ORDIN nr. 1.462 din 11 septembrie 2023privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 septembrie 2023    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 741.793 din data de 6.09.2023,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 10 ianuarie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. După punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 16^1 și 16^2, cu următorul cuprins:16^1. În cazul contribuabililor care utilizează regimurile speciale și care nu au domiciliul fiscal pe teritoriul României, organul fiscal competent procedează la formularea unei cereri de asistență reciprocă la recuperare în conformitate cu prevederile titlului X «Aspecte internaționale», cap. III «Asistență reciprocă în materie de recuperare a creanțelor în baza regulamentelor europene și a Convențiilor internaționale la care România este parte» din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cuprinsul cererilor de recuperare transmise autorităților competente din alte state, organul fiscal competent indică contul prevăzut la pct. 2, aplicându-se în mod corespunzător prevederile prezentului capitol.16^2. În cazul contribuabililor care utilizează regimurile speciale și care au domiciliul fiscal pe teritoriul României, organul fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia aplică în mod corespunzător prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.288/2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, în vederea efectuării procedurii de transfer al sumelor reprezentând TVA datorată de acești contribuabili.2. Punctul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:22. În vederea recuperării TVA de plată și a obligațiilor fiscale accesorii aferente de la contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal competent procedează la formularea unei cereri de asistență reciprocă la recuperare în conformitate cu prevederile cap. II «Asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri» sau cap. III «Asistență reciprocă în materie de recuperare a creanțelor în baza regulamentelor europene și a Convențiilor internaționale la care România este parte» ale titlului X «Aspecte internaționale» din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cuprinsul cererilor de recuperare transmise autorităților competente din alte state, organul fiscal competent indică contul prevăzut la pct. 2, aplicându-se în mod corespunzător prevederile prezentului capitol.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
    București, 11 septembrie 2023.Nr. 1.462.-----