ACORD din 13 septembrie 2018între părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 13 noiembrie 2023;  Notă
  Ratificat prin LEGEA nr. 339 din 9 noiembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 13 noiembrie 2023.
  Traducere oficială din limba englezăPărțile la prezentul acord,în baza Convenției de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est (denumită în continuare „PCC SEE“),în dorința de a întări cooperarea transfrontalieră, în special în combaterea terorismului, a criminalității transfrontaliere și a migrației ilegale, prin implementarea PCC SEE, îndeosebi prin transmiterea și compararea de profiluri ADN, date dactiloscopice și date referitoare la înmatricularea vehiculelor,având în vedere Concluziile celei de-a 11-a întâlniri a Comitetului de Miniștri din cadrul PCC SEE (01/2014), Concluziile celei de-a 12-a întâlniri a Comitetului de Miniștri din cadrul PCC SEE (05/2014) și Concluziile celei de-a 15-a întâlniri a Comitetului de Miniștri din cadrul PCC SEE (01/2016) și subliniind necesitatea dezvoltării schimbului automat de informații privind datele ADN, datele dactiloscopice și datele referitoare la înmatricularea vehiculelor, în cadrul legal PCC SEE,cunoscând evoluțiile PCC SEE în domeniul protecției datelor, unde toate părțile au trecut cu succes de evaluările în domeniul protecției datelor personale și, pe cale de consecință, au îndeplinit precondițiile pentru schimbul de date cu caracter personal, ținând cont de principiile și standardele europene comune, așa cum sunt prevăzute în Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului [denumită în continuare „Directiva (UE) 2016/680“], și Convenția relevantă a Consiliului Europei privind protecția datelor cu caracter personal și recomandările relevante ale Consiliului Europei pentru protecția datelor cu caracter personal din sectorul polițienesc (denumite în continuare „Convenția și recomandările relevante ale Consiliului Europei“),având în vedere prevederile derivate din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005, referitor la intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în combaterea terorismului, a criminalității transfrontaliere și a imigrației ilegale (denumit în continuare „Tratatul Prüm“), Acordul de implementare a Tratatului Prüm, Decizia Consiliului 2008/615/JAI din 23 iunie 2008 cu privire la intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în combaterea terorismului și a criminalității transfrontaliere (denumită în continuare: „Decizia Prüm“) și Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (denumită în continuare „Decizia de implementare Prüm“),au convenit următoarele:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Obiectiv, scop și definiții(1) Prin prezentul acord, părțile intenționează să întărească cooperarea polițienească transfrontalieră în ceea ce privește lupta împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice, a prevenirii, identificării și investigării infracțiunilor prevăzute în PCC SEE. În acest scop, prezentul acord conține reguli pentru schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor și pentru schimbul de date cu caracter personal disponibile subsecvente și al datelor legate de caz în situații de concordanță certă.(2) Pentru a sprijini implementarea transmiterii și comparării datelor ADN, a datelor dactiloscopice și a datelor privind înmatricularea vehiculelor, părțile stabilesc:(a) dispozițiile privind condițiile și procedura pentru transferul automat de profiluri ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor;(b) dispozițiile administrative și tehnice necesare pentru implementarea schimbului automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor.(3) Pentru scopurile prezentului acord:(a) „căutare“ și „comparare“ înseamnă procedurile prin care se poate stabili dacă există concordanță între datele ADN sau datele dactiloscopice comunicate de una dintre părți și datele ADN sau datele dactiloscopice stocate în bazele de date ale uneia, mai multor sau ale tuturor părților;(b) „căutare automată“ înseamnă o procedură de accesare online pentru consultarea bazelor de date ale uneia, mai multor sau ale tuturor părților;(c) „profil ADN“ înseamnă o literă sau un cod numeric ce reprezintă un set de caracteristici de identificare a părții necodate a unei probe ADN umane analizate sau, altfel spus, structura moleculară particulară pe diferite segmente ale ADN-ului (loci);(d) „partea necodată din ADN“ înseamnă regiuni cromozomiale care nu se manifestă genetic sau, altfel spus, despre care nu se cunoaște utilitatea funcțională într-un organism;(e) „date ADN“ înseamnă profilul ADN, număr