HOTĂRÂRE nr. 931 din 5 octombrie 2023pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 12 octombrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 21 octombrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Echipamentelor radio care intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare, le sunt aplicabile măsurile din respectivele acte normative pentru protejarea mediului și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării și gestionării deșeurilor și/sau restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase, după caz.2. La articolul 3 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să funcționeze cu accesoriile, altele decât dispozitivele de încărcare pentru categoriile sau clasele de echipamente radio prevăzute la pct. 1 al părții I din anexa nr. 1^1, care sunt menționate la alin. (5);3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Echipamentele radio care se încadrează în categoriile sau clasele prevăzute la pct. 1 al părții I din anexa nr. 1^1 se construiesc astfel încât să respecte specificațiile privind capacitățile de încărcare prevăzute la pct. 2 și 3 ale părții I din anexa nr. 1^1 pentru categoria sau clasa relevantă de echipamente radio.4. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Operatorul economic care oferă consumatorilor și altor utilizatori finali posibilitatea de a achiziționa echipamentele radio prevăzute la art. 3 alin. (5) împreună cu un dispozitiv de încărcare este obligat să le ofere, de asemenea, și posibilitatea de a achiziționa respectivele echipamente radio fără un dispozitiv de încărcare.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul economic are obligația de a aplica pictograma adecvată dintre cele prevăzute în partea III din anexa nr. 1^1.(3) Pictograma prevăzută la alin. (2) este afișată într-un mod vizibil și lizibil, fie tipărită pe ambalaj, fie aplicată pe acesta sub formă de autocolant, iar, în cazul vânzării la distanță, aproape de locul unde este indicat prețul.5. La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Instrucțiunile prevăzute la art. 10 lit. l) vor fi clare, ușor de înțeles, inteligibile, relevante și trebuie să includă:6. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) În cazul echipamentelor radio prevăzute la pct. 1 al părții I din anexa nr. 1^1, instrucțiunile prevăzute la art. 10 lit. l) cuprind și informații, redactate în limba română, privind specificațiile referitoare la capacitățile de încărcare și la dispozitivele de încărcare compatibile ale echipamentelor radio, astfel cum sunt prevăzute în partea II din anexa nr. 1^1.(4) În situația în care echipamentele radio prevăzute la pct. 1 al părții I din anexa nr. 1^1 sunt puse la dispoziția consumatorilor sau altor utilizatori finali, acestea vor fi însoțite de o etichetă, care trebuie să conțină informațiile prevăzute în partea a II-a din anexa nr. 1^1 și care este afișată în mod vizibil și lizibil, iar, în cazul vânzării la distanță, în apropierea locului unde este indicat prețul, având conținutul clar și inteligibil, precum și forma prevăzută în partea a IV-a din anexa nr. 1^1.(5) Eticheta prevăzută la alin. (4) trebuie să fie tipărită în cadrul instrucțiunilor și pe ambalaj, fie aplicată pe ambalaj sub formă de autocolant; în absența ambalajului, autocolantul cu eticheta este aplicat pe echipamentul radio, iar, în cazul în care dimensiunile sau natura echipamentului radio nu permit aplicarea etichetei, aceasta poate fi tipărită ca document separat care însoțește echipamentul radio.7. La articolul 13, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) să nu introducă pe piață echipamente radio în cazul în care dețin indicii sau informații că acestea nu sunt conforme cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3, înainte de a fi aduse în conformitate, iar atunci când echipamentele radio prezintă un risc, să informeze producătorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere și control al pieței echipamentelor radio;8. La articolul 13, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul cuprins:f^1) să se asigure, atunci când pun la dispoziția consumatorilor și a altor utilizatori finali echipamentele radio menționate la pct. 1 din partea I a anexei nr. 1^1, că acestea au aplicată o etichetă sau sunt furnizate împreună cu o etichetă potrivit prevederilor art. 11 alin. (4) și (5) și că respectiva etichetă este afișată într-un mod vizibil și lizibil și, în cazul vânzării la distanță, aproape de locul unde este indicat prețul;9. La articolul 14, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:b^1) să se asigure, atunci când pun la