MĂSURI ORGANIZATORICE din 10 octombrie 2023în vederea aprobării structurii organizatorice, precum și a modificării acesteia pentru spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 octombrie 2023    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 3.473 din 10 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 17 octombrie 2023.
     +  Articolul 1În vederea aprobării structurii organizatorice a unui spital public din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății se transmit Ministerului Sănătății, în atenția structurii de specialitate cu atribuții în domeniu, următoarele documente:a) solicitarea managerului spitalului public din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, care va cuprinde obligatoriu: numărul de înregistrare la nivelul emitentului, elementele de identificare ale solicitantului și datele de contact ale reprezentantului legal;b) notificarea de certificare de sănătate publică a conformității și referatul de evaluare aferent, documente emise de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, ca urmare a evaluării proiectului respectiv, cu cel mult 6 luni anterior solicitării;c) memoriul tehnic, care va cuprinde următoarele:(i) descrierea detaliată a spațiului/a structurii care urmează să fie organizată, precum și a circuitelor funcționale respective, cu respectarea reglementărilor în vigoare;(ii) tipul de structură propus (spitalizare continuă, spitalizare de zi, cabinete medicale de specialitate ambulatorii, îngrijiri paliative, hemodializă, îngrijiri la domiciliu, servicii/compartimente paraclinice, telemedicină etc.);(iii) informații privind dotările spitalului, astfel cum prevede legislația incidentă în vigoare, în funcție de structurile solicitate și specificul activităților desfășurate;(iv) informații privind categoriile de personal, precum și pregătirea profesională a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind structura organizatorică propusă, normativele de personal, precum și specificul activităților desfășurate;(v) orice alte date/informații pe care spitalul le consideră utile;d) copia ordinului ministrului sănătății și a anexei aferente prin care s-a aprobat structura organizatorică ce urmează a fi modificată;e) certificatul de urbanism și autorizația de construire pentru structuri modulare, în situația în care spitalul deține astfel de construcții.  +  Articolul 2În vederea aprobării modificării structurii organizatorice a unui spital public din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății se transmit Ministerului Sănătății, în atenția structurii de specialitate cu atribuții în domeniu, următoarele documente: a) solicitarea managerului spitalului public din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, care va cuprinde obligatoriu: numărul de înregistrare la nivelul emitentului, elementele de identificare ale solicitantului și datele de contact ale reprezentantului legal;b) notificarea de certificare de sănătate publică a conformității și referatul de evaluare aferent, documente emise de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, ca urmare a evaluării proiectului respectiv, cu cel mult 6 luni anterior solicitării;c) memoriul tehnic, care va cuprinde următoarele:(i) prezentarea clară și concisă a argumentelor ce stau la baza modificării de structură propusă;(ii) descrierea detaliată a spațiului/a structurii care urmează să fie reorganizată, precum și a circuitelor funcționale respective, cu respectarea reglementărilor în vigoare;(iii) tipul de structură propus (spitalizare continuă, spitalizare de zi, cabinete medicale de specialitate ambulatorii, îngrijiri paliative, hemodializă, îngrijiri la domiciliu, servicii/compartimente paraclinice, telemedicină);(iv) informații privind dotările suplimentare, astfel cum prevede legislația incidentă în vigoare, în funcție de structurile solicitate și specificul activităților desfășurate;(v) informații privind categoriile de personal suplimentare, precum și pregătirea profesională a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind structura organizatorică propusă, normativele de personal, precum și specificul activităților desfășurate;(vi) indicatori statistici, după caz;(vii) orice alte date/informații pe care spitalul le consideră utile;d) copia ordinului ministrului sănătății și a anexei aferente prin care s-a aprobat structura organizatorică ce urmează a fi modificată;e) certificatul de urbanism și autorizația de construire pentru structuri modulare, în situația în care spitalul deține astfel de construcții.  +  Articolul 3Documentele prevăzute la art. 1 și 2 se transmit la sediul Ministerului Sănătății, prin e-mail sau poștă, în atenția structurii de specialitate cu atribuții în domeniu.  +  Articolul 4Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății verifică și analizează documentele primite cu privire la solicitarea de aprobare a structurii/a modificării acesteia. În situația în care:a) documentația este completă, se dă curs solicitării și, ulterior, în termen de 90 de zile lucrătoare de la primirea acesteia la nivelul structurii de specialitate cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerului Sănătății, se emite ordinul ministrului sănătății și anexa la ordin pentru aprobarea structurii spitalului public/ordinul ministrului sănătății privind modificarea anexei la ordinul pentru aprobarea structurii, după caz, în vederea comunicării;b) documentația este incompletă și/sau prezintă neclarități, se solicită completări și/sau clarificări în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării la Ministerul Sănătății. În cazul netransmiterii unui răspuns în termen de 30 de zile lucrătoare, documentația depusă se consideră neconformă și propunerea pentru aprobarea structurii organizatorice, precum și aprobarea modificării acesteia, după caz, se respinge și se comunică solicitantului un înscris în acest sens, cu precizarea neconformităților constatate;c) propunerea pentru aprobarea structurii organizatorice, precum și aprobarea modificării acesteia, după caz, nu respectă prevederile legale incidente în vigoare, se respinge și se comunică solicitantului un înscris în acest sens în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea solicitării la nivelul structurii de specialitate cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerului Sănătății, cu indicarea prevederilor legale incidente care nu sunt respectate de către solicitant.-----