ORDIN nr. 1.848 din 10 octombrie 2023privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura de transport naval aferentă Programului Transport (PT 2021-2027), prioritatea 7 - Dezvoltarea transportului naval și multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 23 octombrie 2023    Având în vedere:– Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;– Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26.06.2014, cu modificările și completările ulterioare;– Decizia CE C(2022) 9754 final din 16.12.2022 privind aprobarea Programului Transport 2021-2027;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. 13.604 din 2.10.2023,ținând cont de Referatul de aprobare nr. 35.293 din 3.10.2023,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura de transport naval aferentă Programului Transport (PT 2021-2027), prioritatea 7 - Dezvoltarea transportului naval și multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală programe europene transport va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin-Mihai Grindeanu
    București, 10 octombrie 2023.Nr. 1.848.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE STATpentru realizarea de investiții în infrastructura de transportnaval aferentă Programului Transport (PT 2021-2027),prioritatea 7 - Dezvoltarea transportului naval și multimodal,obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T, rezilientela schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale