ACORD din 13 septembrie 2018de implementare a Acordului dintre părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 13 noiembrie 2023  Notă
  Conținut de LEGEA nr. 339 din 9 noiembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 13 noiembrie 2023.

  Traducere din limba engleză
  Părțile la prezentul acord de implementare,în baza Convenției de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est (denumită în continuare „PCC SEE“),în conformitate cu prevederile articolului 20 din Acordul dintre părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor (denumit în continuare „Acordul“),au convenit următoarele:  +  Articolul 1ScopScopul prezentului acord de implementare este de a stabili prevederile administrative și tehnice necesare pentru implementarea Acordului.  +  Articolul 2DefinițiiPentru scopurile prezentului acord de implementare sunt utilizate definițiile prevăzute la articolul 1 din Acord.  +  Articolul 3Specificații tehnice(1) Părțile vor respecta specificațiile tehnice comune în legătură cu toate solicitările și răspunsurile referitoare la căutări și comparări de profile ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor. Pentru solicitarea și punerea la dispoziție a datelor suplimentare cu caracter personal și a altor informații, după confirmarea concordanțelor privind datele dactiloscopice sau datele ADN, prin punctele naționale de contact, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Acord, desemnarea și structura datelor cu caracter personal de bază, a informațiilor relevante cu privire la infracțiuni și/sau a datelor despre caz pot fi convenite pentru simplificarea și accelerarea furnizării unor astfel de date cu caracter personal de bază.(2) Aceste specificații tehnice sunt prevăzute în manualele de utilizare, în conformitate cu prevederile articolului 20 din Acord (denumite în continuare „manuale de utilizare“).  +  Articolul 4Rețea de comunicații(1) Schimbul electronic de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor între părți se va realiza prin utilizarea de rețele virtuale private, cu criptare.(2) Detaliile tehnice privind rețeaua de comunicații și detaliile de contact și de disponibilitate ale punctelor tehnice de contact se vor stabili în manualele de utilizare.  +  Articolul 5Disponibilitatea schimbului automat de datePărțile vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că procedurile automate de căutare sau de comparare a datelor ADN, datelor dactiloscopice sau datelor privind înmatricularea vehiculelor sunt posibile 24 de ore din 24 și 7 zile pe săptămână. În eventualitatea unor defecțiuni tehnice, punctele naționale de contact ale părților se vor informa imediat reciproc și vor conveni asupra unor alternative temporare de schimb al informațiilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Schimbul automat de date va fi restabilit cât mai repede posibil.  +  Articolul 6Principiile schimbului de date ADN(1) Părțile vor utiliza standardele existente pentru schimbul de date ADN, precum Setul standard european (ESS) sau Setul standard Interpol cu privire la secvențele ADN/loci (ISSOL).(2) Procedura de transmitere, în cazul căutării și comparării automate a profilurilor ADN, se va realiza printr-o structură descentralizată.(3) Vor fi luate măsuri adecvate pentru asigurarea confidențialității și integrității datelor transmise către alte părți, inclusiv criptarea acestora.(4) Părțile vor lua măsurile necesare pentru a garanta integritatea profilurilor ADN puse la dispoziție sau transmise pentru comparare către alte părți și pentru a se asigura că aceste măsuri sunt conforme cu standardele internaționale precum ISO 17025.(5) Părțile vor utiliza codurile părții în conformitate cu standardul ISO 3166-1 alpha-2.  +  Articolul 7Reguli pentru solicitări și răspunsuri(1) O solicitare pentru căutare sau comparare automată, așa cum este prevăzută în articolele 3 și 4 din Acord, va include doar următoarele informații:(a) codul părții al părții solicitante;(b) data, ora și numărul cererii;(c) profilurile ADN și numerele de referință ale acestora;(d) tipurile profilurilor ADN transmise (profiluri ADN neidentificate sau profiluri ADN de referință); și(e) informații solicitate pentru controlul sistemelor de baze de date și controlul calității privind procesele de căutare automată.(2) Răspunsul (raportul privind concordanța) la cererea menționată la alineatul (1) va conține doar următoarele informații:(a) o indicație referitoare la una sau mai multe concordanțe (concordanțe certe) sau neconcordanțe (neconcordanțe certe);(b) data, ora și numărul solicitării;(c) data, ora și numărul răspunsului;(d) codurile părții ale părților solicitante și solicitate;(e) numerele de referință ale părților solicitante și solicitate;(f) tipul profilurilor ADN transmise (profiluri ADN neidentificate sau profiluri ADN de referință);(g) profilurile ADN solicitate și aflate în concordanță; și(h) informațiile solicitate pentru controlul sistemelor de baze de date și pentru controlul calității proceselor automate de căutare.(3) Notificări automate ale unei concordanțe vor fi furnizate numai dacă compararea sau căutarea automată a rezultat într-o concordanță a numărului minim de loci. Acest minim este menționat în manualele de utilizare.(4) Părțile se vor asigura cu privire la faptul că solicitările respectă declarațiile emise în temeiul articolului 2 alineatul (3) din acord. Aceste declarații vor fi reproduse în manualele de utilizare.  +  Articolul 8Proceduri de transmitere pentru căutarea automată a profilurilor ADN neidentificate sau a profilurilor ADN de referință(1) Dacă într-o căutare cu un profil ADN neidentificat sau un profil ADN de referință nu sunt găsite concordanțe în baza națională de date sau este găsită o concordanță cu un profil ADN, profilul ADN poate fi ulterior transmis către toate bazele de date ale părților și, dacă într-o căutare a acestui profil ADN sunt identificate concordanțe cu profilul ADN de referință și/sau cu profiluri ADN neidentificate în bazele de date ale altor părți, aceste concordanțe vor fi comunicate automat și datele ADN de referință vor fi transmise părții solicitante; dacă nu pot fi identificate concordanțe în bazele de date ale altor părți, acest aspect va fi comunicat automat către partea solicitantă.(2) Dacă într-o căutare cu profil ADN neidentificat o concordanță este găsită în bazele de date ale altei părți, fiecare parte interesată poate introduce notificări referitoare la acest aspect în bazele sale de date naționale.  +  Articolul 9Principii pentru schimbul de date dactiloscopice(1) Digitalizarea datelor dactiloscopice și transmiterea lor către alte părți vor fi realizate în conformitate cu formatul de date specificat în manualele de utilizare.(2) Fiecare parte se va asigura că datele dactiloscopice transmise sunt de calitate suficientă pentru o comparare prin sistemul automat de identificare a amprentelor (AFIS).(3) Procedura de transmitere pentru schimbul de date dactiloscopice se va realiza printr-o structură descentralizată.(4) Vor fi luate măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității și integrității datelor dactiloscopice transmise altor părți, inclusiv criptarea acestora.(5) Părțile vor utiliza codurile părții în conformitate cu standardul ISO 3166-1 alpha-2.  +  Articolul 10Capacitățile de căutare a datelor dactiloscopice(1) Fiecare parte se va asigura că solicitările de căutare nu excedează capacităților de căutare specificate de partea solicitată. Părțile vor transmite declarații în care vor preciza capacitățile maxime de căutare pe zi pentru datele dactiloscopice ale persoanelor identificate și datele dactiloscopice ale persoanelor neidentificate încă.(2) Numărul maxim de candidați acceptați pentru verificare la o transmitere este specificat în manualele de utilizare.  +  Articolul 11Reguli privind solicitările și răspunsurile în legătură cu datele dactiloscopice(1) Partea solicitată va verifica calitatea datelor dactiloscopice transmise, fără întârziere, printr-o procedură complet automată. În cazul în care datele sunt nepotrivite pentru compararea automată, partea solicitată va informa partea solicitantă fără întârziere.(2) Partea solicitată va realiza căutări în ordinea în care solicitările sunt primite. Solicitările vor fi prelucrate în decurs de 24 de ore printr-o procedură complet automată. Partea solicitantă, în cazul în care legislația națională proprie prevede, poate solicita o prelucrare accelerată a solicitării sale, iar partea solicitată va realiza aceste căutări fără întârziere. Dacă termenele nu pot fi respectate din motive de forță majoră, compararea va fi realizată, fără întârziere, imediat după ce impedimentele au dispărut.  +  Articolul 12Principii referitoare la căutarea automată a datelor privind înmatricularea vehiculelor(1) Pentru căutarea automată a datelor privind înmatricularea vehiculelor, părțile vor utiliza o versiune a aplicației software a Sistemului european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), special concepută pentru punerea în aplicare a articolului 12 al Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, și versiuni actualizate ale acestei aplicații.(2) Căutarea automată a datelor privind înmatricularea vehiculelor se realizează printr-o structură descentralizată.(3) Informațiile schimbate prin sistemul EUCARIS vor fi transmise în format criptat.(4) Elementele datelor privind înmatricularea vehiculelor susceptibile de a fi schimbate sunt specificate în manualele de utilizare.(5) În implementarea articolului 9 din Acord, părțile pot oferi prioritate căutărilor legate de combaterea criminalității grave.  +  Articolul 13CosturiFiecare parte va suporta costurile proprii rezultate din administrarea, utilizarea și întreținerea prezentului acord de implementare, în special în ceea ce privește aplicația software EUCARIS menționată în articolul 12.  +  Articolul 14Manuale de utilizareDetalii suplimentare referitoare la informațiile tehnice și administrative necesare pentru un schimb de date eficient sunt prevăzute în manualele de utilizare.  +  Articolul 15Autorități independente de protecție a datelorPărțile vor informa depozitarul Acordului referitor la autoritățile independente de protecție a datelor, menționate în articolul 17 din Acord.  +  Articolul 16Dispoziții finale(1) Prezentul acord de implementare va produce efecte de la intrarea în vigoare a Acordului, în conformitate cu articolul 26 din Acord.(2) Prezentul acord de implementare este încheiat pentru o perioadă nedeterminată de timp. Prezentul acord de implementare va înceta să se aplice în același timp cu Acordul.(3) Prezentul acord de implementare poate fi amendat de către părți. Amendamentele vor fi făcute în scris și vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alineatului (1) al prezentului articol.(4) Prezentul acord de implementare va fi deschis pentru aderare, sub rezerva aderării anterioare la Acord.Drept care, subsemnații, autorizați de drept, au semnat prezentul acord de implementare.
  Pentru Republica Albania
  (...)
  Pentru Republica Austria
  (...)
  Pentru Bosnia și Herțegovina
  (...)
  Pentru Republica Bulgaria
  (...)
  Pentru Ungaria
  (...)
  Pentru Republica Macedonia
  (...)
  Pentru Republica Moldova
  (...)
  Pentru Muntenegru
  (...)
  Pentru România
  (...)
  Pentru Republica Serbia
  (...)
  Pentru Republica Slovenia
  (...)
  Încheiat la Viena la 13 septembrie 2018, într-un singur exemplar original, în limba engleză.-----