REGULAMENT din 8 noiembrie 2023de organizare și funcționare a Comisiei Naționale "Limes"
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1047 din 20 noiembrie 2023  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 3.570 din 8 noiembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.047 din 20 noiembrie 2023.
   +  Articolul 1(1) Comisia Națională „Limes“, denumită în continuare Comisia, este o comisie de specialitate cu rol științific și de coordonare, fără personalitate juridică și care funcționează pe lângă Ministerul Culturii.(2) Din Comisie fac parte specialiști și experți atestați de Ministerul Culturii cu activități de cercetare, protejare sau didactice privind bunurile de patrimoniu cultural care alcătuiesc frontiera Imperiului Roman în România, propuși de instituții muzeale cu profil arheologic, de cercetare sau de învățământ superior, precum și de Ministerul Culturii. (3) Comisia propune priorități și ținte pentru cercetările arheologice efectuate prin Programul național „Limes“, denumit în continuare Programul, cu privire la bunurile de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul României, ce vor fi propuse spre nominalizare sau sunt nominalizate (componente), precum și la valoarea universală excepțională, respectiv la valoarea universală excepțională potențială a frontierelor Imperiului Roman pe teritoriul României în ansamblul lor, urmărind asigurarea păstrării autenticității și integrității acestora. (4) Comisia sprijină părțile interesate, respectiv autoritățile județene, locale, proprietarii, alte instituții și organizațiile care fac parte din comitetele de organizare UNESCO (COU), precum și orice alte organizații cu atribuții în domeniu sau a căror activitate poate avea impact asupra bunurilor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul actual al României, pentru stabilirea priorităților și obiectivelor care trebuie urmărite în cadrul cercetărilor arheologice și lucrărilor de intervenție din cadrul acestora, și le va evalua, cu scopul fundamentării deciziilor Comisiei Naționale de Arheologie, Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, comisiilor zonale ale monumentelor istorice și ale altor comisii de specialitate cu atribuții în domeniu, urmărind asigurarea păstrării autenticității, integrității și valorii universale excepționale, existente sau potențiale.  +  Articolul 2(1) Membrii Comisiei sunt numiți prin ordin al ministrului culturii pentru un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată.(2) Prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 2.706/2023 pentru aprobarea Codului de conduită etică și integritate al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural și monumente de for public, care funcționează la nivelul Ministerului Culturii și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, se aplică în mod corespunzător și membrilor Comisiei.(3) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situații:a) încheierea valabilității mandatului;b) încălcarea prevederilor legale și/sau ale prezentului regulament; c) demisie înaintată în scris președintelui Comisiei;d) absența nemotivată la 2 ședințe ale Comisiei într-un an;e) revocarea mandatului; f) deces; g) când, în urma unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, este condamnat pentru una dintre faptele prevăzute și sancționate în legătură cu exercitarea profesiei;h) la cerere;i) alte situații prevăzute de lege.(4) În cazul în care unul din membrii Comisiei pierde această calitate, în condițiile prevăzute la alin. (3), ministrul culturii numește prin ordin un nou membru, pentru perioada rămasă din respectivul mandat, la propunerea instituției care a desemnat membrul al cărui mandat a încetat.(5) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii nu vor asista la dezbaterile și la votul privind acele documentații supuse analizării și avizării la a căror pregătire, elaborare, verificare au participat sau participă aceștia, soții ori soțiile sau rudele până la gradul IV, precum și în cazul în care ar avea o relație contractuală, în desfășurare, inclusiv un raport de serviciu, cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documentații.(6) În scopul cunoașterii și asumării angajamentelor prevăzute la alin. (5), membrii Comisiei semnează, până cel târziu la prima ședință la care participă, declarația privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea, potrivit modelului cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.(7) Declarațiile privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea se înaintează Biroului permanent, care va monitoriza și va evalua situațiile privind existența unor potențiale conflicte de interese.(8) În situația nerespectării de către un membru al Comisiei a obligațiilor prevăzute la alin. (5), Biroul permanent propune ministrului culturii, printr-un referat, înlocuirea membrului în cauză. (9) Nedepunerea în termen a declarației prevăzute la alin. (6) sau nerespectarea de către un membru a obligațiilor prevăzute la alin. (5) atrage încetarea mandatului de membru în Comisie.(10) Cvorumul de ședință al Comisiei este asigurat de prezența a jumătate plus unu din membri, iar deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenți.(11) În procesul-verbal de ședință se notează deciziile adoptate, numărul de voturi pentru, împotrivă, abținerile și recuzările, după caz.  +  Articolul 3Comisia are următoarele atribuții:a) coordonează din punct de vedere științific Programul național „Limes“, avizează și verifică activitatea Biroului permanent organizat conform art. 6;b) formulează, la cerere, puncte de vedere de specialitate care să fundamenteze deciziile Ministerului Culturii, Comisiei Naționale de Arheologie și Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, comisiilor zonale ale monumentelor istorice și ale altor comisii de specialitate cu atribuții în domeniu, ale instituțiilor organizatoare ale cercetării arheologice, cu privire la strategii, norme, documentații de amenajare a teritoriului, urbanism, documentații tehnice, proiecte și rapoarte de cercetare arheologică, asigurarea interpretării, intervenții asupra bunurilor de patrimoniu cultural ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul actual al României, referitoare la asigurarea păstrării autenticității și integrității bunurilor, a valorii universale excepționale a frontierelor Imperiului Roman de pe teritoriul României în ansamblul lor, precum și cu urmărirea priorităților și obiectivelor cuprinse în programele de gestiune și protecție; c) propune selecția siturilor și metodologia de delimitare a bunurilor nominalizate și a zonelor lor de protecție, în vederea nominalizării, extinderii bunurilor culturale deja înscrise sau a propunerii de modificare a bunurilor nominalizate și a zonelor de protecție a acestora;d) analizează și formulează propunerea de declarație de valoare universală excepțională a frontierei Imperiului Roman pe teritoriul actual al României - Limesul dunărean; e) solicită, prin Biroul permanent, instituțiilor responsabile rezultatul cercetărilor anterioare efectuate în zonele ce le-au fost repartizate, pentru bunurile de patrimoniu cultural imobil, precum și orice alte documente considerate necesare; f) analizează și propune spre aprobare Ministerului Culturii programele de protecție și gestiune pentru siturile care fac parte din frontierele Imperiului Roman din România; g) împreună cu coordonatorii științifici ai diferitelor sectoare de Limes, oferă sprijin de specialitate consiliilor județene în elaborarea planurilor anuale de protecție și gestiune;h) analizează și transmite spre aprobare Ministerului Culturii prognoza, planificarea activităților trimestriale din cadrul Programului și bugetul aferent, raportul anual, precum și alte raportări solicitate, elaborate de Biroul permanent în colaborare cu instituțiile responsabile, în baza propunerilor coordonatorilor științifici pentru diferitele sectoare de Limes;i) analizează rezultatele cercetărilor contractate în cadrul Programului, asupra cărora se pronunță din punct de vedere științific, formulează concluzii și recomandări; j) solicită și preia de câte ori este necesar de la instituțiile implicate în Program, precum și de la experți informații privind progresele înregistrate în derularea Programului;k) în exercitarea atribuțiilor sale, Comisia urmărește corelarea cu prevederile Ghidului operațional pentru implementarea Convenției patrimoniului mondial, sesizează persoanele juridice și fizice cu atribuții în domeniul de activitate al Comisiei și colaborează în acest sens cu Institutul Național al Patrimoniului (INP);l) analizează și aprobă rapoartele anuale de monitorizare a bunurilor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul României, elaborate de coordonatorii științifici pentru diferitele sectoare de Limes, sub coordonarea Biroului permanent;m) aprobă conținutul Revistei „Limes - Frontiera Imperiului Roman în România“, realizată și publicată prin intermediul instituțiilor responsabile, și asigură comunicarea valorii universale excepționale, respectiv a valorii universale excepționale potențiale a frontierelor Imperiului Roman pe teritoriul României în ansamblul lor;n) reprezintă România, potrivit mandatului încredințat de către ministrul culturii, în relațiile internaționale legate de strategiile comune privind frontiera Imperiului Roman, la întrunirile Grupului de la Bratislava, recunoscut de UNESCO ca organism internațional de consultare științifică în problemele care privesc bunul serial transnațional unic frontierele Imperiului Roman;o) propune Ministerului Culturii strategia de cercetare arheologică a obiectivelor care alcătuiesc frontiera Imperiului Roman de pe teritoriul României, planuri de acțiune, norme și metodologii privind protejarea acestora;p) înaintează Comisiei Naționale de Arheologie propuneri de priorități de cercetare arheologică identificate în cadrul procedurii de înscriere în Lista patrimoniului mondial;q) sprijină cu informații, date și studii derularea procedurilor de clasare ca monument istoric a siturilor arheologice care alcătuiesc frontiera Imperiului Roman de pe teritoriul României;r) îndeplinește alte atribuții potrivit prevederilor legislației în vigoare.  +  Articolul 4Președintele Comisiei are următoarele atribuții:a) propune calendarul lucrărilor și al întâlnirilor trimestriale;b) conduce lucrările Comisiei;c) stabilește programul de lucru și problemele care urmează a fi dezbătute și le propune aprobării prin vot membrilor Comisiei;d) asigură legătura Comisiei cu Ministerul Culturii, instituțiile responsabile, autoritățile județene, locale, proprietarii, alte instituții și organizațiile care fac parte din COU, precum și orice alte organizații cu atribuții în domeniu sau a căror activitate poate avea impact asupra bunurilor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul României;e) aduce la cunoștința Ministerului Culturii neîndeplinirea prerogativelor membrilor, ale specialiștilor și instituțiilor cu care Comisia colaborează;f) răspunde de funcționarea lucrărilor Comisiei;g) convoacă ședințele extraordinare ale Comisiei ori de câte ori este necesar sau la solicitarea Ministerului Culturii, după caz;h) urmărește respectarea termenelor decise în cadrul Comisiei pentru realizarea măsurilor stabilite;i) monitorizează activitatea științifică a Comisiei, pe care o discută în ședințele ordinare sau extraordinare;j) reprezintă Comisia în comitetele de organizare UNESCO ale frontierei Imperiului Roman pe teritoriul României, odată cu înființarea acestora, conform Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Ședințele Comisiei nu sunt publice, însă la activitatea acesteia pot lua parte, în funcție de subiectele aflate pe ordinea de zi, și alte persoane, astfel:a) invitați din partea instituțiilor care elaborează documentații aflate pe ordinea de zi;b) invitați specialiști și experți în domeniile arheologiei și monumentelor istorice sau istorici, autorități publice sau alte instituții specializate în domeniul arheologiei;c) reprezentanți ai Ministerului Culturii și ai serviciilor publice deconcentrate ale acestuia;d) reprezentanți ai Institutului Național al Patrimoniului cu atribuții în inventarierea și evidența monumentelor istorice, precum și în relație cu patrimoniul mondial - UNESCO;e) punctul focal pentru Convenția patrimoniu mondial;f) membrii Biroului permanent al Comisiei;g) alte persoane, cu acordul majorității simple a membrilor Comisiei.  +  Articolul 6(1) Biroul permanent al Comisiei, denumit în continuare Biroul, este organ executiv cu rol de realizare a activităților de secretariat ale Comisiei, de gestiune a Programului și diseminare a rezultatelor acestuia. (2) Biroul implementează deciziile Comisiei, precum și ale comitetelor de organizare UNESCO ale frontierei Imperiului Roman pe teritoriul României și ține legătura nemijlocită cu coordonatorii științifici pentru diferitele sectoare ale Limes și autoritățile, instituțiile și organizațiile reprezentate în COU, precum și cu alte persoane fizice sau juridice cu atribuții în domeniu sau a căror activitate poate avea impact asupra bunurilor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul României.(3) Biroul este format din 4 membri, angajați ai instituțiilor responsabile cu coordonarea Programului. (la 15-05-2024, Alineatul (3), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 2.855 din 30 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 15 mai 2024 ) (4) Activitatea Biroului permanent al Comisiei este finanțată din bugetul Programului, prin instituțiile responsabile, conform legii.  +  Articolul 7Biroul are următoarele atribuții:a) asigură secretariatul Comisiei prin organizarea logistică a ședințelor, alcătuirea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal și a listei de prezență, centralizarea documentelor ședințelor împreună cu documentațiile analizate în Comisie și transmiterea spre arhivare Institutului Național al Patrimoniului, constatarea situațiilor prevăzute la art. 2 și aducerea acestora la cunoștința președintelui;b) elaborează prognoza, planificarea activităților trimestriale din cadrul Programului și bugetul aferent, în colaborare cu instituțiile responsabile, în baza propunerilor coordonatorilor științifici ai diferitelor sectoare de Limes și le înaintează Comisiei spre avizare;c) elaborează raportul anual al Comisiei, în baza rapoartelor trimestriale realizate de instituțiile responsabile, și îl înaintează Comisiei spre avizare. Rapoartele trimestriale ale instituțiilor responsabile se includ pe ordinea de zi și se pun la dispoziția membrilor Comisiei;d) coordonează, în colaborare cu INP, activitatea de monitorizare desfășurată de coordonatorii științifici ai diferitelor sectoare de Limes și elaborează anual, în baza rapoartelor realizate de coordonatorii științifici ai diferitelor sectoare de Limes, rapoarte de monitorizare pe care le înaintează, în termen de 30 de zile de la finalizarea monitorizării, comitetelor de organizare UNESCO (COU) ale frontierei Imperiului Roman pe teritoriul României;e) contribuie la realizarea monitorizării periodice a implementării măsurilor;f) centralizează rezultatele cercetărilor contractate în cadrul Programului și le înaintează Comisiei; g) sprijină instituțiile responsabile în realizarea Revistei „Limes - Frontiera Imperiului Roman în România“ și o transmite Comisiei în vederea aprobării conținutului;h) împreună cu persoanele desemnate de Comisie, editează Revista „Limes - Frontiera Imperiului Roman în România“, actualizează conținutul paginii de internet www.limesromania.ro și asigură comunicarea valorii universale excepționale, respectiv a valorii universale excepționale potențiale a frontierelor Imperiului Roman pe teritoriul României în ansamblul lor;i) ține legătura cu instituțiile responsabile, coordonatorii științifici ai diferitelor sectoare de Limes și cu președintele Comisiei, precum și cu alte persoane fizice și juridice cu drepturi, obligații și atribuții în domeniu sau a căror activitate poate avea impact asupra bunurilor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul României.  +  Articolul 8(1) Coordonatorii științifici pentru diferitele sectoare de Limes sunt persoane de specialitate care au rolul de a elabora documentațiile științifice pentru bunurile de patrimoniu cultural ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul României în cadrul sectoarelor, de a le monitoriza, de a urmări aplicarea deciziilor Comisiei în teren și de a informa Biroul și Comisia.(2) Coordonatorii științifici vor ține legătura nemijlocită cu președintele Comisiei, Biroul, autoritățile publice, instituțiile și organizațiile cu atribuții și proprietarii. (3) Coordonatorii științifici pentru diferitele sectoare de Limes au următoarele atribuții:a) propun instituțiilor responsabile activitățile trimestriale din cadrul Programului și bugetul aferent;b) monitorizează bunurile de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul României și întocmesc anual rapoartele de monitorizare pentru diferitele sectoare în funcție de responsabilități;c) elaborează documentația științifică/sprijină elaborarea documentației științifice necesară/necesare pentru clasarea bunurilor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul României ca monumente istorice, potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscrierea/actualizarea datelor din Repertoriul arheologic național, elaborarea/actualizarea documentației de nominalizare în Lista patrimoniului mondial UNESCO (LPM), a documentației de extindere/modificare a pozițiilor deja înscrise pe LPM, precum și a programelor de protecție și gestiune (planuri de management);d) urmăresc aplicarea în teren a măsurilor propuse de Comisie și sprijină în acest sens autoritățile administrației publice județene, locale și proprietarii;e) informează Biroul și Comisia, ori de câte ori este necesar, asupra acțiunilor și activităților desfășurate de autoritățile județene, locale și proprietari în privința bunurilor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul României;f) țin legătura nemijlocită cu președintele Comisiei, Biroul, autoritățile administrației publice județene, locale, proprietarii, instituțiile județene cu atribuții în domeniu și organizațiile locale.  +  Articolul 9(1) Pentru activitatea desfășurată, membrii Comisiei, indiferent de instituția ai cărei angajați sunt, au dreptul la o indemnizație pentru activitatea depusă, în lunile în care participă la ședințe, în vederea decontării cheltuielilor de deplasare și cazare, în țară și în străinătate.(2) Indemnizația se aprobă prin ordin al ministrului culturii, la propunerea instituției responsabile, fără a depăși cuantumul de 10% din indemnizația unei funcții de secretar de stat.(3) Indemnizația se suportă din bugetul Programului, prin instituțiile responsabile, conform legii.  +  ANEXĂla regulament
  DECLARAȚIE
  privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea
  Subsemnatul(a), .........................................., membru(ă) al/a Comisiei Naționale „Limes“/membru(ă) al/a Biroului permanent al Comisiei Naționale „Limes“/coordonator științific pentru diferitele sectoare de Limes, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:I. ImparțialitatePe durata mandatului, în calitate de membru, nu voi participa la dezbaterile și la votul comisiei din care fac parte, dacă voi constata că mă aflu în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale „Limes“, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.570/2023.Nu am niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul comisiei din care fac parte.II. Interese
  1. Asociat sau acționar la societăți comerciale, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale, care au legătură cu obiectul de activitate al comisiei:
  Unitatea - denumirea și adresa -Calitatea deținută
  1.1. ....
  2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale, care au legătură cu obiectul de activitate al comisiei:
  Unitatea - denumirea și adresa -Calitatea deținută
  2.1. ….
  Mă angajez ca, pe durata mandatului, dacă sesizez iminența unui conflict de interese cu privire la un subiect de pe ordinea de zi ori altă situație care constituie sau care poate genera un conflict de interese, să înștiințez de îndată comisia/secretariatul comisiei, să mă abțin de la dezbateri și luarea deciziei, inclusiv de la vot.
  III. ConfidențialitateMă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal pe care le voi obține sau le voi afla ca efect al calității mele de membru al comisiei, cu excepția datelor și documentelor care, potrivit legii, constituie informații de interes public sau a căror comunicare se face în interes public, pe toată durata mandatului și după încetarea acestuia, potrivit prevederilor legii.
  Declar că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale „Limes“, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.570/2023, și sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate de către Ministerul Culturii în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, iar numele meu să fie făcut public pe perioada în care dețin calitatea de membru al Comisiei Naționale „Limes“/membru al Biroului permanent al Comisiei Naționale „Limes“/coordonator științific pentru diferitele sectoare de Limes, pe www.limesromania.ro. Înțeleg și sunt de acord ca Ministerul Culturii să păstreze datele personale colectate cu termen de păstrare permanent, în condițiile prevăzute de Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Semnătura.........................Data.................-----