ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 87 din 20 octombrie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, și pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 20 octombrie 2023  Deoarece personalul administrativ din învățământul de stat contribuie la asigurarea cadrului necesar pentru desfășurarea procesului de învățământ, luând în considerare importanța personalului administrativ din învățământul de stat în furnizarea resurselor necesare pentru buna desfășurare a învățământului public, este de o importanță crucială să fie dezvoltat și implementat un sistem de motivare corespunzător care să încurajeze angajamentul lui în crearea unui mediu propice pentru o educație publică de înaltă calitate.În contextul implementării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, a rezultat necesitatea modificării și completării actului normativ cu o serie de reglementări care să determine atingerea obiectivului propus.Ținând cont de consecințele negative asupra actului educațional în ansamblu prin prejudicierea categoriei profesionale a personalului administrativ, care poate declanșa stări conflictuale și tensionate la nivelul personalului administrativ din sistemul de învățământ de stat preuniversitar și universitar în cazul neadoptării prevederilor care să facă posibilă implementarea dispozițiilor în vigoare prin acordarea primei de carieră profesională pentru personalul administrativ, în mod similar acordării primei de carieră didactică personalului din învățământ, cadre didactice și didactice auxiliare,având în vedere faptul că prin acordarea măsurilor de susținere a activității didactice și a carierei profesionale pe suport electronic este recunoscut rolul crucial pe care cadrele didactice și personalul administrativ îl au în dezvoltarea educațională,ținând cont de faptul că implementarea acestor măsuri va îmbunătăți calitatea învățământului, sprijinindu-i în eforturile lor de a forma viitoarea generație, neadoptarea acestora putând genera consecințe negative cu privire la asigurarea unei pregătiri profesionale a cadrelor didactice și personalului administrativ,întrucât neadoptarea acestor reglementări determină imposibilitatea respectării termenului de plată a primei de carieră profesională, respectiv luna octombrie 2023,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 12 iunie 2023, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Personalul administrativ din învățământul preuniversitar aflat în activitate în anul școlar 2022-2023, precum și personalul administrativ din învățământul universitar aflat în activitate în anul universitar 2022-2023 beneficiază de o primă de carieră profesională pe suport electronic, în limita unui plafon anual de 500 lei net/an școlar/universitar, suportată din Programul Educație și Ocupare 2021-2027, în limita bugetului disponibil pentru această categorie de măsură și în conformitate cu regulile de eligibilitate ale programului operațional.3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Prima de carieră profesională se acordă pe suport electronic potrivit procedurii de acordare prevăzute la art. 7-9, 11 și 13.(1^2) Prima de carieră profesională se acordă într-o singură tranșă, respectiv în luna octombrie 2023, și va putea fi utilizată în anul școlar 2023-2024.(1^3) Unitatea de implementare depune cererea de finanțare în cadrul apelului de proiecte prevăzut la alin. (4).4. La articolul 9, alineatele (2) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, pentru unitățile emitente nou-autorizate. Pentru unitățile emitente deja autorizate se aplică prevederile art. 21...................................................................................................(10) Unitățile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a evidenția pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor sau prestărilor de servicii care urmează să fie achitate cu măsura de susținere a activității didactice emisă pe suport electronic. Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectată ca tip de plată numai valoarea 9 «Alte metode» din nomenclatorul pentru tipul de plată, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal având obligația să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma «MĂSURA NAȚIONALĂ DE SUSȚINERE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE», respectiv cu sintagma «MĂSURA NAȚIONALĂ DE SUSȚINERE A CARIEREI PROFESIONALE», atunci când caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal permit acest lucru.5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Suportul electronic al măsurilor de susținere este valabil dacă are înscris numărul cu care a fost înseriat de către unitatea emitentă și va conține următoarele informații înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta:a) numele și adresa emitentului, precum și datele sale de identificare;b) perioada de valabilitate a suportului electronic;c) perioada de valabilitate a sumelor aferente măsurilor de susținere acordate;d) numele, prenumele și codul numeric personal ale beneficiarului final;e) interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.(2) Măsurile de susținere a activității didactice și a carierei profesionale pe suport electronic sunt valabile pentru o perioadă de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic. (3) Sumele aferente măsurilor de susținere pe suport electronic se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate aferente măsurilor de susținere pe suport electronic se returnează Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate a acestora.6. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene virează sumele aferente măsurii de susținere astfel: a) valoarea nominală de 1.500 lei - către unitatea emitentă a măsurii de susținere a activității didactice într-un cont distinct disponibil cu afectațiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la art. 9 alin. (6), deschise la instituții de credit;b) valoarea nominală de 500 lei - către unitatea emitentă a măsurii de susținere a carierei profesionale într-un cont distinct disponibil cu afectațiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la art. 9 alin. (6), deschise la instituții de credit;c) costul aferent emiterii măsurii de susținere a activității didactice și carierei profesionale pe suport electronic - către unitatea emitentă, în contul deschis la Trezoreria Statului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) costul aferent cheltuielilor de etichetare, colectare și distribuție aferente suportului electronic de susținere a activității didactice și carierei profesionale, către Compania Națională «Poșta Română» - S.A.(2) Pentru sumele prevăzute la alin. (1), din bugetul de stat pentru acordarea de măsuri de susținere a activității didactice și carierei profesionale pe suport electronic se suportă:a) cheltuielile de etichetare, colectare și distribuție a măsurii de susținere a activității didactice și carierei profesionale pe suport electronic;b) cheltuielile pentru emiterea măsurii de susținere a activității didactice și carierei profesionale pe suport electronic.(3) Pentru sumele prevăzute la alin. (1), din fonduri externe nerambursabile se suportă valoarea nominală a susținerii activității didactice în cuantum de 1.500 lei și valoarea nominală a susținerii carierei profesionale în cuantum de 500 de lei, în limita bugetului disponibil pentru această măsură din Programul Educație și Ocupare 2021-2027 și în conformitate cu regulile de eligibilitate.(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) reprezintă cheltuieli neeligibile necesare implementării măsurii de susținere sub formă de măsuri de susținere a activității didactice și carierei profesionale emise pe suport electronic care se adaugă la cheltuielile eligibile ale proiectului și se cuprind în anexa nr. 3/54/23 la bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.7. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Se autorizează Autoritatea de management pentru Programul Educație și Ocupare 2021-2027 să emită avizul de principiu pentru formularul F1 - Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare care vizează acordarea unor măsuri de susținere a activității didactice și carierei profesionale pe suport electronic, întocmit de către unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care cuprinde valoarea totală a proiectului.8. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Se autorizează Autoritatea de management pentru Programul Educație și Ocupare, pentru perioada de programare 2021-2027, să încheie deciziile de finanțare pentru apelurile de proiecte lansate potrivit alin. (2) în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație.9. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „personal nedidactic“ se înlocuiește cu sintagma „personal administrativ“.  +  Articolul IIÎn termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene încheie cu Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, actul adițional la Convenția pentru etichetarea, colectarea și distribuția măsurii de susținere a activității didactice și administrative pe suport electronic pentru beneficiarii finali personal didactic și administrativ.  +  Articolul IIILa articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 13 octombrie 2023, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Reprezentantul legal sau reprezentanții legali, tutorele/tutorii potențialilor destinatari finali, care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4, depun la unitatea de învățământ cererea prevăzută la alin. (1), în termen de 45 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor pentru anii școlari aferenți perioadei 2024-2027.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 20 octombrie 2023.Nr. 87.----