HOTĂRÂRE nr. 1.272 din 14 decembrie 2023privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale 2024-2028 și a Planului de Acțiune în domeniul proprietății intelectuale 2024-2028, precum și pentru organizarea și funcționarea Comitetului interdepartamental pentru coordonarea strategiei și politicilor în domeniul proprietății intelectuale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1160 din 21 decembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale 2024-2028, denumită în continuare Strategia, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Se aprobă Planul de Acțiune în domeniul proprietății intelectuale 2024-2028, prevăzut în anexa care face parte integrantă din Strategie, denumit în continuare Planul de Acțiune.  +  Articolul 3Se organizează Comitetul interdepartamental pentru coordonarea strategiei și politicilor în domeniul proprietății intelectuale, denumit în continuare Comitetul, structură fără personalitate juridică ce funcționează în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, condus de coordonatorul național în domeniul proprietății intelectuale.  +  Articolul 4(1) Comitetul îndeplinește următoarele atribuții:a) monitorizează și contribuie la implementarea Strategiei;b) evaluează periodic gradul de realizare a indicatorilor prevăzuți în Planul de Acțiune și propune autorităților implicate măsuri de eficientizare sau îmbunătățire a procesului de implementare;c) asigură suport organizatoric pentru grupuri de lucru și întâlniri strategice și tehnice cu instituțiile cu atribuții și responsabilități în domeniul proprietății intelectuale, cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, cu asociații ale consumatorilor, cu unitățile de cercetare, dezvoltare și/sau inovare, cu organizații ce reprezintă patronatul sau personalul angajat sau colaborator al operatorilor economici ce desfășoară activități și în domeniul proprietății intelectuale, precum și cu structuri specializate din cadrul Parlamentului României și Administrației Prezidențiale, alte instituții publice sau private sau cu organizații internaționale cu activități în domeniul proprietății intelectuale;d) solicită, colectează și analizează date cantitative și calitative, precum și rapoarte de activitate de la instituțiile și/sau organizațiile care implementează acțiunile specifice prevăzute de Planul de Acțiune;e) monitorizează informarea opiniei publice prin campanii media de conștientizare a consumatorilor asupra consecințelor negative ale încălcării drepturilor de proprietate intelectuală;f) contribuie la informarea persoanelor cu funcții publice și a autorităților care iau decizii cu privire la domeniul proprietății intelectuale, precum și la informarea cu privire la probleme care împiedică/întârzie punerea în aplicare a acestor decizii;g) propune ministerelor și autorităților administrației publice centrale care iau decizii cu privire la domeniul proprietății intelectuale elaborarea unor proiecte de acte normative în domeniul proprietății intelectuale;h) propune ministerelor și autorităților administrației publice centrale care iau decizii cu privire la domeniul proprietății intelectuale completarea sau revizuirea documentelor programatice în vigoare;i) facilitează cooperarea interinstituțională în procesul de elaborare și implementare a documentelor programatice vizând domeniul proprietății intelectuale;j) propune ministerelor și autorităților administrației publice centrale care iau decizii cu privire la domeniul proprietății intelectuale măsuri de ajustare a obiectivelor-țintă pe plan național, precum și măsuri în ceea ce privește termenele de realizare, în funcție de situația reală și de prevederile europene și internaționale în materie;k) asigură suport organizatoric pentru, și contribuie la, dezbateri cu privire la prevederile din legislația internă care necesită modificări sau completări ori o mai bună adaptare la realitățile sociale.(2) Comitetul îndeplinește orice alte atribuții în domeniul său de activitate, stabilite prin acte normative, precum și alte sarcini specifice domeniului proprietății intelectuale încredințate de prim-ministru prin decizie.  +  Articolul 5În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 4, Comitetul poate:a) propune, în condițiile legii, constituirea de grupuri de lucru formate din experți din cadrul instituțiilor sau organismelor cu responsabilități în aplicarea acțiunilor specifice din Planul de Acțiune;b) organiza consultări și întâlniri cu reprezentanții comunității științifice și academice, precum și ai societății civile din România și străinătate;c) propune organizarea, de către instituțiile publice cu atribuții în domeniu, de conferințe, dezbateri publice, reuniuni, seminare, colocvii, mese rotunde, workshopuri, schimburi de experiență, vizite de documentare, întâlniri de lucru, expoziții, congrese și alte evenimente publice desfășurate în țară sau în străinătate.  +  Articolul 6Comitetul prezintă prim-ministrului, anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte, analize, sinteze sau informări, pe baza datelor și informațiilor solicitate în condițiile prevăzute la art. 4 și 5.  +  Articolul 7(1) Comitetul este condus de un președinte, coordonatorul național în domeniul proprietății intelectuale, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.(2) Atribuțiile președintelui Comitetului se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.  +  Articolul 8(1) Comitetul are în componență reprezentanți ai:a) Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA);b) Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM);c) Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR);d) Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF);e) Autorității Vamale Române (AVR);f) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).(2) Reprezentarea în cadrul Comitetului se face la nivel de experți, iar conducătorul fiecăreia dintre instituțiile prevăzute la alin. (1) are obligația desemnării unui membru și a unui înlocuitor, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 9(1) Comitetul se poate întruni în ședințe lunare sau ori de câte ori este nevoie pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 4 și 5. Ședințele Comitetului pot avea loc în format fizic sau online. Ședințele vor fi convocate prin intermediul poștei electronice, la inițiativa președintelui Comitetului.(2) Agenda fiecărei ședințe a Comitetului se întocmește de către secretariatul tehnic, pe baza propunerilor formulate și înaintate în acest sens de către membrii săi și aprobate de către președintele Comitetului.(3) Comitetul poate decide asupra invitării altor participanți în cadrul ședințelor, în funcție de subiectele aflate pe ordinea de zi și cu informarea prealabilă a membrilor Comitetului prin intermediul secretariatului tehnic.(4) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de membrii cabinetului consilierului de stat numit ca președinte.  +  Articolul 10Finanțarea măsurilor cuprinse în Strategie și în Planul de Acțiune intră în responsabilitatea instituțiilor publice și se asigură din bugetul aprobat fiecărei instituții responsabile sau participante, în limita fondurilor alocate cu această destinație.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  Andrei-Simion Ijac
  Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci,
  Marian-Octavian Șerbănescu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  București, 14 decembrie 2023.Nr. 1.272.  +  ANEXĂSTRATEGIA NAȚIONALĂîn domeniul proprietății intelectuale 2024 - 2028