HOTĂRÂRE nr. 878 din 20 septembrie 2023privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei Autonome "Monetăria Statului", aflată în subordinea Băncii Naționale a României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 25 septembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei Autonome „Monetăria Statului“, aflată în subordinea Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  București, 20 septembrie 2023.Nr. 878.  +  ANEXĂBANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEIRegia Autonomă „Monetăria Statului“București, sectorul 5, str. Fabrica de chibrituri nr. 30CUI RO427304
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2023
  mii lei
  INDICATORINr. rd.Propuneri an curent (2023)
  01234
  I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)1111.470
  1Venituri totale din exploatare, din care:2111.439
  a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare30
  b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare40
  2Venituri financiare531
  IICHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)6110.789
  1Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:7110.239
  A.cheltuieli cu bunuri si servicii873.468
  B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate9615
  C.cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:1031.600
  C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)1129.560
  C1ch. cu salariile1224.800
  C2bonusuri134.760
  C3alte cheltuieli cu personalul, din care:140
  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal150
  C4Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete161.140
  C5Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator17900
  D.alte cheltuieli de exploatare184.556
  2Cheltuieli financiare19550
  IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)20681
  IV1IMPOZIT PE PROFIT CURENT21119
  2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT220
  3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT230
  4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI240
  5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS250
  VPROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:26562
  1Rezerve legale270
  2Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege280
  3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți29562
  4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi300
  5Alte repartizări prevăzute de lege310
  6Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>= 0)320
  7Participarea salariaților la profit în limita a l0% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință330
  8Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340
  a)- dividende cuvenite bugetului de stat350
  b)- dividende cuvenite bugetului local360
  c)- dividende cuvenite altor acționari370
  9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare380
  VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE390
  VIICHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care400
  a)cheltuieli materiale410
  b)cheltuieli cu salariile420
  c)cheltuieli privind prestările de servicii430
  d)cheltuieli cu reclama si publicitate440
  e)alte cheltuieli450
  VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:469.196
  1Alocații de la buget470
  |alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori480
  IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII497.630
  XDATE DE FUNDAMENTARE
  1Nr. de personal prognozat la finele anului50270
  2Nr.mediu de salariați total51265
  3Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială528.924,53
  4Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat538.921,38
  5Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54420,52
  6Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat55420,52
  7Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)563.970.854
  8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)xl000)57993,89
  9Plăți restante580
  10Creanțe restante590
  *) Rd.52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2
  ------