de referință și date personale de identificare;(f) „date de referință ADN“ înseamnă profilul ADN și un număr de referință;(g) „profil ADN de referință“ înseamnă profilul ADN al unei persoane identificate;(h) „profil ADN neidentificat“ înseamnă profilul ADN obținut din urmele colectate în timpul investigării unei fapte penale și care aparțin unei persoane neidentificate încă;(i) „notă“ înseamnă marcajul unei părți asupra unui profil ADN, în propria bază de date națională, care indică faptul că a mai existat o concordanță pentru acel profil ADN în căutările sau în comparările altor părți;(j) „date dactiloscopice“ înseamnă imagini ale amprentelor degetelor, imagini ale unor amprente latente ale degetelor, amprente ale palmelor, amprente latente ale palmelor și șabloane ale unor astfel de imagini (detalii precise codificate), când sunt stocate și gestionate cu ajutorul unei baze de date automate AFIS (sistem automat de identificare a amprentelor);(k) „datele privind înmatricularea vehiculelor“ înseamnă setul de date menționat în articolul 9;(l) „date cu caracter personal“ înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată“);(m) „date cu caracter personal de bază“ înseamnă numele (nume de familie, prenume), data nașterii, naționalitate, sex, porecle, date ale persoanelor amprentate, eșantioane ADN, motivele amprentării sau colectării datelor ADN, locul amprentării sau colectării datelor ADN și, dacă este posibil, statusul privind confirmarea identității reale, adresă, înălțime, greutate, numărul pașaportului, fotografie (fața);(n) „caz individual“ înseamnă o investigație unică sau un dosar de urmărire penală. Dacă un astfel de fișier conține mai mult de un profil ADN sau o dată dactiloscopică, acestea trebuie transmise împreună ca o singură solicitare;(o) „prelucrarea datelor cu caracter personal“ înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni întreprinse cu referire la datele cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu realizate cu mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, sortarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin furnizare, diseminarea sau punerea la dispoziție prin alte mijloace, alinierea, combinarea, ștergerea sau distrugerea datelor. Prelucrarea în sensul prezentului acord va include, de asemenea, notificarea cu privire la existența sau inexistența unei concordanțe certe;(p) „procedură de căutare automată“ înseamnă accesul direct la fișierele automate ale altei părți unde răspunsul la căutare este complet automat;(q) „persoane dispărute“ înseamnă acele persoane a căror absență este asumată în corelare cu o infracțiune, o sinucidere, un accident sau dezastru;(r) „concordanță“/„neconcordanță“ înseamnă rezultatul unui sistem automat (un sistem automat de concordanță AFIS sau ADN). O neconcordanță înseamnă întotdeauna neconcordanță certă. Pe de altă parte, este posibil ca o concordanță să fie o neconcordanță certă, după verificarea/validarea criminalistică necesară;(s) „concordanță certă“ înseamnă un rezultat pozitiv confirmat de factorul uman (specialist/expert) după verificarea/validarea criminalistică. Confirmarea criminalistică trebuie să fie îndeplinită potrivit cerințelor de management al calității în domeniul criminalistic (de exemplu, în baza unor standarde de acreditare);(t) „fișiere de analiză ADN“ reprezintă baze de date naționale ADN și subsisteme administrative legate, cum ar fi, de exemplu, baze de date privind identificarea persoanelor/urmelor de la locul faptei și sisteme de management al informației de laborator (LIMs), care conțin toate informațiile relevante pentru confirmarea criminalistică și investigativă a profilurilor ADN analizate cu ajutorul tehnologiilor ADN și care vor permite, de asemenea, asigurarea unei legături securizate între cazul individual și datele personale ale profilurilor ADN;(u) „fapte penale“ înseamnă acele fapte care sunt urmărite din oficiu potrivit legislației naționale a părților.  +  Capitolul II Accesul online și urmărirea cererilor  +  Articolul 2Înființarea fișierelor naționale de analiză ADN(1) Părțile înființează și păstrează fișiere naționale de analiză ADN pentru investigarea infracțiunilor și pentru sprijinirea identificării persoanelor dispărute și a rămășițelor umane neidentificate, în conformitate cu legislația națională. Prelucrarea, în baza prezentului acord, a datelor păstrate în aceste fișiere se realizează în conformitate cu prezentul acord, în concordanță cu PCC SEE și cu legislația națională aplicabilă prelucrării datelor.