REGULAMENT din 4 septembrie 2023de organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 bis din 22 septembrie 2023  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 6.224 din 4 septembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 22 septembrie 2023.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Cluburile sportive școlare sunt unități de educație extrașcolară în care se organizează și se desfășoară învățământ sportiv suplimentar și aparțin rețelei școlare din sistemul național de învățământ din România.  +  Articolul 2(1) Regulamentul de organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare cuprinde norme referitoare la organizarea și funcționarea acestor unități de educație extrașcolară.(2) Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare și control din Ministerul Educației din Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumite în continuare ISJ/ISMB, pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar, administrativ, pentru elevii și părinții care vin în contact cu unitatea de educație extrașcolară.  +  Articolul 3 Activitatea din cadrul cluburilor sportive școlare se organizează pentru copiii și elevii cu aptitudini într-o disciplină sportivă, având ca scop obținerea performanțelor sportive.  +  Articolul 4 Cluburile sportive școlare pot fi:a) cluburi sportive școlare cu personalitate juridică;b) cluburi sportive școlare/secții de club sportiv școlar arondate unor unități de învățământ/Palate ale Copiilor.  +  Articolul 5 Unitățile de educație extrașcolară în care se organizează și se desfășoară învățământ sportiv suplimentar funcționează în baza baza legislației generale și specifice, a actelor normative elaborate de Ministerul Educației, a prezentului regulament, a deciziilor ISJ/ISMB și a regulamentului intern al fiecărei unități de educație extrașcolară.  +  Articolul 6 Pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la educație, în situația în care se instituie starea de urgență, starea de alertă sau starea de asediu sau ori de câte ori Ministerul Educației dispune astfel, la cererea clubului sportiv școlar/unității de învățământ cu club sportiv școlar/secții de club sportiv școlar arondat/arondate, cu avizul ISJ/ISMB, activitățile de predare, învățare și evaluare se pot desfășura și în sistem online sau hibrid, pentru o perioadă determinată.  +  Capitolul II Organizarea cluburilor sportive școlare  +  Articolul 7(1) Cluburile sportive școlare se constituie ca unitate cu personalitate juridică cu minimum 300 de copii/elevi înscriși.(2) Clubul sportiv școlar cu personalitate juridică are cod fiscal, buget propriu, conturi în trezorerie, întocmește situații financiare și deține denumire, firmă, ștampilă, sigiliu și alte însemne proprii.(3) Clubul sportiv școlar/secția de club sportiv școlar arondat/arondată unei unități de învățământ are denumirea unității de învățământ în care funcționează și folosește ștampila, sigiliul și alte însemne proprii unității.  +  Articolul 8 Cluburile sportive școlare au rolul de a selecționa, pregăti și promova elevii în activitatea sportivă de performanță.  +  Articolul 9 Cluburile sportive școlare își organizează și desfășoară activitatea pe baza planului-cadru specific, a programelor școlare pe discipline sportive, a planului de școlarizare și a prezentului regulament.  +  Articolul 10(1) Cluburile sportive școlare participă la competițiile oficiale și amicale, naționale și internaționale, cuprinse în calendarul sportiv al Ministerului Educației, al federațiilor sportive naționale, precum și în calendarul sportiv propriu și al altor structuri sportive.(2) Pentru participarea la competițiile federațiilor sportive naționale, cluburile sportive școlare se înscriu în Registrul sportiv și se afiliază la federațiile sportive naționale.  +  Articolul 11(1) La intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, Cluburile sportive școlare sunt unități de educație extrașcolară acreditate.(2) Cluburile sportive școlare au în structură secții pe discipline sportive, organizate pe grupe de nivel valoric (începători, avansați, performanță), în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 "Cerințe și norme pentru activitatea sportivă de performanță organizată în cluburile sportive școlare".(3) Cluburile sportive școlare cu personalitate juridică își pot organiza secții/grupe pe discipline sportive și în alte localități ale județului/sectoare ale Municipiului București.(4) Cluburile sportive școlare cu personalitate juridică își pot organiza secții/grupe pe discipline sportive și în alte localități ale țării, cu acordul ISJ/ISMB.(5) Cluburile sportive școlare se acreditează și se supun evaluării periodice, din 5 în 5 ani în conformitate cu prevederile unei metodologii specifice aprobată prin ordin al ministrului educației.(6) Reprofilarea și înființarea în cadrul cluburilor sportive școlare de noi ramuri sportive se realizează pe baza acordului ARACIIP și cu respectarea înregistrării în Certificatul de Identitate Sportivă emis de Ministerul Sportului. Procedura privind acordul ARACIIP se stabilește prin ordin al ministrului educației.(7) În condițiile în care, prin evaluarea externă, ARACIIP constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate asumate, propune Ministerului Educației să emită ordinul de ministru de aplicare a măsurii de avertizare a furnizorului de educație și acordarea unui termen de un an pentru aducerea activității educaționale la nivelul standardelor naționale în vigoare. Pe baza unui nou raport de evaluare internă întocmit de furnizorul de educație, Ministerul Educației dispune o nouă evaluare externă de către ARACIIP. Dacă și noul raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educației, la propunerea ARACIIP, dispune aplicarea măsurilor prevăzute la art. 232 din Legea nr. 198/2023.(8) Înființarea, desființarea și reorganizarea cluburilor sportive școlare se realizează la propunerea inspectoratelor școlare, în baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu aprobarea Ministerului Educației, conform legislației în vigoare.(9) Rețeaua școlară a cluburilor sportive școlare se stabilește de către inspectoratele școlare cu avizul Ministerului Educației și se transmite consiliului județean pentru includerea în hotărârea consiliului județean pentru aprobarea rețelei școlare.  +  Capitolul III Managementul cluburilor sportive școlare  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 12(1) Conducerea cluburilor sportive școlare este asigurată în conformitate cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.(2) La nivelul fiecărei unități de educație extrașcolară în care se organizează și se desfășoară învățământ sportiv suplimentar, funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și Comisia pentru formare și dezvoltare în cariera didactică, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13(1) Consiliul profesoral al clubului sportiv școlar cu personalitate juridică este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de bază în unitatea de învățământ respectivă.(2) Consiliul profesoral al clubului sportiv școlar cu personalitate juridică este prezidat de către director și se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii și are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.(3) Personalul didactic auxiliar al unității de educație extrașcolară este obligat să participe la ședințele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia și atunci când este invitat, absențele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.  +  Articolul 14 Consiliul profesoral al unității de învățământ care are arondat/arondate club sportiv școlar/secții de club sportiv școlar este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de bază în unitatea de învățământ respectivă și are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.  +  Articolul 15(1) Consiliul de administrație este organ de conducere al clubului sportiv școlar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul de administrație și directorii colaborează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți/ asociațiile de părinți, cu reprezentanții minorităților naționale, unde este cazul, și cu autoritățile administrației locale.