ORDIN nr. 6.494 din 10 octombrie 2023privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat, în anul universitar 2023-2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 12 octombrie 2023  În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (3), art. 63 alin. (5), art. 107 alin. (3), art. 129 alin. (8) și ale art. 149 alin. (26) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, și ale art. 37 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 108 alin. (11) lit. a) și ale alin. (17) lit. a)-c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior și ale Ordinului ministrului educației nr. 6.463/2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență,luând în considerare propunerea Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior cu privire la cuantumul minim al bursei sociale pentru anul universitar 2023-2024,luând în considerare Referatul de aprobare nr. 361/DGIU din 4.10.2023 în vederea emiterii prezentului ordin,în temeiul prevederilor art. 4 și art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă cuantumul bursei de doctorat acordate studenților doctoranzi înmatriculați la programele de studii universitare de doctorat, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de anul de studii, în valoare de 3.200 de lei.  +  Articolul 2Se aprobă cuantumul bursei de studiu acordate de la bugetul de stat studenților înmatriculați la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, egal cu salariul net al unui profesor debutant, garantat în plată la data de 1 octombrie 2023, în valoare de 3.158 de lei.  +  Articolul 3Se aprobă cuantumul burselor de excelență olimpică I/ internațională acordate studenților înmatriculați la programe de studii universitare de licență, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, diferențiat în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:a) 3.300 de lei pentru premiul I;b) 2.475 de lei pentru premiul II;c) 1.650 de lei pentru premiul III.  +  Articolul 4Se aprobă cuantumul minim al bursei sociale care acoperă cheltuielile minime de masă și cazare, propus de Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior, în valoare de 900 de lei.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 3 aprilie 2018, cu modificările ulterioare, și orice prevedere contrară.  +  Articolul 6Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală economică din Ministerul Educației, Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior și instituțiile de învățământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 10 octombrie 2023.Nr. 6.494.-----