice titlu, în interesul său, al altuia sau în interes public. În categoria utilizatorilor sunt incluse categoriile de persoane menționate la lit. a)-d), vizitatorii și personalul unității care își desfășoară activitatea în spațiul furnizorului de servicii sociale.  +  Capitolul II Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor  +  Articolul 5(1) Furnizorul de servicii sociale și persoanele cu atribuții de conducere de la nivelul serviciilor sociale prevăzute la art. 2 răspund pentru organizarea activității de apărare împotriva incendiilor, potrivit obligațiilor stabilite prin lege.(2) Prin persoană cu atribuții de conducere se înțelege, după caz, conducătorul centrului de servicii sociale sau administratorul operatorului economic, denumit în continuare conducătorul unității.  +  Articolul 6(1) Categoriile de persoane care asigură îndeplinirea atribuțiilor pe linia apărării împotriva incendiilor la nivelul unităților, potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt, după caz:a) cadru tehnic - persoană fizică special angajată;b) persoana desemnată din rândul personalului propriu angajat care să îndeplinească prin cumul atribuțiile cadrului tehnic. (2) Personalul menționat la alin. (1) din cadrul unităților prevăzute la art. 2 trebuie să dețină competențele profesionale aferente ocupației „cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor“ prin absolvirea unui curs de formare profesională sau să dobândească dreptul de exercitare a ocupației prin brevetul de pompier specialist potrivit legii.(3) Pot îndeplini aceste atribuții și persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA) - părți ale înțelegerii privind Zona Economică Europeană, care au obținut recunoașterea calificării pentru exercitarea ocupațiilor respective.  +  Articolul 7Conducătorul unității are următoarele atribuții principale:a) asigură încadrarea categoriilor de persoane care asigură îndeplinirea atribuțiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;b) permite desfășurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situații de urgență;c) stabilește măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;d) asigură informarea privind regulile de apărare împotriva incendiilor, prin personalul prevăzut la art. 6 alin. (1), a tuturor utilizatorilor;e) urmărește, prin personalul prevăzut la art. 6 alin. (1), respectarea de către utilizatori a regulilor de apărare împotriva incendiilor în incinta unităților și dispune, după caz, măsuri imediate pentru înlăturarea deficiențelor;f) dispune măsuri pentru echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentațiile tehnice sau prevăzute de prezentele dispoziții generale, după caz, precum și asigurarea mentenanței acestora;g) asigură, prin personalul prevăzut la art. 6 alin. (1), instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor a tuturor utilizatorilor;h) asigură, potrivit prezentelor dispoziții, întocmirea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unității și le aprobă;i) stabilește atribuțiile privind apărarea împotriva incendiilor care revin întregului personal;j) evaluează anual nivelul de apărare împotriva incendiilor și stabilește măsuri de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor;k) îndeplinește obligațiile privind asigurarea evacuării, potrivit prezentelor dispoziții;l) propune ordonatorului principal de credite alocarea de fonduri necesare asigurării dispozițiilor generale în domeniul apărării împotriva incendiilor.  +  Articolul 8(1) Cadrul tehnic prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) îndeplinește următoarele atribuții principale:a) îndrumă și controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul unității în care este angajat;b) participă la controlul desfășurat în unitatea în care este angajat, pe linia apărării împotriva incendiilor, de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență județene, respectiv al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii“ București-Ilfov, denumite în continuare inspectorate pentru situații de urgență;c) identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul acestor tipuri de unități;d) informează conducătorul unității asupra deficiențelor constatate pe linia apărării împotriva incendiilor pe timpul controalelor și face propuneri de înlăturare a acestora și pentru gestionarea riscurilor și pericolelor de incendiu identificate;e) anunță, conform procedurilor proprii, orice eveniment care poate produce o situație de urgență;f) asigură instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor a utilizatorilor pentru care a fost desemnat prin dispoziție internă; g) întocmește graficul exercițiilor de evacuare și participă, în limita atribuțiilor, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;h) asigură întocmirea, completarea și reactualizarea planurilor de protecție împotriva incendiilor și verifică periodic nivelul de cunoaștere a acestora de către personal;i) informează operativ conducătorul unității privind problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor, modul de soluționare a acestora și urmărește îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop;j) participă, cu aprobarea conducătorului unității, la acțiuni pe tema apărării împotriva incendiilor - controale, cursuri, instructaje, analize - organizate de autoritățile administrației publice centrale, inspectoratele pentru situații de urgență sau de către alte organe împuternicite prin lege și propune organizarea unor astfel de acțiuni;k) întocmește tematica de instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu;l) propune alocarea și solicită fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de apărare împotriva incendiilor și pentru menținerea funcționalității celor existente.