ORDIN nr. 1.649 din 8 septembrie 2023pentru stabilirea formei, modelului și conținutului legitimațiilor speciale ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al unor instituții aflate în subordinea acestuia, precum și pentru stabilirea personalului împuternicit să constate, să încadreze și să sancționeze faptele contravenționale produse în desfășurarea operațiunilor de transport feroviar și cu metroul
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 septembrie 2023  Având în vedere:– prevederile art. 2 lit. c) și ale art. 5 pct. 12 și 17 din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare;– art. 8 și art. 2 lit. d), e), cc) și ee) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 309/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității de Siguranță Feroviară Române - ASFR;– prevederile art. 3 pct. 1 lit. q), t) și y), pct. 5 și 13 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 310/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER;– prevederile art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 716/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției de Investigare Feroviară Române - AGIFER și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor;– prevederile art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020,în temeiul:– prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2003, cu modificările ulterioare;– prevederilor art. 5 pct. 5 și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 309/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității de Siguranță Feroviară Române - ASFR;– prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 310/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER,ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Activitatea de control și monitorizare a domeniului de competență, inspecția de stat și controlul privind respectarea reglementărilor interne și internaționale specifice domeniului feroviar și în transportul urban cu metroul, precum și inspecția de stat și controlul în transporturile și infrastructura feroviară se exercită de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, denumit în continuare MTI.(2) În sensul prezentului ordin, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și domeniile de competență în care acestea sunt exercitate sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Activitatea de supraveghere a operațiunilor de transport feroviar și cu metroul se exercită de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR, denumită în continuare ASFR.(2) Atribuțiile specifice și generale, precum și domeniile de competență ale ASFR sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 309/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității de Siguranță Feroviară Române - ASFR.  +  Articolul 3(1) Activitatea de monitorizare, control, supraveghere și inspecție tehnică pentru domeniile de competență se exercită de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER.(2) Atribuțiile și domeniile de competență ale AFER sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 310/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER.  +  Articolul 4(1) Activitatea de investigare a accidentelor și incidentelor feroviare produse pe infrastructura feroviară din România prevăzute la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020, se realizează de către Agenția de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER.(2) Atribuțiile și domeniile de competență ale AGIFER sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 716/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției de Investigare Feroviară Române - AGIFER și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 5(1) Activitățile prevăzute la art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1) sunt efectuate de către personalul de specialitate aparținând MTI, ASFR, AFER și AGIFER, după caz, pe baza legitimațiilor speciale.(2) În sensul prezentului ordin, prin legitimație specială se înțelege:a) legitimație specială pentru control, monitorizare și inspecție de stat, pentru personalul aparținând MTI. Forma, modelul și conținutul acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 1;b) legitimație specială pentru acces/audit/control și inspecție de stat, pentru personalul de specialitate aparținând ASFR. Forma, modelul și conținutul acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 2;c) legitimație specială pentru monitorizare/control/supraveghere și inspecție tehnică, pentru personalul de specialitate aparținând AFER. Forma, modelul și conținutul acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 3;d) legitimație specială pentru investigații feroviare, pentru personalul de specialitate aparținând AGIFER. Forma, modelul și conținutul acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 6(1) Legitimațiile speciale prevăzute la art. 5 alin. (2) sunt documente cu regim special, nominale și netransmisibile.(2) Legitimațiile sunt valabile de la data emiterii până la finele anului calendaristic în care au fost emise sau înainte de expirarea acestui termen, până la data retragerii acestora de către instituția solicitantă.(3) După expirarea valabilității legitimațiilor, acestea se predau angajatorului care le-a pus la dispoziție.  +  Articolul 7(1) Se desemnează ASFR ca instituție responsabilă cu întocmirea, tipărirea și gestionarea, cu titlu gratuit, a legitimațiilor speciale prevăzute la art. 5 alin. (2).(2) Metodologia privind întocmirea, tipărirea și gestionarea legitimațiilor speciale se elaborează de ASFR.  +  Articolul 8(1) Tipărirea legitimațiilor speciale prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), c) și d) se efectuează de către ASFR în baza solicitării din partea MTI, AFER sau AGIFER, după caz.(2) Tehnica necesară tipăririi legitimațiilor va fi asigurată de ASFR.(3) Modelul solicitării pentru tipărirea și eliberarea legitimațiilor speciale pentru personalul de specialitate din cadrul MTI, AFER și AGIFER este prevăzut în anexa nr. 5.(4) Pentru personalul din cadrul ASFR legitimațiile speciale se întocmesc și tipăresc în baza dispoziției directorului general al ASFR.  +  Articolul 9Listele funcțiilor personalului de specialitate din cadrul MTI, ASFR și AFER care are dreptul la legitimațiile speciale menționate la art. 5 alin. (2), lit. a), b) și c) și este împuternicit să constate, să încadreze și să sancționeze faptele contravenționale produse în desfășurarea operațiunilor de transport feroviar și cu metroul în conformitate cu atribuțiile prevăzute în actele normative în vigoare, sunt prevăzute în anexele nr. 6, 7 și 8.  +  Articolul 10Lista funcțiilor personalului de specialitate din cadrul AGIFER care are dreptul la legitimațiile speciale menționate la art. 5 alin. (2) lit. d ) este prevăzută în anexa nr. 9.  +  Articolul 11ASFR, AFER și AGIFER vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 220/2000 pentru stabilirea personalului abilitat să constate și să încadreze faptele contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul și să aplice amenzile corespunzătoare, precum și pentru stabilirea formei, modelului și conținutului legitimației speciale de control, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000, și Ordinul ministrului transporturilor nr. 732/2013 privind personalul împuternicit să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 15 mai 2013.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  București, 8 septembrie 2023.Nr. 1.649.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  FORMA, MODELUL ȘI CONȚINUTUL
  legitimației speciale pentru control, monitorizare și inspecție de stat
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  FORMA, MODELUL ȘI CONȚINUTUL
  legitimației speciale pentru acces/audit/control și inspecție de stat
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
  FORMA, MODELUL ȘI CONȚINUTUL
  legitimației speciale pentru monitorizare/control/supraveghere și inspecție tehnică
   +  Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
  FORMA, MODELUL ȘI CONȚINUTUL
  legitimației speciale pentru investigații feroviare
   +  Anexa nr. 5
  MODELUL SOLICITĂRII
  pentru tipărirea și eliberarea legitimațiilor speciale pentru personalul de specialitate din cadrul MTI, AFER și AGIFER
  [denumirea solicitantului]Nr. ........./..................Către:Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFRReferitor: solicitare tipărire legitimații speciale În temeiul prevederilor ........................ vă solicităm întocmirea, tipărirea și transmiterea către ............(denumirea structurii care a emis solicitarea)............ a legitimațiilor speciale ....(tipul acestora) .. pentru personalul aparținând .....(MTI, AFER, AGIFER) ..... ale cărui date sunt prezentate în tabelul de mai jos.
  Nr. crt.Numele și prenumele (cu majuscule)FuncțiaDenumirea instituției/structurii* din care face parte
  1
  2
  3
  4…………………
  * Menționarea structurii se face doar pentru personalul din cadrul MTI. Pentru personalul AFER și AGIFER se va înscrie denumirea AFER sau AGIFER, după caz.
  Numele și prenumele conducătorului instituției
  ............................................................
  (semnătura)
  ................................................
   +  Anexa nr. 6
  LISTA
  funcțiilor personalului de specialitate din cadrul MTI care are dreptul la legitimații speciale pentru control,
  monitorizare și inspecție de stat și este împuternicit să constate, să încadreze și să sancționeze faptele contravenționale
  produse în desfășurarea operațiunilor de transport feroviar și cu metroul,
  în conformitate cu atribuțiile prevăzute în actele normative în vigoare
   +  Articolul 1Funcțiile din cadrul MTI care au dreptul la legitimații speciale pentru control, monitorizare și inspecție de stat și care sunt împuternicite să constate, să încadreze și să sancționeze faptele contravenționale produse în desfășurarea operațiunilor de transport feroviar și cu metroul, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în actele normative în vigoare, sunt următoarele:a) ministru;b) secretar de stat din domeniul feroviar;c) secretar general;d) secretar general adjunct cu atribuții de coordonare a Corpului de control al ministrului transporturilor și infrastructurii;e) membrii Corpului de control al ministrului transporturilor și infrastructurii;f) director al Direcției transport feroviar;g) alte funcții din cadrul MTI din cadrul direcțiilor cu profil tehnic feroviar.  +  Articolul 2Personalul din cadrul MTI aferent funcțiilor prevăzute la art. 1 lit. g) se nominalizează de către secretarul de stat din domeniul feroviar.
   +  Anexa nr. 7
  LISTA
  funcțiilor personalului de specialitate din cadrul ASFR care are dreptul la legitimație specială
  pentru acces/audit/control și inspecție de stat și este împuternicit să constate, să încadreze
  și să sancționeze faptele contravenționale produse în desfășurarea operațiunilor de transport feroviar
  și cu metroul, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în actele normative în vigoare
   +  Articolul 1Funcțiile din cadrul ASFR care au dreptul la legitimații speciale pentru acces/audit/control și inspecție de stat și care sunt împuternicite să constate, să încadreze și să sancționeze faptele contravenționale produse în desfășurarea operațiunilor de transport feroviar și cu metroul, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în actele normative în vigoare, sunt următoarele:a) director general;b) director;c) inspector șef teritorial;d) șef serviciu;e) inspector de stat.  +  Articolul 2Personalul de specialitate din cadrul ASFR aferent funcțiilor prevăzute la art. 1 lit. b), d) și e) se nominalizează prin decizie a directorului general al ASFR.
   +  Anexa nr. 8
  LISTA
  funcțiilor personalului de specialitate din cadrul AFER care are dreptul la legitimație specială
  pentru monitorizare/control/supraveghere și inspecție tehnică și este împuternicit să constate,
  să încadreze și să sancționeze faptele contravenționale, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în actele normative în vigoare
   +  Articolul 1Funcțiile din cadrul AFER care au dreptul la legitimații speciale pentru monitorizare/control/ supraveghere și inspecție tehnică și care sunt împuternicite să constate, să încadreze și să sancționeze faptele contravenționale, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în actele normative în vigoare, sunt următoarele:a) director general;b) director;c) șef departament;d) șef serviciu;e) inspector tehnic.  +  Articolul 2Personalul de specialitate din cadrul AFER aferent funcțiilor prevăzute la art. 1 lit. b)-d) se nominalizează prin decizie a directorului general al AFER.
   +  Anexa nr. 9
  LISTA
  funcțiilor personalului de specialitate din cadrul AGIFER care are dreptul la legitimație specială pentru investigații feroviare
   +  Articolul 1Funcțiile din cadrul AGIFER care au dreptul la legitimații speciale pentru investigații feroviare sunt următoarele:a) director general;b) director general adjunct;c) consilier director general;d) șef serviciu;e) investigator.  +  Articolul 2Personalul de specialitate din cadrul AGIFER aferent funcțiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-e) se nominalizează prin dispoziție a directorului general al AGIFER.
  -----