NORMĂ nr. 29 din 12 septembrie 2023pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 25 septembrie 2023  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 25^1, art. 23 alin. (3)-(5), art. 52 alin. (1), art. 55 alin. (12) și (14), art. 111-114, art. 121 alin. (2) lit. c^1) și ale art. 128 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (1) pct. 22^1, art. 29 alin. (10) și (12), art. 82, art. 83 lit. b), art. 84 alin. (2)-(4), ale art. 100-104, art. 107 alin. (1) lit. f) și ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 5.09.2023,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 și 880 bis din 14 septembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate, conform anexei nr. 17;2. La articolul 6 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele k^1) și k^2), cu următorul cuprins:k^1) lunar, în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situația privind utilizarea activului personal al participantului în caz de pensionare și invaliditate, conform anexei nr. 1H;k^2) lunar, în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situația privind utilizarea activului personal al participantului în caz de deces, conform anexei nr. 1I;3. La articolul 6 alineatul (1), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins: l) săptămânal, în a doua zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare, situația activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9A.4. La articolul 7, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins: k^1) lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situația activelor administratorului pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare, în formatul prevăzut în anexa nr. 9B;5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Depozitarul întocmește și transmite A.S.F.: a) trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate, conform anexei nr. 17; b) săptămânal, în a doua zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare, situația activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9A; c) zilnic, până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea, raportul privind situația valorii activului net și valorii unității de fond pentru fiecare fond de pensii private, conform anexei nr. 3; d) în termen de două zile lucrătoare după orice modificare, formularul de nominalizare pentru persoanele responsabile și pentru cele care dețin funcții-cheie, conform anexei nr. 7.6. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Anexele nr. 1A-1I, 2-4, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8, 9A, 9B și 10-24 fac parte integrantă din prezenta normă.7. La anexa nr. 1A, la „Instrucțiuni de completare“, numărul curent 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  4.Data evaluării soldurilor conturilor individualeData evaluării soldurilor conturilor individuale (data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul). Corecțiile se efectuează la data constatării erorilor, fără modificarea datelor din istoric.
  8. Anexa nr. 1B se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1B
  Situația transferurilor de tip «IN» pentru luna ..... anul ....
  Codul de comandăCodul administratorului (IN)Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (IN)AnulLunaCodul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)Codul de operațiuneCNP
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8
  Valoarea activului personal transferat (TI)Data încasării disponibilităților (TI)Data convertirii disponibilităților (TI)Numărul de unități de fond alocate (TI)VUAN convertire (TI)Data VUAN convertire (TI)
  Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. coloanăDenumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratorului (IN)Codul administratorului fondului la care s-a transferat participantul
  3Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (IN)Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (noul fond de pensii al participantului)
  4AnulAnul de raportare
  5LunaLuna pentru care se întocmește raportarea
  6Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (vechiul fond de pensii al participantului)
  7Codul de operațiuneCodul operațiunii se completează cu:200 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii, în conformitate cu actele normative aplicabile;201 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unui activ personal cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al altui fond de pensii, în urma decesului acestuia - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;202 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unui activ cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiași fond de pensii, în urma decesului acestuia - se va completa strict pentru beneficiarii participanților decedați care au solicitat comasarea conturilor - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;203 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii diferite - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;205 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unor active cu titlul de penalizări de întârziere;220 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activului personal al participantului de la un alt fond de pensii, ca urmare a fuziunii dintre două fonduri de pensii;224 - pentru reflectarea returnării mandatului poștal sau a viramentului bancar în contul DIP pentru plată unică;266 - pentru situația în care nu există transferuri «IN»;299 - pentru a raporta alte tranzacții de emitere unități de fond.
  8CNPCodul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile. Pentru codul 202 se va completa cu CNP-ul beneficiarului. Pentru codul 203 se va completa cu noul CNP.
  9Valoarea activului personal transferat (TI)Valoarea activului personal transferat al unui participant, conform extrasului de cont bancar. Pentru codul 224 se completează cu valoarea returnată în contul DIP pentru plată unică.
  10Data încasării disponibilităților (TI)Data extrasului de cont aferent încasării disponibilităților ce reprezintă activul personal net transferat. Pentru codul 224 se completează cu data intrării în contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  11Data convertirii disponibilităților (TI)Data la care activul personal al participantului a fost convertit în unități de fond. Pentru codul 224 se completează cu 0 (zero).
  12Numărul de unități de fond alocate (TI)Număr de unități de fond alocate ca urmare a convertirii activului personal net al participantului. Pentru codul 224 se completează cu 0 (zero).
  13VUAN convertire (TI)VUAN utilizată pentru convertirea activului personal al participantului. Pentru codul 224 se completează cu 0 (zero).
  14Data VUAN convertire (TI)Data VUAN utilizată pentru convertirea activului personal net al participantului. Pentru codul 224 se completează cu 0 (zero).
  9. Anexa nr. 1C se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1C
  Situația transferurilor de tip «OUT» pentru luna ..... anul .....