(2) Persoana desemnată din rândul personalului propriu angajat care îndeplinește prin cumul atribuțiile cadrului tehnic, prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b), îndeplinește atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) și k).  +  Articolul 9(1) Utilizatorii spațiului au următoarele obligații principale:a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziții, măsurile și regulile specifice stabilite în cadrul unității în care beneficiază de servicii sociale sau își desfășoară activitatea, după caz;b) să respecte instrucțiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unității în care beneficiază de servicii sociale, este angajat sau își desfășoară activitatea;c) să anunțe, conform instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unității, orice eveniment care poate produce o situație de urgență;d) să intervină, conform instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unității, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare;e) să nu scoată din funcțiune sau să deterioreze mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;f) să nu deterioreze indicatoarele de securitate.(2) Suplimentar față de prevederile alin. (1), utilizatorii spațiului care au statut de persoană juridică sunt obligați să anunțe proprietarul construcției dacă au persoane încadrate într-un anumit tip de dizabilitate în vederea adoptării măsurilor specifice pe linia apărării împotriva incendiilor pentru această categorie de beneficiari.  +  Articolul 10(1) Actele de autoritate emise de către furnizorul de servicii sociale/conducătorul unității sunt cele prevăzute în Normele generale.(2) În actele de autoritate menționate la alin. (1) se includ și prevederi referitoare la beneficiarii de servicii sociale.(3) Documentele și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor, suplimentare celor prevăzute, după caz, în Normele generale, sunt:a) evidența spațiilor unde există persoane care nu se pot evacua singure;b) evidența mijloacelor necesare evacuării beneficiarilor pentru persoanele care nu se pot evacua singure.  +  Articolul 11(1) La stabilirea regulilor și măsurilor specifice cuprinse în instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor pentru unitățile prevăzute la art. 2 se au în vedere următoarele:a) specificul activităților care se desfășoară în spațiul respectiv;b) identificarea surselor de aprindere și eliminarea posibilității de manifestare a acestora;c) categoria de personal și utilizatorii care trebuie să le cunoască și să le aplice;d) gestionarea bunurilor materiale, a deșeurilor și a deșeurilor periculoase provenite din activitatea proprie, susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de apărare împotriva incendiilor;e) dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, inclusiv echiparea construcțiilor cu instalații de detecție, semnalizare și stingere a incendiilor;f) stabilirea modalităților privind evacuarea utilizatorilor, în funcție de tipul și gradul de handicap/invaliditate, tipul afecțiunii, vârstă;g) amplasarea mijloacelor de intervenție necesare personalului de intervenție propriu.(2) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează în două exemplare, se verifică de către personalul menționat la art. 6 alin. (1), se aprobă de furnizorul de servicii/conducătorul unității și se păstrează la persoanele care le-au elaborat și verificat.(3) Extrasele din instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor, cuprinzând prevederile specifice, se afișează în loc vizibil în spațiile și clădirile în care se organizează și funcționează servicii sociale.  +  Articolul 12Planurile de protecție împotriva incendiilor care se întocmesc pentru unitățile prevăzute la art. 2 sunt cele prevăzute în Normele generale.  +  Articolul 13(1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferențiate în funcție de tipul și destinația construcției și de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta și se întocmesc astfel:a) pe nivel, dacă se pot afla simultan mai mult de 10 persoane;b) pe încăperi, dacă în ele se pot afla simultan mai mult de 6 persoane;c) pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.(2) Planurile de evacuare se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperile menționate la alin. (1) lit. b) și c), pe partea interioară a ușilor.(3) Planul de evacuare se întocmește pe baza schiței nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uși, coridoare, holuri, planuri înclinate, scări interioare și exterioare.(4) Pe planurile de evacuare se indică următoarele informații:a) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor de tipul stingătoare, hidranți interiori și pături antifoc etc.;b) declanșatoarele manuale de incendiu, acționări manuale ale instalațiilor de stingere sau a sistemelor de desfumare;c) degajamentele protejate, încăperile cu persoane aflate în imposibilitatea de a se evacua singure;d) locul/locurile de amplasare a mijloacelor de transport ale persoanelor cu dificultăți de deplasare;e) interdicția de utilizare a lifturilor în caz de incendiu, cu excepția celor care sunt special destinate acestui scop.(5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. 2 la Normele generale.(6) Forma grafică a planurilor de evacuare trebuie să fie de așa natură încât să poată fi ușor percepute, indiferent de tipul de utilizatori.  +  Articolul 14Planurile de depozitare se întocmesc și se afișează potrivit prevederilor Normelor generale.  +  Articolul 15(1) Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul unității se execută potrivit prevederilor Normelor generale.