(2) Consiliul de administrație al cluburilor sportive școlare cu efective între 300 și 500 de beneficiari este format din 7 membri, după cum urmează: directorul, 2 cadre didactice, 2 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local.(3) Consiliul de administrație al cluburilor sportive școlare cu efective între 501 și 700 de beneficiari este format din 9 membri, după cum urmează: directorul, 3 cadre didactice, din care un reprezentant poate fi un reprezentant al personalului didactic auxiliar, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local, 2 reprezentanți ai părinților.(4) Consiliul de administrație al cluburilor sportive școlare cu efective de peste 700 de beneficiari primari este format din 11 membri, după cum urmează: directorul, 4 cadre didactice din care un reprezentant poate fi un reprezentant al personalului didactic auxiliar, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local, 3 reprezentanți ai părinților.(5) Membrii consiliului de administrație sunt aleși, conform procedurii menționate în actele normative, în vigoare, privind organizarea și funcționarea consiliului de administrației din unitățile de învățământ preuniversitar.(6) În cazul în care, în clubul sportiv școlar activează cadre didactice aparținând minorităților naționale, acestea vor avea reprezentanți în consiliul de administrație.(7) La ședințele consiliului de administrație participă, fără drept de vot, cu statut de observator/ observatori, reprezentanții federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar care au membri în clubul sportiv școlar. De asemenea, dacă unitatea de învățământ are structuri arondate, participă ca invitați și coordonatorii acestora. Punctul de vedere al acestora se menționează în procesul - verbal al ședinței și este asumat de către aceștia prin semnătură.(8) Președintele consiliului de administrație este directorul clubului sportiv școlar.(9) Membrii consiliului de administrație coordonează și răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini stabilite de către președintele consiliului de administrație, prin decizie.(10) a) Consiliul de administrație se întrunește lunar în ședințe ordinare, pe baza unei tematici stabilite la începutul fiecărui an școlar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului clubului sportiv școlar sau a două treimi dintre membri ori a două treimi din numărul membrilor consiliului profesoral;b) Consiliul de administrație este legal întrunit în ședință, în prezența a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor săi;c) Consiliul de administrație se poate întruni în format fizic, online sau hybrid;(11) Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Convocarea se poate realiza prin diferite mijloace de comunicare. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă se poate face dovada comunicării.(12) a) Președintele consiliului de administrație desemnează un secretar al consiliului de administrație, din rândul personalului didactic din unitatea de învățământ care nu este membru în consiliul de administrație, cu acordul persoanei desemnate;b) Secretarul consiliului de administrație nu are drept de vot;c) Secretarul consiliului de administrație îndeplinește toate atribuțiile prevăzute în actele normative, în vigoare, privind organizarea și funcționarea consiliului de administrației din unitățile de învățământ preuniversitar;(13) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți, mai puțin în situațiile prevăzute la alin. (17).(14) Hotărârile privind bugetul și patrimoniul clubului sportiv școlar se iau cu majoritatea voturilor din totalul membrilor consiliului de administrație.(15) Hotărârile consiliului de administrație care vizează personalul din unitate, cum ar fi: procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancțiuni și altele asemenea se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot.(16) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară și disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unității de învățământ de către consiliul de administrație, cu majoritatea voturilor membrilor consiliului. Angajatorul este clubul sportiv școlar.(17) În cazul în care hotărârile consiliului de administrație nu pot fi luate conform alin. (16), acesta va fi reconvocat o singură dată. La următoarea ședință cvorumul de ședință necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii consiliului de administrație, iar hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu 2/3 din voturile celor prezenți. Dacă în urma votului nu se obține numărul de 2/3 din voturile celor prezenți, hotărârea nu poate fi adoptată.(18) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului de administrație, toți membrii și invitații, dacă este cazul, au obligația să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. Președintele consiliului de administrație răspunde de acest lucru.(19) Procesele-verbale se scriu în Registrul de procese-verbale al consiliului de administrație, care se înregistrează în clubul școlar sportiv și au statut de documente oficiale. Pe ultima foaie, președintele consiliului de administrație scrie numărul paginilor și numărul de înregistrare al registrului, ștampilează și semnează, pentru autentificare.(20) Registrul de procese-verbale al consiliului de administrație este însoțit, în mod obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor-verbale: rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc. Cele două documente oficiale, registrul și dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la președintele consiliului de administrație și la secretarul consiliului de administrație.(21) Documentele consiliului de administrație sunt:– graficul și ordinea de zi a ședințelor ordinare ale consiliului de administrație;– convocatoarele consiliului de administrație;– registrul de procese - verbale al consiliului de administrație;– dosarul care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.);– registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație;– dosarul hotărârilor adoptate, semnate de președinte, înregistrate în registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație.(22) Pe lângă atribuțiile prevăzute în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și ale actelor normative, în vigoare, privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, consiliul de administrație mai îndeplinește și următoarele atribuții:a) avizează proiectele de state de funcții și de buget ale cluburilor școlare sportive.b) aprobă comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârșite de personalul salariat al clubului școlar sportiv, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 16 La nivelul clubului sportiv școlar sau la nivelul unității de învățământ care are arondat/arondate club sportiv școlar/secții de club sportiv școlar se pot organiza catedre/comisii care se constituie din minimum 3 membri, pe discipline sportive sau pe discipline sportive înrudite.  +  Secţiunea 2 Conducerea clubului sportiv școlar cu personalitate juridică  +  Articolul 17 Conducerea clubului sportiv școlar cu personalitate juridică este asigurată de consiliul de administrație, de director și de directori adjuncți, unde este cazul. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu:a) Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, denumită în continuare CEAC;b) Comisia pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică;c) consiliul profesoral;d) autoritățile administrației publice locale;e) consiliul reprezentativ al părinților și asociațiile de părinți, acolo unde există;f) organizațiile sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar;g) consiliul școlar al elevilor.  +  Articolul 18 În cluburile sportive școlare cu personalitate juridică, consiliul de administrație este organul deliberativ de conducere al unității de educație extrașcolară și este constituit din 7, 9 sau 11 membri.  +  Articolul 19 Cu excepția directorului, a directorului adjunct și a coordonatorului (în cazul unităților arondate) nu poate face parte din consiliul de administrație personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control și nici personalul didactic auxiliar și administrativ care are și calitatea de părinte al unui elev înmatriculat în respectiva unitate de educație extrașcolară/unitatea de învățământ arondată, respectiv persoana care a fost condamnată pentru o faptă penală săvârșită cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării, sau cadrul didactic care are o sancțiune disciplinară neradiată.  +  Articolul 20(1) Directorul exercită conducerea executivă a clubului sportiv școlar cu personalitate juridică, în conformitate cu responsabilitățile și atribuțiile conferite de lege și cu hotărârile consiliului de administrație.(2) Directorul reprezintă personal sau prin delegat, angajat al clubului sportiv școlar, clubul sportiv școlar în relațiile cu organismele sportive interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organe jurisdicționale, organizații sau operatori economici, precum și cu persoanele fizice și juridice române și străine, inclusiv cu administrația și comunitatea locală.(3) Directorul își desfășoară activitatea sub îndrumarea și controlul ISJ/ISMB și răspunde de întreaga activitate din club.(4) Directorul răspunde de aplicarea normelor privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, a măsurilor în caz de calamități, a normelor igienico-sanitare, precum și de pază a clubului.(5) Directorul coordonează utilizarea rațională a bazei materiale și a resurselor financiare.(6) Alte atribuții ale directorului sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, adaptate la specificul domeniului.  +  Articolul 21 Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului și preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.  +  Secţiunea 3 Conducerea clubului sportiv școlar/secțiilor de club sportiv școlar arondat/arondate altei unități de învățământ  +  Articolul 22(1) Conducerea clubului sportiv școlar/secțiilor de club sportiv școlar arondat altei unități de învățământ este asigurată de către directorul unității de învățământ în cadrul căreia funcționează clubul sportiv școlar/secția de club sportiv școlar, ajutat, după caz, de un director adjunct sau de cadrul didactic coordonator al clubului sportiv școlar/secțiilor de club sportiv școlar.(2) Directorul unității de învățământ în cadrul căreia funcționează clubul sportiv școlar/secția de club sportiv școlar reprezintă personal sau prin delegat, angajat al unității de învățământ, clubul sportiv școlar/secția de club sportiv școlar în relațiile cu organismele sportive interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organe jurisdicționale, organizații sau operatori economici, precum și cu persoanele fizice și juridice române și străine, inclusiv cu administrația și comunitatea locală.  +  Articolul 23(1) Coordonarea activității clubului sportiv școlar/secțiilor de club sportiv școlar arondat/arondate altei unități de învățământ se asigură de către directorul adjunct/profesorul coordonator/cadre didactice de specialitate normate/încadrate la club/secție de club.(2) În cazul în care coordonarea activității este asigurată de către un cadru didactic coordonator, numit prin decizia internă a directorului, acesta este și membru de drept în consiliul de administrație al unității de învățământ.(3) Atribuțiile profesorului coordonator se stabilesc de către directorul unității de învățământ, respectându- se specificul activității.  +  Capitolul IV Personalul didactic, didactic auxiliar și administrativ din cadrul cluburilor sportive școlare  +  Articolul 24(1) În cluburile sportive școlare activitatea didactică se realizează de către profesori, antrenori și profesori- antrenori cu specializare în disciplina sportivă respectivă, conform legislației în vigoare, care răspund de calitatea muncii prestate și de realizarea obiectivelor stabilite de conducerea unității de învățământ.(2) Personalul didactic de predare își desfășoară activitatea urmărind respectarea valorilor și principiilor prevăzute în Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, precum și interesul superior al beneficiarului primar.(3) Personalului didactic îi este interzis să desfășoare orice activitate care aduce atingere valorilor și principiilor care guvernează sistemul național de învățământ; acesta trebuie să reprezinte un model de etică și integritate pentru elevi și pentru societate.(4) În cluburile sportive școlare se încadrează și se normează posturi specifice pe discipline sportive, conform legii.(5) Cluburile sportive școlare încadrează și personal didactic auxiliar și administrativ, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Educației.(6) La cluburile sportive școlare cu personalitate juridică se normează, de regulă, cel puțin o jumătate de post pentru un medic cu competențe în medicină sportivă. Cluburile sportive școlare pot încheia și contracte de prestări servicii cu cabinete medicale de medicină sportivă, conform legii.  +  Articolul 25(1) Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului didactic din cluburile sportive școlare se realizează conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației, și de Comisia pentru formare și dezvoltare în cariera didactică care identifică nevoile de formare continuă ale personalului didactic, programele și proiectele destinate formării continue a personalului didactic și monitorizează evoluția în carieră a cadrelor didactice, participarea personalului didactic la programe și proiecte de formare continuă.(2) Personalul didactic din cluburile sportive școlare poate participa la simpozioane, conferințe și cursuri de formare și/sau perfecționare în specialitate, organizate de federațiile naționale/internaționale pe ramură de sport în parteneriat cu Ministerul Educației.  +  Articolul 26(1) Personalul didactic de predare din cluburile sportive școlare se programează în concediu de odihnă, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), personalul didactic de predare din cluburile sportive școlare poate fi programat în concediu de odihnă și în altă perioadă a anului calendaristic, în funcție de specificul activităților de pregătire și a calendarului competițional anual.(3) Cadrele didactice (titulare sau asociate) care sunt angajate la plata cu ora (PCO) pot fi menținute în activitate pe perioada vacanțelor școlare dacă sunt programate activități de pregătire sportivă sau competiționale.(4) Concediile se acordă la cererea personalului didactic, se discută și se aprobă în consiliul de administrație și se aduc la cunoștință, în scris, întregului personal al unității de învățământ.  +  Capitolul V Evidența, proiectarea și evaluarea activității  +  Articolul 27 Evidența activității în cluburile sportive școlare cuprinde totalitatea datelor referitoare la desfășurarea procesului instructiv-educativ, activitatea de secretariat și contabilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 28(1) Activitatea din cadrul cluburilor sportive școlare se desfășoară pe baza documentelor de identificare, a documentelor manageriale și a documentelor de analiză și sinteză.(2) Documentele de identificare sunt:a) actul de înființare a clubului sportiv școlar;b) autorizația sanitară de funcționare;c) organigrama clubului;d) planul de învățământ;e) planul de școlarizare;f) certificatul de identitate sportivă;g) Registrul performanțelor sportive.(3) Documentele manageriale sunt:a) documentele elaborate de Ministerul Educației care reglementează activitatea cluburilor sportive școlare;b) regulamentul intern;c) proiectul de dezvoltare instituțională (3 - 5 ani);d) planul managerial pe an școlar, cu principalele obiective și activități;e) calendarul competițional al clubului și bugetul aferent;f) proiectele de parteneriat cu unități de învățământ similare din țară și din străinătate;g) protocoalele de colaborare cu diferite instituții;h) componența consiliului de administrație;i) tematicile ședințelor consiliului profesoral și ale ședințelor consiliului de administrație și graficele de desfășurare;j) componența comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;k) componența comisiilor și a catedrelor;l) componența și atribuțiile comisiilor pe probleme specifice activității;m) încadrarea personalului didactic pe grupe și niveluri valorice;n) evidența activității de perfecționare și formare continuă;o) criterii specifice pentru acordarea gradației de merit;p) fișa postului pentru fiecare angajat;q) contractele individuale de muncă pentru întregul personal;r) fișa anuală de evaluare a activității personalului;s) registrul electronic de evidență a salariaților.(4) Documentele de analiză și sinteză sunt:a) registrul matricol cu evidența elevilor și dosarele de grupe cu anexele prezentului regulament;b) dosarele cu cererile de înscriere ale elevilor sportivi;c) raportul anual al activității;d) dosarul cu documentele de transfer sportiv, contracte și protocoale încheiate;e) orarul activităților didactice;f) condica de prezență;g) registrele de procese-verbale;h) registrul de inspecție școlară;i) registrul unic de control;j) baza electronică de date a unității de învățământ;k) Registrul școlar al performanțelor sportive.  +  Articolul 29 Activitatea la nivelul catedrei se desfășoară pe baza documentelor comisiei metodice/catedrei:a) planul managerial al catedrei;b) evidența membrilor catedrei;c) încadrarea personalului didactic pe grupe și niveluri valorice;d) planificarea și evidența activităților metodice;e) evidența activității de perfecționare și formare continuă;f) programa de pregătire sportivă practică, elaborată de Ministerul Educațieig) criteriile specifice de selecție și de promovare a elevilor sportivi;h) orientarea metodică, calendarul competițional și regulamentele federației naționale de specialitate, referitoare la activitatea sportivă a copiilor și juniorilor;i) calendarul competițional intern și internațional al catedrei;j) evidența participării elevilor la competiții și rezultatele obținute;k) evidența nominală a elevilor transferați sau cu dublă legitimare la alte cluburi;l) evidența elevilor convocați la loturile naționale;m) evidența elevilor convocați la centrele olimpice;n) evidența elevilor convocați la centrele de excelență.  +  Articolul 30(1) Profesorul sau antrenorul își desfășoară activitatea pe baza documentelor de proiectare practică și a documentelor de evidență.(2) Documentele de proiectare didactică sunt:a) planul de pregătire pe ciclu de 4 ani/planul anual de pregătire sportivă/planificările calendaristice;b) planul de pregătire pe etapă/pe mezocicluri;c) proiectarea unităților de învățare;d) proiectele didactice/schițele de lecții;e) calendarul competițional.(3) Documentele de evidență sunt:a) catalogul grupei/caietul profesorului sau antrenorului;b) evidența participării la competiții și rezultatele obținute;c) măsurătorile antropometrice ale elevilor sportivi;d) evidența controlului medical;e) evidența normelor și probelor de control periodice ale elevilor și a rezultatelor obținute;f) evidența transferărilor elevilor sportivi;g) evidența elevilor convocați la loturi naționale;h) evidența elevilor convocați la centrele olimpice;i) evidența elevilor convocați la centrele de excelență;j) evidența distribuirii echipamentului și a materialelor sportive.  +  Articolul 31(1) Evaluarea personalului didactic din cluburile sportive școlare se face în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.(2) Evaluarea activității elevilor constă în analiza rezultatelor obținute la probele de control și a celor obținute în competițiile sportive oficiale.  +  Capitolul VI Părinții - parteneri educaționali  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 32(1) Părinții/tutorii legal instituiți au dreptul și obligația de a colabora cu unitatea de educație extrașcolară, în vederea realizării obiectivelor educaționale și de performanță sportivă.(2) Părinții/tutorii legal instituiți au obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul/antrenorul grupei/grupelor pentru a cunoaște evoluția copiilor lor.  +  Secţiunea 2 Comitetul de părinți al grupei/grupelor  +  Articolul 33(1) Comitetul de părinți al grupei/grupelor se alege în fiecare an, în adunarea generală a părinților elevilor grupei/grupelor, convocată de profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor și care prezidează ședința.(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți al grupei/grupelor are loc la începutul anului școlar.(3) Comitetul de părinți al grupei/grupelor se compune din 3 persoane: un președinte și 2 membri.(4) Profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe convoacă adunarea generală a părinților la începutul și la încheierea anului școlar. De asemenea, profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe sau președintele comitetului de părinți al grupei poate convoca adunarea generală a părinților ori de câte ori este necesar.(5) Comitetul de părinți al grupei/grupelor reprezintă interesele părinților elevilor în adunarea generală a părinților la nivelul clubului sportiv școlar/unitatea de învățământ care are arondat/arondate club sportiv școlar/secții de club sportiv școlar, în consiliul reprezentativ al părinților și în consiliul de administrație al clubului sportiv școlar/unitatea de învățământ care are arondat/arondate club sportiv școlar/secții de club sportiv școlar.  +  Articolul 34 Comitetul de părinți al grupei/grupelor are următoarele atribuții:a) sprijină unitatea de învățământ cu program sportiv suplimentar și profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe în activitatea de consiliere și de orientare socioprofesională sau de integrare socială a elevilor sportivi;b) sprijină profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe în organizarea și desfășurarea taberelor, cantonamentelor, activităților competiționale și a altor activități;c) are inițiative și se implică în îmbunătățirea condițiilor de pregătire sportivă pentru elevii grupei/grupelor;d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare ori materiale, susțin programe de modernizare a activității de pregătire sportivă și a bazei materiale a unității de învățământ.  +  Secţiunea 3 Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți  +  Articolul 35(1) La nivelul fiecărui club sportiv școlar funcționează consiliul reprezentativ al părinților, compus din președinții comitetelor de părinți ale grupei/grupelor sportive, după caz, și ale claselor.(2) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează reprezentanții săi în organismele de conducere ale clubului sportiv școlar.(3) Consiliul reprezentativ al părinților poate decide constituirea sa în asociație cu personalitate juridică.(4) Consiliul reprezentativ al părinților își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Capitolul VII Elevii cluburilor sportive școlare  +  Secţiunea 1 Selecția, înscrierea și instruirea elevilor  +  Articolul 36 În cluburile sportive școlare își desfășoară activitatea elevii selecționați pe baza criteriilor și normelor de selecție specifice disciplinelor sportive pentru care se face selecția.  +  Articolul 37(1) Modalitățile de selecție, de pregătire și obiectivele de performanță ale grupelor/elevilor sportivi se stabilesc la început de an școlar pentru fiecare profesor/antrenor și sunt aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ.(2) Cluburile sportive școlare selecționează elevii din toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare, potrivit specificului disciplinelor sportive.(3) Selecționarea elevilor în cluburile sportive școlare are caracter permanent și se desfășoară pe parcursul întregului an școlar.(4) Înscrierea elevilor în cluburile sportive școlare se face pe bază de cerere individuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(5) Retragerea elevilor de la clubul sportiv școlar se va face prin cerere scrisă și înregistrată la unitatea de învățământ.(6) În vederea desfășurării acțiunilor de selecție, unitățile de învățământ preuniversitar de stat, vor permite accesul cadrelor didactice din cadrul cluburilor sportive școlare, în bazele sportive proprii pe durata desfășurării activităților de educație fizică și sport din unitățile de învățământ respective.  +  Articolul 38(1) Elevii sportivi selecționați pentru cluburile sportive școlare pot fi grupați în unitățile de învățământ de pe raza localității/zonei/sectorului în clase compacte, altele decât cele cu program sportiv.(2) Înscrierea elevilor sportivi în clasele respective se efectuează cu acordul conducerii unității de învățământ și al părinților/susținătorilor legali.  +  Articolul 39(1) Procesul de instruire se desfășoară pe baza planurilor de învățământ, a planurilor-cadru și a programelor școlare pe discipline sportive aprobate de Ministerul Educației.(2) Planul de învățământ și normativele de constituire a grupelor sunt stabilite conform anexei nr. 3.(3) Grupele de elevi sportivi se constituie la începutul anului școlar și rămân valabile ca nivel de pregătire pe tot parcursul acestuia, chiar dacă unii elevi au fost promovați, transferați ori s-au retras din activitatea sportivă.(4) Completarea efectivelor se poate face și pe parcursul întregului an școlar cu elevi sportivi din grupele de nivel inferior care îndeplinesc cerințele de selecție și promovare sau cu elevi noi selecționați din unitățile de învățământ.  +  Articolul 40 Pregătirea elevilor sportivi se realizează pe toată durata anului școlar, inclusiv în vacanțele școlare, și se eșalonează în funcție de nivelul grupelor și de calendarul competițional al fiecărei discipline sportive.  +  Articolul 41(1) Procesul de instruire se realizează prin lecții de antrenament cu grupa și individual, în funcție de vârstă, nivel de pregătire, obiective.(2) Orarul lecțiilor de antrenament este aprobat de directorul unității de învățământ.(3) Activitatea didactică cu grupa se realizează diferențiat ca număr de ore, potrivit nivelului de pregătire al acesteia și prevederilor planului de învățământ.(4) În funcție de nivelul de pregătire sportivă și de îndeplinirea obiectivelor de performanță, grupele/elevii sportivi pot fi promovate/promovați de la un nivel de pregătire la altul.  +  Articolul 42(1) Cluburile sportive școlare pot organiza semicantonamente, cantonamente și tabere de pregătire sportivă, în țară sau străinătate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pe tot parcursul anului calendaristic.(2) Pe durata acțiunilor de pregătire sportivă și participare la competiții, personalul de predare și personalul specific disciplinei sportive sunt în activitate și beneficiază de toate drepturile pe care le au elevii sportivi, precum și de toate drepturile prevăzute de legislația muncii și de contractele de muncă aplicabile.  +  Articolul 43(1) Personalul de predare din cluburile sportive școlare are obligația de a colabora permanent atât cu școala de unde sunt selecționați elevii sportivi, cât și cu părinții sau susținătorii legali ai acestora.(2) Conducerile unităților de învățământ, învățătorii și profesorii de educație fizică și sport au datoria de a sprijini activitatea de selecție a elevilor pentru cluburile sportive școlare.(3) În vederea participării elevilor sportivi la acțiuni de pregătire și la competiții interne și internaționale, organizate în timpul anului școlar, conducerile cluburilor sportive școlare vor solicita conducerilor unităților de învățământ motivarea absențelor elevilor sportivi, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Secţiunea 2 Legitimarea și transferarea elevilor sportivi  +  Articolul 44 Elevii înscriși în cluburile sportive școlare sunt legitimați la secțiile clubului prin federațiile naționale pe ramură de sport sau prin asociațiile județene/ale municipiului București de specialitate.  +  Articolul 45(1) La solicitarea scrisă a cluburilor de seniori, elevii sportivi pot avea dublă legitimare, participând în numele acestora la competițiile destinate seniorilor. Participarea la competițiile de juniori constituie prioritate.(2) Dubla legitimare se realizează anual, numai cu acordul federațiilor naționale pe ramură de sport și al clubului sportiv școlar, pe bază de contracte scrise. Nerespectarea clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimări.  +  Articolul 46(1) Transferul sportivilor din cluburile sportive școlare se face pe baza reglementărilor federațiilor naționale pe ramură de sport.(2) Transferul elevilor între cluburile sportive școlare sau între acestea și unitățile de învățământ preuniversitar cu profil sportiv/cluburi sportive universitare se poate realiza numai în baza acordului de transfer pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv.(3) Transferul elevilor de la cluburile sportive școlare la alte cluburi din afara sistemului de învățământ se realizează numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadă determinată sau definitiv, cu acordul consiliului de administrație al clubului sportiv școlar.  +  Articolul 47(1) Sportivii din cluburile sportive școlare care nu mai frecventează o formă de învățământ, dar sunt juniori, pot activa în continuare la aceste cluburi până la terminarea junioratului, iar transferul lor se face în conformitate cu prevederile art. 46.(2) Sportivii din cluburile sportive școlare care frecventează forma de învățământ liceal, cursuri de zi, dar nu mai sunt juniori, rămân legitimați la clubul sportiv școlar până la absolvirea liceului.  +  Secţiunea 3 Drepturile și obligațiile elevilor sportivi  +  Articolul 48 Elevii din cluburile sportive școlare au următoarele drepturi, specifice activității sportive:a) să beneficieze de facilitățile școlare stabilite prin normele Ministerului Educației;b) să folosească în mod gratuit echipamentul și materialele sportive puse la dispoziție de către unitatea de educație extrașcolară pentru pregătirea sportivă;c) să participe la acțiuni de pregătire sportivă (tabere, semicantonamente și cantonamente);d) să primească alimentație de efort pentru activitatea sportivă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;e) să fie premiați în funcție de performanțele obținute, conform normelor financiare în vigoare și în limita bugetului aprobat;f) să fie selecționați în loturile naționale;g) să beneficieze de asistență medicală, corespunzător reglementărilor în vigoare;h) să beneficieze de asistență psihologică.  +  Articolul 49 Elevii din cluburile sportive școlare au următoarele obligații specifice activității sportive:a) să dovedească devotament pentru culorile clubului sportiv școlar;b) să țină la demnitatea de elev sportiv;c) să frecventeze cu regularitate lecțiile de antrenament și să se pregătească temeinic pentru a obține performanțe din ce în ce mai înalte;d) să reprezinte cu cinste clubul sportiv școlar în competițiile interne și internaționale;e) să poarte însemnele clubului sportiv școlar;f) să respecte normele eticii sportive și ale spiritului de fairplay;g) să păstreze și să utilizeze cu grijă materialele și echipamentul sportiv încredințat;h) să fie onești, loiali, să aibă o comportare civilizată;i) să fie corecți și disciplinați în relațiile cu colegii și cu personalul clubului sportiv școlar, la antrenamente, pe terenurile de sport și în societate;j) să cunoască și să respecte regulamentele întrecerilor sportive;k) să cunoască și să respecte regulile și normele pentru securitatea/protecția muncii (S.P.M.) și cele de pază și stingerea incendiilor (P.S.I.);l) să efectueze examenul medical periodic;m) să respecte normele igienico-sanitare;n) să respecte toate prevederile documentelor încheiate cu clubul sportiv școlar;o) să nu folosească proceduri și substanțe interzise care pot îmbunătăți performanța sportivă;p) să respecte regulamentul intern și regulamentele ministerului;q) să încheie contracte și angajamente, la momentul legitimării, cu clubul sportiv școlar, conform anexei nr. 4.  +  Secţiunea 4 Sancțiuni  +  Articolul 50(1) Elevii sportivi care încalcă obligațiile asumate față de clubul sportiv școlar, conform prezentului regulament, pot fi sancționați conform legislației în vigoare.(2) Sancțiunile aplicabile elevilor sportivi sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, adecvate specificului clubului sportiv școlar, la care se pot adăuga sancțiunile prevăzute în regulamentele federațiilor sportive naționale și în regulamentul intern al clubului.(3) Sancțiunile se comunică elevilor sportivi și părinților acestora de către conducerea unității de educație extrașcolară.  +  Capitolul VIII Baza materială și finanțarea cluburilor sportive școlare  +  Articolul 51(1) Pentru buna desfășurare a activității, cluburile sportive școlare beneficiază de baze sportive proprii și de dreptul de acces, prioritar și în mod gratuit, în bazele sportive care aparțin unităților de învățământ preuniversitar de stat.