  Codul de comandăCodul administratorului (OUT)Codul fondului de pensii de la care s-a transferat participantul (OUT)AnulLunaCodul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (IN) (TO)Codul de operațiuneCNP
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8
  Data cereriiData convertirii unităților de fond în lichiditățiNumărul de unități de fond anulate (TO)VUAN convertire (TO)Data VUAN convertire (TO)Penalitatea de transfer reținută participantului (TO)
  Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14
  Comisioane bancareValoarea totală a comisioanelor și penalităților reținuteValoarea minimă garantată (TO)Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)
  Col. 15Col. 16 = 14 + 15Col. 17Col. 18
  Valoarea plătită din fond (TO)Valoarea plătită din provizion (TO)Data virării activului personal în contul de transferData virării în contul bancar al fondului la care se efectuează transferulContribuție totală
  Col. 19Col. 20Col. 21Col. 22Col. 23

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratorului (OUT)Codul administratorului
  3Codul fondului de pensii de la care s-a transferat participantul (OUT)Codul fondului de pensii de la care s-a transferat participantul
  4AnulAnul de raportare
  5LunaLuna pentru care se întocmește raportarea
  6Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (IN) (TO)Codul noului fond de pensii la care s-a transferat participantul. Acest câmp se completează obligatoriu pentru codurile 301, 304, 311, 320 și, după caz, pentru codurile 399.
  7Codul de operațiuneCodul operațiunii se completează cu:301 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii;304 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de corecția de CNP-uri (comasări externe de CNP-uri aparținând aceleiași persoane la fonduri de pensii diferite) - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;309 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de anularea soldului pozitiv rămas în contul individual, în situația încetării calității de participant ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile de desființare a actului individual de aderare pentru participantul respectiv - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;310 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de anularea soldului pozitiv rămas în contul individual prin decizie a administratorului de desființare a actului individual de aderare în baza constatării încălcării art. 116 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 411/2004, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a reclamației participantului - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;311 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul administrativ al participantului la fondul de pensii absorbant ca efect al fuziunii fondurilor de pensii (Se aplică participanților care nu au depus cereri de transfer de la fondul de pensii absorbit spre alte fonduri de pensii, în perioada fuziunii);314 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de închiderea unui cont asociat cu un CNP care a fost invalidat de instituția de evidență și nu se mai regăsește în Registrul participanților la niciun fond de pensii - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;
  320 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii, ca urmare a procesului de fuziune;366 - pentru situația în care nu există transferuri «OUT»;399 - pentru a raporta alte tranzacții de anulare unități de fond.
  8CNPCodul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile. Pentru codul 304 se va completa cu vechiul CNP.
  9Data cereriiData primirii documentației complete pentru transferul activului la alt fond de pensii
  10Data convertirii unităților de fond în lichiditățiData la care unitățile de fond ale participantului au fost convertite în lichidități
  11Numărul de unități de fond anulate (TO)Numărul de unități de fond anulate (TO)
  12VUAN convertire (TO)Valoarea VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului
  13Data VUAN convertire (TO)Data VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului
  14Penalitatea de transfer reținută participantului (TO)Valoarea în lei a penalității de transfer
  15Comisioane bancareSe completează cu valoarea comisionului bancar reținut, după caz.
  16Valoarea totală a comisioanelor și penalităților reținuteValoarea totală a comisioanelor și penalităților reținute. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  17Valoarea minimă garantată (TO)Valoarea minimă garantată
  18Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)Valoarea în lei a sumei totale transferate. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.
  19Valoarea plătită din fond (TO)Valoarea în lei a sumei transferate din contul fondului de pensii în contul bancar al fondului la care se efectuează transferul participantului, diminuată cu contravaloarea comisioanelor bancare și a penalității de transfer reținută acestuia, după caz.
  20Valoarea plătită din provizion (TO)Valoarea în lei a sumei transferate din contul de provizion al administratorului în contul de transfer al fondului de pensii administrat privat, în aceeași zi în care se efectuează transferul activului personal net al participantului respectiv.
  21Data virării activului personal în contul de transferData virării activului personal în contul de transfer, conform extrasului de cont
  22Data virării în contul bancar al fondului la care se efectuează transferulData virării în contul bancar al fondului la care se efectuează transferul
  23Contribuție totalăSe va completa cu valoarea totală a contribuțiilor convertite pentru participant până la data transferului.
  10. Anexa nr. 1E se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1E
  Situația contului colector al fondului de pensii pentru luna ..... anul ......
  Codul de comandăCodul administratoruluiCodul fondului de pensiiAnulLunaSold inițial la începutul perioadeiValoarea disponibilului încasat în luna de raportareValoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportare
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8
  Valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanțilorValoarea disponibilului neconvertit și restituitSold final la sfârșitul perioadeiDin care:Sume prescrise
  Sume aflate în termenul legal de convertireSume cu vechime mai mare de 2/4 zile lucrătoare de la data încasării lor
  Col. 9Col. 10Col. 11 = 6 + 7 – 8 – 9 –10Col. 12Col. 13Col. 14

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratoruluiCodul administratorului
  3Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii
  4AnulAnul de raportare
  5LunaLuna pentru care se întocmește raportarea
  6Sold inițial la începutul perioadeiSoldul inițial al contului colector, la începutul perioadei, conform documentelor justificative
  7Valoarea disponibilului încasat în luna de raportareValoarea disponibilului încasat în luna de raportare, conform documentelor justificative
  8Valoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportareValoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportare, conform documentelor justificative
  9Valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanțilorSe va completa cu semnul (–) valoarea diferențelor aferente contribuțiilor negative acoperite de către administrator.