(2) Neregulile menționate trebuie să facă obiectul analizelor privind nivelul de apărare împotriva incendiilor.  +  Capitolul III Reguli și măsuri generale de apărare împotriva incendiilor  +  Articolul 16Spațiile destinate persoanelor dependente/ imobilizate/cu dizabilități/cu mobilitate redusă trebuie să fie situate cât mai aproape de căile de evacuare.  +  Articolul 17(1) Spațiile destinate cazării și îngrijirii beneficiarilor de servicii sociale se amenajează, de regulă, la parterul clădirilor.(2) Prin excepție de la alin. (1), spațiile destinate cazării și îngrijirii beneficiarilor de servicii sociale se pot amenaja și la etajele superioare, doar în situația în care se asigură toate condițiile necesare evacuării în siguranță a utilizatorilor.(3) Este interzisă amenajarea spațiilor menționate la alin. (1) în subsolul sau demisolul construcțiilor.  +  Articolul 18Pentru persoanele dependente/imobilizate/cu dizabilități/cu mobilitate redusă este obligatoriu să se asigure supravegherea periodică sau, după caz, permanentă, în funcție de gradul de mobilitate, vârstă și starea de sănătate, astfel încât să se elimine posibilitatea de a genera incendii, ca de exemplu lăsarea la îndemână a unor obiecte ori mijloace de aprindere a focului, precum chibrituri și brichete etc.  +  Articolul 19Se interzice depozitarea materialelor și lichidelor combustibile în poduri, subsoluri, pe culoare, în casele de scări și pe căile de evacuare.  +  Articolul 20La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de încălzire/ventilare/ climatizare locală, se întrerupe iluminatul electric și alimentarea cu energie electrică a sistemelor informatice și a altor aparate electrice care nu necesită funcționare permanentă.  +  Articolul 21(1) La efectuarea lucrărilor de modificare, precum și a celor de reabilitare la construcții existente, care presupun organizări de șantier, în unitățile prevăzute la art. 2, se interzice:a) depozitarea sau păstrarea materialelor sau a substanțelor combustibile sub schele;b) depozitarea materialelor de orice fel pe scările de acces la schele;c) utilizarea instalațiilor electrice cu improvizații;d) fixarea instalațiilor electrice pe materiale combustibile;e) acoperirea instalațiilor electrice cu materiale combustibile sau suspendarea de acestea a diferitelor obiecte;f) fumatul și utilizarea focului deschis pe platforma schelelor;g) utilizarea schelelor din materiale combustibile atât la exterior, cât și la interior.(2) La efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se vor lua măsuri pentru:a) supravegherea permanentă a perimetrelor în care sunt realizate organizări de șantier în exteriorul construcțiilor;b) îndepărtarea, cu regularitate, a vegetației uscate din perimetrul organizărilor de șantier;c) realizarea panourilor utilizate la limitarea accesului persoanelor în perimetrele organizărilor de șantier din materiale incombustibile;d) instruirea personalului care execută lucrări de construcții cu privire la măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor.  +  Articolul 22Lucrările cu foc deschis se execută potrivit prevederilor Normelor generale.  +  Articolul 23Se interzice fumatul în construcțiile și spațiile menționate la art. 2.  +  Capitolul IV Reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor  +  Secţiunea 1 Spații destinate cazării și îngrijirii beneficiarilor de servicii sociale  +  Articolul 24În camerele destinate cazării este interzisă folosirea reșourilor, radiatoarelor electrice, mașinilor de călcat, fierbătoarelor și altora asemenea.  +  Articolul 25Amplasarea paturilor în dormitoarele destinate beneficiarilor de servicii sociale se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere pentru evacuare, dimensionate în funcție de specificul beneficiarilor.  +  Articolul 26(1) Se interzice curățarea dușumelelor, pardoselilor, a mochetelor sau a altor suprafețe sau obiecte de mobilier din dotare cu substanțe combustibile ori lichide inflamabile, în prezența beneficiarilor de servicii sociale.(2) Aceste lucrări se efectuează cu luarea următoarelor măsuri:a) asigurarea ventilării spațiilor pe tot timpul desfășurării operațiunii;b) interzicerea utilizării focului deschis atât în încăperile în care se execută lucrările, cât și în încăperile învecinate;c) după executarea curățării, încăperile sunt ventilate până la eliminarea totală a vaporilor rezultați.  +  Articolul 27Pentru spațiile destinate cazării se au în vedere și următoarele măsuri:a) interzicerea depozitării în astfel de spații a lichidelor inflamabile;b) jucăriile și alte obiecte sau materiale care prezintă pericol de incendiu se păstrează în locuri special amenajate;c) asigurarea repartizării beneficiarilor de servicii sociale în saloane sau camere, în funcție de gradul de mobilitate ori tipul de dizabilitate al acestora, astfel încât salvarea acestora să se poată realiza în cel mai scurt timp posibil;d) dotarea camerelor de locuit cu detectoare de incendiu autonome, în spațiile și clădirile unde nu se prevăd instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.  +  Secţiunea a 2-a Spații destinate preparării hranei și servirii mesei  +  Articolul 28În spațiile destinate preparării hranei și servirii mesei se respectă prevederile Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 166/2010.  +  Articolul 29(1) Dacă prepararea hranei se realizează de către beneficiari cu dizabilități, se interzice lăsarea nesupravegheată a mijloacelor de preparare a hranei cât timp durează această activitate.(2) În situația în care este necesară părăsirea bucătăriei pe timpul preparării hranei, este obligatorie închiderea robineților de gaz sau, după caz, a alimentării plitelor electrice.