(2) În scopul implementării prezentului acord, părțile asigură disponibilitatea datelor de referință din fișierele naționale de analiză a datelor ADN, prevăzute în prima teză a alineatului (1). Datele de referință includ numai profiluri ADN stabilite în baza ADN-ului necodificat și un număr de referință. Datele de referință nu conțin niciun fel de date din care persoana vizată să poată fi direct identificată. Datele de referință care nu sunt atribuite unui individ (profiluri ADN neidentificate) sunt recognoscibile ca atare.(3) Fiecare parte informează depozitarul despre fișierele naționale de analiză ADN cărora li se aplică prevederile articolelor 2-4 și 7 și condițiile pentru căutarea automată prevăzută la articolul 3 alineatul (1).  +  Articolul 3Căutarea automată a profilurilor ADN(1) Pentru investigarea infracțiunilor și pentru asistență în identificarea persoanelor dispărute și a rămășițelor umane neidentificate, părțile permit punctelor naționale de contact ale celorlalte părți, prevăzute la articolul 8, accesul la date de referință din fișierele lor naționale de analiză ADN și dreptul de a realiza căutări automate prin compararea profilurilor ADN. Căutările pot fi realizate numai în cazuri individuale și în conformitate cu legislația națională a părții solicitante.(2) Dacă o căutare automată arată faptul că un profil ADN furnizat este în concordanță cu profilurile ADN deținute de părțile care primesc cererea de căutare, punctul național de contact al părții care realizează căutarea trebuie să primească, în mod automat, datele de referință pentru care există concordanță. Dacă nu este identificată nicio concordanță, este transmisă o notificare automată în acest sens.  +  Articolul 4Compararea automată a profilurilor ADN(1) Pentru investigarea infracțiunilor și pentru asistență în identificarea persoanelor dispărute și a rămășițelor umane neidentificate, părțile, de comun acord, prin intermediul punctelor naționale de contact, compară profilurile ADN proprii, neidentificate, cu toate profilurile ADN din alte fișiere naționale de analiză privind datele ADN de referință. Profilurile sunt furnizate și sunt comparate în mod automat. Profilurile ADN neidentificate sunt furnizate pentru comparare numai dacă legislația națională a părții solicitante prevede astfel.(2) Dacă o parte, ca rezultat al căutărilor realizate conform alineatului (1), identifică faptul că unele profiluri ADN furnizate sunt în concordanță cu cele din fișierele de analiză ADN proprii, aceasta furnizează, fără întârziere, punctului național de contact al celeilalte părți datele de referință ADN pentru care s-au găsit concordanțe.  +  Articolul 5Datele dactiloscopiceÎn scopul implementării prezentului acord, părțile asigură disponibilitatea datelor de referință din fișierele naționale pentru sistemele automate de identificare a amprentelor stabilite pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor și pentru asigurarea asistenței în identificarea persoanelor dispărute și a rămășițelor umane neidentificate. Datele de referință includ doar datele dactiloscopice și un număr de referință. Datele de referință nu conțin date prin care persoana vizată să poată fi identificată în mod direct. Datele de referință care nu sunt atribuite unui individ (date dactiloscopice neidentificate) trebuie să fie recognoscibile ca atare.  +  Articolul 6Căutarea automată a datelor dactiloscopice(1) Pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor și pentru acordarea asistenței în identificarea persoanelor dispărute și a rămășițelor umane neidentificate, părțile permit punctelor naționale de contact ale altor părți, în conformitate cu articolul 8, accesul la date de referință în sistemul automat de identificare a amprentelor stabilit în acest sens, cu autorizarea realizării de căutări automate prin compararea datelor dactiloscopice. Căutările pot fi realizate doar în cazuri individuale și în conformitate cu legislația națională a părții solicitante.(2) Confirmarea unei concordanțe de date dactiloscopice cu datele de referință deținute de partea ce administrează fișierul se efectuează de către punctul național de contact al părții solicitante prin mijloacele de furnizare automată a datelor de referință necesare pentru o concordanță certă.  +  Articolul 7Furnizarea de date suplimentare cu caracter personal și a altor informațiiÎn cazul în care procedurile menționate la articolele 3 și 4 indică o concordanță certă între profilurile ADN sau procedurile menționate la articolul 6 indică o concordanță certă între datele dactiloscopice, furnizarea altor date disponibile suplimentare față de datele cu caracter personal de bază și a altor informații privitoare la datele de referință este realizată conform legislației naționale, inclusiv normelor de asistență judiciară ale părții solicitate. În conformitate cu prevederile articolului 8 alineatul (2), furnizarea este realizată de către punctul național de contact.  +  Articolul 8Puncte naționale de contact(1) În scopul furnizării datelor, în conformitate cu articolele 3, 4 și 6, precum și al furnizărilor ulterioare ale altor date cu caracter personal disponibile și ale altor informații în legătură cu datele de referință, menționate în articolul 7, fiecare parte desemnează puncte naționale de contact. Vor fi desemnate punctul național de contact, prevăzut la articolele 3 și4, pentru date ADN, punctul național de contact, prevăzut la articolul 6, pentru date dactiloscopice, punctul național de contact, prevăzut la articolul 9, pentru date privind înmatricularea vehiculelor și punctul național de contact, prevăzut la articolul 7, pentru date cu caracter personal.(2) Punctul național de contact prevăzut la articolul 7 va furniza datele cu caracter personal subsecvente în conformitate cu legislația națională a părții care l-a desemnat. Alte canale de asistență judiciară disponibile nu vor fi utilizate, dacă nu sunt necesare în conformitate cu legislația națională, inclusiv cu normele de asistență judiciară, a părților.  +  Articolul 9Căutarea automată a datelor de înmatriculare a vehiculelor(1) Pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor și pentru asistența în identificarea persoanelor dispărute și a rămășițelor umane neidentificate și în vederea gestionării altor fapte aflate în jurisdicția instanțelor sau parchetelor părții ce realizează căutările, precum și pentru menținerea siguranței publice, părțile permit punctelor naționale de contact ale celorlalte părți accesul la următoarele date de înmatriculare a vehiculelor, autorizându-le să efectueze căutări automatizate în cazuri individuale:(a) date referitoare la proprietari sau utilizatori; și(b) date referitoare la vehicule.Căutările trebuie realizate doar cu un număr complet de șasiu sau cu un număr complet de înmatriculare. Căutările vor fi realizate doar în conformitate cu legislația națională a părții care realizează căutarea.(2) Pentru scopurile furnizărilor de date, prevăzute la alineatul (1), fiecare Parte va desemna un punct național de contact pentru solicitările primite. Competențele punctelor naționale de contact trebuie să fie în conformitate cu legislația națională aplicabilă. Detalii ale aranjamentelor tehnice privind procedurile vor fi stabilite într-un manual de utilizare privind datele de înmatriculare a vehiculelor.  +  Capitolul III Dispoziții comune privind cadrul general pentru schimbul de date  +  Articolul 10Principii referitoare la schimbul de date ADN și date dactiloscopice(1) Părțile utilizează standardele existente pentru schimbul de date ADN și date dactiloscopice.(2) Procedura de transmitere, în cazul căutărilor automate și comparării profilurilor ADN și a datelor dactiloscopice, va fi realizată printr-o structură descentralizată.(3) Vor fi luate măsuri adecvate pentru asigurarea confidențialității și a integrității datelor transmise altor părți, incluzând criptarea acestora.(4) Părțile vor lua măsurile necesare pentru a garanta integritatea profilurilor ADN și a datelor dactiloscopice puse la dispoziție sau trimise pentru comparare către alte părți și pentru a asigura că măsurile sunt conforme cu standardele internaționale.  +  Articolul 11Specificații tehnice și procedurale(1) Părțile vor respecta specificațiile tehnice comune în legătură cu toate solicitările și răspunsurile referitoare la căutările și comparările de profiluri ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor.(2) Aceste specificații tehnice și procedurale sunt stabilite în Acordul de implementare și în manualele de utilizare.  +  Capitolul IV Protecția datelor  +  Articolul 12Nivelul de protecție a datelor(1) În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt sau au fost furnizate în conformitate cu prezentul acord, fiecare parte va garanta în legislația națională proprie un nivel de protecție a datelor cu caracter personal echivalent, în esență, cu cel reglementat de Directiva (UE) 2016/680 și Convențiile și recomandările relevante ale Consiliului Europei.(2) Prezentul acord nu certifică în niciun fel că un stat terț la Uniunea Europeană asigură un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu legislația UE și, în special, conform Directivei (UE) 2016/680. Notă
  Alineatul (2) din Articolul 12 a fost introdus conform Articolului 1 din PROTOCOLUL din 30 noiembrie 2021 ratificat prin LEGEA nr. 339 din 9 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 13 noiembrie 2023.
