ORDIN nr. 3.363 din 29 septembrie 2023pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 4 octombrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/17.867/2023 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 și 320 bis din 1 aprilie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 punctul I „Programul național de vaccinare“ litera C „Activități“, punctul 2 „Vaccinarea grupelor populaționale la risc“ se modifică și va avea următorul cuprins:2. Vaccinarea grupelor populaționale la risc
  Tipul de vaccinareGrupe populaționale la risc
  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (dTpa)Gravide*
  HPV^1)Fete din grupa de vârstă 11-18 ani*
  Vaccin împotriva COVID-19La solicitare, la medicul de familie
  Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)Contacții din focar^2)
  Vaccin hepatitic B tip adultPacienți dializați nevaccinați^3)*
  Alte vaccinări aprobate de Ministerul Sănătății și aplicabile în situații epidemiologice deosebite și/sau în urgențe de sănătate publică de importanță internaționalăPersoane cu susceptibilitate crescută, indiferent de antecedentele vaccinale sau de boală infecțioasă (campanii de tip catch-up, mopping-up sau follow-up), personalul din cadrul instituțiilor cu rețele sanitare proprii care desfășoară misiuni la frontieră sau în afara granițelor țării, imigranți, refugiați, azilanți
  ^1) Vaccinarea anti-HPV pentru prevenirea infecțiilor determinate de HPV:a) se realizează la solicitarea părinților/reprezentanților legali, care vor formula o cerere la medicul de familie; cererile vor fi centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare și trimestrial se va solicita direcției de sănătate publică numărul de doze de vaccin necesare;b) o schemă de vaccinare integrală se realizează cu același produs vaccinal în vederea respectării principiului echității;c) se achiziționează cantitatea corespunzătoare întregii scheme de vaccinare anti-HPV;d) vaccinarea va fi disponibilă numai pentru fetele care, la data solicitării, se încadrează în grupa de vârstă 11-18 ani, părinții urmând să decidă individual când anume în acest interval se va face vaccinarea.^2) Vaccin furnizat de DSP și vaccinare conform metodologiei specifice de supraveghere elaborate de INSP-CNSCBT.^3) Vaccinul hepatitic B tip adult va fi achiziționat de MS și distribuit prin DSP către centrele de dializă, care vor asigura vaccinarea conform schemei de vaccinare prevăzute în rezumatul caracteristicilor produsului.* Începând cu 1 decembrie 2023 se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 781/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, pentru segmentele populaționale aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3.120/2023 pentru aprobarea segmentelor populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile.Unitățile de specialitate care implementează Programul național de vaccinare vor consuma cu prioritate stocurile existente la nivelul DSP și vor raporta toate serviciile de vaccinare până la epuizarea stocurilor.
  2. La anexa nr. 1 punctul I „Programul național de vaccinare“ litera C „Activități“ punctul 2 „Vaccinarea grupelor populaționale la risc“, punctul 2.2 „Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din DSP:“, subpunctul 2.2.11 se modifică și va avea următorul cuprins:2.2.11. raportarea lunară la CNSCBT a consumului și stocurilor de vaccinuri dTPa pentru gravide, hepatitic B adult și HPV până la epuizarea stocurilor;3. La anexa nr. 1 punctul I „Programul național de vaccinare“ litera C „Activități“ punctul 2 „Vaccinarea grupelor populaționale la risc“ punctul 2.3 „Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:“, subpunctele 2.3.3, 2.3.4 și 2.3.8 se modifică și vor avea următorul cuprins:2.3.3. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate și raportarea corectă a vaccinărilor efectuate la segmentele populaționale aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3.120/2023;2.3.4. asigură respectarea lanțului de frig, preluarea, transportul, precum și păstrarea vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății;.....................................................2.3.8. raportarea lunară la DSP a consumului și stocurilor de vaccinuri dTPa pentru gravide, hepatitic B adult și HPV până la epuizarea stocurilor;4. La anexa nr. 1 punctul I „Programul național de vaccinare“ litera C „Activități“ punctul 2 „Vaccinarea grupelor populaționale la risc“ punctul 2.3 „Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:“, după subpunctul 2.3.8 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 2.3.9 și 2.3.10, cu următorul cuprins:2.3.9. asigură administrarea vaccinurilor achiziționate de persoanele din segmentele populaționale stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3.120/2023 în condiții de maximă siguranță;2.3.10. asigură instruirea persoanelor cărora le furnizează rețeta compensată pentru vaccin privind transportul și depozitarea corectă a acestuia de la farmacie până la cabinetul medical unde acesta se va administra.5. La anexa nr. 1 punctul I „Programul național de vaccinare“ litera G „Natura cheltuielilor eligibile:“, punctul 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:3.1. serviciul de vaccinare acordat de medicul de familie se decontează la un tarif de 40 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV pentru:3.1.1. vaccinurile prevăzute în Calendarul național de vaccinare achiziționate de Ministerul Sănătății;3.1.2. vaccinurile achiziționate de Ministerul Sănătății pentru grupele populaționale la risc;3.1.3. vaccinurile achiziționate de persoanele din segmentele populaționale stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3.120/2023, ca urmare a prescrierii și eliberării acestora în regim de compensare 50% sau 100% din prețul de referință.6. La anexa nr. 12, la punctul XII „Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate“ litera B „Structură“ punctul XII.1 „Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate“ litera B „Domenii specifice“ punctul 1 „Intervenții pentru un stil de viață sănătos“ subpunctul 1.4 „Organizarea și desfășurarea de intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile“ subpunctul 1.4.1 „Obiectiv specific“, după subpunctul 1.4.1.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.4.1.2, cu următorul cuprins:1.4.1.2. creșterea nivelului de informare și conștientizare a comunităților prin intervenții IEC specifice și organizarea «Săptămânii conștientizării depresiei post-partum» cu o săptămână înainte de data de 1 octombrie.7. Anexa nr. 14 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2023“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.8. La anexa nr. 16 litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum și a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică nr. .......... din data .....................“ punctul IV „Obligațiile părților:“, la articolul 6, după subpunctul 25 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 26 și 27, cu următorul cuprins:26. asigură administrarea vaccinurilor achiziționate de persoanele din segmentele populaționale stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3.120/2023 în condiții de maximă siguranță;27. asigură instruirea persoanelor cărora le furnizează rețeta compensată pentru vaccin privind transportul și depozitarea corectă a acestuia de la farmacie până la cabinetul medical unde acesta se va administra.9. La anexa nr. 16 punctul B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum și a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică nr. ............ din data .....................“ punctul V „Modalitatea de plată“, la articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru serviciile medicale de vaccinare contractate, efectuate, raportate și validate, decontarea se realizează la un tarif de 40 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV și/sau a formularelor standard de raportare pentru vaccinurile prevăzute în Calendarul național de vaccinare achiziționate de Ministerul Sănătății, pentru vaccinurile achiziționate de Ministerul Sănătății pentru grupele populaționale la risc, pentru vaccinurile achiziționate de persoanele din segmentele populaționale stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3.120/2023, ca urmare a prescrierii și eliberării acestora în regim de compensare 50% sau 100% din prețul de referință.10. La anexa nr. 16, anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.11. Anexa nr. 20 „Balanța de stocuri cantitativ-valorică după preț pe depozite la data de ......................... pentru programul/subprogramul național de sănătate publică .......... Sursa .............. Titlul ...............“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 29 septembrie 2023.Nr. 3.363.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 14 la normele tehnice)  +  Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2022
  -mii lei-
  Programele naționale de sănătate publicăBuget de stat
  Total credite de angajament 2022Total credite bugetare 2022
  I. Programul național de vaccinare5.030.6071.572.902
  II. Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, din care:341.288341.288
  II.1. Subprogramul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare7.2987.298
  II.2. Subprogramul național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale și al rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor883883
  II.3. Subprogramul național de testare NAAT/RT-PCR și de secvențiere333.107333.107
  III. Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA461.463461.463
  IV. Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei34.35334.353
  V. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă2.3352.335
  VI. Programul național de securitate transfuzională105.000105.000
  VII. Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin2.7382.738
  VIII. Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică696696
  IX.1. Subprogramul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană78.42178.421
  IX.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți21.13721.137
  IX.3. Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer6.9806.980
  X. Programul național de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc841841
  XI. Programul național de tratament dietetic pentru boli rare1.2941.294
  XII. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate841841
  XIII. Programul național de sănătate a femeii și copilului23.51823.518
  Programul național de management al registrelor naționale7171
  Total buget programe naționale de sănătate publică 20226.111.5832.653.878
  TOTAL BUGET 20226.111.5832.653.878
   +  Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2023
  -mii lei-
  Programele naționale de sănătate publicăBuget de stat
  Total credite de angajament 2023Total credite bugetare 2023
  I. Programul național de vaccinare465.701465.701
  II. Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, din care:81.75681.756
  II.1. Subprogramul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare7.1027.102
  II.2. Subprogramul național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale și al rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor850850
  II.3. Subprogramul național de testare NAAT/RT-PCR și de secvențiere73.80473.804
  III. Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA351.974333.930
  IV. Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei26.51726.517
  V. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă2.2472.247
  VI. Programul național de securitate transfuzională100.000100.000
  VII. Subprogramul de screening organizat pe baze populaționale pentru cancerul de col uterin1.9381.938
  VIII. Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică1.1161.116
  IX.1. Subprogramul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană92.24392.243
  IX.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți17.38017.380
  IX.3. Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer6.7706.770
  X. Programul național de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc800800
  XI. Programul național de tratament dietetic pentru boli rare1.0521.052
  XII. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate1.2541.254
  XIII. Programul național de sănătate a femeii și copilului27.45327.453
  Total repartizat1.178.2011.160.157
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate 18.79936.843
  Total reținere 10%133.000133.000
  TOTAL BUGET 20231.330.0001.330.000
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la anexa nr. 16 la normele tehnice)Unitatea sanitară .......................................Nr. .......... din ..................Direcția de sănătate publică...............................Nr. .......... din ..................ValidatNume și prenume coordonator programSemnăturaCătreDIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ.................................................................