(3) La terminarea lucrului în bucătărie se verifică aparatele de gătit și se închid robineții de siguranță prevăzuți la aparatele cu funcționare pe gaz sau, după caz, se întrerupe alimentarea cu energie electrică a plitelor electrice din tabloul electric sau prin scoaterea din priză a acestora.  +  Articolul 30În bucătăriile care sunt deservite de persoane cu dizabilități de vedere, mijloacele de preparare a hranei alimentate cu gaze sau combustibil lichid pot fi folosite numai sub supraveghere.  +  Secţiunea a 3-a Capele/Spații în care se desfășoară activități religioase  +  Articolul 31În capelele și spațiile în care se desfășoară activități religioase se respectă prevederile Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, și al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național nr. 28/2.338/2009.  +  Articolul 32Fiecare din spațiile menționate la art. 31 trebuie să fie dotat cu minimum un stingător de incendiu la 200 mp, având performanța de stingere minimă pentru focar tip 21A și 113B.  +  Secţiunea a 4-a Spațiile destinate activităților de spălătorie-uscătorie și călcătorii  +  Articolul 33În spațiile destinate activităților de spălătorie-uscătorie și călcătorii se asigură o ventilare corespunzătoare, iar instalațiile de ventilare se exploatează cu respectarea instrucțiunilor specifice ale producătorului echipamentelor.  +  Articolul 34Instalațiile electrice de iluminat și prize trebuie să fie adecvate mediului și să aibă asigurată protecția corespunzătoare.  +  Articolul 35În spălătorii trebuie să existe încăperi sau spații separate pentru primirea și predarea rufelor, pentru mașinile de spălat și stors, pentru uscătorii, precum și pentru mașinile de călcat.  +  Articolul 36(1) În spațiile în care se exploatează mașinile de spălat se interzice păstrarea unei cantități mai mari de rufe decât cea necesară pentru o spălare.(2) Se interzice încărcarea mașinilor de spălat cu o cantitate de rufe mai mare decât capacitatea maximă a acestora.  +  Articolul 37În spațiile unde se desfășoară operațiuni de călcat se respectă următoarele măsuri principale:a) mașinile electrice de călcat se așază pe suporturi incombustibile;b) se interzice utilizarea mașinilor electrice de călcat care prezintă deteriorări sau improvizații ale cablurilor de alimentare cu energie electrică, ale ștecărelor etc.;c) se interzice păstrarea în spațiile în care se execută operațiuni de călcat a rufelor în cantități mai mari decât cele supuse strict acestei activități pe durata unui schimb de lucru;d) mașinile electrice de călcat se deconectează de la alimentarea cu energie electrică după utilizare;e) se interzice lăsarea nesupravegheată a mașinilor electrice de călcat.  +  Articolul 38La călcarea obiectelor din materiale textile în a căror compoziție intră fibre sintetice, care nu permit o temperatură ridicată, se utilizează mașini electrice de călcat cu cablurile de alimentare prevăzute cu întrerupătoare, pentru oprirea curentului electric atunci când se depășește temperatura necesară, sau se utilizează aparate de călcat cu sistem de termoreglaj, pentru diverse tipuri de materiale.  +  Articolul 39La terminarea programului de lucru în spațiile destinate activităților de spălătorie-uscătorie și în călcătorii se respectă următoarele:a) se deconectează toate aparatele și mașinile electrice utilizate în activitățile desfășurate în aceste spații, de la alimentarea cu energie electrică;b) se evacuează deșeurile și se curăță locul de muncă;c) se întrerupe iluminatul artificial, cu excepția iluminatului de securitate, acolo unde acesta există, se încuie încăperile și se predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop.  +  Secţiunea a 5-a Spații pentru activități recreative, sportive, de recuperare  +  Articolul 40În spațiile destinate activităților recreative se asigură respectarea următoarelor măsuri:a) elementele de mobilier și aparatele de recuperare se amplasează astfel încât să permită evacuarea beneficiarilor de servicii sociale, evitându-se supraaglomerarea acestora;b) se interzice realizarea încălzirii acestor spații cu mijloace cu flacără deschisă;c) în situația în care se utilizează sobe cu acumulare de căldură, alimentarea acestora se va asigura numai din exteriorul încăperii și doar premergător desfășurării activităților.  +  Secţiunea a 6-a Spații de garare a autovehiculelor și platforme pentru parcare  +  Articolul 41Parcarea autovehiculelor și utilajelor în garaje sau în spațiile special amenajate se face astfel încât să se asigure evacuarea rapidă a acestora în caz de incendiu.  +  Articolul 42Nu sunt permise activități de reparații și întreținere la mijloacele auto în cadrul spațiilor de garare și platformelor de parcare.  +  Secţiunea a 7-a Spații destinate serviciilor sociale sub forma locuințelor protejate  +  Articolul 43La construcțiile și spațiile destinate locuințelor protejate se respectă prevederile Normelor generale, precum și, după caz, regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în prezentele dispoziții.  +  Articolul 44(1) În spațiile destinate cazării din locuințele protejate se montează detectoare de incendiu autonome, cu excepția clădirilor care sunt echipate cu instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu cu acoperire totală.(2) În spațiile utilizate de persoane cu deficiențe de auz sau vedere, suplimentar se dispun mijloace adecvate care să asigure avertizarea personalului, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.(3) Verificarea detectoarelor de incendiu autonome se asigură prin grija conducătorului unității.  +  Secţiunea a 8-a Spații pentru ateliere de producție și/sau de creație  +  Articolul 45Se interzice introducerea de materiale combustibile și lichide inflamabile în atelierele de producție și/sau de creație în cantități mai mari decât pentru un schimb de lucru.  +  Articolul 46În ateliere se afișează instrucțiunile și regulile specifice de apărare împotriva incendiilor.  +  Articolul 47(1) La încetarea activității, înainte de părăsirea încăperii, persoanele desemnate de conducătorul unității execută un control privind respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, după care ușile se încuie, iar cheile se predau la locul stabilit.(2) Este interzisă lăsarea instalațiilor, aparatelor, utilajelor în funcțiune fără supraveghere.  +  Articolul 48Personalul atelierelor este instruit astfel încât să cunoască locul de amplasare a mijloacelor de alarmare, de primă intervenție și a celor de evacuare.  +  Articolul 49Desfășurarea activității de către persoanele cu dizabilități în aceste încăperi se realizează doar în prezența a cel puțin unui supraveghetor.  +  Articolul 50Produsele realizate în cadrul atelierelor se depozitează în spații special amenajate în afara acestora.  +  Secţiunea a 9-a Spații pentru învățământ  +  Articolul 51În spațiile în care se desfășoară activități de învățământ se respectă prevederile Normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice unităților cu profil de învățământ și educație aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.946/2001.  +  Articolul 52La organizarea sălilor de clasă se are în vedere ca locurile pentru persoanele cu dizabilități/imobilizate/ cu mobilitate redusă să fie amplasate cât mai aproape de ieșirea din încăpere.  +  Articolul 53Înainte de începerea orelor, în fiecare clasă se nominalizează persoane capabile să le sprijine la nevoie, în vederea evacuării, pe cele cu dizabilități.  +  Capitolul V Evacuarea în caz de incendiu  +  Secţiunea 1 Prevederi generale  +  Articolul 54(1) La planificarea activităților de evacuare a beneficiarilor de servicii sociale se au în vedere următoarele elemente:a) traseul de evacuare;b) posibilitatea utilizării căilor de evacuare;c) tipul de asistență care poate fi acordat.(2) Utilizarea căilor de evacuare se poate face:a) individual;b) individual cu ajutorul unui dispozitiv/mijloc;c) asistat.  +  Articolul 55Conducătorul unității are următoarele obligații privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:a) aprobă modalitățile și procedurile de evacuare, adaptate la specificul unității;b) desemnează personalul propriu cu atribuții privind evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure;c) asigură instruirea personalului propriu privind atribuțiile ce le revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;d) asigură mijloacele necesare evacuării în caz de incendiu;e) organizează și coordonează exercițiile practice de evacuare în caz de incendiu și exercițiile privind modul de acțiune în caz de incendiu;f) aprobă ordinea de prioritate în desfășurarea operațiunilor de evacuare, în funcție de personalul propriu avut la dispoziție;g) aprobă, pentru personalul de pe locul de muncă, ordinea de salvare a bunurilor și materialelor;h) stabilește, după caz, locurile de evacuare pentru persoane și bunuri.  +  Articolul 56Personalul prevăzut la art. 6 alin. (1) are următoarele atribuții privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:a) propune modalitățile și procedurile de evacuare, adaptate la specificul unității;b) propune conducătorului unității personalul propriu care are atribuții privind evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure;c) realizează instruirea personalului propriu privind atribuțiile ce îi revin potrivit organizării evacuării în caz de incendiu;d) propune conducătorului unității semnele, semnalele și modalitățile de alarmare în caz de evacuare;e) participă la acțiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;f) propune ordinea de prioritate în desfășurarea operațiunilor de evacuare în funcție de personalul propriu avut la dispoziție;g) propune ordinea de salvare a bunurilor și materialelor de pe locurile de muncă;h) propune locurile de evacuare pentru persoane și bunuri.  +  Articolul 57(1) La exploatarea căilor de evacuare din construcțiile și spațiile prevăzute la art. 2 se asigură suplimentar față de prevederile din Normele generale următoarele:a) stabilirea unor proceduri distincte privind evacuarea beneficiarilor de servicii sociale, în mod special a persoanelor dependente/imobilizate/cu dizabilități/cu mobilitate redusă;b) realizarea unor sisteme de semnalizare a incendiilor care să asigure transmiterea unor semnale de alarmare și semnalizare a incendiilor perceptibile ținându-se cont de specificitatea construcțiilor, de starea de sănătate a beneficiarilor de servicii sociale, respectiv de gradul de dependență, tipul și gradul de dizabilitate, tipul afecțiunii, vârstă, după caz; c) asigurarea de tărgi și scaune cu rotile pentru evacuarea persoanelor netransportabile;d) realizarea evacuării persoanelor dependente/imobilizate/ cu dizabilități/cu mobilitate redusă, atunci când acest lucru este posibil, pe trasee distincte de celelalte categorii de utilizatori;e) stabilirea, în funcție de specificul activității, a personalului necesar în permanență pentru a acorda sprijin în activitatea de evacuare.(2) La întocmirea procedurilor de evacuare a beneficiarilor de servicii sociale, în mod special a beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) lit. a), trebuie să se țină cont de gradul de dependență, tipul și gradul de dizabilitate, tipul afecțiunii, vârsta acestora.(3) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) lit. e) se au în vedere următoarele:a) persoanele care pot asigura sprijin;b) numărul persoanelor necesare pentru acordarea sprijinului;c) tipul de sprijin care trebuie acordat (ghidare, cu efort fizic minor, cu efort fizic major);d) asistență calificată acordată de servicii voluntare/private pentru situații de urgență;e) modalitatea de acordare a sprijinului: față în față, telefon, vizual, alte modalități;f) când trebuie acordat sprijinul: permanent, numai la solicitare, alte situații;g) modalitatea de contactare a persoanelor care acordă sprijin din locul unde este situată persoana dependentă/ imobilizată/cu dizabilități/cu mobilitate redusă.  +  Articolul 58Furnizorul de servicii sociale/Conducătorul unității trebuie să asigure adaptarea căilor de acces și evacuare pentru toate tipurile de beneficiari de servicii sociale, dar în mod special pentru persoanele dependente/imobilizate/cu dizabilități/cu mobilitate redusă ce utilizează spațiile respective, astfel:a) aranjarea mobilierului din interiorul camerelor astfel încât să asigure mobilitatea persoanelor aflate în scaune cu rotile;b) adaptarea pragurilor pentru trecerea cu scaune cu rotile, iar înălțimea acestora nu trebuie să fie mai mare de 2 cm, muchia acestora fiind teșită sau rotunjită;c) poziționarea mânerelor ușilor de pe traseul căilor de evacuare astfel încât să se realizeze deschiderea cu ușurință și de către persoanele transportate, după caz;d) asigurarea de mijloace de transport pe verticală adaptate pentru scări sau rampe. (vezi figura nr. 1).
  Figura nr. 1*) - Model scaune pentru evacuare persoane imobilizate/cu dizabilități.
  *) Figura nr. 1 este reprodusă în facsimil.NOTĂ: Materialul fotografic inclus în prezenta dispoziție reprezintă exemple ilustrative ale principiilor descrise, pentru o mai bună înțelegere a acestora, fără a face trimitere către o anumită firmă producătoare de echipamente specifice. Acesta este motivul pentru care nu este indicată sursa fotografiilor.
   +  Articolul 59(1) Conducătorul unității are obligația de a repartiza nominal, concret și în detaliu responsabilitățile privind salvarea și evacuarea beneficiarilor de servicii sociale, astfel încât fiecare persoană desemnată să cunoască în ce sector acționează și care sunt beneficiarii de a căror salvare răspunde.(2) În situația în care traseul căilor de evacuare pentru beneficiarii de servicii sociale, în mod special beneficiarii dependenți/imobilizați/cu dizabilități/cu mobilitate redusă, presupune și coborârea de scări sau rampe, din rândul personalului și beneficiarilor se nominalizează pentru fiecare persoană dependentă/imobilizată/cu dizabilități/cu mobilitate redusă cel puțin o persoană de sprijin.  +  Articolul 60Planurile de evacuare se aduc la cunoștința utilizatorilor prin grija personalului prevăzut la art. 6 alin. (1) sau furnizorilor de servicii sociale.  +  Articolul 61Personalul prevăzut la art. 6 alin. (1) asigură instruirea utilizatorilor asupra modalităților de evacuare/salvare cu ajutorul mijloacelor tehnice specifice, cum ar fi cărucioare, tărgi, pături, cârje, cadre de sprijin, a persoanelor care nu se pot evacua singure.  +  Articolul 62Semnele, semnalele și modalitățile de alarmare și evacuare trebuie să fie aduse la cunoștința tuturor utilizatorilor, verificându-se însușirea lor de către aceștia.  +  Articolul 63Mijloacele special destinate evacuării se utilizează doar de către persoanele instruite în acest sens.  +  Articolul 64(1) Pentru asigurarea evacuării persoanelor din spațiile aglomerate se respectă următoarele măsuri principale:a) pe timpul desfășurării activității în sălile cu aglomerări de persoane, ușile de pe toate traseele de evacuare se mențin permanent descuiate;b) se controlează și se asigură buna funcționare în permanență a iluminatului de securitate;c) personalul desemnat pentru acordare de sprijin se dispune în apropierea celor cu dizabilități.(2) În situația în care este necesară evacuarea pe scări a beneficiarilor de servicii sociale, în mod special a persoanelor dependente/imobilizate/cu dizabilități/cu mobilitate redusă, administratorii spațiilor asigură un mijloc de evacuare adecvat la fiecare cinci astfel de persoane.  +  Articolul 65Evacuarea beneficiarilor de servicii sociale, în mod special a persoanelor dependente/imobilizate/cu dizabilități se realizează:a) în mod organizat, sub supravegherea personalului stabilit prin dispoziția conducerii unității;b) pe locurile dinainte stabilite în incinta unității, în baza planurilor de evacuare.  +  Articolul 66Planurile de evacuare în caz de incendiu se revizuiesc cel puțin anual sau ori de câte ori este nevoie, înscriindu-se pe acestea data revizuirii.  +  Articolul 67(1) În cazul construcțiilor și spațiilor prevăzute la art. 2, pentru evacuarea în condiții eficiente și sigure, se asigură marcarea ușilor camerelor prin culori după cum urmează:a) roșu - persoanele care nu se pot evacua singure;b) galben - persoanele care necesită sprijin la evacuare;c) verde - persoane care se evacuează singure.(2) Pentru beneficiarii care nu se pot evacua singuri sau persoanele care necesită sprijin la evacuare, furnizorul de servicii sociale poate stabili cu acordul acestora sau, după caz, al reprezentanților legali, purtarea în permanență a unui semn distinctiv/ecuson, având una din culorile menționate la alin. (1), corespunzător situației în care se află din punctul de vedere al posibilității de evacuare.(3) În cazul camerelor de cazare a beneficiarilor de servicii sociale, marcarea se realizează și la paturi.  +  Articolul 68Marcarea locurilor pentru poziționarea scaunelor pentru evacuarea persoanelor cu dizabilități se realizează cu indicatoare de securitate potrivit modelului din figura nr. 2.
  Figura nr. 2*). - Model - indicator loc pentru amplasare scaune de evacuare persoane cu dizabilități
   +  Articolul 69Organizarea locurilor de adunare a persoanelor cu dizabilități se face separat față de celelalte și se marchează cu indicatoare de securitate potrivit modelului din figura nr. 3.
  Figura nr. 3*). - Model - indicator loc de adunare în caz de evacuare persoane cu dizabilități
   +  Articolul 70Marcarea traseului către ieșirile de urgență accesibile beneficiarilor de servicii sociale se realizează cu indicatoare de securitate potrivit modelului din figura nr. 4.
  Figura nr. 4*). - Model
  *) Figurile nr. 2, 3 și 4 sunt reproduse în facsimil.a) indicator ieșire de urgență accesibilă beneficiarilor de servicii sociale și a persoanelor imobilizate sau cu mobilitate redusă (stânga);b) indicator ieșire de urgență accesibilă beneficiarilor de servicii sociale și a persoanelor imobilizate sau cu mobilitate redusă (dreapta).
   +  Articolul 71Pentru spațiile în care se află persoane cu deficiențe de vedere se asigură marcarea direcției și sensului de evacuare printr-un semnal sonor și/sau prin pictograme în relief, amplasate pe perete la o înălțime de circa 120 cm față de pardoseală.  +  Articolul 72Căile de acces și evacuare trebuie să îndeplinească condițiile specifice prevăzute în Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.
   +  Secţiunea a 2-a Planificarea și executarea exercițiilor de evacuare în caz de incendiu  +  Articolul 73(1) Exercițiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se execută obligatoriu la cel mult trei luni cu personalul unității și beneficiarii de servicii sociale, în care sunt incluși copiii și persoanele dependente/imobilizate/cu dizabilități/cu mobilitate redusă.(2) Aceste activități sunt organizate de conducătorul unității și coordonate și supravegheate de personalul prevăzut la art. 6 alin. (1).(3) Exercițiile de evacuare în caz de incendiu se realizează, după caz, cu asigurarea unui interpret în limbaj mimico-gestual.(4) Exercițiile privind modul de acțiune în caz de incendiu se execută cu personalul propriu care are stabilite responsabilități privind organizarea intervenției la locul de muncă.(5) În situațiile în care nu se poate asigura un interpret în limbaj mimico-gestual, pentru instruirea beneficiarilor se pot utiliza materiale video, pentru a fi vizionate cu ocazia exercițiilor de evacuare.*) Figurile nr. 2, 3 și 4 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 74Evidența exercițiilor de evacuare se menționează într-un registru special destinat de către personalul prevăzut la art. 6 alin. (1).  +  Articolul 75La obiectivele aflate în administrarea consiliilor locale, exercițiile de evacuare se organizează sub coordonarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență.