  10Valoarea disponibilului neconvertit și restituitValoarea disponibilului virat eronat și necuvenit fondului de pensii administrat privat, conform documentelor justificative
  11Sold final la sfârșitul perioadeiSold final al contului colector, la sfârșitul perioadei, conform documentelor justificative
  12Sume aflate în termenul legal de convertireSume aflate în termenul legal de convertire
  13Sume cu vechime mai mare de 2/4 zile lucrătoare de la data încasării lorSume cu vechime mai mare de 2 zile lucrătoare pentru fondurile de pensii administrate privat, respectiv 4 zile lucrătoare pentru fondurile de pensii facultative de la data încasării lor, după caz, conform documentelor justificative
  14Sume prescriseSume prescrise pentru care administratorul poate face dovada că a informat participanții/beneficiarii al căror activ personal a fost prescris și că în prealabil aceștia nu au solicitat plata sumelor timp de trei ani de la data informării
  11. După anexa nr. 1G se introduc două noi anexe, anexele nr. 1H și 1I, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1H
  Situația privind utilizarea activului personal al participantului în caz de pensionare și invaliditate pentru luna ...... anul .....
  Codul de comandăCodul administratorului (OUT)Codul fondului de pensii din care s-a efectuat plata (OUT)AnulLunaCodul de operațiuneCNP
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7
  Data cereriiData transmiterii graficului pentru plată eșalonatăData convertirii unităților de fond în lichiditățiNumărul de unități de fond anulate (TO)VUAN convertire (TO)Data VUAN convertire (TO)Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)
  Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14
  Impozit pe venitComisioane bancareTaxe aferente mandatului poștalValoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant (TO)Valoarea minimă garantată (TO)Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)
  Col. 15Col. 16Col. 17Col. 18 = 14 + 15 + 16 + 17Col. 19Col. 20 = 21 + 22
  Valoarea plătită din fond (TO)Valoarea plătită din provizion (TO)Data virării activului personal în contul DIPModalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal)Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poșteiData mandatului poștalContribuție totală
  Col. 21 = (col. 11 * col. 12) – col. 18Col. 22Col. 23Col. 24Col. 25Col. 26Col. 27

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratorului (OUT)Codul administratorului
  3Codul fondului de pensii din care s-a efectuat plata (OUT)Codul fondului de pensii din care s-a efectuat plata
  4AnulAnul de raportare
  5LunaLuna pentru care se întocmește raportarea
  6Codul de operațiuneCodul operațiunii se completează cu:306 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plată unică;307 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plată unică;316 - pentru operațiunea de închidere a conturilor ca urmare a încheierii perioadei de 12 luni de la data deciziei de pensionare privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;317 - pentru operațiunea de închidere a conturilor ca urmare a încheierii perioadei de 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia de invaliditate - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;321 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plăți eșalonate;322 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plăți eșalonate;324 - pentru reflectarea plății din contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar pentru cazurile de plată pensie și invaliditate;331 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata rectificărilor pozitive primite de la instituția de evidență prin plată unică ca urmare a deschiderii dreptului la pensie - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;332 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata rectificărilor pozitive primite de la instituția de evidență prin plată unică ca urmare a invalidității - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;333 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata rectificărilor pozitive primite de la instituția de evidență prin plăți eșalonate ca urmare a deschiderii dreptului la pensie - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;334 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata rectificărilor pozitive primite de la instituția de evidență prin plăți eșalonate ca urmare a invalidității - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;366 - pentru situația în care nu există plăți efectuate în lună;399 - pentru a raporta alte tranzacții de anulare unități de fond.
  7CNPCodul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile.
  8Data cereriiData primirii documentației complete pentru cererea de plată a activului ca urmare a deschiderii dreptului de pensie sau a invalidității. Pentru codul 324 se completează cu data cererii care a fost inițial completată pe codurile de plată 306 sau 307.
  9Data transmiterii graficului pentru plată eșalonatăSe completează cu data la care s-a transmis graficul pentru plată eșalonată participantului. Se completează pentru codurile de operațiune 321, 322, 333 și 334.
  10Data convertirii unităților de fond în lichiditățiData la care unitățile de fond ale participantului au fost convertite în lichidități. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  11Numărul de unități de fond anulate (TO)Numărul de unități de fond anulate (TO). Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  12VUAN convertire (TO)Valoarea VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  13Data VUAN convertire (TO)Data VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  14Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)Se completează, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  15Impozit pe venitSe completează, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  16Comisioane bancareSe completează cu valoarea comisionului bancar reținut, după caz. Pentru codul 324 se completează cu comisionul bancar reținut pentru plata din contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  17Taxe aferente mandatului poștalSe completează cu taxele aferente mandatului poștal, după caz. Pentru codul 324 se completează cu taxele aferente mandatului reținute pentru plata din contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  18Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participantValoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Pentru codul 324 se completează cu valoarea totală a taxelor/comisioanelor reținute pentru plata din contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  19Valoarea minimă garantată (TO)Valoarea minimă garantată. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  20Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)Valoarea în lei a sumei totale plătite participantului. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Pentru codul 324 se completează cu noua valoare plătită din contul DIP pentru plată unică aferentă returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  21Valoarea plătită din fond (TO)Valoarea în lei a sumei plătite din contul fondului de pensii în contul participantului sau în contul furnizorului de servicii poștale, conform extrasului de cont, diminuată cu contravaloarea comisioanelor și/sau a taxelor poștale în cazul plăților efectuate prin mandat poștal. Pentru codul 324 se completează cu valoarea mandatului poștal sau a viramentului bancar plătită inițial.
  22Valoarea plătită din provizion (TO)Valoarea în lei a sumei transferate din provizionul tehnic constituit de administrator. Pentru codul 324 se completează cu valoarea plătită din provizion pentru mandatul poștal sau a viramentului bancar plătit inițial.
