HOTĂRÂRE nr. 951 din 5 octombrie 2023privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 12 octombrie 2023  În temeiul dispozițiilor art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) și al art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Bunul imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se declară bun de interes public național și se aprobă înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.(2) Bunul imobil prevăzut la alin. (1) se utilizează în vederea dezvoltării infrastructurii Cloudului Regional Nord-Vest, precum și a capacităților tehnico-administrative locale ale Serviciului de Telecomunicații Speciale necesare pentru administrarea ulterioară a acestuia.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Serviciul de Telecomunicații Speciale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  București, 5 octombrie 2023.Nr. 951.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil care se înscrie în inventarul centralizat al
  bunurilor din domeniul public al statului și care se dă în
  administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar- lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică(pe scurt)Vecinătățile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
  Se va atribui.8.19.01TerenTeren8.500 mpȚara: România;județul: Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, localitate componentă: Unirea2023161.500Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr. 157/31.08.2023CF 93605În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  -----