   +  Capitolul VI Echiparea și dotarea specifică cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor  +  Articolul 76Dotarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor cu mijloace de primă intervenție, stabilirea categoriilor și tipurilor, precum și numărul și amplasarea acestora se asigură după cum urmează:a) cel puțin un stingător de incendiu la 200 mp, având performanța minimă de stingere pentru focar tip 21A și 113B, dar minimum 2 stingătoare pe nivel;b) locurile de amplasare să fie vizibile, ușor accesibile, de exemplu, pe căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieșirilor și alte asemenea spații, și la distanțe optime față de focarele cele mai probabile;c) înălțimea de montare și greutatea acestora să fie pe măsura capacităților fizice ale persoanelor care le utilizează;d) să fie bine fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.  +  Articolul 77Echiparea și dotarea construcțiilor cu instalații de protecție împotriva incendiilor și alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor și parametrilor specifici, precum și dimensionarea și amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice.  +  Articolul 78Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice și ale standardelor specifice.  +  Articolul 79Pe întreaga durată a exploatării se asigură lizibilitatea marcajelor, precum și protejarea acestora împotriva deteriorărilor de orice fel.  +  Articolul 80Pentru stingătoarele portative, documentele de referință aplicabile sunt normele tehnice privind verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a acestora, precum și reglementările tehnice privind cerințele tehnice generale și condițiile pentru introducerea pe piață a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor.  +  Articolul 81Mijloacele de primă intervenție cu care se echipează și se dotează construcțiile și amenajările se mențin permanent în stare de funcționare, cu asigurarea fiabilității și eficienței necesare, conform reglementărilor tehnice.  +  Articolul 82Controlul stării de funcționare a mijloacelor de primă intervenție se execută conform prevederilor cuprinse în actele normative aplicabile acestora și în instrucțiunile tehnice elaborate de producători de către persoanele atestate în condițiile legii.  +  Capitolul VII Suspendarea licențierii serviciului social  +  Articolul 83(1) Inspectoratele pentru situații de urgență emit recomandarea de suspendare a licenței de funcționare a serviciului social care se desfășoară într-o construcție autorizată din punctul de vedere al securității la incendiu, dacă se constată oricare dintre următoarele situații:a) depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația de securitate la incendiu; b) desființarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanță cu valoarea de referință; c) reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului; d) desființarea instalațiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu; e) desființarea instalațiilor/sistemelor de desfumare ori a instalațiilor de iluminat de securitate pentru evacuare. (2) Valorile de referință pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în documentațiile tehnice aferente autorizațiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situații de urgență, raportate la cerințele reglementărilor tehnice indicate în documentația ce a stat la baza obținerii autorizației.  +  Articolul 84(1) Inspectoratele pentru situații de urgență emit recomandarea de suspendare a licențierii serviciului social care se desfășoară în construcții care funcționează fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, dacă se constată oricare dintre următoarele situații:a) depășirea numărului maxim de utilizatori cu mai mult de 10% din valoarea de referință;b) neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare față de valoarea de referință; c) reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului; d) neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, în concordanță cu valoarea de referință; e) neechiparea cu instalații/sisteme de desfumare ori instalații de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanță cu valoarea de referință. (2) Valorile de referință pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau la momentul punerii în funcțiune ori, după caz, la momentul licențierii serviciului social, identificat din dosarul întocmit în acest sens, potrivit legii.(3) La solicitarea inspectoratelor pentru situații de urgență, autoritățile competente în emiterea autorizațiilor de construire sunt obligate să pună la dispoziție documentele care au stat la baza emiterii acestora, inclusiv datele și informațiile privind elementele de identificare ale construcției, data și numărul autorizației, denumirea lucrărilor executate, precum și data realizării documentației tehnice de autorizare a construcțiilor.  +  Articolul 85(1) Recomandarea de suspendare a licențierii serviciului social și concluziile rezultate în urma controalelor desfășurate de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situații de urgență județene/Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii“ București - Ilfov se comunică în scris agenției județene pentru plăți și inspecție socială, care înaintează Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială propunerea de suspendare a activității serviciului social în baza prevederilor art. 27 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Suspendarea licențierii serviciului social reprezintă interzicerea funcționării acestuia potrivit Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, și se dispune de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială în baza propunerii de suspendare prevăzute la alin. (1) și cu respectarea prevederilor art. 43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările și completările ulterioare.(3) După remedierea neconformităților care au stat la baza recomandării de suspendare a licențierii serviciului social formulate în urma constatării situațiilor prevăzute la art. 83 alin. (1), respectiv art. 84 alin. (1), furnizorul de servicii sociale solicită inspectoratului pentru situații de urgență verificarea construcției în cauză.(4) În urma desfășurării activității de verificare a construcției, inspectoratul pentru situații de urgență județean/Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii“ București - Ilfov comunică în scris constatările rezultate către agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, care propune către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială adoptarea uneia dintre următoarele măsuri:a) încetarea măsurii de suspendare, potrivit legii, în situația în care au fost remediate toate neconformitățile;b) retragerea licențierii serviciului social, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 86Dispozițiile se aplică cumulativ pentru fiecare caz în parte, respectiv construcții, instalații, amenajări și alte spații aferente construcțiilor, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute, ținându-se seama de cazul cel mai defavorabil și avându-se în vedere și prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apărare împotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse în prezentele dispoziții.  +  Articolul 87(1) Furnizorii de servicii sociale care dețin licența de funcționare pentru serviciul social pot stabili să includă în actele de autoritate, în raport cu specificul acestora și alte restricții, reguli și măsuri privind apărarea împotriva incendiilor.(2) Delegarea atribuțiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, prevăzute prin lege, nu exonerează de răspundere pe furnizorul de servicii sociale, respectiv pe conducătorul unității.  +  Articolul 88(1) Serviciile voluntare pentru situații de urgență organizează și desfășoară controale de prevenire a incendiilor la unitățile aflate în administrarea consiliilor locale.(2) Controalele de prevenire a incendiilor se realizează și la solicitarea agenției județene pentru plăți și inspecție socială.(3) Concluziile rezultate din activitățile precizate la alin. (1) se analizează semestrial de către primarul localității și se supun avizării de către consiliul local.-----