HOTĂRÂRE nr. 945 din 5 octombrie 2023privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 12 octombrie 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, precum și ale art. 2 alin. (1) și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 5 octombrie 2023.Nr. 945.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea
  Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru care se modifică
  anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
  inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
  cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării denumirii,
  datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar
  Nr. M.F.Codul de clasificație inițialCodul de clasificație propusDenumireaactualizatăAdresa actualizată Descrierea tehnică/ Nr. cărții funciare și nr. cadastralValoarea de inventar inițială înscrisă în inventar(lei)Valoarea de inventar actualizată(lei)Persoana juridică care administrează imobilul
  283098.29.068.29.08Clădiri (sediu Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice) și terenMunicipiul București, sectorul 1, str. Popa Tatu nr. 7-9Clădirea C1, regim de înălțime S + P + 1 + M, cu nr. cadastral 265133-C1, înscrisă în CF nr. 265133 București, sectorul 1, suprafață construită la sol de 418 mp, suprafață construită desfășurată de 1.638 mpClădirea C2, regim de înălțime parter, cu nr. cadastral 265133-C2, înscrisă în CF nr. 265133 București, sectorul 1, suprafață construită la sol de 126 mp, suprafață construită desfășurată de 126 mp Teren cu nr. cadastral 265133, înscris în CF nr. 265133 București, sectorul 1, suprafață rezultată din acte de 1.115 mp, suprafață conform măsurătorilor cadastrale de 1.097 mp2.839.0097.060.000Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiCUI 4193117
  -----