ORDIN nr. 774 din 17 martie 2023pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 22 martie 2023  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. A.R. 5.385/2023,având în vedere:– prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 67 lit. e), art. 70 și 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, autoritățile administrației publice locale, precum și personalul medical implicat în asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 17 martie 2023.Nr. 774.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind asigurarea continuității asistenței medicaleprimare prin centrele de permanență