CONDIȚIILE ȘI METODOLOGIA din 10 octombrie 2023privind avizarea înființării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice, precum și avizarea modificării acesteia
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 octombrie 2023    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 3.473 din 10 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 17 octombrie 2023.
     +  Capitolul I Condițiile privind avizarea înființării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice, precum și avizarea modificării acesteia  +  Articolul 1Pentru avizarea înființării spitalelor private, solicitantul are obligația să transmită Ministerului Sănătății, în atenția structurii de specialitate cu atribuții în domeniu, următoarele documente:a) solicitarea reprezentantului legal care va cuprinde obligatoriu: numărul de înregistrare la nivelul emitentului, elementele de identificare ale solicitantului și datele de contact ale reprezentantului legal;b) actul de înființare/de constituire a formei de organizare sau de dobândire a personalității juridice, după caz, societate cu răspundere limitată (S.R.L.), societate pe acțiuni (S.A.), asociații, fundații, regii autonome, culte recunoscute, conform legislației în vigoare;c) actul prin care se adeverește că solicitantul are ca domeniu de activitate în actul de înființare/de constituire și activitatea/activitățile pentru care solicită avizarea, iar în cazul asociațiilor, fundațiilor, regiilor autonome și al cultelor recunoscute, actul constitutiv are prevăzută și activitatea pentru care se solicită avizarea;d) actele care dovedesc posesia sau dreptul de folosință în mod legal a spațiului sau imobilului/terenului în care se înființează și funcționează spitalul privat sau, după caz, a terenului pe care urmează să se construiască spitalul;e) certificatul de urbanism;f) hotărârea organelor de conducere în cazul asociațiilor, fundațiilor, regiilor autonome, S.R.L., S.A., prin care solicită înființarea spitalului;g) notificarea de asistență de specialitate de sănătate publică a conformității și referatul de evaluare aferent, documente emise de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, ca urmare a evaluării proiectului respectiv, cu cel mult 6 luni anterior solicitării;h) studiul de impact asupra stării de sănătate a populației și/sau studiul de impact asupra mediului, dacă a fost solicitat de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București.  +  Articolul 2Pentru avizarea structurii organizatorice a unui spital privat, solicitantul are obligația să transmită Ministerului Sănătății, în atenția structurii de specialitate cu atribuții în domeniu, următoarele documente:a) solicitarea reprezentantului legal care va cuprinde obligatoriu: numărul de înregistrare la nivelul emitentului, elementele de identificare ale solicitantului și datele de contact ale reprezentantului legal;b) avizul Ministerului Sănătății pentru înființarea spitalului prevăzut la art. 1;c) memoriul tehnic, care va cuprinde următoarele date referitoare la:(i) respectarea prevederilor legale în vigoare, specifice, pentru structurile organizatorice aferente spitalului;(ii) respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la categoriile de personal și la pregătirea profesională a acestuia, potrivit structurii organizatorice propuse și specificului activităților desfășurate;(iii) modalitatea de asigurare a continuității asistenței medicale;(iv) existența dotărilor necesare structurii, prevăzute de legislația incidentă în vigoare;(v) respectarea prevederilor legale în vigoare privind asigurarea utilităților, a hranei, a serviciilor medicale, a serviciilor gospodărești, a condițiilor de igienă și curățenie, necesare funcționării corespunzătoare;d) notificarea de certificare de sănătate publică a conformității și referatul de evaluare aferent, documente emise de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, ca urmare a evaluării proiectului respectiv, cu cel mult 6 luni anterior solicitării.  +  Articolul 3Pentru avizarea modificării structurii organizatorice a unui spital privat, prin reorganizare, restructurare, schimbarea sediului și a denumirilor, solicitantul are obligația să transmită Ministerului Sănătății, în atenția structurii de specialitate cu atribuții în domeniu, următoarele documente:a) solicitarea reprezentantului legal care va cuprinde obligatoriu: numărul de înregistrare la nivelul emitentului, elementele de identificare ale solicitantului și datele de contact ale reprezentantului legal;b) dovada dreptului de folosință în mod legal a spațiilor în care urmează să funcționeze;c) memoriul tehnic, care va cuprinde următoarele date referitoare la:(i) structura de personal, care este conformă noilor cerințe, modificărilor de structură organizatorică propuse și prevederilor legale în vigoare incidente;(ii) existența dotărilor necesare funcționării noilor structuri, prevăzute de legislația incidentă în vigoare;(iii) respectarea prevederilor legale în vigoare incidente privind asigurarea utilităților necesare și a serviciilor gospodărești, după caz, necesare funcționării corespunzătoare și a condițiilor de igienă și curățenie din spital;(iv) denumirile secțiilor, compartimentelor, laboratoarelor, serviciilor medicale, propuse spre modificare, care respectă reglementările privind denumirile și codificarea structurilor organizatorice (secții, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităților sanitare din România, potrivit normelor legale în vigoare incidente;d) notificarea de certificare de sănătate publică a conformității și referatul de evaluare aferent, documente emise de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, ca urmare a evaluării proiectului respectiv, cu cel mult 6 luni anterior solicitării;e) studiul de impact asupra stării de sănătate a populației și/sau studiul de impact asupra mediului, dacă a fost solicitat de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București.  +  Capitolul II Metodologia privind avizarea înființării spitalului privat, avizarea structurii organizatorice, precum și avizarea modificării acesteia  +  Articolul 4Documentația necesar a fi depusă pentru avizarea înființării spitalului, avizarea structurii organizatorice, precum și avizarea modificării acesteia prevăzută la art. 1-3 se transmite Ministerului Sănătății, prin e-mail sau poștă.  +  Articolul 5Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății verifică și analizează documentele primite cu privire la solicitarea de avizare a înființării spitalului, avizarea structurii organizatorice, precum și avizarea modificării acesteia. În situația în care:a) documentația este completă, se dă curs solicitării și, ulterior, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acesteia la nivelul structurii de specialitate cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerului Sănătății, se emite avizul pentru înființarea spitalului privat, pentru structura organizatorică a spitalului, pentru modificarea acesteia, după caz, în vederea comunicării;b) documentația este incompletă și/sau prezintă neclarități, se solicită completări și/sau clarificări în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării la Ministerul Sănătății. În cazul netransmiterii unui răspuns în termen de 30 de zile lucrătoare, documentația depusă se consideră neconformă și propunerea pentru avizarea înființării spitalului privat, avizarea structurii organizatorice, precum și avizarea modificării acesteia, după caz, se respinge și se comunică solicitantului un înscris în acest sens, cu precizarea neconformităților constatate;c) propunerea pentru avizarea înființării spitalului privat, avizarea structurii organizatorice, precum și avizarea modificării acesteia, după caz, nu respectă prevederile legale incidente în vigoare, se respinge și se comunică solicitantului un înscris în acest sens în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea solicitării la nivelul structurii de specialitate cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerului Sănătății, cu indicarea prevederilor legale incidente care nu sunt respectate de către solicitant.-----