PROCEDURĂ din 25 iulie 2023de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 25 septembrie 2023  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.002/353/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 25 septembrie 2023.
   +  Articolul 1Administrația Fondului pentru Mediu instituie Registrul electronic național al operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET, denumit în continuare Registrul AFM-APR.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul Registrului AFM-APR, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Se aprobă modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare în Registrul AFM-APR“, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Formularul prevăzut la art. 3 se completează și se depune potrivit instrucțiunilor cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Se aprobă modelul și conținutul formularului „Cerere de radiere“, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 6(1) Cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR se transmite în platforma e-tax gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu, după transmiterea și aprobarea cererii de înrolare în serviciul „Depunere declarații online“, în conformitate cu prevederile art. 6 și 7 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu modificările și completările ulterioare.(2) Operatorii economici înrolați în platforma e-tax pot adera la Registrul AFM-APR prin transmiterea cererii de înregistrare în Registrul AFM-APR.(3) Pentru transmiterea cererii de înregistrare în Registrul AFM-APR prin mijloace electronice de transmitere la distanță, operatorii economici utilizează platforma e-tax existentă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu: https://online.afm.ro/.  +  Articolul 7(1) Registrul AFM-APR va putea fi accesat de către autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei în baza conturilor create de Administrația Fondului pentru Mediu în platforma e-tax.(2) Administrația Fondului pentru Mediu publică pe pagina proprie de internet lista operatorilor economici înregistrați în Registrul AFM-APR, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informații. Lista va cuprinde, pentru fiecare operator economic: denumire, CUI/CIF și categoria produselor introduse pe piața națională, așa cum sunt acestea prevăzute la pct. IV din anexa nr. 1. Lista va fi actualizată anual, până la data de 31 ianuarie.  +  Articolul 8(1) Până la data de 25 februarie 2027, autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei realizează o evaluare a punerii în aplicare a prezentei proceduri.(2) Autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei pregătesc un raport cu principalele constatări ale evaluării efectuate în conformitate cu alin. (1) și îl înaintează electronic spre informare către autoritatea publică centrală pentru finanțe, autoritatea publică centrală pentru agricultură, autoritatea publică centrală din domeniul sănătății, autoritatea națională sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor și autoritatea publică centrală din domeniul educației.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  CERERE
  de înregistrare în Registrul AFM-APR
  Prin prezenta, subsemnatul, ......................, în calitate de:[ ] reprezentant legal al ............., CUI/CIF .....................;[ ] împuternicit desemnat prin împuternicirea notarială dată de reprezentantul legal al ............, CUI/CIF ....................,solicit înregistrarea în Registrul AFM-APR.I. Date privind operatorul economicDenumirea: ..........................CUI/CIF: ............................Domiciliul fiscal: ...........................Telefon: ...............Adresă de e-mail: .........................Adresă web: ....................II. Date privind reprezentantul legal al operatorului economicNumele și prenumele: ..................CNP: .......................Calitatea: ....................... (asociat/administrator/etc.)III. Date privind persoana împuternicităNumele și prenumele: ...............CNP: ..........................Funcția: .......................IV. Date privind produsele introduse pe piața națională[ ] alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la Ordonanța Guvernului nr. 6/2021:– .................. (denumirea produsului și materialul/materialele din care este confecționat);– .................. (denumirea produsului și materialul/materialele din care este confecționat);[ ] sticle PET care conțin plastic reciclat:– volum sticle PET:[ ] sub 1 litru;[ ] între 1 și 3 litri inclusiv;[ ] peste 3 litri;– destinație sticle PET:[ ] destinate să vină în contact cu produse alimentare:• destinate următoarelor industrii: ..................;[ ] care nu vin în contact cu produse alimentare:• destinate următoarelor industrii: ..................;[ ] plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET:– proveniență plastic reciclat:[ ] România;[ ] țară membră UE ........................ (listă predefinită a țărilor membre UE);[ ] țări terțe ......................................