ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 83 din 12 octombrie 2023privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 13 octombrie 2023  Luând în considerare faptul că Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 prevede un ansamblu de măsuri integrate prin care sprijină aplicarea strategiilor naționale și locale pentru a contribui în mod direct la susținerea procesului de reducere a fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor vulnerabile în vederea depășirii situației de excludere socială, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale, contribuind astfel la atingerea țintelor pe care România și le-a asumat și care vor fi monitorizate în cadrul Semestrului European,deoarece Raportul de țară din 2020 privind România atrage atenția asupra ratelor ridicate ale sărăciei în rândul copiilor care pot crea inegalități de șanse în viitor, se impune atenuarea riscului de părăsire timpurie a școlii de către copiii dezavantajați pentru care accesul la educație și servicii sociale este limitat și având în vedere faptul că acordarea rechizitelor școlare este unul din principalii piloni ai Programului național integrat de reducere a abandonului școlar, prevăzut de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.Ținând cont de faptul că scăderea ratei de școlarizare și creșterea ratei abandonului școlar pentru aceste grupuri indică o polarizare a educației care ar putea să contribuie la o rată mai ridicată a sărăciei și pentru atenuarea riscului de părăsire timpurie a școlii se impune continuarea Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați (S.N.S.E.D.) - Programul social „Sprijinirea copiilor din familii dezavantajate prin acordarea de tichete sociale, pe suport electronic, pentru sprijin educațional“, implementată prin Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020.Luând în considerare faptul că măsurile identificate trebuie implementate la nivel național începând cu prima parte a anului școlar 2023-2024, pentru ca acestea să își atingă obiectivul,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilesc măsuri de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) Autoritatea de management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 - direcția generală din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu responsabilități și competențe în domeniul managementului și coordonării fondurilor externe nerambursabile, care are în gestionare Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și decontează, cu respectarea normelor europene și naționale aplicabile, cheltuielile eligibile efectuate pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;b) beneficiar - structura din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu rol de beneficiar al finanțării nerambursabile pentru cheltuielile care urmează a fi decontate din fonduri externe nerambursabile și responsabilă de inițierea și implementarea măsurilor prevăzute la art. 1;c) preșcolari dezavantajați din învățământul de stat - copii preșcolari înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată;d) elevi dezavantajați din învățământul de stat primar/gimnazial - copiii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară;e) destinatar final - persoană eligibilă în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional 2023-2027, prevăzută la art. 3 alin. (1);f) entități responsabile - autoritățile implicate în aplicarea măsurilor stabilite de prezenta ordonanță de urgență, respectiv Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin autoritățile aflate în subordinea/ coordonarea/sub autoritatea acestora, și Serviciul de Telecomunicații Speciale;g) materiale școlare - rechizite necesare frecventării școlii și grădiniței - articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe -, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței;h) măsuri auxiliare - activitățile prevăzute în plus față de oferirea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, cu scopul de a reduce deprivarea materială, respectiv măsuri de educație cu privire la încurajarea frecventării școlii, asigurarea igienei corporale și a locuinței proprii, orientare școlară și/sau profesională și sfaturi de gestionare a bugetului, facilitarea accesului la serviciile medicale, recomandări educaționale și culturale;i) Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 - program pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională și Fondului social european Plus în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică“ din România, aprobat de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14.12.2022 de aprobare a programului „Incluziune și Demnitate Socială“ pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională și Fondului social european Plus în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică“ din România [C (2022)9.635 final], denumit în continuare PoIDS 2021-2027;j) sprijin educațional - sprijin pentru preșcolarii și elevii din învățământul de stat preșcolar, primar, gimnazial, proveniți din familii dezavantajate, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic, în vederea achiziționării de materiale școlare, în valoare de 500 de lei, într-o tranșă unică în fiecare an școlar, pe o perioadă de 4 ani școlari, respectiv perioada 2023-2027;k) tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional - bilet de valoare pe suport electronic care se acordă destinatarilor finali pentru cheltuielile necesare achiziționării materialelor școlare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;l) unități afiliate - unități care comercializează materiale școlare, care se află pe lista unității emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;m) unități emitente - unități autorizate potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, care emit tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;n) venit realizat - venitul stabilit prin deducerea din baza impozabilă determinată potrivit regulilor din fiecare categorie de venituri prevăzută în titlul IV - Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a impozitului datorat.  +  Articolul 3(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă Schema națională de sprijin pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional 2023-2027, în cadrul PoIDS 2021-2027, denumită în continuare S.N.S.E.D. 2023-2027.(2) Coordonatorul S.N.S.E.D. 2023-2027 este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin structura de specialitate din subordinea acestuia, cu rol de beneficiar responsabil de inițierea și implementarea operațiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și de administrator operațional al aplicației informatice prevăzută la art. 6 alin. (4).(3) S.N.S.E.D. 2023-2027 se implementează pe o perioadă de 4 ani școlari (2023-2027) în conformitate cu obiectivele PoIDS 2021-2027 și în limita bugetului disponibil pentru această măsură, în conformitate cu regulile de eligibilitate PoIDS 2021-2027.(4) S.N.S.E.D. 2023-2027 are în vedere sprijinirea preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în vederea achiziționării de materiale școlare, precum și unele măsuri auxiliare care vin în completarea sprijinului principal.(5) Sprijinul principal acordat este în valoare de 500 de lei, într-o tranșă unică în fiecare an școlar, începând cu anul școlar 2023-2024.(6) Bugetul S.N.S.E.D. 2023-2027 se stabilește la suma de 597.048,00 mii lei, echivalent a 120.000.000 euro la cursul InforEuro din luna octombrie 2023 cu sursă de finanțare PoIDS 2021-2027, în conformitate cu regulile de eligibilitate și normele europene și naționale aplicabile.  +  Articolul 4Destinatarii finali ai S.N.S.E.D 2023-2027 sunt:a) copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile, în luna iulie a fiecărui an, pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015, republicată;b) copiii dezavantajați din învățământul de stat primar înscriși în învățământul de stat primar care întrunesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară;c) copiii dezavantajați din învățământul de stat gimnazial înscriși în învățământul de stat gimnazial, care întrunesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.  +  Articolul 5(1) Măsurile auxiliare care se aplică în cadrul S.N.S.E.D. 2023-2027 pot include măsuri de educație cu privire la încurajarea frecventării școlii, asigurarea igienei corporale și a locuinței proprii, orientare școlară și/sau profesională, sfaturi de gestionare a bugetului, facilitarea accesului la serviciile medicale, recomandări educaționale și culturale.(2) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) se pun în aplicare de către entitatea responsabilă, respectiv Ministerul Educației, prin autoritățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, respectiv unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, fie singure, fie în cooperare cu diverse organizații și instituții relevante în domeniul asistenței sociale.(3) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) vor fi aplicate în funcție de nevoile individuale ale grupului-țintă, fără a aduce atingere demnității persoanei.  +  Articolul 6(1) Unitățile de învățământ informează reprezentantul legal sau reprezentanții legali, tutorele/tutorii, după caz, cu privire la condițiile de eligibilitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în vederea accesării sprijinului educațional și solicită acestora completarea unei cereri din care să reiasă componența familiei, astfel cum este definită la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002.(2) Reprezentantul legal sau reprezentanții legali, tutorele/tutorii potențialilor destinatari finali, care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4, depun la unitatea de învățământ cererea prevăzută la alin. (1), în termen de 45 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor pentru anii școlari aferenți perioadei 2024-2027. (la 20-10-2023, Alineatul (2), Articolul 6 a fost modificat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 20 octombrie 2023 ) (3) Datele și informațiile din cererea prevăzută la alin. (1) sunt introduse de unitățile de învățământ din care provin potențialii destinatari finali în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România - denumit în continuare S.I.I.I.R, în termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(4) În vederea întocmirii listelor cu destinatarii finali se utilizează aplicația informatică dezvoltată în acest sens de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(5) Pentru potențialii destinatari finali pentru care s-a solicitat măsura de sprijin prin cererea prevăzută la alin. (1), Ministerul Educației, prin instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea sa, asigură și transmite, printr-un canal securizat prin intermediul S.I.I.I.R, către aplicația informatică prevăzută la alin. (4), pentru anul școlar 2023-2024 până la data de 1 noiembrie 2023, iar pentru anii școlari aferenți perioadei 2024-2027 în termen de 30 de zile calendaristice de la data începerii cursurilor anului școlar pentru care se acordă sprijinul, baza de date cu preșcolarii și elevii din învățământul de stat primar și gimnazial care conține numele și prenumele, adresa de domiciliu, codul numeric personal ale acestora, unitatea de învățământ din care provin, nivelul de școlarizare și datele de identificare ale reprezentantului legal sau reprezentanților legali, tutorelui/tutorilor, după caz, numele și prenumele și datele de identificare ale fraților și surorilor minori.(6) Ca urmare a colectării, în aplicația informatică prevăzută la alin. (4), a datelor din baza de date prevăzută la alin. (5), acestea din urmă sunt prelucrate și structurate, în mod automat, de către aplicația informatică și rezultă lista cu potențialii destinatari finali.