ORDIN nr. 3.473 din 10 octombrie 2023pentru stabilirea condițiilor și metodologiei privind avizarea înființării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice și avizarea modificării acesteia, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aprobării/avizării structurii organizatorice a spitalelor publice și a modificării acesteia
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 octombrie 2023    Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 18.252/2023 al Direcției personal și structuri sanitare, Biroul structuri sanitare,având în vedere prevederile:– art. IV alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, aprobată cu notificări și completări prin Legea nr. 310/2022;– art. 4 alin. (2) și art. 172 alin. (6)-(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4 alin. (1) pct. 35-37 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă condițiile și metodologia privind avizarea înființării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice, precum și avizarea modificării acesteia, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă unele măsuri organizatorice în vederea aprobării structurii organizatorice, precum și a modificării acesteia pentru spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă unele măsuri organizatorice în vederea avizării structurii organizatorice, precum și a modificării acesteia pentru spitalele publice din rețeaua sanitară proprie a ministerelor, altele decât cele ale Ministerului Sănătății, a instituțiilor publice și a autorităților administrației publice locale, potrivit anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Alexandru Rafila
    București, 10 octombrie 2023.Nr. 3.473.  +  Anexa nr. 1CONDIȚIILE ȘI METODOLOGIAprivind avizarea înființării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice, precumși avizarea modificării acesteia  +  Anexa nr. 2MĂSURI ORGANIZATORICEîn vederea aprobării structurii organizatorice,precum și a modificării acesteia pentruspitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății  +  Anexa nr. 3MĂSURI ORGANIZATORICEîn vederea avizării structurii organizatorice, precum și a modificării acesteia pentruspitalele publice din rețeaua sanitară proprie a ministerelor, altele decât cele ale Ministerului Sănătății, a instituțiilor publice și a autorităților administrației publice locale