ORDIN nr. M.238 din 6 octombrie 2023pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.25/2017
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 octombrie 2023  Pentru aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (3) și art. 40 din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, republicată,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.25/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 13 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Fișele-anexă elaborate potrivit prevederilor alin. (1) au valabilitate până la expirarea termenului până la care a fost încheiat contractul în calitate de rezervist voluntar sau până la instituirea stării de urgență sau a stării de asediu, declararea stării de mobilizare sau a stării de război.2. La articolul 8, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.3. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Candidații care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Lege, denumiți în continuare candidați rezerviști, și care optează pentru serviciul militar în calitate de cadru militar rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a) să dețină gradul corespunzător funcției pe care urmează să o încadreze sau grad inferior cu cel mult 2 trepte, în situația în care fac parte din aceeași categorie de personal militar;b) să îndeplinească cerințele privind nivelul studiilor, corespunzătoare categoriei de personal militar din care fac parte, prevăzute de actele normative în vigoare;c) să dețină atestat/diplomă de absolvire/certificat de calificare profesională valabil(ă), necesar(ă) exercitării profesiei, prevăzut(ă) de legislația aplicabilă, specific(ă) funcției pentru care optează;d) să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.(2) Candidații care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Lege, denumiți în continuare candidați fără pregătire militară, și care optează pentru serviciul militar în calitate de ofițer rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a) să fie absolvenți, cu diplomă, ai studiilor universitare de licență sau de master, în instituții de învățământ superior acreditate, potrivit legii, corespunzător prevederilor de studii ale funcțiilor pe care urmează să le încadreze și în specializări corespunzătoare armelor/serviciilor sau specialităților militare ale acestora;b) să dețină atestat/diplomă de absolvire/certificat de calificare profesională valabil(ă), necesar(ă) exercitării profesiei, prevăzut(ă) de legislația aplicabilă, specific(ă) funcției pentru care optează;c) să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.(3) Candidații fără pregătire militară care optează pentru serviciul militar în calitate de maistru militar rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a) să fie absolvenți cel puțin ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și ai studiilor postliceale cu profil corespunzător armei/serviciului și specialității militare corespunzătoare funcției pentru care candidează;b) să dețină atestat/diplomă de absolvire/certificat de calificare profesională valabil(ă), necesar(ă) exercitării profesiei, prevăzut(ă) de legislația aplicabilă, specific(ă) funcției pentru care optează;c) să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.(4) Candidații fără pregătire militară care optează pentru serviciul militar în calitate de subofițer rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a) să dețină atestat/diplomă de absolvire/certificat de calificare profesională valabil(ă), necesar(ă) exercitării profesiei, prevăzut(ă) de legislația aplicabilă, specific(ă) funcției pentru care optează;b) să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.(5) Corespondența studiilor/specializărilor prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) cu armele/serviciile și specialitățile militare se stabilește prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane.4. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Candidații rezerviști care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a) să dețină grad în rezervă corespunzător corpului gradaților și soldaților;b) să fie absolvenți cel puțin ai primilor doi ani de studiu din învățământul secundar superior, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) să dețină atestat/diplomă de absolvire/certificat de calificare profesională valabil(ă), necesar(ă) exercitării profesiei, prevăzut(ă) de legislația aplicabilă, specific(ă) funcției pentru care optează;d) să nu fi împlinit vârsta de 50 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.(2) Candidații fără pregătire militară care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:a) să fie absolvenți cel puțin ai primilor doi ani de studiu din învățământul secundar superior, în condițiile prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) să dețină atestat/diplomă de absolvire/certificat de calificare profesională valabil(ă), necesar(ă) exercitării profesiei, prevăzut(ă) de legislația aplicabilă, specific(ă) funcției pentru care optează;c) să nu fi împlinit vârsta de 50 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.5. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Recrutarea candidaților, cu excepția celor prevăzuți la art. 7, se realizează de către personalul centrelor militare stabilit de către comandanții acestora din rândul celor cu atribuții pe linie de informare-recrutare și evidență resurse.6. La articolul 14, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Recrutarea candidaților se realizează în baza unui plan anual, aprobat de către șeful Direcției personal și mobilizare, denumit în continuare plan de recrutare.(2) Planul de recrutare se întocmește pe categorii de personal, cuprinzând cel puțin detalii referitoare la repartiția pe județe/municipiul București a posturilor pentru care se organizează recrutarea, indicativele numerice de unitate militară ale structurilor militare beneficiare, localitățile de dislocare a acestora, precum și numărul de funcții prevăzute cu același/ aceeași grad, armă/serviciu și specialitate militară.7. La articolul 14, alineatul (5) se abrogă.8. La articolul 15, literele a), c), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) prezentarea funcțiilor prevăzute în planul de recrutare, a criteriilor de recrutare, a procesului de recrutare și selecție, a condițiilor necesare pentru formare și îndeplinire a serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, la sediul centrelor militare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum și prin organizarea și/sau participarea la activități de promovare a serviciului militar în calitate de rezervist voluntar în mediul civil;................................................c) consilierea candidaților și completarea fișei de contact, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară, cu modificările și completările ulterioare;................................................e) verificarea situației militare a candidaților și stabilirea opțiunilor care pot fi luate în considerare;f) completarea dosarului de candidat cu toate documentele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de recrutare și verificarea acestor documente.9. La articolul 16 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) fișa Cumul de puncte, întocmită potrivit modelului prevăzut în Metodologia de repartizare pe funcții a candidaților pentru categoria rezerviști voluntari, aprobată de către șeful Direcției personal și mobilizare;j) copii după certificatul de naștere și/sau certificatul de căsătorie - numai pentru candidații al căror nume a fost schimbat în urma căsătoriei/divorțului.10. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pentru candidații care se încadrează în prevederile art. 20 alin. (4) din Lege, dosarul de candidat cuprinde numai documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e)-j).11. La capitolul II secțiunea a 4-a, înaintea articolului 18 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1Selecția candidaților cuprinde, în ordinea desfășurării lor, următoarele tipuri de probe:a) probe psihologice;b) probe fizice;c) examinare medicală;d) examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, dacă este cazul.12. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. b), pentru structurile de selecție dislocate în municipiul București sau în județul Ilfov, secretarul comisiei de selecție se nominalizează de către comandantul Centrului militar zonal București, din rândul personalului oricăruia dintre centrele militare subordonate.13. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 18^1Comisiile de selecție prevăzute la art. 18 alin. (2) execută selecția pentru toți candidații recrutați de către centrele militare care le-au fost arondate, indiferent dacă aceștia sunt înscriși pentru structuri subordonate categoriei de forțe/comandamentului din care face parte structura de selecție sau pentru structuri subordonate altor categorii de forțe/ comandamente.14. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Probele de selecție prevăzute la art. 17^1 lit. a) și b) se desfășoară în aceeași zi.(2) Probele de selecție prevăzute la art. 17^1 lit. b) se înregistrează cu mijloace audio-video.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în funcție de numărul candidaților și posibilitățile de examinare ale comisiilor de selecție, activitatea acestora se poate desfășura pe durata mai multor zile, prin planificarea candidaților pe serii.15. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) În activitatea de selecție, evaluarea psihologică a candidaților se realizează după criteriile, metodologiile, manualele, probele și procedurile profesionale de evaluare specifice, elaborate de către Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală și aprobate de către șeful Direcției generale management resurse umane.16. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Probele de selecție prevăzute la art. 17^1 lit. a) și b) se finalizează cu declararea candidatului în una dintre următoarele situații:a) «Admis» - dacă îndeplinește baremul/cerințele tuturor probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;b) «Respins» - dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele/cerințele probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/ aplicate sau dacă nu s-a prezentat pentru susținerea a cel puțin uneia dintre probele prevăzute la art. 17^1 lit. a) și b) până la încheierea perioadei planificate în acest scop;c) «Eliminat» - dacă încearcă să promoveze prin fraudă probele de selecție.(2) În urma finalizării probelor de selecție în condițiile alin. (1), comisia de selecție întocmește un proces-verbal, semnat de către toți membrii acesteia, în care se consemnează rezultatul final pentru fiecare candidat, la care se anexează tabelele nominale cu rezultatele parțiale obținute de către candidați la fiecare probă.(3) Candidaților participanți la probele de selecție li se înmânează, la cerere, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la aceste activități.17. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Rezultatele obținute în urma desfășurării probelor de selecție prevăzute la art. 17^1 lit. a) și b) se afișează la sediul structurii de selecție, pentru fiecare serie de candidați, în ziua susținerii probelor, respectiv se transmit centrelor militare care i-au recrutat, în vederea planificării celor declarați «Admis» la examinarea medicală.(2) În baza procesului-verbal prevăzut la art. 23 alin. (2), structura de selecție emite, pentru fiecare candidat, o adeverință în care se consemnează rezultatul selecției și care se introduce în dosarul de candidat.18. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției se înregistrează în termen de 2 ore de la afișarea rezultatelor și se soluționează de către o comisie constituită la nivelul structurii de selecție.19. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27În funcție de specificul funcției pentru care candidează, unele categorii de candidați efectuează examinarea/ evaluarea aptitudinală medicală și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, astfel:a) candidații pentru funcții pentru care îndeplinirea atribuțiilor presupune desfășurarea de activități aeronautice militare, la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială «General doctor aviator Victor Anastasiu»;b) candidații pentru funcții prevăzute cu specialitatea militară «scafandri» sau pentru care îndeplinirea atribuțiilor presupune ambarcarea pe orice tip de navă, la Centrul de Medicină Navală;c) candidații pentru funcții prevăzute cu specialitatea militară «auto» sau cu specialități militare din armele «geniu», «artilerie și rachete», «rachete și artilerie antiaeriană» sau «tancuri», dacă îndeplinirea atribuțiilor presupune conducerea tehnicii specifice armelor respective, de către specialiști din cadrul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală și secțiilor de psihologie operațională, la datele și locațiile stabilite de comun acord cu structurile de selecție.20. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în cadrul probelor de selecție prevăzute la art. 17^1 se adaugă în dosarul de candidat, pe măsura obținerii/eliberării lor sau, după caz, la expirarea termenului legal de rezolvare a contestațiilor depuse.21. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 29^1 și 29^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1Pentru funcțiile care se încadrează în prevederile art. 20 alin. (4) din Lege, punctajul final în baza căruia se realizează ierarhizarea se calculează prin însumarea punctajelor acordate pentru criteriile «nivelul pregătirii militare», «nivelul studiilor» și «nivelul capacității motrice».  +  Articolul 29^2(1) Dosarele candidaților rezerviști declarați «Repartizat», care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (3) din Lege, sunt trimise la structurile beneficiare în vederea încheierii contractelor.(2) Dosarele candidaților repartizați, care se încadrează în prevederile art. 14 alin. (4) din Lege, sunt trimise la instituțiile/structurile în care se desfășoară programul de instruire inițială, împreună cu angajamentul semnat în condițiile art. 14 alin. (4) din Lege.(3) Dosarele candidaților declarați «Respins» sau «Eliminat», respectiv ale celor declarați «Inapt» în urma desfășurării examinării/evaluării în condițiile art. 26 sau ale art. 27 sunt clasate și se păstrează timp de un an la centrele militare care le-au întocmit, după care se distrug.22. Articolul 30 se abrogă.23. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Pe timpul cursului de formare, personalului participant i se atribuie statutul de cursant, având drepturile și îndatoririle prevăzute la art. 15 alin. (2) din Lege.24. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În ultima săptămână a modulului de instruire individuală de bază, cursanții proveniți din candidați fără pregătire militară depun jurământul militar prevăzut de lege.25. La articolul 36, alineatul (1) se abrogă.26. La articolul 42, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) pentru participarea la cursuri de specializare sau alte forme de instruire;27. La articolul 44, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) Pe timp de pace, pe timpul stării de urgență și al stării de asediu, chemarea rezerviștilor voluntari la concentrare pentru instruire sau pentru îndeplinirea unor misiuni se realizează în baza ordinului de chemare întocmit potrivit modelului din anexa nr. 7a.................................................