   +  Articolul 13Scop(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către partea care le primește trebuie permisă numai în scopul pentru care datele au fost furnizate în conformitate cu prezentul acord. Prelucrarea în alte scopuri va fi permisă numai cu autorizarea prealabilă a părții care administrează fișierul și supusă legislației naționale a părții care o primește. O astfel de autorizare poate fi acordată cu condiția ca prelucrarea pentru alte scopuri să fie permisă de legislația națională a părții care administrează fișierul.(2) Prelucrarea datelor furnizate, în conformitate cu articolele 3, 4 și 6, de către partea care execută căutările sau comparările va fi permisă doar pentru:(a) a stabili dacă există o concordanță între profilurile ADN comparate;(b) a stabili dacă există o concordanță între datele dactiloscopice comparate;(c) a pregăti și a înainta o cerere de asistență polițienească sau judiciară în conformitate cu legislația națională, dacă există concordanță certă între aceste date, prin punctele naționale de contact desemnate potrivit articolelor 7 și 8;(d) înregistrare, în sensul articolului 17.(3) Partea care administrează fișierul poate prelucra datele care i-au fost furnizate în conformitate cu articolele 3, 4 și 6 numai atunci când este necesar pentru scopul comparării, asigurării răspunsurilor automate la căutări sau pentru înregistrare, în conformitate cu prevederile articolului 17. Datele furnizate vor fi șterse imediat după compararea datelor sau după răspunsuri automate la căutări, dacă nu mai sunt necesare pentru prelucrări viitoare în scopurile menționate la literele (b) și (c) ale alineatului (2).(4) Datele furnizate în conformitate cu articolul 9 pot fi utilizate de partea care administrează fișierul numai atunci când acest lucru este necesar pentru scopul asigurării de răspunsuri automate la procedurile de căutare sau pentru înregistrările prevăzute la articolul 17. Datele furnizate vor fi șterse imediat după primirea răspunsurilor automate la căutări, dacă nu mai sunt necesare prelucrărilor viitoare pentru înregistrarea prevăzută la articolul 17. Partea care realizează căutarea poate utiliza datele primite într-un răspuns numai pentru procedura pentru care s-a realizat căutarea.  +  Articolul 14Autorități competenteDatele cu caracter personal furnizate pot fi prelucrate numai de către autoritățile competente de aplicare a legii cu responsabilitate pentru sarcini ce pot asigura atingerea obiectivelor menționate la articolul 13. În special, datele pot fi furnizate către alte entități numai cu acordul prealabil al părții care le furnizează și în concordanță cu legislația națională a părții care le primește.  +  Articolul 15Acuratețea, relevanța actuală și perioada de stocare a datelor(1) Părțile vor asigura acuratețea și relevanța actuală a datelor cu caracter personal. Dacă rezultă din oficiu sau ca urmare a notificării persoanei fizice vizate că date incorecte sau care nu trebuiau puse la dispoziție au fost furnizate, acest lucru va fi notificat fără întârziere către partea sau părțile primitoare. Partea sau părțile implicate sunt obligate să corecteze sau să șteargă datele. Mai mult, datele cu caracter personal furnizate trebuie să fie corectate dacă sunt identificate ca fiind incorecte. Dacă autoritatea care le primește are un motiv să creadă că datele furnizate sunt incorecte sau ar trebui șterse, autoritatea care le furnizează trebuie informată imediat.(2) Datele a căror acuratețe este contestată de către persoana vizată și a căror acuratețe sau inexactitate nu poate fi stabilită vor fi marcate, în conformitate cu legislația națională a părților, cu un steag, la solicitarea persoanei vizate. Dacă există un steag, acesta poate fi eliminat în conformitate cu legislația națională a părților și numai cu permisiunea persoanei vizate sau în baza deciziei unei instanțe competente sau a unei autorități independente de protecție a datelor.(3) Datele cu caracter personal furnizate care nu ar fi trebuit să fie furnizate sau primite trebuie șterse. Datele care sunt, în mod legal, furnizate și primite trebuie șterse:(a) dacă nu sunt sau nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost furnizate; dacă datele personale au fost furnizate fără solicitare, autoritatea care le primește trebuie să verifice imediat dacă acestea sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost furnizate;(b) după expirarea perioadei maxime pentru păstrarea datelor, prevăzută de legislația națională a părții care le furnizează, atunci când autoritatea care le-a furnizat a informat autoritatea primitoare despre acea perioadă maximă la momentul furnizării datelor.Atunci când există motive pentru a crede că ștergerea poate produce prejudicii intereselor persoanei vizate, datele trebuie să fie păstrate, în conformitate cu legislația națională.  +  Articolul 16Măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a protecției și securității datelor(1) Autoritățile care furnizează și cele care primesc iau măsuri pentru a se asigura că datele sunt protejate în mod eficient împotriva distrugerii accidentale sau neautorizate, pierderii accidentale, accesului neautorizat, alterării accidentale sau neautorizate și dezvăluirii neautorizate.(2) Caracteristicile specificațiilor tehnice ale procedurilor automate de căutare sunt reglementate în măsurile de implementare, conform articolului 20, care asigură că:(a) vor fi luate măsuri tehnice de ultimă generație pentru asigurarea protecției și securității datelor și în special a confidențialității și integrității datelor;(b) sunt utilizate proceduri de criptare și autorizare recunoscute de autoritățile competente atunci când se recurge la rețele general accesibile; și(c) poate fi verificată admisibilitatea căutărilor în conformitate cu articolul 17 alineatele (2), (4) și (5).  +  Articolul 17Autentificare și înregistrare: reguli speciale ce guvernează furnizarea automată și neautomată (1) Fiecare parte va garanta că orice furnizare neautomată și orice recepție neautomată de date cu caracter personal de către autoritatea care administrează fișierul și de către autoritatea care realizează căutarea sunt înregistrate pentru a fi verificată admisibilitatea furnizării. Înregistrarea trebuie să conțină următoarele informații:(a) motivul furnizării;(b) datele furnizării;(c) data furnizării; și(d) numele sau codul de referință al autorității care a realizat căutarea și al autorității care administrează fișierul.(2) Următoarele reguli trebuie aplicate la căutările automate de date, prevăzute la articolele 3, 4 și 6 și articolul 9:(a) doar ofițerii special autorizați pot executa căutări automate sau comparări. Lista ofițerilor autorizați să execute căutări automate sau comparări va fi pusă la dispoziție, ca urmare a unor solicitări, autorităților de supraveghere prevăzute la alineatul (5) și către alte părți;(b) fiecare parte se va asigura că fiecare operațiune de furnizare și primire a datelor cu caracter personal de către autoritatea care administrează fișierul și de către autoritatea care realizează căutările este înregistrată, inclusiv notificările cu privire la existența sau inexistența unei concordanțe. Înregistrarea va include următoarele informații:(i) datele furnizate;(ii) data și ora exactă a furnizării; și(iii) numele sau codul de referință al autorității care realizează căutarea și al autorității care administrează fișierul.Autoritatea care realizează căutarea va înregistra, de asemenea, motivul căutării sau furnizării, precum și elemente de identificare ale funcționarului care a efectuat căutarea și ale funcționarului care a dispus căutarea sau furnizarea.(3) Autoritatea responsabilă cu înregistrarea va comunica imediat datele înregistrate, la cererea autorităților competente în domeniul protecției datelor ale părții relevante, cel mai târziu în decurs de 4 săptămâni de la primirea solicitării. Datele înregistrate pot fi utilizate numai în următoarele scopuri:(a) monitorizarea protecției datelor;(b) asigurarea securității datelor.(4) Datele înregistrate vor fi protejate cu măsuri adecvate împotriva utilizării nepotrivite și a altor forme de utilizare improprie și vor fi păstrate pentru doi ani. După perioada de conservare, datele înregistrate trebuie șterse de îndată.(5) Responsabilitatea pentru verificări legale ale furnizărilor sau primirilor de date cu caracter personal aparține autorităților independente de protecție a datelor sau, după caz, autorităților judiciare ale părților respective. Oricine poate solicita acestor autorități să verifice legalitatea prelucrării datelor propriei persoane, în conformitate cu legislația națională. Independent de aceste solicitări, aceste autorități și organisme responsabile pentru înregistrare vor realiza verificări aleatorii privind legalitatea informațiilor furnizate, având la bază fișierele implicate.(6) Rezultatele unor astfel de verificări trebuie să fie păstrate pentru inspecție timp de 18 luni de către autoritățile independente de protecție a datelor. După această perioadă, acestea trebuie șterse imediat. Fiecărei autorități de protecție a datelor îi poate fi solicitat de către autoritatea independentă de protecție a datelor a unei alte părți să își exercite atribuțiile, în conformitate cu legislația națională. Autoritățile independente de protecție a datelor ale părților realizează sarcinile privind inspecția, necesare pentru cooperarea reciprocă, în special prin schimbul relevant de informații.  +  Articolul 18Drepturile persoanelor vizate la informare și despăgubiri(1) La solicitarea persoanelor vizate, în temeiul legislației naționale, vor fi furnizate informații, în conformitate cu legislația națională, către persoana vizată cu privire la producerea probelor identității sale, fără cheltuieli nerezonabile, în termeni general inteligibili și fără întârzieri inacceptabile, cu privire la datele prelucrate în interesul persoanei sale, originea datelor, destinatarul sau grupul de destinatari, scopul prelucrării și, atunci când legislația națională o cere, baza legală a prelucrării. În plus, persoana vizată are dreptul de a-i fi corectate datele înregistrate în mod eronat și de a-i fi șterse datele înregistrate în mod ilegal. Părțile se vor asigura, de asemenea, că în cazul violării drepturilor sale în ceea ce privește protecția datelor, persoana vizată va putea să depună o plângere efectivă la o instanță independentă sau la un tribunal în sensul articolului 6 alineatul (1) al Convenției europene privind drepturile omului sau către o autoritate independentă de supraveghere stabilită în conformitate cu prevederile legislației naționale, potrivit standardelor esențial echivalente cu Directiva (UE) 2016/680 și Convenția și recomandările Consiliului Europei relevante, și îi va fi dată posibilitatea să ceară despăgubiri sau alte forme legale de compensare. Regulile detaliate pentru procedura de revendicare a acestor drepturi și motivele limitării dreptului de acces vor fi guvernate de dispozițiile legale naționale relevante ale părții unde persoana vizată își revendică drepturile. (2) Atunci când o autoritate a uneia dintre părți a furnizat date cu caracter personal în baza prezentului acord, autoritatea primitoare a celeilalte părți nu poate invoca inexactitatea datelor cu scopul de a se sustrage răspunderii față de partea vătămată conform legislației naționale. Dacă despăgubirile sunt acordate de către autoritatea primitoare ca urmare a utilizării datelor inexacte, transferate, autoritatea care furnizează datele trebuie să ramburseze, în totalitate, cuantumul despăgubirilor plătite.  +  Articolul 19Informația solicitată de părțiPartea primitoare va informa partea care furnizează, la cerere, cu privire la prelucrarea datelor primite și la rezultatele obținute.
   +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 20Acordul de implementare și manualele de utilizare(1) În baza și în scopul prezentului acord, părțile vor încheia un acord pentru implementarea sa.(2) Manualele de utilizare vor fi pregătite și actualizate de către grupul de experți compus din reprezentanți ai părților. Manualele de utilizare conțin informații de natură administrativă și tehnică necesare pentru schimbul eficient și efectiv de date.  +  Articolul 21Evaluarea schimbului de date(1) Va fi realizată o evaluare a aplicării administrative, tehnice și financiare a schimbului de date realizat în conformitate cu capitolul II al prezentului acord. Evaluarea trebuie realizată înainte de începerea schimburilor de date. Dacă este necesar, evaluarea poate fi repetată și pentru acele părți care deja aplică Acordul. Evaluarea va fi realizată cu privire la categoriile de date pentru care s-a demarat schimbul de date între părțile implicate. Evaluarea se va face în baza rapoartelor părților respective.(2) Evaluarea este realizată de un grup de lucru comun format din reprezentanți ai părților. Grupul de lucru se întrunește la solicitarea uneia dintre părți sau în mod regulat o dată la cinci ani.  +  Articolul 22Relația cu alte acorduri internaționale(1) Prezentul acord nu va afecta drepturile, obligațiile sau responsabilitățile părților care decurg din alte acorduri internaționale la care acestea sunt parte.(2) Dacă nu este prevăzut altfel, în mod expres, în prezentul acord, cooperarea va fi realizată în scopul prevăzut de legislația națională aplicabilă a părților.(3) În ceea ce privește prezentul acord sau orice acord de implementare a acestuia, părțile care sunt membre ale Uniunii Europene în relațiile dintre ele vor aplica regulile Uniunii Europene, în măsura în care există astfel de reguli ale Uniunii Europene care să guverneze subiectul de referință. Notă
  Alineatul (3) din Articolul 22 a fost introdus conform Articolului 2 din PROTOCOLUL din 30 noiembrie 2021 ratificat prin LEGEA nr. 339 din 9 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 13 noiembrie 2023.
   +  Articolul 23Implementare și aplicare(1) Părțile vor informa depozitarul cu privire la faptul că au implementat obligațiile stabilite prin prezentul acord și au desemnat puncte naționale de contact, în conformitate cu prezentul acord. (2) Dacă a fost realizată o evaluare pozitivă a unei părți în contextul prezentului acord (articolul 21) sau a Uniunii Europene, partea în cauză poate aplica prezentul acord imediat în relația cu toate celelalte părți care de asemenea au fost evaluate pozitiv. Partea în cauză va informa depozitarul în consecință.(3) Declarațiile transmise potrivit prevederilor alineatului (1) al prezentului articol pot fi amendate în orice moment.  +  Articolul 24Depozitar(1) Depozitarul prezentului acord este Republica Serbia.(2) Depozitarul va trimite o copie legalizată a Acordului fiecărei părți.(3) Depozitarul va notifica părțile cu privire la depozitarea fiecărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, la orice declarații sau notificări realizate în conexiune cu prezentul acord.(4) Depozitarul va notifica toate părțile cu privire la data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu articolul 26.  +  Articolul 25Ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea sau formularea de rezerve(1) Prezentul acord este supus ratificării, acceptării sau aprobării părților. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la depozitar.(2) Prezentul acord va fi deschis aderării oricărei părți PCC SEE. Instrumentul de aderare va fi depus la depozitar.(3) Nu sunt acceptate rezerve la prezentul acord.  +  Articolul 26Intrarea în vigoare(1) Prezentul acord va intra în vigoare în a șaizecea zi de la data depozitării celui de-al doilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.(2) Pentru fiecare parte care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezentul acord, după depozitarea celui de-al doilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, Acordul va intra în vigoare în a șaizecea zi de la depozitarea de către partea respectivă a instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.  +  Articolul 27Retragere sau suspendare(1) Prezentul acord va fi încheiat pentru o perioadă nedeterminată de timp.(2) Orice parte se poate retrage din prezentul acord, în orice moment, prin notificare scrisă transmisă către depozitar. Retragerea va intra în vigoare la 6 luni de la data primirii notificării de către depozitar.(3) Indiferent de încetarea aplicării prezentului acord, prevederile capitolului IV se vor aplica în ceea ce privește datele procesate.(4) Orice parte poate suspenda aplicarea prezentului acord în tot sau în parte dacă este necesar din motive de ordine publică, securitate națională sau protecție a sănătății publice. Părțile vor notifica depozitarul, fără întârziere, privind adoptarea sau revocarea unei astfel de măsuri. Orice măsură adoptată în conformitate cu prezentul alineat va produce efecte la cincisprezece zile după primirea notificării de către depozitar.(5) Depozitarul va informa celelalte părți, fără întârziere, cu privire la notificarea de retragere sau suspendare.
  Drept care, subsemnații, autorizați de drept, au semnat prezentul acordPentru Republica Albania(...)Pentru Republica Austria(...)Pentru Bosnia și Herțegovina(...)Pentru Republica Bulgaria(...)Pentru Ungaria(...)Pentru Republica Macedonia(...)Pentru Republica Moldova(...)Pentru Muntenegru(...)Pentru România(...)Pentru Republica Serbia (...)Pentru Republica Slovenia(...)Încheiat la Viena la 13 septembrie 2018, într-un singur exemplar original, în limba engleză.-----