(listă predefinită a țărilor terțe + altele .........).V. Date privind înregistrarea în Registrul Uniunii de tehnologii, reciclatori, procese de reciclare, sisteme de reciclare și instalații de decontaminareNumărul/Numerele de înregistrare în Registrul Uniunii de tehnologii, reciclatori, procese de reciclare, sisteme de reciclare și instalații de decontaminare, prevăzut la art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 1.616/2022 al Comisiei din 15 septembrie 2022 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008:..................................Tipul de entitate pentru care s-a atribuit număr unic în Registrul Uniunii de tehnologii, reciclatori, procese de reciclare, sisteme de reciclare și instalații de decontaminare, după cum urmează:[ ] proceselor de reciclare autorizate li se atribuie un număr de autorizație de reciclare („RAN“);[ ] reciclatorilor li se atribuie un număr de operator de reciclare („RON“);[ ] instalațiilor de decontaminare li se atribuie un număr de instalație de reciclare („RIN“);[ ] sistemelor de reciclare li se atribuie un număr de sistem de reciclare („RSN“);[ ] unităților de reciclare li se atribuie un număr de unitate de reciclare („RFN“);[ ] noilor tehnologii de reciclare li se atribuie un număr de tehnologie nouă („NTN“).Pentru operatorii economici cărora nu li s-a alocat până la data completării prezentei cereri de înregistrare un număr de înregistrare în Registrul Uniunii de tehnologii, reciclatori, procese de reciclare, sisteme de reciclare și instalații de decontaminare se va trece numărul de înregistrare a notificării/cererii de la Ministerul Sănătății, conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 17 alin. (2), respectiv art. 25 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.616/2022...................................NOTĂ:Punctul V se va completa doar de către operatorii economici a căror activitate intră sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.616/2022.Certific această calitate prin documentele atașate: [împuternicire notarială]/[certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului]/[certificatul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor].Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.[ ] Îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)[ ] Îmi exprim acordul privind primirea de informări prin poșta electronică la adresa menționată.Numele și prenume: ...........................Data: ......................................................[semnătură]
   +  Anexa nr. 2la procedură
  INSTRUCȚIUNI
  de înregistrare în Registrul AFM-APR
   +  Capitolul I Înregistrarea în platforma e-tax(1) Pentru înregistrarea în platforma e-tax a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) este necesară utilizarea unei semnături electronice calificate, care se bazează pe un certificat calificat pentru semnătură electronică, emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014.(2) Înregistrarea în platforma e-tax se poate realiza de către următoarele persoane, denumite în continuare persoane autorizate:a) reprezentant legal, deținător al unei semnături electronice calificate;b) împuternicitul reprezentantului legal, deținător al unei semnături electronice calificate.(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. a) se înregistrează în platforma e-tax în baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, atașat la cererea de înregistrare. Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b) se înregistrează în platforma e-tax în baza unei împuterniciri notariale atașate la cererea de înregistrare.(4) Înregistrarea în platforma e-tax se va realiza cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Înregistrarea în Registrul AFM-APR(1) Operatorii economici completează în contul propriu din platforma e-tax cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură.(2) Cererea va fi completată de către persoana care s-a înregistrat în platforma e-tax, conform prevederilor de la capitolul I; ulterior va fi semnată cu semnătura electronică calificată și se va încărca pe platforma e-tax.(3) Dacă informațiile din cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR sunt conforme cu realitatea, Administrația Fondului pentru Mediu aprobă cererea. După aprobarea cererii de înregistrare, operatorul economic va primi un număr din registrul instituit. În caz contrar, Administrația Fondului pentru Mediu va respinge motivat cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR.(4) Rezoluția cererii de înregistrare în Registrul AFM-APR va fi comunicată operatorului economic prin poșta electronică, la adresa de e-mail indicată în cerere, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia în platforma e-tax.  +  Capitolul III Modalitatea de completare a cererii de înregistrare prevăzute în anexa nr. 1 la procedură(1) În rubrica „Denumirea“ se înscriu denumirea sau numele și prenumele operatorului economic, după caz.Rubrica „CUI/CIF“ se completează astfel:a) persoanele juridice înscriu codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;b) persoanele fizice înscriu codul numeric personal sau codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz.În cazul în care operatorul economic este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată nu se completează atributul RO.Rubricile privind domiciliul fiscal, telefonul, adresa de e-mail, adresa web se completează cu datele corespunzătoare operatorului economic, persoană juridică sau persoană fizică, după caz.(2) La rubrica „alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la Ordonanța Guvernului nr. 6/2021“ se vor completa, pentru fiecare alternativă introdusă pe piață în parte, denumirea și materialul/materialele din care este confecționată.La rubrica „sticle PET care conțin plastic reciclat“:– pentru „volum sticle PET“ se va selecta din lista predefinită categoria/categoriile în care se încadrează sticlele PET care conțin plastic reciclat introduse pe piață;– pentru „destinație sticle PET“ se va selecta din lista predefinită categoria/categoriile în care se încadrează sticlele PET care conțin plastic reciclat introduse pe piață și, pentru fiecare categorie în parte, se vor completa industriile cărora le sunt destinate (de exemplu: industria alimentară, industria băuturilor, industria cosmetică, industria detergenților etc.).La rubrica „plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET“ se va selecta din lista predefinită țara de proveniență a plasticului reciclat, dacă aceasta este membră UE, sau se va completa de către operator, dacă este țară terță.