(3) Chemarea rezerviștilor voluntari la declararea stării de mobilizare sau a stării de război se realizează pe baza ordinului de chemare prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviștilor la exercițiile și antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război și a rezerviștilor voluntari la mobilizare sau la război.28. La articolul 44, alineatul (4) se abrogă.29. Articolul 45 se abrogă.30. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46În situațiile prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. b) din Lege, chemarea se face prin delegatul structurii militare în care aceștia sunt încadrați, care va avea asupra lui delegația de serviciu.31. La capitolul III, titlul secțiunii a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4-a Acordarea gradelor, confirmarea în arma/serviciul și specialitatea militară, trecerea dintr-o/dintr-un armă/serviciu și specialitate militară în alta/altul, înaintarea în gradul următor și promovarea în funcție a rezerviștilor voluntari32. La articolul 56, alineatul (3) se abrogă.33. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a), d), e), k), n)-p) și s) din Lege, decizia se emite la propunerea structurii de resurse umane.34. La articolul 64, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 64(1) În situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. f) și q) din Lege, comandantul/șeful structurii militare înștiințează rezervistul voluntar în cauză despre motivele care stau la baza desfacerii unilaterale a contractului, din inițiativa Ministerului Apărării Naționale.35. La articolul 66, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) În situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. h), i) și r) din Lege, în raportul cu propunerea pentru încetarea contractului se prezintă motivele încetării acestuia.36. Articolul 72 se abrogă.37. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73În situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. s) din Lege, data încetării contractului este cea consemnată în certificatul de deces.38. La articolul 75 alineatul (3), litera e) se abrogă.39. Articolul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80(1) Pe timpul chemării la instruire, la exerciții de mobilizare, la concentrare sau la mobilizare, rezerviștii voluntari care au reședința în afara perimetrului garnizoanei de dislocare a structurii militare în care sunt încadrați sau în care se instruiesc beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare.(2) La încheierea activităților pentru care au fost chemați, celor care se încadrează în prevederile alin. (1) li se asigură decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasarea în garnizoana de reședință.40. Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 81(1) Deplasarea rezerviștilor voluntari în condițiile prevăzute la art. 80 alin. (1) se poate realiza cu categoriile de mijloace de transport în comun la care au dreptul, conform prevederilor legale aplicabile personalului din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.(2) Distanța pentru care se calculează decontarea cheltuielilor de deplasare se determină cu ajutorul calculatorului de rute disponibil pe site-ul Intraman al Direcției generale financiar-contabile, la adresa htpp://dgfc-rute, de la reședință până la locul de dislocare a structurii militare în care este încadrat cel în cauză sau în care se instruiește, pe traseul cel mai scurt de deplasare, pe drumuri publice.41. Articolul 82 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 82(1) Decontarea cheltuielilor de deplasare se realizează în baza ordinului de chemare, precum și a legitimațiilor de călătorie utilizate în acest sens.(2) În toate situațiile, legitimațiile de călătorie se admit la decontare numai dacă data înscrisă pe acestea este anterioară cu cel mult 24 de ore față de data înscrisă în ordinul de chemare.42. Articolul 83 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 83Decontarea cheltuielilor de deplasare ale rezerviștilor voluntari în condițiile prezentelor norme se realizează de către structurile militare în care aceștia sunt încadrați.43. Articolul 84 se abrogă.44. Articolul 85 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 85(1) Prin informații militare se înțelege informațiile referitoare la instituția militară sau cele din interiorul acesteia, care se gestionează potrivit prevederilor Instrucțiunilor privind activitatea de informare și relații publice în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.103/2020, cu modificările ulterioare.