(2) Accesul în bazele sportive care aparțin unităților de învățământ preuniversitar de stat se face după desfășurarea propriilor activități ale acestora, conform orarului și planului de învățământ, iar programul de desfășurare al pregătirii sportive și competițiilor va fi stabilit de comun acord între conducerile celor două unități.(3) Cluburile sportive școlare pot închiria, în condițiile legii și în limita fondurilor disponibile, și alte baze sportive.  +  Articolul 52 În cadrul cluburilor sportive școlare pot funcționa, cu respectarea prevederilor legale, internate/microhoteluri și cantine școlare/restaurante pentru elevii sportivi.  +  Articolul 53(1) Cluburile sportive școlare sunt finanțate de la bugetul de stat, de către Ministerul Educației prin ISJ/ISMB.(2) Cluburile sportive școlare pot fi finanțate și de către autoritățile administrației publice locale și județene, prin hotărâri proprii.(3) Cluburile sportive școlare pot încheia contracte cu finanțatori, persoane fizice sau juridice române ori străine, în sensul susținerii financiare sau materiale a clubului și a elevilor sportivi.  +  Capitolul IX Protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, respectarea normelor igienico- sanitare  +  Articolul 54(1) La începutul fiecărui an școlar, în cluburile sportive școlare se constituie comisii pentru sănătatea și securitatea muncii și comisii pentru prevenirea și stingerea incendiilor, respectarea normelor igienico- sanitare. Președinții acestora se numesc prin decizii ale directorului unităților de educație extrașcolară.(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) asigură instruirea și controlează aplicarea normelor legale și cunoașterea acestora de către personalul didactic, personalul specific de ramură, personalul administrativ și auxiliar și elevii sportivi, pe bază de semnătură.(3) Personalul de predare asigură instruirea elevilor sportivi cu privire la regulile și normele de securitate/protecția muncii pe bază de semnătură și controlează starea de funcționare a tuturor aparatelor și instalațiilor sportive.(4) Cluburile sportive școlare pot încheia contracte de prestări servicii cu firme specializate în medicina muncii, securitate/protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor.  +  Articolul 55(1) Controlul medical al elevilor sportivi este obligatoriu și se efectuează o data la șase luni sau ori de câte ori este nevoie și în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Profesorii/antrenorii și părinții/tutorii legali răspund de efectuarea controlului medical al elevilor sportivi.(3) Elevii sportivi care nu au efectuat controlul medical periodic nu pot participa la orele de antrenament sportiv.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 56 În cadrul cluburilor sportive școlare comisia pentru evaluarea și asigurarea calității își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 57 Personalul didactic de predare din cluburile sportive școlare, convocat de federațiile sportive de specialitate în loturile naționale, beneficiază de rezervarea catedrei și de drepturile salariale conform legislației în vigoare.  +  Articolul 58 Pentru participarea la cantonamente și tabere sportive, competiții sportive oficiale și neoficiale și pentru alte activități educative extrașcolare, desfășurate în țară și în străinătate, cluburile sportive școlare pot folosi mijloacele de transport în comun proprii.  +  Articolul 59 Activitățile specifice desfășurate de către personalul de predare în zilele de sâmbătă și duminică se introduc în norma didactică.  +  Articolul 60 În situații excepționale, modificarea planurilor de școlarizare de la cluburile școlare se poate efectua până la data de 1 octombrie a anului școlar respectiv, cu aprobarea consiliului de administrație al ISJ/ISMB.  +  Articolul 61 În termen de 3 zile de la promovarea la grupa de avansați, elevii sportivi, împreună cu părinții/tutorii lor legali, încheie cu conducerile unităților de învățământ un angajament, conform anexei nr. 4. Angajamentul prevede obligațiile sportivilor și ale părinților/tutorilor legali ai acestora față de clubul sportiv școlar, în momentul când aceștia solicită transferul sportiv la structurile sportive aflate în afara sistemului de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 62(1) Prevederile prezentului Regulament se aplică și cluburilor sportive școlare preluate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (9) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.(2) Pentru cluburile sportive școlare preluate de autoritățile administrației publice locale:a) autoritățile administrației publice locale au calitatea de ordonator principal de credite și asigură posturile necesare funcționării acestora;b) coordonarea metodologică se asigură de Ministerul Educației, prin DJIP/DMBIP, iar finanțarea aferentă acestora este asigurată de autoritățile administrației publice locale;c) funcțiile de director/director adjunct se ocupă conform prevederilor legale în vigoare, iar numirea în funcțiile de director/director adjunct se face prin decizie a directorului al DJIP/DMBIP emisă cu avizul conform al primarului/președintelui consiliului județean;d) regulamentul intern este avizat de către autoritatea administrației publice locale în subordinea căreia funcționează acestea;e) proiectul planului de școlarizare se stabilește anual de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București, cu avizul autorităților administrației publice locale și se înaintează Ministerului Educației în vederea aprobării cifrelor de școlarizare pentru unitățile de învățământ preuniversitar;f) asigurarea personalului didactic de predare se realizează, cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare, de către DJIP/DMBIP, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 63 În cuprinsul prezentei metodologii, începând cu data reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Educației, denumirea "inspectorat școlar județean/inspectorat școlar al municipiului București" se va înlocui cu sintagma "Direcția județeană de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar".  +  Articolul 64 În termen de 3 ani școlari de la adoptarea metodologiei prevăzută la art. 247 alin. (1) din Legea nr. 198/2023 toate unitățile de educație extrașcolară sunt supuse procesului de evaluare externă periodică.  +  Articolul 65Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1 la regulament
  CERINȚE ȘI NORME
  pentru activitatea sportivă de performanță
  organizată în cluburile sportive școlare

  Organizarea și desfășurarea activității grupelor
  valorice, determinate de nivelul de pregătire a elevilor
  A. Grupa de începători1. Constituirea și organizarea grupei Grupa de începători reprezintă prima structură organizatorică în care sunt cuprinși elevii cu aptitudini pentru practicarea sportului de performanță. Constituirea grupei se face din rândul elevilor care se disting în lecțiile de educație fizică și întrecerile sportive la nivel local, care se încadrează în cerințele de selecție ale disciplinei sportive pentru care se constituie grupa și care acceptă să participe la procesul de pregătire din cluburile sportive școlare. Pe parcursul procesului de instruire pot fi cuprinși în grupe și alți elevi care au fost depistați ulterior ca având aptitudini corespunzătoare. Numărul minim de elevi în grupă și vârsta optimă pentru pregătire sunt prevăzute în anexa nr. 3 la regulament.2. Volumul de instruire Volumul de instruire a elevilor din grupa de începători se stabilește în funcție de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecționați și de soluțiile adoptate pentru constituirea normei didactice. În acest sens, grupa de începători poate fi normată cu 4 - 6 - 8 ore de instruire pe săptămână.3. Durata de instruire Durata de instruire a grupei de începători este determinată de specificul disciplinei sportive, de vârsta și de nivelul de pregătire atins, care să-i permită promovarea în grupa de avansați, conform anexei nr. 3 la regulament. Pe măsura îndeplinirii de către elevi a cerințelor de pregătire, promovarea acestora în grupa de avansați se face în mod obligatoriu, indiferent de durata de pregătire prevăzută pentru grupa de