(3) Rubrica referitoare la „numărul/numerele de înregistrare în Registrul Uniunii de tehnologii, reciclatori, procese de reciclare, sisteme de reciclare și instalații de decontaminare, prevăzut la art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 1.616/2022 al Comisiei din 15 septembrie 2022 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008“ se va completa doar de către operatorii economici a căror activitate intră sub incidența prevederilor Regulamentului nr. 1.616/2022.Operatorii economici cărora nu li s-a alocat până la data completării cererii de înregistrare în Registrul AFM-APR un număr de înregistrare în Registrul Uniunii de tehnologii, reciclatori, procese de reciclare, sisteme de reciclare și instalații de decontaminare vor completa numărul de înregistrare de la Ministerul Sănătății a notificării/cererii, conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 17 alin. (2), respectiv art. 25 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.616/2022.  +  Capitolul IV Condiții de valabilitate a înregistrării în Registrul AFM-APR(1) Ori de câte ori termenii și condițiile din cererea de înregistrare sau din documentele atașate cererii se modifică, operatorii economici sunt obligați să informeze AFM cu privire la aceasta, prin intermediul platformei e-tax, în termen de 20 de zile lucrătoare de la apariția modificării, exclusiv prin completarea rubricilor corespunzătoare modificărilor intervenite. În caz contrar, operatorul economic nu va mai figura în Registrul AFM-APR. Înregistrarea modificărilor în Registrul AFM-APR va fi comunicată operatorului economic prin poșta electronică, la adresa de e-mail indicată în cerere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data completării rubricilor corespunzătoare modificărilor intervenite.(2) Termenul de valabilitate a înregistrării în Registrul AFM-APR nu poate depăși termenele de valabilitate ale documentelor care au stat la baza aprobării cererii de înregistrare.(3) Operatorii economici care nu mai desfășoară activitatea/ activitățile pentru care au solicitat înregistrarea în Registrul AFM-APR sunt obligați să solicite la Administrația Fondului pentru Mediu radierea din registru, în termen de 20 de zile lucrătoare de la încetarea activității.(4) Solicitarea prevăzută la alin. (3) va fi semnată cu semnătura electronică calificată și se va încărca pe platforma e-tax, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la procedură.  +  Capitolul V Cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR(1) Cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR se completează de către operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2021.(2) Transmiterea cererii de înregistrare în Registrul AFM-APR în format electronic se face numai după ce operatorul economic și-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o rețea de comunicații electronice.(3) Orice modificare a datelor ori a informațiilor înscrise în registru în baza cererii de înregistrare prevăzute în anexa nr. 1 la procedură va fi permisă în limitele și în condițiile impuse de platforma e-tax.
   +  Anexa nr. 3la procedură
  Modelul și conținutul Registrului AFM-APR
  Nr. înregistrare în Registrul AFM-APRData înregistrării în Registrul AFM-APRI. Date privind operatorul economic valorificatorII. Date privind produsele introduse pe piața naționalăIII. Date privind înregistrarea în Registrul Uniunii de tehnologii, reciclatori, procese de reciclare, sisteme de reciclare și instalații de decontaminare
  DenumireaCUI/CIFNumele și prenumele reprezentantului legalCNPNumele și prenumele persoanei împuterniciteCNPDomiciliul fiscalTelefonAdresă de e-mailAdresă webAlternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic (denumirea produsului și materialul/ materialele din care este confecționat)Sticle PET care conțin plastic reciclatPlastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET (proveniență):Numărul/ Numerele de înregistrare în Registrul Uniunii Numărul de înregistrare de la Ministerul Sănătății a notificării/cererii
  Volum sticle PETDestinație sticle PET
  sub 1 litruîntre 1 și 3 litri inclusivpeste 3 litridestinate să vină în contact cu produse alimentarecare nu vin în contact cu produse alimentare
   +  Anexa nr. 4la procedură
  CERERE DE RADIERE
  Prin prezenta, subsemnatul, ..................., deținător al CNP .................., în calitate de reprezentant legal/ împuternicit al operatorului economic ................., CUI .........., solicit radierea din Registrul AFM-APR pentru operatorul economic:Denumirea: ........................CUI/CIF: ......................Domiciliul fiscal: ...............Telefon: ...............Adresa de e-mail: .....................Adresa web: ................Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că operatorul economic mai sus menționat nu mai desfășoară activitatea/activitățile pentru care a solicitat înregistrarea în Registrul AFM-APR, începând cu data de ............................ .Declar pe propria răspundere că nu am alterat conținutul prezentului document, atest corectitudinea datelor prin semnarea electronică a acestui fișier, folosind certificatul calificat valabil la data cererii, eliberat pe numele meu de către un prestator de servicii de încredere calificat.Data: .......................
  ------