ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 14 decembrie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2023  Luând în considerare acțiunea introdusă la data de 16 noiembrie 2023 de Comisia Europeană împotriva României (Cauza 2023/2.147) privind transpunerea incorectă a Directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile,având în vedere că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare UE, trebuie să pună în aplicare obligațiile care derivă din acquis-ul UE și să adopte acte normative care creează cadrul necesar și predictibil pentru autoritățile locale și mediul privat în sensul stimulării performanței și concurenței echitabile, evitând astfel obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne, luând în considerare procedurile Comisiei Europene în ceea ce privește transpunerea necorespunzătoare, întemeiate în baza articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,întrucât elementele antemenționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, și având în vedere consecința negativă asupra bugetului de stat pe care ar produce-o neadoptarea acestor măsuri,în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având în vedere necesitatea transmiterii în data de 15 decembrie 2023 a Cererii de Plată nr. 3 aferente Planului național de redresare și reziliență, cu o valoare de 2,7 mld euro, și faptul că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este responsabil pentru îndeplinirea jalonului nr. 46 - Intrarea în vigoare a actelor legislative necesare pentru operaționalizarea unei gestionări unitare a deșeurilor în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor, transmis ca îndeplinit în trimestrul 3/2022, ținând cont de faptul că, prin prisma scrisorii de infringement, Comisia Europeană a făcut observații pe cover note-ul aferent îndeplinirii jalonului 46, transmis spre verificare la SG Recovery în 2022, iar jalonul menționat a ajuns pe lista jaloanelor problematice aferente Cererii de plata nr. 3,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 26 august 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 12, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins:(16) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului asigură un dialog regulat între părțile interesate pertinente, implicate în punerea în aplicare a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, inclusiv între producători și distribuitori, operatorii privați sau publici care se ocupă de deșeuri, autoritățile locale, asociații de dezvoltare intercomunitară, organizațiile societății civile și, acolo unde este necesar, actorii economiei sociale, rețelele de reparare și reutilizare și operatorii care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare, prin instrumentele de dialog social precum grupuri de lucru, dezbateri publice, conferințe, seminare, protocoale de colaborare, platforme online etc.2. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În vederea monitorizării și evaluării progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării deșeurilor prevăzute în anexa nr. 8, autoritățile menționate la art. 13 utilizează, fără a se limita la aceștia, indicatorii din anexa nr. 4^1 la prezenta ordonanță de urgență și elaborează prin ordine ale ministrului propriile metodologii de monitorizare și evaluare, după caz.3. La articolul 19, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) În cazul în care, în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 17 alin. (5) lit. b)-e) și art. 18 alin. (1), deșeurile sunt trimise către alt stat membru în scopul pregătirii pentru reutilizare, reciclării sau al rambleierii, sunt luate în calcul numai deșeurile colectate de pe teritoriul național.4. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4^1, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.5. În anexa nr. 8, la capitolul 2 „Măsuri care pot afecta faza de proiectare, producție și distribuție“, punctele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. Organizarea de cursuri de formare pentru autoritățile competente privind includerea cerințelor referitoare la prevenirea generării de deșeuri în autorizațiile emise în temeiul prezentei ordonanțe de urgență și al Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare4. Includerea de măsuri de prevenire a generării de deșeuri din activitățile care se desfășoară în instalațiile care nu intră sub incidența Legii nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare. Unde este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de prevenire a generării de deșeuri.Prezenta ordonanță de urgență transpune în legislația națională art. 8a alin. (6), art. 9 alin. (3) și art. 11a alin. (7) din Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 150 din 14 iunie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  București, 14 decembrie 2023.Nr. 114.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4^1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021)