  23Data virării activului personal în contul DIPData virării activului personal în contul DIP, conform extrasului de cont. Se completează pentru invaliditate și deschiderea dreptului la pensie.
  24Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal)Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește «C», iar pentru mandat poștal se folosește «M». În cazul în care participanții dețin certificate de încadrare în grad de handicap conform cărora sunt scutiți de plata impozitului pe venitul din pensii, câmpul se va completa cu «SIC» pentru plata prin cont sau «SIM» pentru plata prin mandat poștal. Se completează pentru invaliditate și deschiderea dreptului la pensie.
  25Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poșteiData virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei. Se completează pentru plăți unice în caz de invaliditate și deschiderea dreptului la pensie (codurile de operațiune 306, 307). Pentru codul 324 se completează cu data la care s-a efectuat noua plată din DIP pentru plată unică.
  26Data mandatului poștalData mandatului poștal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către participant. Pentru codul 324 se completează cu data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către participant aferentă plății returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  27Contribuție totalăSe va completa cu valoarea totală a contribuțiilor convertite pentru participant până la data plății.
   +  Anexa nr. 1I
  Situația privind utilizarea activului personal al participantului în caz de deces pentru luna ................. anul .........
  Codul de comandăCodul administratorului (OUT)Codul fondului de pensii din care s-a efectuat plata (OUT)AnulLunaCodul fondului de pensii la care s-a transferat activul beneficiarului (IN)Codul de operațiuneCNP 1 participant decedatCNP 2 beneficiar
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9
  Data cereriiData transmiterii graficului pentru plată eșalonatăData convertirii unităților de fond în lichiditățiNumărul de unități de fond anulate (TO)VUAN convertire (TO)Data VUAN convertire (TO)Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)
  Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14Col. 15Col. 16
  Impozit pe venitComisioane bancareTaxe aferente mandatului poștalValoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de beneficiar (TO)Valoarea minimă garantată (TO)Valoarea totală plătită beneficiarului, din care: (TO)
  Col. 17Col. 18Col. 19Col. 20 = 16 + 17 + 18 + 19Col. 21Col. 22 = 23 + 24
  Valoarea plătită din fond (TO)Valoarea plătită din provizion (TO)Data virării activului personal în contul DIPModalitatea de plată a activului cuvenit ca urmare a decesului participantului (cont bancar sau mandat poștal)Data virării în contul bancar al beneficiarului sau în contul bancar al poșteiData mandatului poștalContribuție totală
  Col. 23 = (col. 13 * col. 14) – col. 20Col. 24Col. 25Col. 26Col. 27Col. 28Col. 29

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratorului (OUT)Codul administratorului
  3Codul fondului de pensii din care s-a efectuat plataCodul fondului de pensii din care s-a efectuat plata
  4AnulAnul de raportare
  5LunaLuna pentru care se întocmește raportarea
  6Codul fondului de pensii la care s-a transferat activul beneficiarului (TO)Codul noului fond de pensii la care s-a transferat activul beneficiarului participantului decedat. Se completează doar pentru fondurile de pensii administrate privat.
  7Codul de operațiuneCodul operațiunii se completează cu:302 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul unei sume reprezentând beneficii spre un alt fond de pensii (participantul de la id_fp_out a decedat și beneficiarul acestuia aparține fondului id_fp_in) - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;303 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul beneficiilor în cadrul aceluiași fond de pensii (persoana decedată și beneficiarul sunt în registrul aceluiași fond de pensii) - se va completa strict pentru beneficiarii participanților decedați care au solicitat comasarea conturilor - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;308 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plată unică;318 - pentru operațiunea de închidere a conturilor ca urmare a încheierii perioadei de 12 luni de la data decesului - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;323 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plăți eșalonate;324 - pentru reflectarea plății din contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar;335 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata rectificărilor pozitive primite de la instituția de evidență prin plată unică ca urmare a decesului - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;336 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata rectificărilor pozitive primite de la instituția de evidență prin plăți eșalonate ca urmare a decesului - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;366 - pentru situația în care nu există plăți efectuate în lună;399 - pentru a raporta alte tranzacții de anulare unități de fond.
  8CNP 1 participant decedatCodul numeric personal al participantului decedat. Se completează pentru toate operațiunile.
  9CNP 2 beneficiarCodul numeric personal al beneficiarului care a solicitat plata activului cuvenit ca urmare a decesului unui participant. Se completează pentru toate operațiunile.
  10Data cereriiData primirii documentației complete pentru cererea de plată a activului cuvenit ca urmare a decesului participantului. Pentru codul 324 se completează cu data cererii care a fost inițial completată pe codurile de plată 308.
  11Data transmiterii graficului pentru plată eșalonatăSe completează cu data la care s-a transmis graficul pentru plată eșalonată beneficiarului. Se completează pentru codurile de operațiune 323 și 336.
