ORDIN nr. 3.570 din 8 noiembrie 2023pentru stabilirea măsurilor privind gestionarea Programului național "Limes" și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale "Limes"
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1047 din 20 noiembrie 2023    În baza prevederilor art. 5 lit. d) din Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la 16 noiembrie 1972, acceptată de România prin Decretul Consiliului Provizoriu de Uniune Națională nr. 187/1990,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și ale art. 12 lit. b) și m) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 25 și art. 26 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 574/2001, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4), art. 14 alin. (2) și (3), precum și ale art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin stabilește măsurile privind gestionarea Programului național „Limes“, denumit în continuare Programul, și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale „Limes“, comisie de specialitate cu rol științific și de coordonare, fără personalitate juridică și care funcționează pe lângă Ministerul Culturii, denumită în continuare Comisia.(2) Programul național „Limes“ este un program multianual instituit în vederea cercetării și valorificării rezultatelor cercetării, sprijinirii din punct de vedere științific a gestiunii integrate și a activității de monitorizare a bunurilor de patrimoniu cultural care au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul României, care sunt înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO (LPM), au fost sau vor fi propuse spre nominalizare pe LPM.(3) Programul are ca obiectiv principal sprijinirea următoarelor activități, aflate în relație cu bunuri de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul actual al României:a) cercetări arheologice și arheometrice;b) protecția și gestiunea integrată, bazate pe componenta științifică a activității de monitorizare;c) elaborarea documentațiilor științifice necesare pentru clasarea ca monument istoric;d) înscrierea/actualizarea datelor din Repertoriul arheologic național;e) elaborarea/actualizarea documentației de nominalizare pe Lista indicativă pentru Lista patrimoniului mondial UNESCO (LI) și pe Lista patrimoniului mondial UNESCO (LPM), a documentației de extindere/modificare a pozițiilor deja înscrise pe LI și LPM;f) elaborarea/actualizarea programelor de protecție și gestiune;g) acordarea de consultanță științifică de specialitate în elaborarea planurilor de management.(4) Programul este finanțat din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, respectiv prin bugetul instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia, responsabile pentru derularea activităților financiare și științifice prevăzute la art. 4, din venituri proprii și/sau din fonduri atrase, în condițiile legii.  +  Articolul 2Comisia Națională „Limes“ este for științific cu rol de coordonare a activităților de cercetare arheologică și arheometrică și de valorificare a rezultatelor cercetării, atât cu scopul elaborării documentațiilor științifice, menționate la art. 1 alin. (3), cât și cu scopul diseminării acestora către public, precum și pentru asigurarea componentei științifice a gestiunii integrate și sprijinirea din punct de vedere științific a activității de monitorizare a bunurilor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul actual al României.  +  Articolul 3(1) Comisia este compusă din 15 membri, numiți prin ordin al ministrului culturii, în funcție de competența în domeniu.(2) Președintele Comisiei se desemnează prin ordin, de către ministrul culturii, dintre membrii numiți conform alin. (1).(3) Din Comisie fac parte specialiști și experți atestați de Ministerul Culturii cu activități de cercetare, protejare sau didactice privind bunurile de patrimoniu cultural care alcătuiesc frontiera Imperiului Roman în România, propuși de instituții muzeale cu profil arheologic, de cercetare sau de învățământ superior, precum și de Ministerul Culturii.(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4(1) Instituțiile responsabile pentru derularea, potrivit prevederilor legale, din punct de vedere financiar și științific a Programului sunt următoarele: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca (MNIT), Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (MNCR) și Institutul Național al Patrimoniului (INP).(2) MNIT, MNIR și MNCR coordonează activitățile de pe întregul sistem al frontierelor Imperiului Roman de pe teritoriul actual al României. Zona de responsabilitate a fiecărei instituții se stabilește astfel:a) MNIT este responsabil cu zona de nord și vest;b) MNIR este responsabil cu zona de sud-est și sud, incluzând Dobrogea;c) MNCR este responsabil cu zona de est a segmentului Dacia al frontierelor Imperiului Roman.(3) INP este responsabil cu coordonarea elaborării/ actualizării documentației de nominalizare în Lista patrimoniului mondial UNESCO (LPM), elaborarea documentației de extindere/modificare a pozițiilor deja înscrise pe LPM, precum și de coordonarea elaborării programelor de gestiune și protecție (planuri de management), în baza documentațiilor științifice furnizate de Comisie și instituțiile responsabile prevăzute în alin. (2), precum și a documentelor și informațiilor furnizate de comitetele de organizare UNESCO (COU), instituțiile și organizațiile reprezentate în acesta și alte instituții cu atribuții referitoare la bunurile de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul României.(4) Instituțiile prevăzute la alin. (2) colaborează permanent în ceea ce privește cercetarea și asigurarea componentei științifice a monitorizării și gestiunii integrate a bunurilor de patrimoniu cultural menționate la art. 1 alin. (2), inclusiv în alte zone decât cele pentru care sunt responsabile, în funcție de expertiza științifică a reprezentanților acestora. Aceste instituții colaborează cu INP, în vederea asigurării monitorizării și gestionării integrate a frontierelor Imperiului Roman de pe teritoriul României, precum și cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu autorități ale administrației publice centrale și locale și cu alte instituții cu responsabilități în domeniul protejării patrimoniului cultural.(5) În vederea implementării Programului, instituțiile responsabile prevăzute la alin. (1) pot încheia parteneriate de colaborare cu instituții organizatoare ale cercetării arheologice în situri arheologice aflate de-a lungul frontierelor Imperiului Roman.  +  Articolul 5(1) Pe durata derulării Programului, membri ai Comisiei pot fi invitați să participe la acțiunile de verificare realizate de către reprezentanții Consiliului Internațional al Monumentelor și Siturilor (ICOMOS) și UNESCO, după depunerea documentației, și la întâlnirile stabilite de ICOMOS și UNESCO, în România și în străinătate, în vederea unor eventuale clarificări sau modificări, precum și la misiuni de monitorizare ale ICOMOS și UNESCO.(2) Toate cheltuielile necesare finanțării acțiunii de verificare și vizitelor se asigură din bugetul Programului, prin instituțiile responsabile și conform propunerilor de buget ale acestora, în condițiile legii.  +  Articolul 6La nivelul Ministerului Culturii, comunicarea cu Comisia se asigură de către Direcția patrimoniu cultural, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul ministerului, pe domeniile lor de activitate.  +  Articolul 7(1) Până la sfârșitul lunii ianuarie a fiecărui an calendaristic sau până la data stabilită de către Ministerul Culturii, comunicată cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, Comisia adoptă un plan de lucru anual, pornind de la obiectivul principal prevăzut la art. 1 alin. (3), cu respectarea dispozițiilor prezentului ordin.(2) Planul de lucru anual se conformează programelor de protecție și gestiune, strategiilor de cercetare și planurilor de interpretare și valorificare ce urmează să fie elaborate și înaintate către ICOMOS și UNESCO, după caz.(3) Planul de lucru anual cuprinde obiective specifice, măsurabile, relevante și realizabile într-o unitate de timp determinată, cu identificarea unor sarcini clare pentru instituțiile responsabile, a unui set minim de indicatori și activități, a unui necesar financiar, cu indicarea surselor proprii și atrase, precum și a destinației fondurilor respective.(4) Planul de lucru anual este structurat pe două capitole dedicate segmentelor Dacia și Limesul dunărean al frontierelor Imperiului Roman de pe teritoriul actual al României.(5) Comisia transmite Ministerului Culturii, în vederea aprobării de către ministrul culturii, proiectul planului de lucru anual. Acesta este însoțit de declarațiile pe propria răspundere ale managerilor instituțiilor responsabile, care atestă faptul că activitățile pentru care se solicită finanțare prin Program nu beneficiază de dublă finanțare.(6) Ministrul culturii poate aproba planul de lucru anual în forma prezentată de către Comisie sau poate solicita modificarea și/sau completarea acestuia. (7) Pe parcursul anului calendaristic, ministrul culturii poate aproba motivat modificări și completări ale planului de lucru.(8) La sfârșitul lunii noiembrie a fiecărui an calendaristic sau la data stabilită de Ministerul Culturii, comunicată cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, Comisia transmite Ministerului Culturii un raport privind modul în care a fost îndeplinit planul anual de lucru, însoțit de o propunere cu privire la suma solicitată de la bugetul de stat pentru Program. Raportul Comisiei se alcătuiește pornind de la rapoartele de activitate ale instituțiilor responsabile.(9) Comisia publică online raportul prevăzut la alin. (8), în revista proprie și/sau într-o sesiune de comunicări.(10) Instituțiile responsabile returnează Ministerului Culturii fondurile alocate Programului, neutilizate până la finalul anului calendaristic.  +  Articolul 8(1) Pentru produsele și activitățile finanțate prin Program se face mențiunea că au fost realizate cu sprijinul Ministerului Culturii prin Programul național „Limes“, această mențiune fiind comunicată și în cadrul relațiilor cu mass-media.(2) Ministerul Culturii poate utiliza imagini sau informații cu privire la desfășurarea Programului, în vederea popularizării, promovării și protejării patrimoniului cultural imobil.(3) Ministerul Culturii, direct sau prin instituțiile din subordine mandatate în acest sens, poate verifica modul în care este folosită finanțarea prin Program.  +  Articolul 9Direcția patrimoniu cultural și Direcția economică din cadrul Ministerului Culturii, Comisia și instituțiile responsabile prevăzute la art. 4 alin. (1) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin încetează efectele juridice ale actelor administrative contrare.(2) Activitatea Comisiei Naționale „Limes“, desemnată anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, continuă până la finalizarea mandatului, potrivit actelor administrative aplicabile la data desemnării acesteia.
    Ministrul culturii,
    Raluca Turcan
    București, 8 noiembrie 2023.Nr. 3.570.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei Naționale "Limes"