METODOLOGIE din 3 octombrie 2023de desfășurare a probelor examenului de obținere a titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 octombrie 2023    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.393/6.495/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 10 octombrie 2023.
    PreambulÎn conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătății organizează două sesiuni anuale de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medici, medici stomatologi și farmaciști rezidenți, respectiv pentru medici, medici stomatologi sau farmaciști specialiști înscriși în programul de obținere a celei de a doua specialități cu taxă.Cele două sesiuni de examene anuale sunt prevăzute și aprobate prin calendarul de examene și concursuri și al sesiunilor de înscriere la a doua specialitate, organizate de Ministerul Sănătății, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Sesiunile de examene sunt organizate de Ministerul Sănătății la nivel național, în colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical, cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara, Arad, Brașov și Galați, acreditate pentru formarea specialiștilor din domeniul sănătate.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007, cu modificările și completările ulterioare, examenul de medic, medic stomatolog și farmacist specialist constă pentru toate specialitățile în susținerea unei probe scrise, urmată de una sau două probe clinice și o probă practică, conform prevederilor tematicilor aprobate pentru fiecare specialitate.  +  Articolul 2Fiecare probă de examen în parte este eliminatorie dacă nu se obține nota minimă 7,00. Media minimă de promovare a examenului este 7,00.  +  Articolul 3Tematicile valabile, aprobate pentru fiecare specialitate, sunt publicate pe pagina web a Ministerului Sănătății www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale/Tematica examenului de specialitate.  +  Articolul 4Examenul se organizează de Ministerul Sănătății în centrele universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate în care s-a efectuat pregătirea și se susține în fața unei comisii de examen.  +  Articolul 5În vederea rezolvării eventualelor contestații depuse de candidați, Ministerul Sănătății aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, comisii de soluționare a contestațiilor, constituite similar cu comisiile de examen.  +  Articolul 6Comisiile de examen și, respectiv, comisiile de soluționare a contestațiilor vor avea următoarea componență:a) un președinte, cadru didactic universitar cu grad de predare, coordonator de program de rezidențiat;b) 2 membri, dintre care cel puțin unul este cadru didactic universitar de predare din specialitate; în acest caz, al doilea membru va avea gradul de primar în specialitatea în care se organizează examenul, având și titlul științific de doctor;c) un secretar de comisie, nominalizat de președintele comisiei.  +  Articolul 7Comisiile de examen și, respectiv, comisiile de soluționare a contestațiilor se completează cu câte un membru supleant, pentru situația în care unul dintre membrii desemnați ai oricăreia dintre aceste comisii se află în incompatibilitate, incapacitate temporară de muncă sau în alte situații prevăzute de lege. În această situație, membrul supleant va deveni membru al comisiei cu drepturi depline. Calitatea de membru în comisia de examen este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.  +  Articolul 8Comisiile de examen și comisiile de soluționare a contestațiilor sunt propuse de către instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate și avizate de colegiile profesionale, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 35 din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007, cu modificările și completările ulterioare, și sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 9Nu pot fi membri în comisia de examen sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoanele care au calitatea de:a) soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați;b) au relații cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre candidați.  +  Articolul 10Situația de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de președintele comisiei sau de oricare dintre candidați. În acest caz se iau măsuri de înlocuire a membrului respectiv cu unul dintre membrii supleanți desemnați, în termen de maximum 3 zile de la data sesizării.  +  Articolul 11Membrul supleant va deveni membru al comisiei cu drepturi depline numai în situația în care unul din membrii desemnați se află în indisponibilitate de participare la examen.  +  Articolul 12Candidații vor susține toate probele examenului cu comisia de examen la care au fost repartizați de Ministerul Sănătății.  +  Articolul 13Formularea subiectelor de examen, atât la proba scrisă, cât și la probele clinice și proba practică, pe baza tematicilor aprobate pentru fiecare specialitate, elaborarea baremelor de corectură, precum și întreaga responsabilitate asupra desfășurării probelor examenului și a evaluării finale a candidaților revin comisiei de examen.  +  Articolul 14După finalizarea fiecărei probe, rezultatele obținute de candidați sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare la sediul comisiei de examen.  +  Articolul 15Eventualele contestații ale candidaților, formulate în scris, pot fi depuse la sediul comisiei de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei respective.  +  Articolul 16Reevaluarea lucrărilor candidaților care au depus contestații, a altor solicitări de natura contestațiilor, în cazul probelor clinice și practice, respectiv întocmirea răspunsului la contestațiile depuse de candidați revin comisiei de soluționare a contestațiilor. Dacă punctajul tezei obținut după corectura comisiei de soluționare a contestațiilor diferă cu minimum un punct de punctajul obținut de aceeași lucrare la evaluarea inițială a comisiei de examen, nota finală a candidatului rămâne cea stabilită de comisia de soluționare a contestațiilor.  +  Articolul 17Rezultatul contestațiilor se eliberează candidaților în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora, pe bază de proces-verbal, sub semnătura președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor. Candidatul semnează de luare la cunoștință asupra rezultatului contestației. Rezultatul contestației constituie rezultatul final obținut de candidat la proba respectivă.  +  Articolul 18Examenul de obținere a titlului de medic/medic stomatolog/farmacist specialist debutează cu susținerea probei scrise pentru toate specialitățile.  +  Articolul 19Probele clinice și practice, atât în ceea ce privește numărul acestora, cât și subiectele de dezvoltat, se vor desfășura conform celor prevăzute în tematicile de examen valabile pentru această sesiune, în funcție de specialitate.  +  Articolul 20Toate probele examenului se vor susține în limba română.  +  Articolul 21Toate probele examenului se vor desfășura în zile lucrătoare, fiind exclusă susținerea acestora în zile nelucrătoare, precum și în cele declarate libere la nivel național.  +  Articolul 22Înainte de începerea probelor examenului se va aduce la cunoștința candidaților metodologia de examen, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul II Desfășurarea probelor examenului  +  Secţiunea 1 Proba scrisă  +  Articolul 23(1) Proba scrisă constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de examen pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din totalul subiectelor tematicilor probei scrise, la specialitatea respectivă. Durata probei scrise este de 3 ore.(2) Proba scrisă este eliminatorie; nota minimă de promovare este 7,00.  +  Articolul 24(1) Candidații se vor prezenta pentru susținerea probei scrise la sediile comisiilor de examen, la data și ora stabilite și afișate pe site-ul Ministerului Sănătății odată cu listele candidaților, distribuiți pe specialități și centre universitare.(2) Candidații se vor legitima cu actul de identitate în termen de valabilitate, iar secretarul comisiei va nota cu această ocazie absenții. (3) În catalogul definitiv candidații vor fi înscriși cu numele și prenumele corecte, cu diacritice (Ă, Â, Î, Ș, Ț), conform actului de identitate prezentat la intrarea în sala de examen.(4) În cazul în care există diferențe sau greșeli de dactilografiere a numelor candidaților între listele transmise comisiilor și numele corect din actul de identitate, inclusiv la diacritice, candidatul va aduce comisiei o copie a actului de identitate, care va fi transmisă împreună cu cataloagele definitive, în vederea confirmării corecte. (5) Așezarea candidaților se va face astfel încât să fie asigurată așezarea lor pe locuri nealăturate, în situația în care sunt rude de genul: soț-soție, frați, surori etc.(6) Candidații nu au voie să păstreze pe parcursul probei: cărți, cursuri sau orice alte materiale informative sau de comunicare (de exemplu, telefoane, smartwatch). Frauda sau tentativa de fraudă va fi consemnată ca atare într-un proces- verbal întocmit special în acest sens, semnat de trei martori.(7) Tragerea la sorți a subiectelor de examen se va desfășura în prezența comisiei de examen, în sala de examen. (8) Președintele comisiei de examen va pune într-o urnă biletele conținând fiecare un număr corespunzător subiectelor din tematica probei scrise. Primul candidat în ordine alfabetică va extrage din urnă 10 bilete care vor fi semnate atât de candidat, cât și de președintele comisiei de examen, după care comisia de examen se retrage pentru a formula 10 întrebări mai succinte din cele 10 subiecte mari extrase, a căror tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore prevăzut pentru proba scrisă.(9) Pentru proba scrisă vor fi utilizate exclusiv caiete de teză tip, eliberate de Ministerul Sănătății, conținând 10 file și buzunarul pentru secretizarea caietului de teză.(10) Secretizarea caietelor se va face în fața fiecărui candidat în parte, prin introducerea unui bilet ce conține datele de identificare (numele, prenumele, numărul și seria BI/CI, respectiv pașaportul) în buzunarul situat în partea interioară a coperții.