  Exemple de indicatori și obiective calitative pentru evaluarea progresul înregistrat
  Nr. crt.Exemple de măsuri de prevenire a generării deșeurilorIndicatori și obiective calitative pentru evaluarea progresului înregistrat
  AMăsuri care pot afecta condițiile de bază referitoare la generarea de deșeuriIndicator cantitativIndicator calitativObiectiv
  1Folosirea măsurilor de planificare sau a altor instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselorScăderea consumului de energie pe unitatea de produs, creșterea ratelor de reciclareGradul de implicare a părților interesate în planurile de eficiență a resurselorRealizarea unei reduceri de 10% a utilizării de materii prime naturale în decurs de 6 ani
  2Promovarea cercetării și a dezvoltării în vederea realizării de produse și tehnologii mai curate și mai economice și distribuirea și utilizarea rezultatelor cercetării și dezvoltăriiNumărul de proiecte de cercetare și dezvoltare inițiateSuma alocată pentru finanțarea cercetării și dezvoltării, numărul de brevete depuse pentru tehnologii mai curateNivelul de inovare și gradul de utilizare a noilor tehnologiiLansarea a 5 noi produse sau tehnologii durabile anual
  3Dezvoltarea unor indicatori eficienți și semnificativi ai presiunilor de mediu asociate generării de deșeuri cu scopul de a contribui la prevenirea generării de deșeuri la toate nivelurile, de la compararea produselor la nivel comunitar prin acțiuni ale autorităților locale până la nivel naționalNumărul de indicatori dezvoltați, frecvența de utilizare a acestor indicatoriRelevanța indicatorilor pentru provocările emergente de mediuDezvoltarea și implementarea a 5 noi indicatori de mediu specifici industriei la fiecare 2 ani
  BMăsuri care pot afecta faza de proiectare, producție și distribuție
  1Promovarea ecodesignului (integrarea sistematică a aspectelor de mediu în proiectarea produselor în scopul îmbunătățirii performanței de mediu a acestora pe toată durata ciclului lor de viață)Numărul de produse concepute folosind principiile de proiectare ecologică, reducerea impactului ciclului de viațăAcceptarea pe piață a produselor ecoproiectateFeedbackul clienților cu privire la performanța produselor ecoproiectateCreșterea numărului de produse ecoproiectate cu 30% în 5 ani
  2Furnizarea de informații privind tehnicile de prevenire a generării deșeurilor pentru a facilita punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile în funcție de industrieNumărul de ramuri industriale care raportează îmbunătățiri datorită tehnicilor implementateEficacitatea și aplicabilitatea informațiilor furnizateRealizarea unui portal prin care se pot schimba informații cu privire la tehnicile de prevenire a generării deșeurilor
  3Organizarea de cursuri de formare pentru autoritățile competente pentru includerea cerințelor privind prevenirea generării de deșeuri în autorizațiile eliberate în temeiul prezentului act normativ și al Directivei 2008/1/CENumăr de personal instruit, autorizații eliberate cu cerințe de prevenire a deșeurilorCreșterea numărului de autorizații cu măsuri integrate de prevenire a deșeurilorCalitatea măsurilor de prevenire a deșeurilor în autorizațiiFormarea 100% a autorităților relevante în decurs de 3 ani
  4Includerea de măsuri de prevenire a generării de deșeuri la instalațiile care nu intră sub incidența Directivei 2008/1/CEUnde este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de prevenire a generării de deșeuri.Reducerea cantității de deșeuri generate de aceste instalații, raportat la anul precedentEvaluarea răspunsurilor de la operatorii de instalații cu privire la provocările și beneficiile măsurilor de prevenire aplicateReducerea cantităților de deșeuri generate de aceste instalații cu 20% pe o perioadă de 5 ani
  5Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutoare financiare în luarea deciziilor sau alte tipuri de sprijin pentru întreprinderiAceste măsuri pot fi deosebit de eficiente dacă sunt concepute și adaptate pentru întreprinderile mici și mijlocii și sunt aplicate în rețele de întreprinderi bine stabilite.Numărul de întreprinderi asistate, cuantificarea reducerii de deșeuri generate în întreprinderile participanteNumărul de întreprinderi care participă în programe de sprijin pentru prevenirea deșeurilorEvaluarea eficacității schimbului de cunoștințe și tehnici în cadrul programuluiSusținerea a cel puțin 500 de întreprinderi și obținerea unei reduceri colective a cantităților de deșeuri generate cu 20% în aceste întreprinderi în decurs de 4 ani