  12Data convertirii unităților de fond în lichiditățiData la care unitățile de fond ale participantului au fost convertite în lichidități. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  13Numărul de unități de fond anulate (TO)Numărul de unități de fond anulate (TO). Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  14VUAN convertire (TO)Valoarea VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  15Data VUAN convertire (TO)Data VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  16Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)Se completează, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  17Impozit pe venitSe completează, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  18Comisioane bancareSe completează cu valoarea comisionului bancar reținut, după caz. Pentru codul 324 se completează cu comisionul bancar reținut pentru plata din contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  19Taxe aferente mandatului poștalSe completează cu taxele aferente mandatului poștal în situațiile de plată activ personal, după caz. Pentru codul 324 se completează cu taxele aferente mandatului reținute pentru plata din contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  20Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de beneficiarValoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Pentru codul 324 se completează cu valoarea totală a taxelor/comisioanelor reținute pentru plata din contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  21Valoarea minimă garantată (TO)Valoarea minimă garantată. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  22Valoarea totală plătită beneficiarului, din care: (TO)Valoarea în lei a sumei transferate. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Pentru codul 324 se completează cu noua valoare plătită din contul DIP pentru plată unică aferentă returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  23Valoarea plătită din fond (TO)Valoarea în lei a sumei plătite din contul fondului de pensii în contul beneficiarului sau în contul furnizorului de servicii poștale, conform extrasului de cont, diminuată cu contravaloarea comisioanelor și/sau a taxelor poștale în cazul plăților efectuate prin mandat poștal. Pentru codul 324 se completează cu valoarea mandatului poștal sau a viramentului bancar plătită inițial.
  24Valoarea plătită din provizion (TO)Valoarea în lei a sumei transferate din provizionul tehnic constituit de administrator. Pentru codul 324 se completează cu valoarea plătită din provizion pentru mandatul poștal sau a viramentului bancar plătit inițial.
  25Data virării activului personal în contul DIPData virării activului personal în contul DIP, conform extrasului de cont
  26Modalitatea de plată a activului cuvenit ca urmare a decesului participantului (cont bancar sau mandat poștal)Modalitatea de plată a activului cuvenit beneficiarului (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește «C», iar pentru mandat poștal se folosește «M». În cazul în care beneficiarii participanților decedați dețin certificate de încadrare în grad de handicap conform cărora sunt scutiți de plata impozitului pe venitul din pensii, câmpul se va completa cu «SIC» pentru plata prin cont sau «SIM» pentru plata prin mandat poștal.
  27Data virării în contul bancar al beneficiarului sau în contul bancar al poșteiData virării în contul bancar al beneficiarului sau în contul bancar al poștei. Se completează pentru transfer în contul altui fond de pensii (codul de operațiune 302) și plăți unice în caz de deces (codul de operațiune 308). Pentru codul 324 se completează cu data la care s-a efectuat noua plată din DIP pentru plată unică. Pentru codul de operațiune 302 se completează cu data la care se efectuează plata către contul fondului administrat privat la care beneficiarul este participant.
  28Data mandatului poștalData mandatului poștal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către beneficiar. Pentru codul 324 se completează cu data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către beneficiar aferentă plății returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  29Contribuție totalăSe va completa cu valoarea totală a contribuțiilor convertite pentru participant până la data plății.
  12. La anexa nr. 5B, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) informații privind evoluția numărului de participanți la fondul de pensii;13. La anexa nr. 5B, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) informații în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare;14. Anexa nr. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 7
  Formular de nominalizare pentru persoanele responsabile și funcții-cheie la data .........................
  Codul entității raportoareCodul fondului de pensiiCod anexă raportatăCod operațiune de nominalizareNumelePrenumele
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6
  FuncțiaE-mailE-mail CCNumărul de telefonFaxulNumărul de telefon mobilData startStructura organizatorică
  Col. 7Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14

  Instrucțiuni de completare
  (1) Administratorul completează anexa nr. 7 pentru următoarele persoane: a) persoanele responsabile cu întocmirea și transmiterea fiecărui raport periodic; b) persoanele responsabile cu publicarea informațiilor pe pagina de internet a administratorului; c) membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, după caz; d) directorii sau membrii directoratului, după caz; e) fiecare persoană autorizată individual de către A.S.F. pentru exercitarea funcției. (2) Depozitarul completează anexa nr. 7 pentru următoarele persoane:a) persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul structurii/structurilor organizatorice în cadrul căreia/cărora se desfășoară activitățile de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii private;b) persoanele notificate ca înlocuitor al persoanelor care dețin funcții de conducere în cadrul structurii/structurilor organizatorice în cadrul căreia/cărora se desfășoară activitățile de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii private;c) persoanele responsabile cu întocmirea și transmiterea fiecărui raport periodic;d) persoană notificată ca înlocuitor al persoanei responsabile cu întocmirea și transmiterea fiecărui raport periodic;e) persoana responsabilă cu activitatea de depozitare, avizată de către A.S.F.;f) persoana notificată ca înlocuitor al persoanei responsabile cu activitatea de depozitare, avizată de A.S.F.(3) După orice modificare a informațiilor raportate, administratorul și depozitarul transmit o nouă anexă cu informații complete și actualizate referitoare la toate persoanele prevăzute la alin. (1) și (2). (4) Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt. Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1 Codul entității raportoare Codul entității raportoare
  2 Codul fondului de pensii Codul fondului de pensii
  3 Cod scurt Codul definit pentru fiecare anexă în parte. Pentru raportarea persoanelor care sunt responsabile cu publicarea de informații pe pagina de internet a administratorului se utilizează codul WEB.