dispoziția consumatorilor și a altor utilizatori finali echipamentele radio prevăzute la pct. 1 al părții I din anexa nr. 1^1, că acestea au aplicată o etichetă sau sunt furnizate împreună cu o etichetă potrivit prevederilor art. 11 alin. (4) și (5) și că respectiva etichetă este afișată într-un mod vizibil și lizibil și, în cazul vânzării la distanță, aproape de locul unde este indicat prețul.10. La articolul 14, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să nu pună la dispoziție pe piață echipamente radio, în cazul în care dețin indicii sau informații că echipamentele radio nu sunt conforme cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3, înainte ca acestea să fie aduse în conformitate, iar atunci când echipamentele radio prezintă un risc, să informeze producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere și control al pieței echipamentelor radio;11. La articolul 19 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Producătorul demonstrează conformitatea echipamentelor radio cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3 alin. (1) și (5) prin oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:12. La articolul 21, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Marcajul CE se aplică, în mod vizibil, lizibil și într-o formă care nu poate fi ștearsă sau îndepărtată, pe echipamentul radio sau pe plăcuța sa de identificare, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ținând de natura echipamentului radio. Marcajul CE se aplică, în mod vizibil și lizibil, și pe ambalaj.13. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) În cazul în care ANCOM sau ANPC consideră că un echipament radio prezintă un risc ce poate afecta sănătatea, siguranța persoanelor ori alte aspecte privind protecția interesului public protejat de prevederile prezentei hotărâri sau că acesta nu respectă cel puțin una dintre cerințele esențiale aplicabile prevăzute la art. 3, aceasta efectuează o evaluare cu privire la îndeplinirea tuturor cerințelor relevante stabilite în prezenta hotărâre de către echipamentul radio în cauză.14. După articolul 45 se introduce un nou articol, art. 45^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 45^1În cazul în care un stat membru adoptă măsuri restrictive considerate justificate la nivelul Uniunii Europene potrivit prevederilor art. 40-42 din Directiva (UE) 2014/53, sunt aplicabile dispozițiile art. 50-52 din Legea nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice.15. La articolul 49, după litera f) se introduc trei noi litere, lit. f^1)-f^3), cu următorul cuprins:f^1) pictograma prevăzută la art. 3^1 alin. (2) și (3) și/sau eticheta prevăzută la art. 11 alin. (4) și (5) nu au fost realizate corect;f^2) eticheta menționată la art. 11 alin. (4) și (5) nu însoțește echipamentul radio vizat;f^3) pictograma și/sau eticheta nu sunt aplicate, tipărite sau afișate potrivit prevederilor art. 3^1 alin. (2) și (3) sau ale art. 11 alin. (4) și (5);16. La articolul 49, literele h) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) informațiile menționate la art. 10 lit. l) și art. 11, declarația UE de conformitate menționată la art. 10 lit. m) sau informațiile privind restricțiile de utilizare prevăzute la art. 10 lit. n) nu însoțesc echipamentele radio;.............................................................................................j) nerespectarea prevederilor art. 3^1 alin. (1) sau ale art. 5.17. La articolul 51 alineatul (1), punctele 18 și 24 se modifică și vor avea următorul cuprins:18. nerespectarea de către operatorul economic a obligației de furnizare a informațiilor și a documentației solicitate de ANCOM sau ANPC, după caz, în condițiile art. 10 lit. q), art. 12 alin. (3) lit. b), art. 13 lit. k) și l) sau art. 14 lit. f);.............................................................................................24. nerespectarea de către importator a obligației prevăzute la art. 13 lit. c) de a verifica respectarea de către producător a obligației de întocmire a documentației tehnice ori a faptului că producătorul a aplicat marcajul CE pe echipamentele radio în condițiile stabilite la art. 21;18. La articolul 51 alineatul (1), după punctul 26 se introduc două noi puncte, pct. 26^1 și 26^2, cu următorul cuprins:26^1. nerespectarea de către importator a obligației prevăzute la art. 13 lit. f);26^2. nerespectarea de către importator a obligației prevăzute la art. 13 lit. f^1);19. La articolul 51 alineatul (1), punctul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:31. nerespectarea de către distribuitor a obligației prevăzute la art. 14 lit. b) de a