ORDIN nr. 2.002/353/2023pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 2.002 din 25 iulie 2023
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI Nr. 353 din 6 septembrie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 25 septembrie 2023  Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcției generale deșeuri și situri contaminate nr. DGDSC/111.510 din 22.06.2023 privind Procedura de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emit prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă procedura de înregistrare a operatorilor economici, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Procedura de înregistrare se aplică operatorilor economici care introduc pe piața națională:a) alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la Ordonanța Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului;b) sticle PET care conțin plastic reciclat;c) plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentului ordin se aplică următoarele definiții:a) „deșeuri de plastic postconsum“ - deșeuri de plastic care sunt generate de produse din plastic care au fost introduse pe piață, unde „plastic“ este definit la art. 3 pct. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2021 și „deșeuri“ sunt definite în anexa nr. 1 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;b) „plastic reciclat“ - orice material care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:(i) este un plastic conform definiției „plasticului“ de la art. 3 pct. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2021;(ii) a fost un deșeu de plastic postconsum, conform definiției prevăzute la lit. a), înainte de a intra într-o operațiune de reciclare;(iii) a intrat într-o operațiune de reciclare în conformitate cu definiția „reciclării“ din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023;c) „sticlă pentru băuturi“ - o sticlă pentru băuturi din plastic de unică folosință prevăzută în partea F din anexa la Ordonanța Guvernului nr. 6/2021;d) „sticlă PET“ - o sticlă din plastic pentru băuturi de unică folosință prevăzută în partea F din anexa la Ordonanța Guvernului nr. 6/2021, care este fabricată din polietilen tereftalat drept componentă principală;e) „conținut de plastic reciclat în sticlele pentru băuturi“ - cantitatea de plastic reciclat care se găsește în sticlele pentru băuturi;f) „conținut de plastic reciclat în sticlele PET“ - cantitatea de plastic reciclat care se găsește în sticlele PET;g) „alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic“ - toate produsele care nu îndeplinesc condițiile de la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2021.(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile prevăzute la art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2021 și cele din anexa nr. 1 lit. c) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Administrația Fondului pentru Mediu, autoritatea publică centrală din domeniul protecției mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Operatorii economici prevăzuți la art. 1 se înregistrează la Administrația Fondului pentru Mediu în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin sau în termen de 60 de zile de la data primei introduceri pe piață a unuia dintre produsele prevăzute la art. 1, după caz.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
   +  ANEXĂPROCEDURĂde înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET