DECIZIE nr. 102 din 28 iulie 1950privind interzicerea oricăror menţiuni pe Buletinul de Identitate
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 31 iulie 1950    Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi ministrul afacerilor interne, Vazand raportul Directiunii Generale a Militiei Nr. 575.400 din 12 iulie 1950; În temeiul art. 10 din decretul Nr. 285 din 15 iulie 1949, pentru înscrierea şi evidenta populaţiei, publicat în Buletinul Oficial Nr. 46 din 1949, Decide:  +  Articolul 1Nici o autoritate, instituţie, întreprindere şi în general nici o persoană, nu au dreptul de a face vreo menţiune de orice fel şi indiferent cu ce mijloace (scris, stampilat, tipărit) pe oricare din paginile sau pe coperta Buletinului de Identitate, cu excepţia organelor Direcţiei Generale a Militiei. Este permisă numai aplicarea stampilelor de intrare şi ieşire din serviciu, conform instrucţiunilor ce se vor da de Direcţia Generală a Militiei. De asemeni, nici o autoritate, instituţie, întreprindere şi în general nici o persoană, cu excepţia organelor în drept ale Direcţiei Generale a Militiei, nu au dreptul sa retina, temporar sau definitiv, Buletinul de Identitate al oricărui locuitor.  +  Articolul 2Orice menţiune sau ştampila aplicată pe Buletinul de Identitate de oricine, în afară de organele în drept ale Direcţiei Generale a Militiei, atrage de drept anularea Buletinului de Identitate.  +  Articolul 3Acei care nu vor respecta dispoziţiunile prezentei deciziuni vor fi sancţionaţi cu pedepsele prevăzute de art. 5 din decretul Nr. 295 din 1949.  +  Articolul 4Constatarea şi judecarea oricăror infracţiuni la prezenta hotărîre se va face în conformitate cu dispoziţiunile art. 7-9 din decretul Nr. 295 din 1949.  +  Articolul 5Directorul general al Militiei va aduce la îndeplinire dispoziţiunile prezentei deciziuni. Vicepreşedinte al Consiliuluide Miniştri şi ministrulafacerilor interne, Teohari Georgescu -------------