ÎNCHEIERE din 7 iulie 2022Ședința publică din 7 iulie 2022
EMITENT
 • CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ - SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 25 septembrie 2023  Dosar nr. x/43/2022Completul compus din:
  Președinte- xxx
  Grefier- xxx
  Pe rol se află judecarea acțiunii formulate de reclamanta A - S.R.L., cu sediul (...) și cu sediul procesual ales la (...), în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, cu sediul în București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1, și cu intervenientul Ministerul Finanțelor, cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, având ca obiect anulare act administrativ.La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns, pentru reclamanta A - S.R.L., av. xxx, cu împuternicire avocațială la dosar (f. 4), lipsă fiind reprezentantul pârâtului Guvernul României și reprezentantul intervenientului Ministerul Finanțelor.Procedura de citare este legal îndeplinită.S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care arată că reclamanta a transmis, prin e-mail, la data de 5.07.2022, întâmpinare la cererea de intervenție, cu înscrisuri anexate (f. 159-203).Instanța pune în discuție cererea de intervenție în interesul pârâtului, formulată de Ministerul Finanțelor.Reprezentanta reclamantei lasă la aprecierea instanței. Practic, Ministerul Finanțelor ar avea un interes în prezenta cauză, nu pentru motivul invocat, respectiv că este inițiatorul normelor, ci pentru alte motive.Analizând cererea de intervenție în interesul pârâtului, formulată de Ministerul Finanțelor, instanța urmează să o admită în principiu, constatând că se justifică un interes în formularea prezentei cereri, având în vedere că acest minister este inițiatorul prevederilor legale atacate. În același timp, este principalul organ al administrației centrale care se ocupă de politicile fiscale. Ca urmare, pronunțarea asupra unei astfel de prevederi legale ar avea influență și asupra acestei părți.Instanța pune în discuție cererile în probațiune.Reprezentanta reclamantei solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.Instanța încuviințează cererea în probațiune cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, atât de către reclamantă, cât și de către restul părților.Nemaifiind formulate alte cereri, instanța declară închisă faza cercetării judecătorești și acordă cuvântul asupra cererii de chemare în judecată.Reprezentanta reclamantei solicită admiterea acțiunii, astfel cum a fost formulată, respectiv să se dispună anularea punctului 42 alin. (1) teza I din H.G. nr. 1/2016 în ceea ce privește normele de aplicare a prevederilor art. 292 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, precum și obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.Arată că activitatea de formare profesională este scutită de TVA, aspect stabilit și de către legiuitorul european prin Directiva 132. Textul acestei norme era perfect legal la data elaborării Codului fiscal din anul 2013, deoarece, la acel moment, O.G. nr. 129/2000 era singurul act normativ care prevedea autorizarea furnizorilor de formare profesională. Astfel, acest text a fost preluat în anul 2016, în condițiile în care, între timp, au avut loc mai multe modificări legislative în ceea ce privește autorizarea acestor societăți care au ca obiect de activitate formarea profesională, inclusiv în ceea ce privește activitatea societății reclamantei, odată cu armonizarea Directivei nr. 59/2003. Astfel, competența de autorizare a acestor activități în domeniul transporturilor rutiere aparține de Ministerul Transporturilor, existând, în prezent Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.212/2015 care reglementează autorizarea acestor centre de perfecționare profesională.Obiectul cauzei nu este să se stabilească dacă societatea reclamantă este scutită sau nu de TVA, deoarece, în practică, toate aceste societăți sunt scutite de plata TVA, însă societatea dorește să funcționeze legal. Până în prezent, timp de 16 ani, societatea a deținut atât autorizația prevăzută de O.G. nr. 129/2000, cât și pe cea prevăzută de Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015. Chiar dacă problema s-a născut odată cu refuzul eliberării autorizației, în anul 2021, această problemă legislativă nu poate să aibă drept consecință sancționarea societăților din domeniu, de a nu fi scutite de TVA, în condițiile în care activitatea desfășurată de astfel de societăți este o activitate serioasă. A făcut referire la șoferi de autocamioane, de tir, dar sunt operatori de transport care au profesii serioase. De asemenea, a făcut referire și la alte activități reglementate de O.G. nr. 129/2000, respectiv lucrător de creșterea animalelor, stilist în unghii false, activități minore și care, totuși, sunt scutite de la plata TVA. Activitatea societății reclamante este una serioasă, se desfășoară în centre de perfecționare, are 42 de puncte de lucru cu condiții specifice. Numai pentru motivul că există un alt act normativ care reglementează autorizația societății, potrivit normelor, nu ar beneficia de scutire de TVA, deși Codul fiscal prevede, în mod clar, că activitatea de formare profesională este scutită de plata TVA. Astfel, din punct de vedere legislativ, normele nu pot să restrângă, să facă discriminări în acest sens.În ceea ce privește apărarea Guvernului României și a Ministerului Finanțelor, reprezentanta reclamantei face referire la acea decizie care nu are tangență cu problema invocată, deoarece interpretarea Curții de Justiție, în ceea ce privește trimiterea preliminară, se referea la interpretarea noțiunii de învățământ și unitate de învățământ care s-a constatat că nu este aplicabilă pentru școlile de șoferi. Dar, potrivit art. 267 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene, privind reglementarea acestei trimiteri preliminare, nu pot fi extinse aceste prevederi și la noțiunea de formare profesională, și la activitatea societății reclamante. Esența principală, în această problemă, este că școlile de șoferi nu asigură o profesie în sine, ci un carnet de șofer care nu determină o profesie în sine. În schimb, Ordinul nr. 1.212/2015 al ministrului transporturilor acordă o profesie separată. Și legiuitorul european dorea să faciliteze anumite activități pentru societăți și pentru populație, pentru a fi o pregătire profesională accesibilă din punctul de vedere al costurilor. A făcut anumite verificări pe lista centrelor de perfecționare autorizate pe site-ul Ministerului Transporturilor și a constatat că toate societățile sunt scutite de TVA, în fapt. Deci, se aplică Codul fiscal și s-a anulat TVA. Și societatea reclamantă a fost scutită de TVA timp de 16 ani.Societatea reclamantă a atacat inclusiv Ordinul ministrului transporturilor nr. 12.000/2015 și a rezolvat problema privind incompatibilitatea, deoarece reprezentanții societății sunt profesioniști la nivel înalt, inclusiv în materia transporturilor, și doresc să beneficieze de această scutire de TVA și pe baza autorizației emise de Ministerul Transporturilor.Reprezentanta societății reclamante este de părere că problema din speță este certă și nu sunt apărări concrete și adecvate din partea Guvernului României.În concluzie, reprezentanta reclamantei solicită admiterea acțiunii, cu cheltuieli de judecată. De asemenea, solicită acordarea unui termen de pronunțare pentru a avea posibilitatea să depună la dosar concluzii scrise.
  CURTEA,
  pentru a da posibilitate părților să formuleze și să depună la dosar concluzii scrise, în conformitate cu dispozițiile art. 396 alin. (1) din Codul de procedură civilă, va amâna pronunțarea la data de 21 iulie 2022, cu aplicarea prevederilor art. 396 alin. (2) din Codul de procedură civilă, pronunțarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
  PENTRU ACESTE MOTIVE,
  În numele legii,
  DISPUNE:
  Amână pronunțarea în cauză la data de 21 iulie 2022.Pronunțată în ședința publică din 7 iulie 2022.
  Președinte,
  XXX
  Grefier,
  xxx
  -----