(7) Datele și informațiile din lista cu potențialii destinatari finali sunt interogate prin intermediul aplicației informatice prevăzute la alin. (4) pentru validarea codurilor numerice personale și a numelor și prenumelor menționate în cererea prevăzută la alin. (1), la instituțiile de resort din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:a) la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, pentru validarea codurilor numerice personale și a numelor și prenumelor;b) la Inspectoratul General pentru Imigrări, pentru validarea codurilor numerice personale.(8) Ulterior validării codurilor numerice personale și a numelor și prenumelor prevăzute la alin. (7), aplicația informatică prevăzută la alin. (4) interoghează codurile numerice personale în bazele de date disponibile la Ministerul Finanțelor și la Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea obținerii mediei veniturilor pe care membrii familiei în cauză le realizează.(9) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, se iau în considerare veniturile care se află în evidența Agenției Naționale de Administrare Fiscală în luna iulie a fiecărui an în care se acordă sprijinul.(10) În urma procesării interogărilor prevăzute la alin. (7) și (8), datele din lista cu potențialii destinatari finali se completează cu informații privind venitul mediu net lunar pe membru de familie și un câmp de observații în care este menționat rezumatul interogărilor. Venitul mediu net lunar pe membru de familie se calculează de Serviciul de Telecomunicații Speciale prin însumarea veniturilor realizate în luna iulie a fiecărui an de către persoanele din componența familiei, potrivit cererii prevăzute la alin. (1), și împărțirea rezultatului la numărul acestora.(11) Ca urmare a colectării în aplicația informatică prevăzută la alin. (4) a datelor prevăzute la alin. (8), acestea din urmă sunt prelucrate și structurate, în mod automat, de către aplicația informatică și rezultă lista destinatarilor finali eligibili.(12) Lista destinatarilor finali va fi transmisă de către Serviciul de Telecomunicații Speciale la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și poate fi accesată de către beneficiar, prin intermediul aplicației informatice prevăzute la alin. (4), în termen de 10 zile lucrătoare de la data prelucrării și structurării bazei de date, prevăzute la alin. (10).(13) Lista copiilor care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate în ceea ce privește venitul mediu net lunar pe membru de familie poate fi accesată de către beneficiar și de unitățile de învățământ, prin intermediul aplicației informatice prevăzute la alin. (4), în termen de 10 zile lucrătoare de la data procesării interogărilor prevăzute la alin. (8).(14) Lista destinatarilor finali se actualizează, în cursul anului școlar în care se acordă sprijinul, ori de câte ori situația o impune, iar rezultatul interogărilor prevăzute la alin. (8) este disponibil în termen de 10 zile lucrătoare de la data operării în aplicația informatică a fiecărei actualizări.(15) Modelul standard de cerere prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi arhivate la unitatea de învățământ în vederea asigurării pistei de audit aferente S.N.S.E.D 2023-2027.(16) Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și Inspectoratul General pentru Imigrări colaborează cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de administrator tehnic al aplicației informatice prevăzute la alin. (4), în vederea stabilirii modalității tehnice de realizare, de către aplicația informatică, a operațiunilor de interogare în registrele sau bazele de date aflate în administrarea acestora, în vederea realizării interogărilor de date prevăzute la alin. (7) și (8).  +  Articolul 7(1) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar, contractează serviciile privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în condițiile legislației în vigoare privind achizițiile publice.(2) La estimarea contractului de achiziție publică nu se ia în calcul valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.(3) Pe baza listei prevăzute la art. 6 alin. (11) comunicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar, se emit, în ordinea primirii listelor, măsurile de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de către unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor.(4) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar, pe baza contractului de achiziție publică încheiat în temeiul alin. (1), transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a măsurii de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și achită costul emiterii și livrării suportului electronic.(5) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar, asigură coordonarea distribuirii măsurii de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de la unitatea emitentă către inspectoratele școlare/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.  +  Articolul 8(1) Unitatea emitentă asigură livrarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate, către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conform listelor finale ale destinatarilor finali eligibili comunicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar.(2) Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către unitățile de învățământ din care provin destinatarii finali împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate.(3) Unitățile de învățământ din care provin destinatarii finali transmit reprezentantului legal/tutorelui destinatarului final tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate de pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința.(4) Pentru destinatarii finali nedeplasabili, unitățile școlare au obligația de a asigura serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau reședința acestora.(5) Unitățile de învățământ actualizează săptămânal stadiul repartizării tichetelor sociale pentru sprijin educațional către destinatarii finali în interfața web din aplicația informatică prevăzută la art. 6 alin. (4).  +  Articolul 9(1) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se emit de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor, denumite în continuare unități emitente.(2) Unitățile emitente desfășoară activitatea de emitere a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional numai în baza autorizației de funcționare acordate de Ministerul Finanțelor. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor, prin ordin al ministrului finanțelor.(3) Pot avea calitatea de unități emitente persoanele juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).(4) Unitățile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în condiții de siguranță.(5) Unitățile emitente actualizează, lunar sau la cererea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, lista unităților afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.(6) Unitățile emitente sunt obligate să selecteze unitățile afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii, astfel încât să acopere întreaga arie de destinatari finali ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și să se asigure că sunt acoperite toate zonele țării, astfel încât orice persoană din grupul-țintă să poată achiziționa de la o astfel de unitate afiliată materiale școlare.(7) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se vor vira sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractului de achiziție publică încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu unitățile care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.(8) Unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizații care administrează schema/aranjamentul de plată ori cu alte organizații specializate, după caz.  +  Articolul 10(1) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene virează unității emitente sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional astfel:a) valoarea nominală - într-un cont distinct disponibil cu afectațiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la art. 9 alin. (7), deschise la instituții de credit;b) costul aferent emiterii și livrării suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele aferente operațiunilor cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional nu pot fi utilizate de către unitățile emitente pentru reinvestirea acestor fonduri în alte scopuri.(3) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pe baza contractului de achiziție publică încheiat, transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional distribuite beneficiarilor finali și achită costul emiterii și livrării suportului electronic.(4) Valoarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional emise pe suport electronic nu poate fi transferată destinatarilor finali pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu a achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor pentru sprijin educațional în format electronic achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii și livrării acestora pe suport electronic.(5) În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate, potrivit legii, de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din fonduri nerambursabile, nu este necesară parcurgerea procedurii de autorizare prevăzute de lege și pentru emiterea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional.(6) Pentru a putea desfășura activitate ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, operatorul economic prevăzut la alin. (5) are obligația ca, anterior începerii activității, să notifice Ministerul Finanțelor, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.(7) Autorizația obținută ca urmare a notificării prevăzute la alin. (6) are aceeași valabilitate cu cea a autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din fonduri nerambursabile, pentru care a fost parcursă procedura de autorizare prevăzută de lege.  +  Articolul 11(1) Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. 2023-2027 este de 500 de lei, se acordă într-o singură tranșă anual și va putea fi utilizat în anul școlar în care se acordă în intervalul anilor școlari 2023-2027, în conformitate cu obiectivele PoIDS 2021-2027 și în limita fondurilor disponibile cu această destinație.(2) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.(3) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise.(4) Se interzice unităților afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.(5) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional vor fi alimentate la începutului anului școlar sau pe parcursul anului școlar în care se acordă sprijinul, exclusiv cu valoarea nominală prevăzută la alin. (1), respectiv cu valoarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional acordate destinatarilor finali, stabilită potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(6) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot fi utilizate numai la unitățile afiliate care încheie cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenții/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile și obligațiile părților.(7) Unitățile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a evidenția pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor comercializate care se încadrează în categoria materiale școlare, prevăzută la art. 2 lit. g), care urmează să fie achitată cu tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectată ca tip de plată numai valoarea 9 „Alte metode“ din nomenclatorul pentru tipul de plată, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal având obligația să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma „SPRIJIN EDUCAȚIONAL“, atunci când caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal permit acest lucru.(8) Valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate destinatarilor finali nu poate să fie diminuată în anul calendaristic în care se acordă.(9) Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Fiecare tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și va conține următoarele informații înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta:a) numele și adresa emitentului și datele sale de identificare;b) perioada de valabilitate a suportului electronic;c) numele, prenumele și codul numeric personal ale destinatarului final eligibil și ale unui reprezentant legal/tutore;d) interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.(2) Destinatarul final eligibil poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate al reprezentantului legal/tutorelui, în prezența acestuia.(3) Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.(4) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Sumele rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se returnează beneficiarului de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei de valabilitate a acestora.(5) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional are obligația ca, odată cu emiterea acestora, să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica și cunoaște rețeaua de unități afiliate de pe raza localității de domiciliu a acestora.(6) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului educației, se aprobă procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, procedura specifică de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și mecanismul de implementare aferent.  +  Articolul 13(1) Ministerul Finanțelor poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cazul nerespectării dispozițiilor art. 9 alin. (4), (5) și (7).(2) Ministerul Finanțelor poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în următoarele situații:a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare;b) în cazul nerespectării dispozițiilor art. 10 alin. (2).(3) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), acordarea, suspendarea și retragerea autorizației de funcționare a unităților emitente se fac de către o comisie ale cărei componență și procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.  +  Articolul 14(1) În vederea asigurării dezvoltării și funcționării aplicației informatice prevăzute la art. 6 alin. (4), Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în calitate de operatori de date cu caracter personal, împuternicesc Serviciul de Telecomunicații Speciale, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu privire la prelucrarea datelor prevăzute la art. 6, prin intermediul aplicației informatice, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță de urgență.(2) Datele cu caracter personal ale persoanelor prevăzute la art. 4 și 6 sunt colectate, stocate și gestionate de entitățile responsabile, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și a celorlalte acte normative aplicabile domeniului protecției datelor.(3) Cererile referitoare la datele prelucrate în aplicația informatică prevăzută la art. 6 alin. (4), precum și cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, în raport cu datele cu caracter personal prelucrate, se adresează și se soluționează de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de administrator operațional al aplicației informatice.(4) Perioada de stocare a datelor în cadrul aplicației informatice prevăzute la art. 6 alin. (4) este de 5 ani de la momentul colectării. Pe perioada stocării datelor, ștergerea datelor cu caracter personal la cererea persoanelor vizate nu se realizează. La momentul împlinirii termenului de stocare, datele sunt extrase din aplicația informatică, sunt arhivate și sunt predate Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în vederea utilizării ulterioare sau distrugerii acestora, conform legii.(5) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.(6) Entitățile responsabile care dețin și furnizează date în aplicația informatică prevăzută la art. 6 alin. (4) răspund pentru actualitatea, realitatea și integralitatea datelor furnizate, precum și pentru respectarea tuturor drepturilor persoanelor vizate și a măsurilor de securitate și confidențialitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.  +  Articolul 15(1) Sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) se suportă din bugetul de stat și reprezintă cheltuieli neeligibile necesare implementării pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional care se adaugă la cheltuielile eligibile ale proiectului și se cuprind în anexa nr. 3/54/23 la bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.(2) Cheltuielile efectuate cu măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, care nu pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile, respectiv din cadrul PoIDS 2021-2027 pentru neîncadrarea în alocarea financiară prevăzută în cadrul programului și la art. 3 alin. (6), se suportă de la bugetul de stat și reprezintă cheltuieli neeligibile necesare implementării măsurii de sprijin, se adaugă la cheltuielile eligibile ale proiectului și se cuprind în anexa nr. 3/54/23 la bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.  +  Articolul 16La articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 29 septembrie 2023, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Finanțarea, în anul 2023, a Programului-pilot se asigură de la bugetul de stat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, în limita sumei de 195.000 mii lei. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrative-teritoriale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 12 octombrie 2023.Nr. 83.----