HOTĂRÂRE nr. 944 din 5 octombrie 2023privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin actualizarea valorii de inventar, codului de clasificație și elementelor de descriere tehnică ale imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 12 octombrie 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (1) și art. 4 dinHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, prin actualizarea valorii de inventar, codului de clasificație și elementelor de descriere tehnică ale imobilelor cu nr. MF 37231, 37232, 37233, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 5 octombrie 2023.Nr. 944.
   +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor înregistrate cu nr. MF 37231, 37232, 37233, aflate în
  domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a
  Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  pentru care se propune modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
  al statului prin actualizarea valorii de inventar, codului de clasificație
  și elementelor de descriere tehnică
  Nr. M.F.Codul de clasificație inițialCodul de clasificație propusDenumirea bunului imobil din domeniul public al statuluiAdresa poștală a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiElementele-cadru de descriere tehnică/Cartea funciară/Nr. cadastralValoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)Persoana juridică ce administrează imobilul
  372318.29.068.29.08Clădire (sediu Trezorerie Sector 3)România, municipiul București, Strada Cireșului nr. 6, sectorul 2Regimul de înălțime: S+P+1E, CF nr. 233315 și nr. cadastral 233315-C1, suprafața construită la sol = 363 mp, suprafața construită desfășurată = 1.089 mp1.213.2791.481.000Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București CUI 4193117
  372328.29.068.29.08Anexă la clădirea Trezoreriei Sector 3România, municipiul București, Strada Cireșului nr. 6, sectorul 2Regimul de înălțime: parter CF nr. 233315 și nr. cadastral 233315-C2, suprafața construită la sol = 57 mp, suprafața construită desfășurată = 57 mp70.57118.000Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București CUI 4193117
  372338.29.068.29.08TerenRomânia, municipiul București, Strada Cireșului nr. 6, sectorul 2CF nr. 233315 și nr. cadastral 233315, suprafața terenului din acte = 1.311 mp, suprafața terenului din măsurători = 1.290 mp43.0804.117.000Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București CUI 4193117
  -----