ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 80 din 5 octombrie 2023pentru modificarea art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 5 octombrie 2023  Luând în considerare importanța menținerii unui răspuns adecvat al României în ceea ce privește acordarea, în continuare, de asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, ținând cont de faptul că Guvernul României manifestă o preocupare permanentă în scopul asigurării de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, aceste aspecte făcând obiect al analizei de oportunitate realizate la nivelul Guvernului, sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului, pe baza discuțiilor purtate în cadrul grupului de lucru la care au participat reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniul de referință, luând în considerare faptul că, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor ocazionate de asistența acordată cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, la data de 28 iunie 2023 Comisia Europeană a lansat apelul de proiecte AMIF/2023/SA/1.2.3 Acțiuni Specifice, pentru Bulgaria, Cehia, Polonia, România și Slovacia, apelul având o finanțare din Facilitatea tematică a Fondului Azil, Migrație și Integrare, denumit în continuare FAMI 2021-2027, cu un buget estimat de minimum 7 milioane de euro și maximum 20 de milioane de euro, termenul de transmitere a aplicațiilor către Comisie stabilit inițial pentru data de 22 septembrie 2023 fiind prelungit până la data de 13 octombrie 2023,luând în considerare faptul că una dintre condițiile declarării ca eligibil a apelului de proiecte sus-menționat o constituie crearea, până la data de 13 octombrie 2023, a cadrului legislativ național, de nivel primar, care să permită acordarea sumelor forfetare pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea grupului-țintă anterior referit și pentru anul 2024, având în atenție faptul că lipsa adoptării în regim de urgență a măsurilor prevăzute de prezentul act normativ poate conduce la blocaje în privința asigurării finanțării pentru susținerea măsurilor de sprijin al beneficiarilor de protecție temporară proveniți din zona de conflict armat din Ucraina, raportat la demersurile promovate pentru obținerea de fonduri europene din Facilitatea tematică a FAMI, utilizarea unui alt instrument legislativ putând conduce la imposibilitatea adoptării, în timp util, a măsurilor necesare pentru asigurarea cadrului normativ, de nivel primar, necesar în scopul asigurării până la data de 13 octombrie 2023 a condițiilor impuse de Comisia Europeană în perspectiva declarării proiectului ca eligibil în marja apelului de proiecte sus-menționat,ținând cont de faptul că depunerea proiectului poate conduce la accesarea unei sume de până la 20 de milioane de euro, din fonduri externe nerambursabile, măsură care poate degreva presiunea pe bugetul de stat, este urgentă adoptarea măsurilor care să conducă la asigurarea eligibilității aplicației în cadrul apelului de proiecte vizat.În cazul absenței unui cadru legislativ național clar definit, referitor la modalitatea de tranziție către autonomie a grupului- țintă, se pot crea premisele astfel încât Comisia Europeană să poată considera că România nu depune toate diligențele necesare pentru accesarea mecanismelor financiare create în acest sens și astfel ar putea fi reticentă în instituirea unor mecanisme similare pe viitor.În considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de existența unor dificultăți în accesarea fondurilor europene precizate în absența cadrului normativ intern care să reglementeze posibilitatea acordării sumelor forfetare pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, după data de 31 decembrie 2023.În egală măsură, promovarea și adoptarea unei legi pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, implică o procedură îndelungată, soluție juridică ce presupune ca pe tot parcursul procesului normal de legiferare autoritățile publice cu atribuții în domeniu să se afle în situația de a nu participa la apelul de proiecte sus-menționat până la data de 13 octombrie 2023.Ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, iar neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecințe negative asupra capacității administrative executive și asupra interesului public, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență. În consecință, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLa articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 27 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) După împlinirea perioadei de 4 luni consecutive, familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (10) beneficiază de suma forfetară lunară până la data de 31 martie 2024, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, acordată din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/ Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumei forfetare se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (10).
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 5 octombrie 2023.Nr. 80.------