începători.4. Obiectivele procesului de instruire Obiectivele procesului de instruire sunt următoarele:a) constituirea unei grupe stabile din punctul de vedere al componenței;b) realizarea unei dezvoltări fizice adecvate disciplinei sportive practicate;c) dezvoltarea calităților/capacităților motrice și îmbunătățirea parametrilor funcționali, în raport cu vârsta și specificul disciplinei sportive practicate;d) formarea competențelor stabilite în programa școlară pentru disciplina sportivă practicată;e) instruirea în practicarea disciplinei sportive, conform cerințelor programei școlare;f) transferarea în grupa de avansați a sportivilor care îndeplinesc cerințele de promovare și completarea grupei cu alți sportivi selecționați.5. Participarea în competiții Componenții grupei de începători vor participa la competiții sportive organizate preponderent la nivelul unității de învățământ și, după caz, la cele cu caracter local, județean, regional/zonal și național/internațional.6. Evaluarea nivelului de pregătire Verificarea și aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin:a) susținerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată;b) analiza și interpretarea rezultatelor sportive obținute la competițiile la care sportivii au participat.B. Grupa de avansați1. Constituirea și organizarea grupei Grupa de avansați se constituie, de regulă, din sportivii promovați de la grupele de începători și din elevii cu aptitudini deosebite pentru disciplina sportivă respectivă, depistați ulterior. Numărul de elevi în grupă și vârsta optimă pentru pregătire sunt prevăzute în anexa nr. 3 la regulament.2. Volumul de instruire Volumul de instruire a elevilor din grupa de avansați se stabilește în funcție de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecționați și de soluțiile adoptate pentru constituirea normei didactice. În acest sens, grupa de avansați poate fi normată cu 8 - 10 - 12 ore de instruire pe săptămână.3. Durata instruirii Durata de instruire a grupei de avansați este determinată de specificul disciplinei sportive, de vârsta și de nivelul de pregătire atins, care să-i permită promovarea în grupa de performanță, conform anexei nr. 3 la regulament. Pe măsura îndeplinirii de către unii elevi a cerințelor impuse pentru a fi promovați în grupa de performanță, această promovare se face, indiferent de durata de pregătire prevăzută pentru grupa de avansați.4. Obiectivele procesului de instruire Obiectivele procesului de instruire sunt următoarele:a) omogenizarea grupei din punctul de vedere al achizițiilor pregătirii fizice și sportive;b) aprofundarea procesului de instruire conform cerințelor programei școlare;c) formarea competențelor stabilite în programa școlară pentru disciplina sportivă practicată;d) transferarea în grupa de performanță a sportivilor care îndeplinesc cerințele de promovare și completarea grupei cu alți sportivi promovați de la grupa de începători sau, după caz, selecționați;e) îndeplinirea obiectivelor de performanță stabilite de conducerea unității de învățământ.5. Participarea în competiții Componenții grupei de avansați vor participa la competiții sportive organizate la nivel local, județean, regional/zonal și național/internațional.6. Evaluarea nivelului de pregătire Verificarea și aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin:a) susținerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată, cu predilecție a celor care se adresează promovării în grupa de performanță;b) analiza și interpretarea rezultatelor sportive obținute la competițiile la care sportivii au participat.C. Grupa de performanță1. Constituirea și organizarea grupei Grupa de performanță se constituie, de regulă, din sportivii promovați de la grupa/grupele de avansați și care îndeplinesc cerințele participării în competițiile de nivel național. Numărul de elevi în grupă este prevăzut în anexa nr. 3 la regulament.2. Volumul de instruire Volumul de instruire a elevilor din grupa de performanță se stabilește în funcție de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecționați și de soluțiile adoptate pentru constituirea normei didactice. În acest sens, grupa de performanță poate fi normată cu 12 - 14 - 16 - 18 ore de instruire pe săptămână. Grupele de performanță normate cu 16 - 18 ore de instruire pe săptămână pot funcționa numai dacă îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute în anexa nr. 3 la regulament.3. Durata de instruire Menținerea elevilor în grupele de performanță se face până la absolvirea ciclului superior al învățământului liceal sau, după caz, până la sfârșitul vârstei de juniorat.4. Obiectivele procesului de instruirea) adaptarea procesului de instruire la cerințelor activității sportive de performanță;b) formarea competențelor stabilite în programa școlară pentru disciplina sportivă practicată;c) îndeplinirea obiectivelor de performanță stabilite de conducerea unității de învățământ;d) promovarea de sportivi în centrele naționale de excelență, în loturile naționale și, după caz, în secțiile cluburilor de seniori.5. Participarea la competiții Sportivii din grupa de performanță participă la:a) competiții de nivel local și județean;b) competiții de nivel regional/zonal și național;c) competiții amicale de nivel internațional;d) competiții oficiale de nivel internațional.6. Evaluarea nivelului de pregătire Verificarea și aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin:a) susținerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată;b) analiza și interpretarea rezultatelor sportive obținute la competițiile la care sportivii au participat;c) numărul sportivilor promovați în centrele naționale de excelență, în loturile naționale și, după caz, în secțiile cluburilor de seniori.
   +  Anexa nr. 2 la regulament MINISTERUL EDUCAȚIEI.................... Clubul Sportiv Școlar:.................. Profesor/Antrenor:...................... Avizul medical:......................... Număr de înregistrare: ....../data:...........
  Se aprobă,
  Director,
  .........

  Domnule director,
  Subsemnatul, ...................., elev la ...................., localitatea ...................., clasa ........., vă rog să-mi aprobați înscrierea și legitimarea ca elev sportiv la ...................., disciplina ...................., începând cu data de ............... Mă angajez să respect toate obligațiile ce îmi revin conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Unităților de educație extrașcolară/cluburilor sportive școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. ......../2023. DATE PERSONALE: Data nașterii (ziua, luna, anul) .............., localitatea ............., domiciliul .................................. Certificat de naștere/B.I./C.I.: seria ..... nr. .........., eliberat(ă) la data de ........... de către ................ Numele și prenumele părinților (susținătorilor legali): Tata: ......................, Mama: ...................... Telefon acasă: ................, serviciu: ......................
  Semnătura elevului…………………….Semnătura părintelui…………………….Semnătura profesorului (antrenorului)…………………….
  Reconfirmarea înscrieriiSemnătura profesorului (antrenorului)
  Anul …………….……………………………….
  Anul …………….……………………………….
  Anul …………….……………………………….
  Anul …………….……………………………….
  Anul …………….……………………………….
   +  Anexa nr. 3 la regulament
  Planul de învățământ și normativele
  de constituire a grupelor
  -Cluburi sportive școlare-
  PLAN-CADRU DE PREGĂTIRE
  GrupaÎncepătoriAvansațiPerformanță
  Nr. de ore săptămânal4-6-88-10-1212-14-16-18

  NORMATIVE
  privind numărul de elevi în grupe,
  vârsta și durata de pregătire potrivit
  nivelurilor de instruire
  Nivelul de instruire
  Nr.Disciplina sportivăÎNCEPĂTORIAVANSAȚIPERFORMANȚĂ
  Nr. de elevi în grupă (minim)Vârsta optimă (ani)Durata de menținere în pregătire (nr. ani)Nr. de elevi în grupă (minim )Vârsta optimă (ani)Durata de menținere în pregătire (nr. ani)Nr. de elevi în grupă (minim)Vârsta optimă (ani)Durata de menținere în pregătire (nr. ani)
  01.ALPINISM/ESCALADĂ10-1413-142-38-1214-172-36-10Menținerea elevilor în grupele de performanță se face până la absolvirea ciclului superior al învățământului liceal sau, după caz, până la sfârșitul vârstei de juniorat.