(2) Rezerviștii voluntari respectă prevederile instrucțiunilor menționate la alin. (1) pe toată durata derulării contractului în această calitate, atât pe timpul participării la instruire, la misiuni sau la exerciții de mobilizare, cât și în perioada când nu participă la aceste activități.45. La anexa nr. 1, punctul I se modifică și va avea următorul cuprins:I. Veniturile salariale și periodicitatea plății acestora– drepturi salariale potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate, pentru numărul de zile de participare efectivă la instruire/misiuni;– indemnizație lunară în cuantum de 30% din suma reprezentând solda de funcție în care sunt încadrați, conform contractului încheiat, la care se adaugă solda gradului deținut, în perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni în cadrul structurilor în care sunt încadrați;– indemnizație de instalare - în condițiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 270/2015, republicată.46. Anexa nr. 3 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.47. La anexa nr. 5 punctul 3, partea introductivă a literei e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) să restitui cheltuielile ocazionate de instruirea mea, efectuate de Ministerul Apărării Naționale, dacă:48. Anexa nr. 6 se abrogă.49. În cuprinsul normelor metodologice, sintagma „comandamente de armă/sprijin“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „comandamente subordonate nemijlocit Statului Major al Apărării“.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIOrdinul ministrului apărării naționale nr. M.25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 13 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  București, 6 octombrie 2023.Nr. M.238.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  - Model -
  ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALECentrul Militar ..................Denumirea și ștampila structurii la care candidatul și-a modificat opțiunea: ............
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  Subsemnatul(a)*), ......(numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului/candidatei)......, născut(ă) în anul ....., luna ...., ziua ....., în localitatea .........., județul/sectorul ............, de cetățenie**) ............., naționalitate .........., starea civilă ......., legitimat(ă) cu BI/CI seria ..... nr. ..........., eliberat(ă) de .................. la data de .............., cu domiciliul stabil în localitatea ............., județul/sectorul ..............., str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ...., telefon ..................,*) În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica și numele anterior.**) Se trec toate cetățeniile deținute.cod numeric personal: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,având următoarele studii: ...(ultima formă de învățământ absolvită: denumirea, localitatea și anul absolvirii)......,ocupația actuală: ....(funcția/ocupația și locul de muncă/instituția de învățământ)....,situația militară***): ........................, fiul/fiica lui ....(prenumele tatălui)... și al/a ....(prenumele mamei)...,***) Se înscrie una dintre următoarele situații: „rezervist“, „cetățean încorporabil“ sau „cetățean fără obligații militare“; rezerviștii înscriu inclusiv gradul, arma și specialitatea militară deținute în această calitate, conform datelor înscrise în livretul militar.solicit să particip la selecția pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de****):****) Se bifează o singură opțiune.1. ofițer rezervist voluntar 2. maistru militar rezervist voluntar 3. subofițer rezervist voluntar 4. soldat/gradat rezervist voluntar arma/serviciul și specialitatea militară sau specializarea:1. ..........................................alte opțiuni:2. ....(arma/serviciul și specialitatea militară sau specializarea)........3. .......(arma/serviciul și specialitatea militară sau specializarea).......pe o funcție corespunzătoare din cadrul:1. U.M. nr. ...(indicativul și localitatea de dislocare).....alte opțiuni:2. U.M. nr. ......(indicativul și localitatea de dislocare)........3. U.M. nr. ....(indicativul și localitatea de dislocare)......Declar pe propria răspundere că:a) accept investigarea activității mele trecute după regulile specifice Ministerului Apărării Naționale;b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni;c) nu fac parte din organizații aflate în afara legii;d) nu aparțin unor culte sau secte religioase interzise de lege;e) nu sunt angajat în calitate de funcționar public sau personal civil contractual în structuri ale instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale;f) orice boală avută sau identificată în perioada de la examinarea medicală până la finalizarea selecției o voi sesiza unității sanitare la care am efectuat vizita medicală. În cazul în care nu voi anunța unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecințele legale;g) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecție, ca urmare a stării de graviditate/maternitate.Declar că îmi asum răspunderea exactității datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situația în care acestea nu corespund realității voi suporta consecințele legale.Semnătura candidatului/candidatei..............................Data .............
  -------