verifica, înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamentele radio, dacă acestea poartă marcajul CE și acesta îndeplinește condițiile stabilite la art. 21 ori dacă sunt însoțite de documentația prevăzută de prezenta hotărâre;20. La articolul 51 alineatul (1), după punctul 32 se introduce un nou punct, pct. 32^1, cu următorul cuprins:32^1. nerespectarea de către distribuitor a obligației prevăzute la art. 14 lit. b^1) de a pune la dispoziția consumatorilor și altor utilizatori finali un echipament radio dintre cele menționate la pct. 1 din partea I a anexei nr. 1^1 fără a aplica/atașa o etichetă potrivit prevederilor art. 11 alin. (4) și (5), respectiv fără a afișa respectiva etichetă într-un mod vizibil și lizibil și, în cazul vânzării la distanță, fără a o expune aproape de locul unde este indicat prețul;21. La articolul 51 alineatul (1), punctul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:46. nerespectarea de către producător, reprezentantul autorizat sau importator, după caz, a obligației prevăzute la art. 41 alin. (7) de a pune la dispoziție software-ul utilizat cu ocazia efectuării încercărilor tehnice realizate pentru verificarea îndeplinirii cerințelor esențiale;22. La articolul 51 alineatul (1), după punctul 48 se introduc două noi puncte, pct. 49 și 50, cu următorul cuprins:49. nerespectarea de către operatorul economic a obligației prevăzute la art. 3^1;50. nerespectarea de către operatorul economic controlat a obligației prevăzute la art. 43 alin. (3) de a coopera cu autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio sau refuzul operatorului economic de a se supune controlului.23. La articolul 51 alineatul (2), punctele 17 și 24 se modifică și vor avea următorul cuprins:17. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 26^1, 26^2, 31, 32 și 32^1, cu amendă de la 2.500 lei la 22.500 lei;.............................................................................................24. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 44, 45, 49 și 50, cu amendă de la 2.500 la 50.000 lei.24. La articolul 52 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către personalul de specialitate din cadrul ANCOM, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 1, 9, 10, 16, 17, 19, 26-28, 30, 32^1, 33, 35, 36, 41, 43-46, 49 și 50;..................................................................................................c) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către agentul constatator, în cazul contravențiilor constatate de personalul ANPC în cazul echipamentului radio achiziționat de consumator, în situațiile prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 2, 16-21, 26-26^2, 32^1, 33, 34, 40, 41, 48, 49 și 50;25. După articolul 57 se introduce un nou articol, art. 57^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 57^1Cerințele stabilite pentru categoriile sau clasele de echipamente radio prevăzute la lit. a)-l) ale pct. 1 al părții I din anexa nr. 1^1 se aplică începând cu data de 28 decembrie 2024, iar cele stabilite pentru categoriile sau clasele de echipamente radio prevăzute la lit. m) a pct. 1 al părții I din anexa nr. 1^1 începând cu data de 28 aprilie 2026.26. Mențiunea privind transpunerea normelor europene se modifică și va avea următorul cuprins: Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 153 din 22 mai 2014, cu excepția dispozițiilor art. 1 pct. 3-5, pct. 7 lit. b), pct. 8 lit. a)-b) din Directiva (UE) 2022/2.380 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 noiembrie 2022 de modificare a Directivei 2014/53/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 315 din 7 decembrie 2022.27. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1^1
  SPECIFICAȚII ȘI INFORMAȚII
  referitoare la încărcare aplicabile anumitor categorii sau clase de echipamente radio
   +  PARTEA I Specificații privind capacitățile de încărcare1. Cerințele prevăzute la pct. 2 și 3 din prezenta parte se aplică următoarelor categorii sau clase de echipamente radio, fiind vizate numai echipamentele radio cu baterie reîncărcabilă amovibilă sau încorporată:a) telefoane mobile portabile;b) tablete;c) camere digitale: sunt considerate echipamente radio vizate orice camere foto și video digitale, inclusiv camerele de acțiune. Pentru camerele digitale concepute exclusiv pentru sectorul audiovizual sau pentru sectorul securitate și supraveghere nu se impune obligația de a integra soluția de încărcare armonizată;d) căști;e) căști cu microfon;f) console video portabile;g) difuzoare portabile;h) e-readere;i) tastaturi;j) mouse-uri;k) sisteme portabile de navigație;l) căști