  FORMULAR DE COMANDĂ
  pentru vaccinurile provenite din achiziții publice organizate la nivel național
  în luna .................. anul ...........
  Nr. crt.Tip vaccinStoc final luna anterioară comenziiNecesar pentru luna comenziiTotal doze de vaccin comandate
  lot de bazărestanțieri
  1DTPa-VPI-Hib-HB
  2Vaccin pneumococic conjugat
  3ROR
  4DTPa-VPI (5-6 ani)
  5dTPa (14 ani)
  6BCG
  7Hep B
  8dTPa pentru gravide
  9HPV (fete 11-18 ani)
  10Hep B pentru adult
  11Vaccin împotriva COVID-19
  Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
  Reprezentant legal,
  .............................................
  NOTĂ:Formularul de comandă se întocmește lunar și se transmite direcțiilor de sănătate publică, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, în primele 5 zile calendaristice ale lunii în curs.În situația vaccinării contacților în focarele de boli infecțioase transmisibile, formularul de comandă se completează în mod corespunzător cu vaccinurile necesare.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 20 la normele tehnice)I. Unitatea de specialitate*):..........................................
  BALANȚA DE STOCURI
  cantitativ-valorică după preț pe depozite la data de ................. pentru
  programul/subprogramul național de sănătate publică ..............
  Sursa ......................... Titlul .......................................
  Articol bugetar**)ProdusFurnizorDepozitPreț (lei)Cantitate inițială, din careCantitate inițială din achizițieCantitate inițială din transfer cu titlu gratuitValoare inițială (lei)Valoare inițială din achizițieValoare inițială din transfer cu titlu gratuitCantitate intrări, din care: Cantitate intrări prin achizițieCantitate intrări prin transfer cu titlu gratuitValoare intrări, din care: (lei)Valoare intrări prin achizițieValoare intrări prin transfer cu titlu gratuitCantitate ieșiri, din care Cantitate ieșiri privind produsele administrate beneficiarilorCantitate ieșiri privind produsele transferate cu titlu gratuitCantitate ieșiri privind produsele scoase din gestiune ca urmare a expirării, deteriorării, casării, pierderilorValoare ieșiri, din care (lei)Valoare ieșiri privind produsele administrate beneficiarilorValoare ieșiri privind produsele transferate cu titlu gratuitValoare ieșiri privind produsele scoase din gestiune ca urmare a expirării, deteriorării, casării, pierderilorCantitate finală, din care: Cantitate finală din achizițieCantitate finală din transfer cu titlu gratuitValoare finală (lei), din care: Valoare finală din achizițieValoare finală din transfer cu titlu gratuit
  Furnituri de birou
  Totalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Materiale de curățenie
  Totalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Carburanți și lubrifianți
  Totalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ...........................
  Totalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  TOTALxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Managerul/Directorul general al unității de specialitate
  ............................
  sau
  Directorul executiv al direcției de sănătate publică
  ............................
  Directorul financiar-contabil al unității de specialitate
  ............................
  sau
  Directorul executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică
  ............................
  Coordonatorul programului/subprogramului/intervenției
  ............................
  *) Unitatea de specialitate poate fi: D.S.P., spitalul din rețeaua instituțiilor cu rețele sanitare proprii, spitalul din subordinea Ministerului Sănătății, spitalul privat, altă instituție care implementează programele naționale de sănătate publică, din subordinea Ministerului Sănătății, cabinetul de medicină de familie.**) Se completează numai articolele bugetare înregistrate în cadrul programului/subprogramului național de sănătate publică.NOTE:1. Balanța se transmite la DSP/UATM/DPSP, după caz, trimestrial, în termen de 10 zile după încheierea perioadei de raportare, pentru unitățile de specialitate care implementează programe în baza contractelor încheiate cu DSP, respectiv 20 de zile pentru unitățile din subordinea Ministerului Sănătății.2. Raportarea datelor se realizează trimestrial și cumulat de la începutul anului.3. Datele consemnate sunt concordante cu datele raportate în anexa nr. 19 la normele tehnice.
  -----