  02.ATLETISM10-149-103-48-1211-142-36-10
  03.BADMINTON10-148-102-38-1211-142-36-10
  04.BASCHET14-188-102-312-1611-142-312
  05.BASEBALL18-2210-122-316-2013-152-316
  06.BOX10-1410-122-38-1213-162-36-10
  07.CANOTAJ10-1411-142-38-1215-172-36-10
  08.CICLISM10-1412-142-38-1215-172-36-10
  09.CULTURISM10-1410-132-38-1214-172-36-10
  10.DANS SPORTIV14-187-92-31210-142-36-10
  11.FOTBAL20-246-102-318-2211-152-316-20
  12.GIMNASTICĂARTISTICĂFEMININĂ10-145-92-38-1210-122-36-10
  13.GIMNASTICĂARTISTICĂMASCULINĂ10-145-92-38-1210-122-36-10
  14.GIMNASTICĂRITMICĂSPORTIVĂ10-146-103-48-1211-132-36-10
  15.GO10-146-103-48-1211-142-36-10
  16.HALTERE10-149-122-38-1213-162-36-10
  17.HANDBAL16-208-103-414-1811-152-414
  18.HOCHEI PE GHEAȚĂ22-268-123-420-2413-162-318-22
  19.HOCHEI PE IARBĂ20-248-123-418-2213-162-316-20
  20.INOT10-145-93-48-1210-142-46-10
  21.JUDO10-147-102-38-1211-142-36-10
  22.KAIAC - CANOE10-1411-142-48-1215-172-36-10
  23.KARATE10-147-102-38-1211-142-36-10
  24.LUPTE GRECO- ROMANE10-148-112-38-1212-162-36-10
  25.LUPTE LIBERE10-148-112-38-1212-162-36-10
  26.LUPTE FEMININE10-128-112-38-1012-162-36-8
  27.OINĂ18-2210-122-316-2013-152-316
  28.ORIENTARESPORTIVĂ10-1410-122-38-1213-152-38
  29.PATINAJ ARTISTIC10-146-103-48-1211-132-36-10
  30.PATINAJ SINCRON10-146-103-48-1211-132-36-10
  31.PATINAJ VITEZĂ10-148-103-48-1211-132-36-10
  32.POLO PE APĂ16-208-102-314-1811-142-312-16
  33.RUGBY20-248-123-42013-162-318
  34.SANIE8-129-123-46-1013-162-36
  35.SĂRITURI ÎN APĂ10-146-103-48-1211-132-36-10
  36.SCHI ALPIN8-125-104-56-1011-143-46
  37.SCHI BIATLON10-148-123-48-1213-162-36-10
  38.SCHI - COMBINATĂ NORDICĂ10-148-123-48-1213-162-36-10
  39.SCHI FOND10-148-123-48-1213-162-36-10
  40.SCHI ORIENTARE10-148-123-48-1213-162-36-10
  41.SCHI SĂRITURI8-1210-123-46-1013-162-36
  42.SCRIMĂ10-148-123-48-1213-162-36-10
  43.SOFTBALL18-2210-122-316-2013-152-314-18
  44.SPORT AEROBICGIMNASTICĂAEROBICĂ85-93-4610-132-34
  45.ȘAH10-146-103-48-1211-142-36-10
  46.TAEKWONDO WTF10-147-102-38-1211-142-38
  47.TENIS DE CAMP6-106-82-34-89-123-44
  48.TENIS DE MASĂ10-148-103-48-1213-162-36-10
  49.TIR CU ARCUL10-148-103-48-1213-162-36-10
  50.TIR PUȘCĂ/PISTOL10-1410-133-48-1214-162-36-10
  51.VOLEI14-188-113-412-1612-162-412
  52.YACHTING10-1410-122-38-1213-162-36-10
  NOTĂ:Vârsta optimă și durata de menținere în pregătire au caracter orientativ.În cazul depistării unor elevi cu reale calități pentru practicarea unei ramuri de sport, selecția se poate face chiar dacă este depășită vârsta optimă de începătorPromovarea grupelor/elevilor de la un nivel de instruire la altul se realizează, de regulă, conform prevederilor planului de învățământ. Elevii sportivi care depășesc nivelul de instruire cerut trebuie să fie promovați în grupele de nivel superior.
  Prevederi metodologice1. Stabilirea plajelor orare diferențiate pentru același nivel de instruire este condiționată de:a) specificul disciplinelor sportive;b) posibilitatea constituirii "piramidei de performanță" la nivelul fiecărei catedre/discipline sportive;c) normarea cadrelor didactice în funcție de momentul angajării în club și calitatea activității desfășurate.2. Soluțiile optime de încadrare/normare a profesorilor/ antrenorilor, fără depășirea numărului de ore prevăzut de legislația în vigoare pentru instruirea practică (16-18 ore), sunt următoarele:a) 2-3 grupe de începători;b) o grupă de începători + o grupă de avansați;c) o grupă de începători + o grupă de performanță;d) o grupă de înaltă performanță.3. Grupele de performanță, normate cu 18 ore, se pot constitui și funcționa numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:a) 40% din efectivul grupei este selecționat în loturile naționale, conform comunicării scrise primite de la federația sportivă respectivă;b) toți componenții grupei sunt școlarizați în aceeași unitate de învățământ, asigurându-li-se gratuit cazare, masă, asistență medicală și susținătoare de efort;c) orarul școlar este armonizat cu programul de antrenament;d) există bază sportivă pentru realizarea întregului program de antrenament.4. La grupele de performanță, pentru disciplinele sportive gimnastică artistică feminină, gimnastică artistică masculină și gimnastică ritmică sportivă, activitatea didactică se realizează de către două cadre didactice de specialitate.
   +  Anexa nr. 4 la regulament Clubul Sportiv Școlar: ...................... Localitatea ......................, județul .........., str. ...................... nr. ..., telefon ..............., fax ............ Număr de înregistrare: ............/data:..............
  Se aprobă.
  Director,
  ..............
  L.S.
  Semnătura profesorului
  ......................

  ANGAJAMENT
  Subsemnatul, ......................, posesor al C.I. seria ..... nr. ..........., C.N.P ..................., eliberată de ......................... la data de ..............., având domiciliul stabil în localitatea ......................, str. ...................... nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon ................., județul ...................., în calitate de părinte (tutore legal) al sportivei (sportivului) ......................, legitimație nr. ............., posesor al C.I. seria ..... nr. ..........., C.N.P ................, eliberată de .................. la data de ..............., certificat de naștere nr. ............, eliberat de ..................... la data de ................., sportiv (sportivă) la grupa ........., disciplina sportivă ..........., a Clubului Sportiv Școlar ........................ din localitatea ................, str. .................. nr. ....., județul .................... Față de sus-numita unitate de educație extrașcolară și recunoscându-ne capacitatea legală pentru prezentul document, ne angajăm:– fiul meu/fiica mea, pe perioada cât este sportiv(ă), va semna legitimarea pentru orice altă structură sportivă din afara sistemului preuniversitar, numai cu acordul scris al conducerii clubului sportiv școlar pentru care semnăm acest angajament;– nerespectând prevederea anterioară, ne obligăm, atât eu, cât și fiul meu/fiica mea, să suportăm contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente pregătirii sportive a fiului meu (fiicei mele), pe toată durata înregistrării în evidențele clubului sportiv școlar. Prezentul angajament a fost încheiat în 4 exemplare, pentru: clubul sportiv școlar, profesor-antrenor, părinte (tutore legal), sportiv(ă).
  Semnătura părintelui (tutorelui legal).................................Semnătura sportivului (sportivei)......................................
  ------