(11) Înainte de introducerea biletului respectiv, secretarul comisiei va verifica datele înscrise de candidat pe acesta, apoi va lipi buzunarul și va aplica ștampila stabilită de comisie, astfel încât să se cuprindă și o porțiune din afara plicului. Președintele comisiei de examen va semna toate caietele astfel sigilate.(12) Cele 10 subiecte stabilite de comisie vor fi dictate candidaților, care vor trece fiecare enunț pe fila corespunzătoare din caietul-tip pentru examen.(13) Terminarea enunțării ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei, oră ce va fi trecută pe tablă alături de ora terminării probei.(14) Redactarea tezei scrise se va face în limba română.  +  Articolul 25(1) Timpul acordat pentru proba scrisă este de 3 ore.(2) În prima jumătate de oră de la începerea examenului niciun candidat sau membru al comisiei nu va părăsi sala de examen.(3) În timpul probei scrise, candidații vor fi supravegheați, încălcarea prevederilor metodologiei de examen (prin fraudă sau tentativă de fraudă) ducând la eliminarea din examen a candidaților aflați în această situație. Comisia de examen va întocmi și va semna în acest sens un proces-verbal.(4) Pentru redactarea tezei scrise candidații vor folosi exclusiv cerneală sau pix de culoare albastră, altă culoare constituind semn distinctiv, motiv pentru care nerespectarea acestei prevederi va duce automat la anularea probei scrise.(5) În situații excepționale, candidații pot solicita schimbarea caietului de teză, care va fi anulat. Candidații pot schimba un singur caiet de teză. Reluarea scrierii tezei pentru schimbarea caietului nu modifică timpul de examen, care rămâne de trei ore.  +  Articolul 26(1) În timpul probei scrise comisia de examen va elabora baremul de corectură, care va fi semnat atât de președintele comisiei, cât și de membrii comisiei de examen.(2) La sfârșitul celor trei ore, caietele se strâng, se numără și se sigilează în prezența întregii comisii de examen și a doi candidați care vor semna alături de comisia de examen pe pachetul respectiv.(3) Caietele anulate și nefolosite se vor împacheta și sigila separat.(4) Secretarul comisiei de examen va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numărul de candidați prezenți, numărul absenților, numărul caietelor primite și folosite, anulate și rămase nefolosite, care va fi semnat de toți membrii comisiei de examen.(5) Pachetele sigilate cu caiete de teză vor fi păstrate într-o cameră în condiții de securitate, unde nu vor avea acces decât membrii comisiei de examen.(6) Notarea se va face de către fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare subiect cu note de la 1 la 10, iar nota obținută reprezintă media aritmetică (cu două zecimale) a celor 3 note acordate de către membrii comisiei de examen (secretarul comisiei nu are drept de notare).(7) Deschiderea tezelor se va face imediat după corectare și rezultatele se vor afișa la sediul comisiei de examen.  +  Articolul 27(1) Depunerea contestațiilor în urma afișării rezultatelor probei scrise se face în decurs de 24 de ore de la ora afișării rezultatelor probei, la sediul comisiei de soluționare a contestațiilor.(2) După expirarea termenului de depunere a contestațiilor, comisia de examen predă comisiei de soluționare a contestațiilor, pe bază de proces-verbal, subiectele extrase, tezele candidaților care au depus contestații și baremul elaborat pentru proba scrisă.(3) Comisia de soluționare a contestațiilor reexaminează tezele candidaților pe baza baremului, întocmește în acest sens un borderou de corectură și notează subiectele candidaților, conform protocolului aplicat și de comisia de examen la notarea candidaților.(4) Comisia de soluționare a contestațiilor întocmește catalogul reevaluării tezelor, semnat de toți membrii comisiei, și afișează rezultatul reevaluării tezelor.(5) Răspunsul redactat la contestațiile depuse se va elibera candidaților în termen de 24 de ore. Candidatul semnează de luare la cunoștință asupra răspunsului formulat de comisia de soluționare a contestațiilor, la contestația depusă.(6) Comisia de soluționare a contestațiilor predă comisiei de examen, pe bază de proces-verbal, tezele candidaților, borderourile de corectură, catalogul reevaluării tezelor și copii ale răspunsurilor eliberate candidaților.  +  Articolul 28(1) După finalizarea procedurii legate de eventualele contestații, secretarul comisiei de examen întocmește catalogul probei scrise, cu notele finale obținute de fiecare candidat.(2) Numai candidații care au obținut media minimă 7,00 sunt programați pentru următoarele probe, ceilalți candidați fiind declarați respinși.  +  Secţiunea a 2-a Probele clinice  +  Articolul 29Numărul probelor clinice va fi conform celor prevăzute în tematicile de examen valabile, pentru fiecare specialitate în parte.  +  Articolul 30(1) Probele clinice prevăzute se vor desfășura într-o clinică de profil acreditată pentru pregătire în specialitatea respectivă.(2) Comisia de examen desemnată pentru probele clinice va stabili seriile de candidați perechi prin tragere la sorți, după afișarea rezultatelor probei scrise.(3) Pe baza acestora se va întocmi un tabel al zilelor cu seriile respective, care se va afișa la sediul comisiei de examen.