HOTĂRÂRE nr. 1.215 din 29 noiembrie 2023privind aprobarea Strategiei pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - România Neutră în 2050
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1103 din 7 decembrie 2023  Având în vedere dispozițiile art. 15 din Regulamentul (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, ale Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 328 din 21 decembrie 2018, ținând cont de prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1.999 („Legea europeană a climei“), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 243 din 9 iulie 2021,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - România Neutră în 2050, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1103 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, partea a II-a - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea capacității naturale de absorbție a CO_2 din atmosferă din Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020, respectiv capitolul 3 - Aranjamente instituționale pentru implementare din Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 739/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din 20 octombrie 2016, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Romeo Simionescu,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul energiei,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  București, 29 noiembrie 2023.Nr. 1.215.  +  ANEXĂSTRATEGIApe termen lung a României pentru reducerea emisiilorde gaze cu efect de seră - România Neutră în 2050