LEGE nr. 406 din 18 decembrie 2023pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 19 decembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1032 din 28 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 18, alineatul (1) și litera b) a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are obligația de a pune la dispoziția consumatorilor un site internet cu acces gratuit unde sunt comparate comisioanele percepute de către prestatorii de servicii de plată, cel puțin pentru serviciile cuprinse în Lista prevăzută la art. 5 la nivel național. Site-ul internet oferă inclusiv informații cu privire la sediile prestatorilor de servicii de plată și la localizarea bancomatelor și a automatelor ce funcționează pe baza acceptoarelor de bancnote și monede ale acestora...................................................................................................b) sediile și localizarea bancomatelor și a automatelor ce funcționează pe baza acceptoarelor de bancnote și monede, cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentru schimbarea acestora.2. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Instituțiile de credit nu pot refuza o cerere privind deschiderea unui cont de plăți cu servicii de bază, exceptând situația în care consumatorul are deja un cont de plăți cu servicii de bază deschis sau deschiderea unui astfel de cont ar avea drept rezultat o încălcare a dispozițiilor prezentei legi sau a dispozițiilor legale privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.3. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) În cazul consumatorilor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 lit. e), instituțiile de credit:a) oferă gratuit serviciile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a), c) și lit. d) pct. (i) și (ii) cu privire la alte plăți cu cardul decât cele în legătură cu jocurile de noroc;b) oferă gratuit serviciul de interogare a soldului rețelelor proprii de bancomate și al canalelor de comunicare la distanță;c) percep comisioane rezonabile pentru serviciile prevăzute la art. 48 alin. (1), cu excepția serviciilor prevăzute la lit. a), c) și lit. d) pct. (i) și (ii);d) oferă gratuit serviciile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. c) în cazul în care sunt furnizate la ghișeele sau bancomatele instituției de credit de pe teritoriul național.(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se vor asigura pentru și în măsura încasării lunare în contul de plăți cu servicii de bază a veniturilor de natură salarială plătite de angajator, a pensiilor, indemnizațiilor și alocațiilor de asistență socială plătite de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București.  +  Articolul IILa articolul 1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Beneficiarii de plăți de natură salarială plătite de angajator, pensii, indemnizații și alocații de asistență socială plătite de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București au dreptul să primească sumele cuvenite în numerar sau prin mijloace de plată fără numerar.  +  Articolul IIIArticolul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Instituțiile publice pot solicita unităților trezoreriei statului eliberarea de sume în numerar, din conturile de cheltuieli sau de disponibilități, pentru achitarea drepturilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru alte cheltuieli care nu se justifică a fi efectuate prin virament.2. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Răspunderea privind încadrarea în prevederile legale în vigoare a sumelor pe care instituțiile publice le solicită în numerar unităților trezoreriei statului revine ordonatorilor de credite ai respectivelor instituții publice.3. După alineatul (8^2) se introduc două noi alineate, alineatele (8^3) și (8^4), cu următorul cuprins: (8^3) Instituțiile publice care încasează prin casieria proprie sume în numerar reprezentând venituri cuvenite bugetelor proprii au obligația să asigure plătitorilor și cel puțin o altă modalitate de plată a sumelor respective prin intermediul serviciilor de plată fără numerar, definite conform Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni.(8^4) Instituțiile publice pot opta, pentru încasarea veniturilor cuvenite bugetelor proprii, să utilizeze exclusiv mijloace de plată fără numerar, definite conform Legii nr. 209/2019, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni.  +  Articolul IVArticolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Persoanele fizice sau juridice, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a asigura implementarea și de a accepta cel puțin un instrument de plată fără numerar, așa cum acesta este definit de Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, la art. 5 alin. (1) pct. 31.2. Alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) și (3) pot oferi serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante și pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acestea afișează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum și informații privind costurile serviciului.(6) Avansul prevăzut la alin. (5) se evidențiază distinct pe bonul fiscal și nu poate depăși suma de 500 de lei. Tranzacțiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacțiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părți. Comercianții pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăși 1% din valoarea avansului acordat.  +  Articolul VLa alineatul (3) al articolului 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins: g^1) instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică supravegheate și controlate de Banca Națională a României, pentru furnizarea serviciilor de bază, așa cum sunt definite în art. 48 alin. (1) din Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază;  +  Articolul VIÎn termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Interne stabilește, prin ordin al ministrului, metodologia privind accesul gratuit la datele cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor al instituțiilor prevăzute la art. 11 alin. (3) lit. g^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIIPrezenta lege intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică contractelor aferente conturilor de plăți cu servicii de bază încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 18 decembrie 2023.Nr. 406.-----