  4 Cod operațiune de nominalizare Se completează, după caz, cu următorul cod: 901 - nominalizare persoană care asigură conducerea activității pentru care se întocmește raportarea către A.S.F.;902 - nominalizare înlocuitor pentru persoana care asigură conducerea activității pentru care se întocmește raportarea către A.S.F.;903 - nominalizare persoană responsabilă cu întocmirea și transmiterea raportărilor către A.S.F.904 - nominalizare înlocuitor persoană responsabilă cu întocmirea și transmiterea raportărilor către A.S.F;905 - nominalizare persoană cu funcție-cheie, autorizată de A.S.F.;906 - nominalizare persoană cu funcție-cheie notificată A.S.F.;907 - nominalizare persoană responsabilă cu activitatea de depozitare, avizată de către A.S.F.;908 - nominalizare persoană notificată ca înlocuitor al persoanei responsabile cu activitatea de depozitare, avizate de A.S.F.;909 - definire cont de e-mail centralizator (la acest cont vor fi transmise toate mesajele); 999 - alte nominalizări.
  5Numele Nume persoană
  6 Prenumele Prenume persoană
  7 Funcția Funcția deținută
  8 E-mail E-mail care va fi folosit pentru notificarea persoanei de contact/persoanelor de contact. Se pot utiliza una sau mai multe adrese de e-mail, separate prin virgulă.
  9 E-mail CC E-mail CC. Poate fi o adresă de e-mail sau o listă de adrese de e-mail, separate prin virgulă.
  10 Numărul de telefon Număr de telefon principal care va fi folosit pentru notificarea persoanei de contact. Poate fi o listă de numere de telefon, separate prin virgulă.
  11 Faxul Număr de fax
  12 Numărul de telefon mobil Număr de telefon mobil
  13 Data start Data start de nominalizare. (Mandatul este valabil cu începere din «Data start», inclusiv.)
  14 Structura organizatorică Structura organizatorică din care face parte persoana responsabilă.
  15. Numărul anexei nr. 9 se modifică și va deveni „Anexa nr. 9A“.16. După anexa nr. 9A se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9B, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 9B
  Situația activelor administratorului la data de ..................
  Codul de comandă Codul administratorului Anul Luna Data evaluării Codul activului
  Col. 1 Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5 Col. 6
  Denumire a activului ISIN Simbol piață evaluare/sursă evaluare CUI emitent Denumirea emitentului/contrapartidei Codul țării emitentului/contrapartidei
  Col. 7Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12
  Codul monedei în care este emis/evaluat activul Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat Valoarea echivalentă în lei a activului Cantitatea Prețul unitar de evaluare Codul monedei în care este achiziționat
  Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18
  Valoarea totală de achiziție/constituire Valoarea nominală Dobândă curentă Rata dobânzii Data emisiunii Data maturității
  Col. 19Col. 20 Col. 21 Col. 22 Col. 23 Col. 24

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt. Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1 Codul de comandă Codul de comandă
  2 Codul administratorului Codul administratorului
  3 Anul Anul pentru care se face raportarea
  4Luna Luna pentru care se face raportarea
  5Data evaluării Se va completa pentru toate codurile de activ pentru ultima zi calendaristica a lunii.
  6Codul activuluiSe va completa pentru toate codurile de activ care au valori de raportare.
  7 Denumirea activului Se va completa pentru toate codurile de activ cu denumirea activului.
  8 ISIN Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar.
  9 Simbol piață evaluare/sursă evaluare Simbolul pieței de la care se folosește prețul pentru evaluarea activelor. Pentru activele achiziționate în ofertă publică primară și care nu sunt încă tranzacționate se va completa cu IPO. Pentru activele evaluate conform cotațiilor furnizate de Bloomberg Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate conform cotațiilor furnizate de Thomson Reuters - S.A. se va completa cu REUT. Pentru activele evaluate în funcție de o cotație furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC. Câmpul simbol piață se va completa cu N/A în orice alt caz neprevăzut în situațiile anterioare.
  10 CUI emitent Se va completa cu codul de identificare fiscală din țara emitentului instrumentului financiar.
  11 Denumirea emitentului/contrapartidei Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se vor aplica regulile de completare de la coloana «cui_emitent» și se va completa cu denumirea emitentului.
  12 Codul țării emitentului Se va completa cu codul ISO al țării în care este localizat sediul social al emitentului.
  13 Codul monedei în care este emis/evaluat activul Se va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul. Se va completa pentru toate activele cu codul monedei în care este emis acel activ/încheiată acea tranzacție. Fac excepție activele care sunt tranzacționate pe mai multe piețe, unde se va trece codul monedei în care este evaluat activul, indiferent de moneda de achiziție.
  14Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat Se va completa cu valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat. Se vor aplica regulile de la coloana nr. 13 «Codul monedei în care este emis/evaluat activul». Se va completa pentru toate activele.
  15Valoarea echivalentă în lei a activului Se va completa cu valoarea echivalentă în lei a coloanei «Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat», în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.
  16Cantitatea Se va completa cu numărul de unități deținute din activul respectiv.
  17 Prețul unitar de evaluare Se va completa cu prețul de evaluare a activului în unitatea de monedă exprimată în coloana «Codul monedei în care este emis/evaluat activul», pentru o unitate de măsură. Pentru instrumentele financiare cu venit fix se înscrie prețul net.
  18 Codul monedei în care este achiziționat activul Se va completa cu codul monedei în care este achiziționat activul, indiferent de codul monedei în care este evaluat acesta.
  19 Valoarea totală de achiziție/ constituire Se va completa cu valoarea totală de achiziție/constituire a activului respectiv.