  6Utilizarea acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori/producători sau a negocierilor sectoriale pentru a încuraja întreprinderile sau operatorii din sectoarele de activitate interesate să își stabilească propriile planuri sau obiective privind prevenirea generării deșeurilor sau să corecteze produsele sau ambalajele care generează prea multe deșeuriNumărul de acorduri încheiate, atingerea obiectivelor de reducere a deșeurilor propuse prin aceste acorduriNumărul de întreprinderi care aderă la obiectivele stabilite în cadrul acordurilor voluntareNivelul de angajament și implicare al întreprinderilorEvaluarea abordărilor inovatoare adoptate de întreprinderi în cadrul acestor acorduriÎncheierea de acorduri voluntare cu cel puțin 30% din sectoarele vizate pentru a obține o reducere a cantităților de deșeuri generate cu 15% în aceste sectoare în decurs de 4 ani
  7Promovarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului, inclusiv EMAS și ISO 14001Rata de adoptare a EMAS și ISO 14001, îmbunătățiri măsurabile în gestionarea deșeurilorNumărul de întreprinderi care adoptă sisteme de management de mediu precum EMAS și ISO 14001Cuantificarea îmbunătățirilor în performanța de mediu după adoptarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului (de exemplu, reducerea deșeurilor, eficiența utilizării resurselor)Evaluarea modului în care sunt integrate sistemele de management de mediu în operațiunile întreprinderilorEvaluarea gradul de conștientizare și participarea angajaților la aceste sistemeObținerea unei creșteri de 50% a adoptării sistemelor de management de mediu în industriile vizate în decurs de 5 ani
  CMăsuri care pot afecta faza de consum și de utilizare
  1Instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achiziții curate sau instituirea unei plăți obligatorii de către consumatori pentru un anumit articol sau un ambalaj care ar fi în mod normal furnizat gratuitVânzarea de produse ecologiceReducerea cantităților de deșeuri pe lanțul de producțieMăsurarea reacției consumatorilorTrecerea a 10% din achizițiile consumatorilor către alternative mai curate în 5 ani
  2Organizarea unor campanii de sensibilizare și de informare direcționate către publicul larg sau către o categorie specifică de consumatoriCreșterea comportamentelor specifice ale consumatorilor vizați de campaniiMăsurarea înțelegerii și a cunoștințelor consumatorilor după campanie
  3Promovarea de ecoetichete (etichete ecologice) recunoscute și de încredereNumărul de produse cu etichete ecologice, cota de piață a acestor produseÎncrederea consumatorilor și recunoașterea etichetelor ecologiceDublarea numărului de produse cu etichetă ecologică de pe piață în decurs de 5 ani
  4Acorduri cu industria, cum ar fi, de exemplu, utilizarea unor grupuri de produse, ca acelea care sunt incluse în cadrul politicilor integrate ale produselor, sau acorduri cu vânzătorii cu amănuntul privind furnizarea de informații referitoare la prevenirea generării deșeurilor și la produsele cu impact redus asupra mediuluiNumărul de ramuri industriale/sectoare de retail participante, rata de conformitate cu acordurileNumărul de noi acorduri semnate, reducerea procentuală a cantității de deșeuri generate de către ramurile industriale participante/sectorul de retailNivelul de inovare în strategiile de prevenire a deșeurilorStabilirea de acorduri cu 20% din ramurile industriale/sectoarele de retail vizate în 5 ani
  5În contextul contractelor de achiziții publice și private, includerea unor criterii de protecție a mediului și de prevenire a generării deșeurilor în cererile de ofertă și în contracte, conform Manualului privind contractele de achiziții publice de mediu, publicat de Comisie la 29 octombrie 2004Numărul de licitații care încorporează criterii de mediu, reducerea deșeurilor de la produsele achiziționateEficacitatea criteriilor în promovarea prevenirii generării deșeurilorIntegrarea criteriilor de mediu în 80% din licitațiile publice în decurs de 5 ani
  6Încurajarea reutilizării și/sau a reparării produselor defecte sau a componentelor acestora, în special prin recurgerea la măsuri educative, economice, logistice sau a altor măsuri, cum ar fi sprijinirea sau înființarea unor centre și rețele acreditate de reparare și de reutilizare, în special în regiunile cu o densitate ridicată a populațieiCantitatea de produse refolosite sau reparatePercepția publică și acceptarea inițiativelor de reutilizare și reparareÎnființarea a 20 de noi centre de reparații și reutilizare în zonele urbane în decurs de 4 ani
  -----