intraauriculare: echipamentele radio vizate sunt luate în considerare împreună cu carcasa sau caseta de încărcare aferentă, având în vedere că dimensiunile și forma specifice ale căștilor intraauriculare nu permit o disociere a acestora de carcasa sau caseta lor de încărcare. Carcasa sau caseta de încărcare pentru acest tip de echipamente radio nu este considerată ca făcând parte din dispozitivul de încărcare;m) laptopuri: sunt considerate echipamente radio vizate orice computere portabile, inclusiv laptopurile, notebookurile, minilaptopurile, laptopurile hibride sau convertibile și netbookurile.2. În măsura în care pot fi reîncărcate prin încărcare prin cablu, categoriile sau clasele de echipamente radio menționate la pct. 1 din prezenta parte trebuie:a) să fie echipate cu conector mamă USB de tip C, astfel cum este descris în standardul EN IEC 62680-1-3:2022 «Interfețe de magistrală serială universală pentru date și alimentare electrică - Partea 1-3: Componente comune - Specificație pentru cabluri și conectoare USB de tip C(R)», publicat de Comisia Electrotehnică Internațională la data de 5 septembrie 2022, și conectorul respectiv trebuie să rămână accesibil și operațional în orice moment;b) să poată fi încărcate cu cabluri care respectă standardul EN IEC 62680-1-3:2022 «Interfețe de magistrală serială universală pentru date și alimentare electrică - Partea 1-3: Componente comune - Specificație pentru cabluri și conectoare USB de tip C(R)», publicat de Comisia Electrotehnică Internațională la data de 5 septembrie 2022.3. În măsura în care pot fi reîncărcate prin încărcarea prin cablu la tensiuni mai mari de 5 volți, la curenți mai mari de 3 amperi sau la puteri mai mari de 15 wați, categoriile sau clasele de echipamente radio menționate la pct. 1 din prezenta parte trebuie:a) să încorporeze protocolul USB Power Delivery, astfel cum este descris în standardul EN IEC 62680-1-2:2022 «Interfețe de magistrală serială universală pentru date și alimentare electrică. Partea 1-2: Componente comune. Specificație USB pentru furnizarea de curent», publicat de Comisia Electrotehnică Internațională la data de 5 septembrie 2022;b) să se asigure că orice protocol de încărcare suplimentar permite funcționarea deplină a protocolului USB Power Delivery prevăzut la lit. a), indiferent de dispozitivul de încărcare utilizat.  +  PARTEA a II-a Informații referitoare la specificațiile privind capacitățile de încărcare și dispozitivele de încărcare compatibileÎn cazul echipamentelor radio care intră sub incidența dispozițiilor art. 3 alin. (5) din hotărâre, următoarele informații se indică în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 11 din hotărâre și pot fi puse la dispoziție în mod suplimentar prin intermediul unor coduri QR sau al unor soluții electronice similare:a) în cazul tuturor categoriilor sau claselor de echipamente radio care fac obiectul cerințelor prevăzute în partea I, o descriere a cerințelor cu privire la putere pentru dispozitivele de încărcare prin cablu care pot fi utilizate împreună cu echipamentele radio respective, inclusiv puterea minimă necesară pentru încărcarea echipamentelor radio și puterea maximă necesară pentru încărcarea echipamentelor radio la viteza maximă de încărcare exprimată în wați prin afișarea textului: «puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum [xx] wați, de care are nevoie echipamentul radio, și maximum [yy] wați pentru a atinge viteza maximă de încărcare». Numărul de wați exprimă puterea minimă de care are nevoie echipamentul radio și, respectiv, puterea maximă de care are nevoie echipamentul radio pentru a atinge viteza maximă de încărcare;b) în cazul echipamentelor radio care fac obiectul cerințelor prevăzute la pct. 3 din partea I, o descriere a specificațiilor privind capacitățile de încărcare ale echipamentelor radio, în măsura în care acestea pot fi reîncărcate prin încărcare prin cablu la tensiuni mai mari de 5 volți sau curenți mai mari de 3 amperi sau puteri mai mari de 15 wați, inclusiv precizarea faptului că echipamentul radio este compatibil cu protocolul de încărcare USB Power Delivery, prin afișarea textului «încărcare rapidă USB PD», și indicarea oricărui alt protocol de încărcare compatibil prin afișarea denumirii sale în format text.  +  PARTEA a III-a Pictogramă care indică dacă alături de echipamentele radio sunt incluse sau nu dispozitive de încărcare1. Pictograma*) trebuie să aibă următoarele formate:*) Pictograma este reprodusă în facsimil.a) în cazul în care dispozitivul de încărcare este inclus alături de echipamentul radio:b) în cazul în care dispozitivul de încărcare nu este inclus alături de echipamentul radio:2. Sunt admise diverse variații ale pictogramei, în ceea ce privește culoarea, forma plină sau goală, grosimea liniei, fără a se limita la acestea, cu condiția ca aceasta să rămână vizibilă și lizibilă. În cazul în care pictograma este redusă sau mărită, se păstrează proporțiile prevăzute în desenele de la pct. 1 din prezenta parte. Dimensiunea «a» menționată la pct. 1 din prezenta parte trebuie să fie mai mare sau egală cu 7 mm, indiferent de variație.  +  PARTEA a IV-a Conținutul și formatul etichetei1. Eticheta**) trebuie să aibă următorul format:**) Eticheta este reprodusă în facsimil.2. Literele «XX» se înlocuiesc cu valoarea corespunzătoare puterii minime de care are nevoie echipamentul radio pentru încărcare, care indică nivelul minim de putere pe care ar trebui să îl furnizeze un dispozitiv de încărcare pentru încărcarea echipamentului radio. Literele «YY» se înlocuiesc cu valoarea corespunzătoare puterii maxime de care are nevoie echipamentul radio pentru a atinge viteza maximă de încărcare, care indică nivelul minim de putere pe care ar trebui să îl furnizeze un dispozitiv de încărcare pentru a atinge viteza maximă de încărcare. Trebuie afișată abrevierea «USB PD» (USB Power Delivery) în cazul în care echipamentul radio este compatibil cu acest protocol de comunicare pentru încărcare. «USB PD» este un protocol care negociază furnizarea cea mai rapidă de curent de la dispozitivul de încărcare la echipamentul radio, fără a scurta durata de viață a bateriei.3. Sunt admise diverse variații ale etichetei, în ce privește culoarea, forma plină sau goală, grosimea liniei, fără a se limita la acestea, cu condiția ca aceasta să rămână vizibilă și lizibilă. În cazul în care eticheta este redusă sau mărită, se păstrează proporțiile prevăzute în desenul de la pct. 1 din prezenta parte. Dimensiunea «a» menționată la pct. 1 din prezenta parte trebuie să fie mai mare sau egală cu 7 mm, indiferent de variație.
   +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 26 iulie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 17, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În situația în care instalația fixă nu este adusă în conformitate în condițiile prevăzute la alin. (6), autoritățile de supraveghere și control al pieței dispun aplicarea sancțiunii contravenționale principale corespunzătoare și sancțiunea complementară prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a).2. După articolul 37 se introduce un nou articol, art. 37^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 37^1În cazul în care un stat membru adoptă măsuri restrictive considerate justificate la nivelul Uniunii Europene potrivit prevederilor art. 38 și 39 din Directiva (UE) 2014/30, sunt aplicabile dispozițiile art. 50-52 din Legea nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice.3. La articolul 43 alineatul (1), după punctul 27 se introduce un nou punct, pct. 27^1, cu următorul cuprins:27^1. nerespectarea de către operatorul economic controlat a obligației prevăzute la art. 35 alin. (3) de a coopera cu autoritățile de supraveghere și control al pieței sau refuzul operatorului economic de a se supune controlului;4. La articolul 43 alineatul (2), după punctul 22 se introduce un nou punct, pct. 23, cu următorul cuprins:23. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 27^1, cu amendă de la 2.500 lei la 50.000 lei;5. La articolul 44 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către personalul de specialitate din cadrul autorităților de supraveghere și control al pieței, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 27^1, 28 și 31;.............................................................................................c) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către agentul constatator, în cazul contravențiilor constatate de personalul ANPC, în situațiile prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 1, 11-13, 21, 24, 25, 27^1, 32-34, în cazul echipamentului achiziționat de consumator;  +  Articolul IIIPrevederile art. I pct. 14-23 și art. II pct. 3-5 din prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul I din prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2022/2.380 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 noiembrie 2022 de modificare a Directivei 2014/53/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 315 din 7 decembrie 2022, cu excepția art. 1 pct. 3-5, pct. 7 lit. b), pct. 8 lit. a)-b), care sunt transpuse parțial.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  București, 5 octombrie 2023.Nr. 931.-----