  20 Valoarea nominală Se va completa cu valoarea nominală a unei unități de activ.
  21 Dobândă curentă Se va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru activul respectiv.
  22 Rata dobânzii Se va completa cu rata dobânzii/cuponului aferente/aferent activului respectiv.
  23 Data emisiunii Se va completa cu data emisiunii activului respectiv.
  24 Data maturității Se va completa cu data maturității/scadenței activului respectiv.
  17. La anexa nr. 18, secțiunea „Instrucțiuni de completare“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Instrucțiuni de completare
  1. Situația tranzacțiilor cu instrumente financiare efectuate de către fondurile de pensii private se completează pentru toate tranzacțiile de vânzare și cumpărare pentru toate codurile de activ tranzacționate.2. Tranzacțiile OTC includ tranzacțiile OTC realizate cu obligațiuni municipale, corporative, obligațiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale, obligațiuni din categoria private equity și obligațiuni emise de societăți de proiect sau participațiile la fondurile de investiții specializate în infrastructură.3. Depozitele bancare, schimburile valutare și contractele forward nu se includ în raportare.Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt. Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1 Codul de comandă Codul de comandă
  2 Codul administratorului Codul entității raportoare
  3 Codul fondului de pensii Codul fondului de pensii
  4AnulAnul pentru care se face raportarea
  5LunaLuna pentru care se face raportarea
  6 Data raportului Data pentru care se face raportarea, respectiv ultima zi lucrătoare a perioadei pentru care se face raportarea
  7 Data tranzacției Se va completa cu data la care a fost realizată tranzacția.
  8 Data decontării tranzacției Se va completa cu data decontării tranzacției conform documentelor de tranzacționare.
  9 Codul activului tranzacționat Se va completa cu codul de activ pentru activele tranzacționate.
  10 Denumirea activului tranzacționat Se va completa cu denumirea activului aferent codului de activ.
  11 CUI emitent Codul unic de identificare al emitentului
  12 Denumirea emitentului Se va completa cu denumirea emitentului instrumentului financiar.
  13 ISIN activ tranzacționat Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar tranzacționat. Se va completa pentru codurile de activ: AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP123400, AP123500, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP124500, AP125000, AP131100 (după caz)^1, AP131200 (după caz), AP131300 (după caz), AP132000, AP133000 (după caz), AP134000 (după caz), AP135000, AP136000 (după caz), AP137000 (după caz), AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), AP 173000 (după caz), AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000 și AP630000. ^1 După caz - se completează dacă este aplicabil; în caz contrar, câmpul nu se completează. Se referă la toate situațiile în care în instrucțiunile de completare din anexa nr. 4 la normă apare sintagma «după caz».
  14 Tipul tranzacției Se va completa cu «C» pentru tranzacțiile de cumpărare, cu «I» pentru tranzacțiile de cumpărare cu un instrument care nu se afla în portofoliu la data achiziției, cu «V» pentru cele de vânzare, cu «L» pentru cele de vânzare a întregii cantități deținute din respectivul emitent.
  15 Denumirea contrapartidei/intermediarului tranzacției Se va completa cu denumirea contrapartidei, în cazul în care aceasta este cunoscută. Când contrapartida nu este cunoscută se va completa cu denumirea intermediarului tranzacției.
  16 Codul țării contrapartidei/ intermediarului tranzacțieiSe va completa cu codul țării în care este localizat sediul social al contrapartidei sau al intermediarului, după caz.
  17 Valoarea tranzacției ccySe va completa cu valoarea brută a tranzacției în moneda în care a fost efectuată tranzacția.
  18 Valoarea tranzacției RONSe va completa cu valoarea brută a tranzacției în lei.
  19Valoarea nominală a tranzacției Se va completa cu valoarea nominală a tranzacției, după caz.
  20Dobânda curentăSe va completa cu dobânda curentă la data decontării tranzacției în moneda în care a fost efectuată tranzacția. Pentru instrumentele care nu sunt purtătoare de dobândă, acest câmp nu se completează.
  21Codul monedei în care este realizată tranzacția Se va completa cu codul monedei în care a fost încheiată tranzacția.
  22Valoarea de achiziție ccySe va completa în cazul tranzacțiilor de vânzare (V și L) cu valoarea de achiziție corespunzătoare activelor vândute în moneda în care au fost achiziționate. În cazul instrumentelor cu venit fix se va completa cu valoarea calculată pe baza prețului net.
  23Valoarea de achiziție RONSe va completa în cazul tranzacțiilor de vânzare (V și L) cu valoarea de achiziție corespunzătoare activelor vândute în lei. În cazul instrumentelor cu venit fix se va completa cu valoarea calculată pe baza prețului net.
  24Codul monedei în care au fost achiziționate cantitățile vândute Se va completa cu codul monedei în care au fost achiziționate cantitățile vândute.
  25 Cantitatea Se va completa cu numărul de unități tranzacționate din activul respectiv.
  26Simbol piațăSe va completa cu simbolul pieței pe care a fost efectuată tranzacția; pentru tranzacțiile cu titluri de stat achiziționate în ofertă primară se va completa cu BNR, pentru tranzacțiile cu titluri de stat efectuate pe piața secundară bancară din România se va completa cu SAFIR, pentru tranzacțiile din oferte primare de pe piețe reglementate se va completa cu IPO, pentru tranzacții pe piață nereglementată se va completa cu OTC. Pentru tranzacțiile efectuate pe piețe reglementate se va completa codul MIC, iar pentru tranzacțiile cu titluri de stat care sunt efectuate pe piața bancară din afara României câmpul simbol piață pentru acest tip de tranzacții să fie completat cu EXTERN.
  27Costurile aferente tranzacțieiSe va completa cu valoarea comisioanelor de tranzacționare și/sau decontare suportate de către fond în lei. Se completează pentru fondurile de pensii facultative.
  28Dividende/Cupoane încasate Se va completa cu valoarea dividendelor/cupoanelor încasate aferente tranzacțiilor de vânzare proporțional cu cantitatea vândută. Se va completa cu echivalentul în lei la data încasării sumelor.
  18. Anexa nr. 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 19
  Raport privind situația salariaților pentru semestrul ...... anul .......
  Codul de comandăCodul administratoruluiAnulSemestrulData raportăriiCodul de activitateTimpul de lucru
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7
  Numărul de salariați raportare precedentăNumărul de salariați noiNumărul de salariați pentru care a încetat contractul individual de muncăNumărul de salariați la data raportăriiObservații
  Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt. Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratoruluiCodul administratorului
  3AnulAnul pentru care se întocmește raportarea
  4SemestrulSemestrul pentru care se întocmește raportarea (1 = semestrul I, 2 = semestrul II)
  5Data raportăriiData ultimei zile lucrătoare a semestrului pentru care se întocmește raportul
  6Codul de activitateCodul de activitate se completează cu:800 - pentru raportarea numărului total de salariați. Pentru acest cod nu se completează câmpul «timpul de lucru»;801 - pentru persoana autorizată de A.S.F. care îndeplinește funcția de director general;802 - pentru persoana autorizată de A.S.F. care îndeplinește funcția de înlocuitor director general;810 - pentru persoanele care îndeplinesc funcții în cadrul activității de investiții;811 - pentru persoana autorizată de A.S.F. care îndeplinește funcția de director de investiții (nu se numără la codul 810);820 - pentru persoanele care îndeplinesc funcții în cadrul activității de control intern;821 - pentru persoana autorizată de A.S.F. care asigură conducerea structurii de control intern (nu se numără la codul 820);830 - pentru persoanele care îndeplinesc funcții în cadrul activității de administrare a riscurilor;831 - pentru persoana autorizată de A.S.F. care asigură conducerea structurii de administrare a riscurilor (nu se numără la codul 830);840 - pentru persoanele care îndeplinesc funcții în cadrul activității de audit intern;841 - pentru persoana notificată către A.S.F. care îndeplinește atribuțiile de audit intern (nu se numără la codul 840);850 - pentru persoanele care îndeplinesc funcții în cadrul activității de actuariat;851 - pentru persoana notificată către A.S.F. care îndeplinește atribuțiile de actuar (nu se numără la codul 850);860 - pentru persoanele care îndeplinesc funcții în cadrul activității de IT.Pot exista 2 înregistrări cu același cod de activitate pentru a raporta, pe de o parte, salariații cu timp normal de lucru și, pe de altă parte, salariații cu timp parțial de lucru.Dacă pentru o anumită dată de raportare există coduri pentru care nu se încadrează niciun salariat, aceste coduri se vor completa printr-o înregistrare cu zero pe coloanele: «timpul de lucru», «numărul de salariați raportare precedentă», «numărul de salariați noi», «numărul de salariați pentru care a încetat contractul individual de muncă» și «numărul de salariați la data raportării».
  7Timpul de lucruSe va completa cu N pentru salariații cu normă întreagă și P pentru cei cu normă parțială.
  8Numărul de salariați raportare precedentăNumărul de salariați existenți la data raportării anterioare
  9Numărul de salariați noiNumărul de salariați nou-angajați
  10Numărul de salariați pentru care a încetat contractul individual de muncăNumărul de persoane pentru care s-a încetat colaborarea
  11Numărul de salariați la data raportăriiNumărul de salariați existenți la data raportării
  12ObservațiiAlte observații, dacă este cazul. Pentru codurile aferente funcțiilor autorizate/notificate, respectiv 801, 802, 811, 821, 831, 841 și 851 se va completa cu numărul și data autorizației A.S.F sau, după caz, se va completa cu numărul și data adresei de notificare transmise către A.S.F.
  19. Anexa nr. 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 24
  Indicații tehnice de raportare
  AnexăCodul scurtFormatul de raportare
  1ATRANZACTII_CONTRIBUTIIXML
  1BTRANZACTII_TRANSFER_INXML
  1CTRANZACTII_TRANSFER_OUTXML
  1DSTRUCTURA_PARTICIPANTIXML
  1ECONT_COLECTORXML
  1FPLATI_ESALONATEXML
  1GINTRARI_IESIRIXML
  1HUTILIZARE_PENSIONARE_INVALIDITATEXML
  1IUTILIZARE_DECESXML
  2ACTIVE_OBLIGATIIXML
  3VAN_VUANXML
  4INVESTITII_DETALIATXML
  5ASFA_FONDPDF editabil
  5BSFA_ADMINPDF editabil
  6ARCS_FONDPDF editabil
  6BRCS_ADMINPDF editabil
  7PERSOANE_RESPONSABILEXML
  8BALANTA_ADMIN BALANTA_FONDXML
  9AACTIVE_PROVIZIONXML
  9BACTIVE_ADMINISTRATORXML
  11RAPORT_ACTUARIALPDF editabil
  13PLAN_AUDITXML
  14RAPORT_AUDITPDF editabil
  15RAPORT_CONTROLPDF editabil
  16RAPORT_RISCPDF editabil
  17RAPORT_RENTABILITATEXML
  18SITUATIE_TRANZACTIIXML
  19SALARIATIXML
  20PLAN_RISCXML
  21PLAN_CONTROLXML
  22RAPORT_PARTICIPANTIPDF editabil
   +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  București, 12 septembrie 2023.Nr. 29.-----