(4) Președintele comisiei de examen va avea în vedere ca niciunul dintre candidați să nu primească cazuri cunoscute, în cazul în care aceștia și-au desfășurat activitatea în clinica în care se vor susține probele clinice.(5) La prezentarea în clinică pentru susținerea probelor clinice, candidații vor fi echipați cu echipamentul de protecție corespunzător.(6) Candidații din seria zilei respective vor fi izolați într-o cameră sub supravegherea secretarului, timp în care comisia de examen va alege câțiva pacienți, de preferință din cei nou-internați, pe care îi examinează, le fixează diagnosticul și întocmește pentru fiecare un buletin care cuprinde numele pacientului, numărul patului și diagnosticul complet al pacientului, stabilit de comisia de examen și semnat de toți membrii acesteia.(7) La alegerea pacienților se va avea în vedere ca diagnosticul pacientului să corespundă tematicii specialității, aprobate și publicate.(8) Numele acestor pacienți vor fi scrise pe câte un bilețel, iar candidații în serie de câte doi vor extrage din urnă în fața comisiei de examen biletul de examen ce va fi semnat de președintele comisiei de examen și de candidat.(9) Ulterior, candidatul însoțit de cel puțin doi membri ai comisiei de examen este condus la patul pacientului indicat pe bilet, pentru examinarea pacientului, care va dura 20 de minute.(10) În timpul examinării, candidații pot solicita comisiei de examen rezultatele examenelor paraclinice efectuate pacientului și necesare pentru stabilirea diagnosticului.(11) După examinarea pacientului, candidatul este condus într-o cameră de meditație unde va avea la dispoziție 20 de minute pentru pregătirea expunerii cazului examinat.(12) Înainte de expunerea cazului, candidatul va scrie pe un bilet diagnosticul pacientului examinat, bilet pe care îl va semna împreună cu președintele comisiei de examen.(13) După aceasta, candidatul face expunerea clinică a cazului, timp în care nu va fi întrerupt. Expunerea durează 20 de minute.(14) La sfârșitul expunerii, președintele comisiei de examen arată candidatului buletinul cu diagnosticul comisiei de examen, pentru a lua cunoștință.(15) Tot timpul cât durează proba clinică, foaia de observație a pacientului respectiv se reține de către președintele comisiei de examen.  +  Articolul 31(1) Notarea se face de fiecare membru al comisiei de examen cu note de la 1 la 10. Nota finală a probei va fi egală cu media aritmetică a celor 3 note primite de candidat de la cei 3 membri ai comisiei de examen și va fi comunicată candidaților la sfârșitul examenului din ziua respectivă, prin afișare la sediul comisiei.(2) La final, secretarul comisiei de examen întocmește catalogul probei clinice, cu notele finale obținute de fiecare candidat.(3) Numai candidații care au obținut media minimă 7,00 sunt programați pentru următoarele probe, ceilalți candidați fiind declarați respinși.(4) Rezultatul obținut la proba clinică nu se poate contesta.  +  Secţiunea a 3-a Proba practică  +  Articolul 32Se desfășoară potrivit celor menționate în tematica specialității și criteriilor stabilite de fiecare comisie în funcție de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).  +  Articolul 33(1) Notarea probei practice se face de către fiecare membru al comisiei de examen, cu note cuprinse între 1 și 10.(2) Nota finală a probei practice, calculată cu două zecimale, este egală cu media aritmetică a notelor primite de candidat de la cei 3 membri ai comisiei de examen.(3) Notele obținute sunt comunicate candidaților la sfârșitul examenului din ziua respectivă, prin afișare la sediul comisiei de examen.  +  Articolul 34(1) La final, secretarul comisiei de examen întocmește catalogul probei practice, cu notele finale obținute de fiecare candidat.(2) Media minimă de promovare a probei practice este 7,00.(3) Rezultatul obținut la proba practică nu se poate contesta.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 35(1) La finele susținerii tuturor probelor prevăzute în tematica de examen a specialității, secretarul comisiei de examen va întocmi catalogul definitiv al examenului pe baza cataloagelor pentru fiecare probă.(2) Media generală se calculează cu două zecimale și rezultă din adunarea mediilor obținute la fiecare probă în parte, totalul fiind împărțit la numărul probelor de examen.(3) Catalogul definitiv se întocmește în ordinea descrescătoare a mediilor obținute de toți candidații prezenți și vor fi înscriși și absenții. Numele și prenumele candidaților vor fi consemnate cu majuscule, cu numele și prenumele corecte, cu diacritice, corespunzător numelui și prenumelor înscrise în actul de identitate.(4) Candidații respinși și cei absenți vor fi înscriși în catalogul definitiv, ca atare. Candidații respinși vor figura cu înscrisul „Respins“ în dreptul mediei generale a candidatului, iar cei absenți vor fi înscriși în catalog sub candidații promovați, cu înscrisul „Absent“ în dreptul mediei generale a candidatului.(5) Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii datelor înscrise în cataloagele de examen revine membrilor, respectiv secretarului comisiei de examen.  +  Articolul 36Media generală minimă de promovare a examenului este 7,00 (șapte).-----