HOTĂRÂRE nr. 155 din 5 decembrie 2023referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - O nouă agendă pentru relațiile dintre UE și America Latină și zona Caraibilor - JOIN (2023) 17 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023    În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/373 din 23.11.2023,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României susține:a) necesitatea unui parteneriat ambițios și pragmatic al Uniunii cu statele din regiunea America Latină și zona Caraibilor (ALC);b) necesitatea unui parteneriat fundamentat pe principiile statului de drept;c) valorificarea tuturor oportunităților de colaborare cu statele ALC, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, în vederea creșterii potențialului economic și social al regiunii, precum și a dezvoltării schimburilor comerciale cu România și Uniunea Europeană;d) valorificarea potențialului de a transforma regiunea ALC într-un partener puternic și consecvent al Uniunii prin promovarea principiilor de bună guvernanță, inclusiv prin folosirea mecanismelor de condiționalitate.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 5 decembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    SORIN-MIHAI CÎMPEANU
    București, 5 decembrie 2023.Nr. 155. -----